Saturday, 31 October 2009

Our political systems and juggling with human laws


The basis of our political systems is the right of the people to make and to alter their constitutions of government.
- George Washington

"You may juggle human laws, you may fool with human courts,
but there is a judgment to come, and from it there is no appeal."
- Orin Philip Gifford

"Therefore having overlooked the times of ignorance,
God is now declaring to men that all people everywhere should repent,
because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness
through a Man whom He has appointed,
having furnished proof to all men by raising Him from the dead."
Acts 17:30-31

God, teach me always faithful to obey your laws
and let me in your opinion be justified
to enter Your Kingdom.

Ons politieke systeem en het jongleren met menselijke wetten


"De basis van ons politieke systeem is het recht van de mensen om hun wetten die hen regeren te maken en te wijzigen."
- George Washington

"Je kan jongleren met menselijke wetten, u kunt de gek houden met menselijke rechtbanken,
maar er is een komende oordeel, en voor datgene is er geen hoger beroep."
- Orin Philip Gifford

"Daarom de tijden van onwetendheid over het hoofd gezien hebbende,
is God nu aan mensen aan het verkondigen dat alle mensen overal moeten bekeren,
want Hij heeft een vastgestelde dag waarop Hij de wereld zal oordelen in gerechtigheid
door middel van een man die hij heeft aangewezen,
in die mate dat Hij aan alle mensen het bewijs gaf door Hem te verhogen van uit de doden."
Handelingen 17:30-31

God, leer mij steeds getrouw aan Uw wetten gehoorzamen
en laat mij in Uw oordeel gerechtvaardigd worden
om Uw Koninkrijk binnen te gaan.

Engelse versie / English version > Our political systems and juggling with human laws

Friday, 30 October 2009

God maak ons heilig

Aansluitend op Twee staten van bestaan voor God en Weest heilig vragen wij niet enkel Hoe ons te gedragen maar durven wij tot God gaan, in het besef dat Hij niet enkel de hoogbegaafden roept en de gekwalificeerden.

Tot God kunnen wij bidden:

Heer geef ons de kracht om aan ons karakter te werken en onze geest in gelijkheid te brengen met het denken dat U van ons verlangt. Bewerk ons zodanig dat wij volmaakter kunnen worden en zuiver van geest voor Christus troon zullen mogen verschijnen om goedgekeurd te worden en toegelaten te worden in Uw Koninkrijk.

Engelse versie / English version > God make us holy

God make us holy

Following Two states of existence before God and Be holy (= set apart) for God, we ask not only How us to behave, but we dare to go up to God, knowing that he not only calls the gifted and qualified. (God doesn't call the qualified)

To God we pray:
Dove representation in the Baptism of Christ b...
Dove representation in the Baptism of Christ by Pietro Perugino, circa 1498 (Photo credit: Wikipedia)


Lord give us strength to our build our character and our spirit to work in equality with the thought that you want us to. Edit us so that we can be perfect and pure of spirit and may appear before Christ's throne to be approved and authorized to enter Your Kingdom.

Dutch version / Nederlandse versie > God maak ons heilig
+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

Two states of existence before God


"There are only two states of existence before God: the flesh and the spirit, darkness and light, death and life. The unbeliever walks "according to the course of this world ... according to the spirit that worketh in the children of disobedience ... fulfilling the desires of the flesh ... and are by nature the children of wrath."
John Marshall,
The New Life
 


"This is a truth which must be courageously faced.
However good, in the worldly sense, however gentle or loving, the unbeliever is disobedient to God
- and it is He who judges, not we ourselves.
That is why Paul wrote: "do not unite yourself with unbelievers; they are no fit mates for you.
What has righteousness to do with wickedness? Can light consort with darkness?
Can Christ agree with Belial or a believer join hands with an unbeliever?
Can there be a compact between the temple of God and the idols of the heathen?
And the temple of the living God is what we are" (2 Corinthians 6:14-16, NEB).

-------

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Twee staten van bestaan voor God
+++
2013 updte:
Enhanced by Zemanta

Twee staten van bestaan voor God


"Er zijn slechts twee staten van het bestaan voor God: het vlees en de geest, duisternis en licht, dood en leven. De ongelovige wandelt" volgens de loop van deze wereld ... volgens de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid ... voldoende aan de verlangens van het vlees ... en zijn van nature de kinderen van de toorn. "

"Dit is een waarheid die moedig moet worden aanzien. Maar hoe goed, in de wereldse zin, niet te min zacht en lief, is de ongelovige ongehoorzaam aan God - en het is Hij die rechtspreekt, niet wij onszelf. Dat is de reden waarom Paulus schreef:" Verenig jezelf niet met ongelovigen, ze zijn geen geschikte maten voor jou. Wat heeft gerechtigheid te doen met goddeloosheid? Kan licht met de duisternis omgaan? Kan Christus eens zijn met Belial, of een gelovige de handen in elkaar slaan met een ongelovige? Kan er een overeenkomst zijn tussen de tempel van God en de afgoden van de heidenen? En de tempel van de levende God is wat wij zijn "(2 Korinthiërs 6:14-16, NEBvertaling).
-------
John Marshall,
The New Life

Oorspronkelijke Engelse tekst / English original > Two states of existence before God

Weest heilig


"Weest heilig - want ik ben Heilig” (Lev. 11:44)

"Als wij het Koninkrijk van God moeten zien te bereiken op, en tot een toestand van eeuwig nut voor God moeten komen, moeten we in dit leven onze geest tot een geheel nieuw niveau van bewustzijn en denken verheffen: tot het vlak van heiligheid - ver boven de natuurlijke , dierlijke verlangens en belangen van het vlees.
Heiligheid is schoonheid: de schoonheid van Heiligheid: al het andere is lelijkheid. Heiligheid is gescheidenheid en Zuiverheid: een aparte Zuiverheid: een Pure afgescheidenheid. Het geestelijke voedsel, dat de transformatie van onze geest uit natuurlijke afstotelijkheid creëert de geestelijke aantrekkingskracht is het Geestes-Woord, voortdurend en er vrij in verwend. "Zonder heiligheid, zal geen mens de Heer zien."
Uiteraard zijn wij het tegenovergestelde van heiligheid. Het doel van het leven om dit , meer en meer te worden is het enige doel. Elke bestede tijd, dat niet bijdraagt tot dit is goddelijk kostbare tijd verspild: ontrouw rentmeesterschap.
"Beleef de heiligheid in de vreze van de Heer" is een voldoende grote opdracht en een voldoende hoge ambitie, om volledig enig leven te vullen. Met Gods overvloedige en liefdevolle hulp, lift je geest boven alle natuurlijke kinderachtigheid en dwaasheid, alle interesse in wereldse dingen, alle onreine vleselijke gewoonten en gedachten, alle van de lelijkheid van het vlees, zoals woede, ongeduld, hardheid, onvriendelijkheid, egoïsme, gebrek aan sympathie en mededogen en genezing, vergevende liefde. "Weest heilig, zelfs zoals God heilig is." Wat een vreugde! Wat een openbaring! Wat een mooi, edel gezelschap! "Aanbid de Heer in de schoonheid van Heiligheid!"
-------
Broeder G.V. "Rene" Growcott

Engels origineel / English original > Be holy

Be holy


"Be Ye Holy - For I Am Holy (Lev. 11:44)

"If we are to attain to the Kingdom of God, and to a condition of eternal usefulness to God, we must in this life lift our minds to an entirely new plane of consciousness and thinking: to the plane of holiness - far above the natural, animal desires and interests of the flesh. Holiness is Beauty: the Beauty of Holiness: all else is ugliness. Holiness is Separateness and Purity: a Separate Purity: a Pure Separateness. The mental food that creates the transformation of our minds from natural repulsiveness to spiritual attractiveness is the Spirit-Word, continuously and liberally indulged in. "Without holiness, no man shall see the Lord." Naturally, we are the very opposite of holy. To become so, more and more, is life's purpose: its ONLY purpose.

 Any time spent that does not contribute to this is precious divine time wasted: unfaithful stewardship. "Perfecting holiness in the fear of the Lord" is a large enough command, and a high enough ambition, to completely fill any lifetime.
With God's bountiful and loving help, lift your mind above all natural childishness and foolishness, all interest in worldly things, all unclean fleshly habits and thoughts, all of the ugliness of the flesh, as anger, impatience, harshness, unkindness, selfishness, lack of sympathy and compassion and healing, forgiving love. "Be ye holy, even as God is holy."
What a joy! What a revelation! What a beautiful, noble company!
"Worship the Lord in the Beauty of Holiness!"
-------
Brother G.V. "Rene" Growcott

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Weest heilig
+++
2013 update:

"Aaron, Holy to the Lord" (Photo credit: Wikipedia)
Enhanced by Zemanta

Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld

Als je de evolutie van deze maatschappij ziet kan je niet nalaten te bevragen waar het geloof is gebleven bij de vele mensen die die gemeenschap vormen.
In de materialistische westerse wereld heeft de kerk, het christendom zich neergelegd met een veel lagere standaard dan beschreven is door de apostelen. Ze lijken vergeten te zijn dat God een ‘levende’ God is, een God van wonderen, een God die betrokken is bij het ‘leven van alle dag’.

Op GoeieGenade stelt de schrijver dat de meeste Christenen zich vooral vasthouden aan hun eigen natuurlijke, wereldse zekerheden en mogelijkheden, ze zijn dus ‘conformed’= aangepast, gelijkvormig geworden aan de wereld, ipv. ‘transformed’= van gedaante veranderd, omgevormd door de vernieuwing van hun denken. Die andere wereld, die ‘wonderwereld’ van de levende God kan daardoor moeilijk doorbreken en zich manifesteren in deze wereld.

‘Het vernieuwde denken reflecteert de werkelijkheid van een andere wereld, Gods wereld’.

De wereld van vandaag vindt het heel belangrijk dat wij onszelf aanpassen (conform), terwijl God ons wil inspireren om van gedaante te wisselen (transform).

Wat we geloven vormt onze overtuigingen
Onze overtuigingen vormen onze houding
Onze houding vormt onze waarnemingen
En onze waarnemingen vormen ons gedrag

Wij moeten er bij stilstaan dat als onzegedachten vernieuwd worden er een andere, glorieuze, krachtige wonderwereld door ons heen kan komen.

Lees meer > Aangepast of Omgevormd
Alsook kunnen wij er even bij stil staan aan welke voorwaarden wij als Christen moeten voldoen: 

How us to behave

As Christian can you you wonder how you can distinguish yourself from non religious people.

 Where do we have to hold ourselves?  In the Holy Scripture, we can find several indications.  Jesus has brought the New Covenant and to those new Laws we have to hold us.  In the New Testament, we can find help and further guidelines for us to be a good Christian.  

Read:  Recommendations for the Religious > Commands to the Believers

Hoe ons te gedragen

Als christen kan je je afvragen hoe jij je kan onderscheiden van niet gelovigen. Waar moet jij je aan houden? In de Heilige Schrift kunnen wij meerdere aanwijzingen vinden. Jezus heeft het Nieuwe Verbond ingesteld en aan die nieuwe Wetten horen wij ons te houden. In het Nieuwe Testament vinden wij verder richtlijnen voor ons die ons kunnen helpen een goed Christen te zijn.

Lees: Aanbevelingen voor de Gelovigen

I Only hope we find GOD again before it is too late !

The following was written by Ben Stein and recited by him on CBS Sunday  Morning  Commentary.

  My confession:  I am a Jew, and every single one of my ancestors was Jewish.  And it does not bother me even a little bit when people call those beautiful lit up, bejeweled trees, Christmas trees.  I don't feel threatened.  I don't feel discriminated against. That's what they are, Christmas trees.  It doesn't bother me a bit when people say, 'Merry Christmas' to me.  I don't think they are slighting me or getting ready to put me in a ghetto.  In fact, I kind of like it.  It shows that we are all brothers and sisters celebrating this happy time of year. It doesn't bother me at all that there is a manger scene on display at a key intersection near my beach house in Malibu .  If people want a creche, it's just as fine with me as is the Menorah a few hundred yards away.  I don't like getting pushed around for being a Jew, and I don't think Christians like getting pushed around for being Christians.

  I think people who believe in God are sick and tired of getting pushed around, period.  I have no idea where the concept came from, that America is an explicitly atheist country.  I can't find it in the Constitution and I don't like it being shoved down my throat.  Or maybe I can put it another way: where did the idea come from that we should worship celebrities and we aren't allowed to worship God as we understand Him?  I guess that's a sign that I'm getting old, too.  But there are a lot of us who are wondering where these celebrities came from and where the America we knew went to.  In light of the many jokes we send to one another for a laugh, this is a little different:  This is not intended to be a joke; it's not funny, it's intended to get you thinking.

  Billy Graham's daughter was interviewed on the Early Show and Jane Clayson asked her 'How could God let something like this happen?' (regarding Hurricane Katrina).  Anne Graham gave an extremely profound and insightful response.  She said, 'I believe God is deeply saddened by this, just as we are, but for years we've been telling God to get out of our schools, to get out of our government and to get out of our lives..  And being the gentleman He is, I believe He has calmly backed out.  How can we expect God to give us His blessing and His protection if we demand He leave us alone?'  In light of recent events... terrorists attack, school shootings, etc..  I think it started when Madeleine Murray O'Hare (she was murdered, her body found a few years ago) complained she didn't want prayer in our schools, and we said OK.  Then someone said you better not read the Bible in school.  The Bible says thou shalt not kill; thou shalt not steal, and love your neighbor as yourself.  And we said OK.  Then Dr. Benjamin Spock said we shouldn't spank our children when they misbehave, because their little personalities would be warped and we might damage their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide).  We said an expert should know what he's talking about.  And we said okay.

  Now we're asking ourselves why our children have no conscience, why they don't know right from wrong, and why it doesn't bother them to kill strangers, their classmates, and themselves..  Probably, if we think about it long and hard enough, we can figure it out.  I think it has a great deal to do with 'WE REAP WHAT WE SOW.'  Funny how simple it is for people to trash God and then wonder why the world's going to hell.  Funny how we believe what the newspapers say, but question what the Bible says.  Funny how you can send 'jokes' through e-mail and they spread like wildfire, but when you start sending messages regarding the Lord, people think twice about sharing.  Funny how lewd, crude, vulgar and obscene articles pass freely through cyberspace, but public discussion of God is suppressed in the school and workplace.

  Are you laughing yet?  Funny how when you forward this message, you will not send it to many on your address list because you're not sure what they believe, or what they will think of you for sending it.  Funny how we can be more worried about what other people think of us than what God thinks of us.  Pass it on if you think it has merit.   If not, then just discard it... no one will know you did.  But, if you discard this thought process, don't sit back and complain about what bad shape the world is in.

      My Best Regards,  Honestly and respectfully,  Ben Stein

Wednesday, 28 October 2009

Weekly World Watch Oct 04th - 24th 09‏

$Account.OrganizationNameOct 4th - 10th 09‏:

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.

What is the significance of Obama's Nobel prize? What is the significance of the moon bombing? What has begun happening in Israel and the Temple Mount this week? Read this weeks WWW to find out!!


Oct 11th - 17th 09‏:

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.

Oct 18th - 24th 09‏:

This week marks the end of 6 years since Andy Walton began the Weekly World Watch.

The WWW began back in October 2003. The very first WWW went out to 12 people. At the end of 6 years it goes out to almost 5000 email addresses. The website gets over 300 hits a week and over 4000 CD's have been sent out!
So much has happened in the last 6 years that proves beyond all doubt God's hand is working in the world.
Everything points to the soon return of our Lord Jesus to the earth.
Let us pray that the day of our watching is coming to an end.

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.

Israel is in trouble on all fronts. Read this weeks WWW to find out about Israel's reaction to the UN vote this week. Also the significance of Turkey turning her back on Israel. Plus, Russia makes a statement about nuclear weapons.

Tim Galbraith 30 years in India

Thirty years’ of work in India

It is now 30 years since bro. Tim Galbraith, with his bride, sis. Sarah, moved to live in India at the end of March 1979.

How enormously India has changed in that time, especially the cities. The growth for the Truth was slow at first, as the seed struggled to germinate in a totally different soil. Many came to support bro. Tim. Especially important in this were those who came for a really long time, several for one or even two years, some for several months each year.

Then the Lord began to really grant the increase: 500 brethren and sisters, then 1,000, and now more than 1,500.
However, with such growth came a fresh challenge: how to develop viable ecclesias. The Bible Week system developed, initially one for all of India, then more as there was a need to develop them in different areas, and numbers were too great. We compare the challenges the Apostle Paul faced with our difficulties in developing ecclesias, labouring “until Christ is  formed” in them. The 18 states of India where, as yet, there are no brethren and sisters are full of untilled rice fields! But the 9 states where there are brethren and sisters still have room for an enormous amount of growth.
Some brothers came for 1 or 2 years, and others for up to 6 months. In the last 5 years
this has hardly happened. At present we have one brother from NZ who is there with his family for 2 years; it is a great blessing, but there is far too much work on his shoulders.

The committee decided at its last meeting to make a special appeal for more people to go for longer periods.
Finance is understandably an issue for most in making this commitment. The Victorian ACBM Secretary, bro. Graham Reeve, is keen to talk to any who would take up this challenge if only they could see a way of making it financially feasible.
There are quite a number in India during December and January, mostly for 2-4 weeks. This is good: they will be useful.
Another couple is going for 3 months from January. But what about the rest of 2010 – or 2011 – until our Lord come?

If we view the whole world through a lens that is bright


"If we view the whole world through a lens that is bright,
Then the world appears rosy and cheery;
Or if viewing the world through a lens that is dark,
The whole world will seem weary and dreary.

But the world hasn’t changed, for it’s only the lens
That’s distorting whatever we see.
So abandon the lens and seek truth, pure and free,
For God lives in both truth and reality!"
- Peggy Ferrell, Poems and Prayers

"Anyone who listens to the word but does not do what it says
is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself,
goes away and immediately forgets what he looks like.

But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom,
and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it –
he will be blessed in what he does."
James 1:23-25

Lord, give that I shall view the world more properly
and study Your Word.
And that I shall let me direct in this world by your blessed Word,
in Jesus name, Amen.
Dutch version / Nederlandse versie > De hele wereld door middel van een lens bekijken
+++
2013 update:

Words
Words (Photo credit: sirwiseowl)
Enhanced by Zemanta

De hele wereld door middel van een lens bekijken


"Als we de mening van de hele wereld door middel van een lens bekijken die helder is,
dan lijkt de wereld roze en vrolijk te zijn;
of als we de wereld bekijken door een lens die donker is,
zal de hele wereld moe en somber lijken.

Maar de wereld is niet veranderd, want het is alleen de lens
die verstoort wat we zien.
Dus laat de lens los en zoek de waarheid, zuiver en vrij,
want God leeft in zowel de waarheid en werkelijkheid! "
- Peggy Ferrell, Gedichten en Gebeden

"Iedereen die luistert naar het woord, maar niet doet wat het zegt
is als een man die kijkt naar zijn gezicht in een spiegel, en na te kijken naar zichzelf,
weg gaat en meteen vergeet hoe hij eruit ziet.

Maar de man die aandachtig kijkt in de volmaakte wet die vrijheid geeft,
en dit blijft doen, niet vergetende wat hij heeft gehoord, maar het doende --
hij zal gezegend worden in wat hij doet. "
Jakobus 1:23-25

Heer, geef dat ik steeds op de juiste wijze naar de wereld kijk
en Uw Woord bestudeer.
En dat ik mij in deze wereld zal laten richten door Uw gezegend Woord,
in Jezus naam, Amen.

Tuesday, 27 October 2009

No person has greater love than this one who surrendered his soul in behalf of his friends


John 15:13 (33 kb)
Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends.Thoughts
    Words communicate and explain. We can tell people that we love them. We can explain how precious they are to us. Actions validate and confirm. When we sacrifice our preferences for another, we show our respect and affection. When we sacrifice ourselves, our wishes, and our preferences for a friend, we give the greatest of all gifts and prove our love beyond any doubt.
Prayer
    Father, thank you for loving me enough to send Jesus as a ransom for my sins. I am
thankful that Jesus gave himself as a loving sacrifice that not only saves me, but shows me the full extent of your love. In Jesus' name I thank you. Amen.
Dutch version / Nederlandse versie > Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

Christelijke Overdenking

Dinsdag 27 oktober 2009

 John 15:13 (33 kb)

Johannes 15:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden." (Joh 15:13 STV)

"Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft."

"Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden."

"Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden."

"Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde."

 

Overdenking van vandaag:

Woorden communiceren en leggen uit. We kunnen mensen vertellen dat we van ze houden. We kunnen uitleggen hoe waardevol zij zijn voor ons. Daden bekrachtigen en bevestigen. Wanneer we onze voorliefde voor een ander offeren, tonen we ons respect en genegenheid. Wanneer we onszelf offeren, onze wensen en onze voorkeuren voor een vriend, geven we de grootste van alle geschenken en bewijzen onze liefde zonder twijfel.

 

Gebed:

Vader, ik dank u dat u genoeg van mij houdt om Jezus te sturen als een losprijs voor mijn zonden. Ik ben Jezus dankbaar voor zijn liefdevolle offer dat niet alleen mij redt, maar mij ook de volledige omvang van uw liefde laat zien. In Jezus' naam dank ik u. Amen.


Doe het passende voor een vriend


"Wanneer een vriend in de problemen is,
erger hem niet door te vragen of er iets is wat je kunt doen.
Bedenk iets passend en doe het. "
- Edgar Watson Howe

"Iemand die je dichter bij God duwde,
zij zijn je waarste vrienden."
- Onbekend Auteur

"Het is geen kleinigheid om vriendschap met God te hebben."
- Onbekend Auteur

"Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broer is geboren voor tegenspoed. "
Spreuken 17:17

God, laat mij steeds bereid zijn anderen te helpen
en tot vriend te maken.
Laat mij de mensen rondom mij liefhebben.
En geef mij Uw liefde in alle heerlijkheid,
Amen.

Engelse versie / English version > Do the appropriate for a friend

Do the appropriate for a friend


"When a friend is in trouble, don't annoy him by asking
if there is any thing you can do.
Think up something appropriate and do it."
- Edgar Watson Howe

Insomuch as anyone pushes you nearer to God,
they are your truest friend.
- Author Unknown

It is no small thing to be on terms of friendship with God.
- Author Unknown


"A friend loves at all times,
and a brother is born for adversity."
Proverbs 17:17

God, let me always be willing to help others
and to make them friends.
Let me love the people around me.
And give me Your love in all glory,
Amen.

Dutch version / Nederlandse versie > Doe het passende voor een vriend

Blootleggen van de grondslagen van het geloof

Meer dan een eeuw geleden keerden vele Joodse mensen terug naar hun oude vaderland waarna hun moderne natie Israël ontstond in 1948. Joodse controle van Jeruzalem kwam als gevolg van de Zesdaagse oorlog van 1967, zoals het gebeurde 2300 jaar na de ‘geit macht’ van Daniel 8:5-7 de Perzische ram overmeesterde.

Nu wanneer een nieuw gebied zal worden toegevoegd onder aan de beroemde Westelijke Muur, op het niveau waarop gelovigen op de oude tempel in het verleden stonden, dan kunt u zich afvragen hoe het blootleggen van de fundamenten van de tempel, zelfs alleen maar de keermuur van het tempel-platform ons kan verbinden met de profetie van Daniël (hoofdstuk 8:11-14) die voorspelde van de Romeinse macht die het dagelijkse offer zou weg nemen en de plaats van het heiligdom, heilige plaats, of tempel zou omverwerpen of neerbrengen.

Zien we hier het bewijs van de verwoesting aangericht door de Romeinse macht bestemd om door de wereld gezien te worden? En worden we herinnerd aan het feit dat de Bijbel bepaald heeft dat deze vernietigde plaats van aanbidding zowel gewroken en hersteld wordt?

Zowel Daniël en Jezus zeggen dat deze vernietiging een tijdelijke zaak zou zijn. Daniël geeft aan dat de verstrooiing van de macht uiteindelijk zou worden gebroken, en het avond-ochtend offer hersteld zou worden. Jezus zegt: "tot de tijden der heidenen vervuld worden.""13 Gij zult opkomen, en U over Zion ontfermen, want het is tijd om medelijden te hebben over haar, Ja, de ingestelde tijd is gekomen. 14 Voor uw knechten nemen genoegen in haar stenen, En hebben medelijden met haar stof. 15 Dus zullen de landen de naam van Jehovah vrezen, En al de koningen der aarde uw heerlijkheid. 16 Want Jehovah heeft Zion opgebouwd; Hij is verschenen in zijn heerlijkheid. 17 Hij heeft rekening gehouden met het gebed van de berooide, En heeft zijn gebed niet veracht beschouwd. 18 Dit zal worden geschreven voor de generatie die nog zal komen, en een volk dat zal worden gecreëerd zal Jehovah (1). Heb Jah) loven "(Psalm 102:13-18 ASVvertaling)

Read more about it in:
Uncovering the Foundations of Faith!

Uncovering the Foundations of Faith

The Jewish people have been returning to their ancient homeland for over a century now and their modern nation of Israel came into being in 1948. Jewish control of Jerusalem came as a result of the 1967 Six-Days war - as it happens, just 2,300 years after the goat power of Daniel 8:5-7 overpowered the Persian ram.

Now when
a new area will be added underneath at the famous Western Wall, at the level at which worshippers at the ancient Temple stood in the past, you can wonder how exposing the foundations of the temple, even just the retaining wall of the temple platform, can connect us to the prophecy of Daniel (chapter 8:11-14) which foretold of the Roman power taking away the daily sacrifice, and "casting down" the place of the sanctuary, holy place, or temple.

Do we
we see the evidence of the destruction wrought by the Roman power laid out for the world to view? And are we reminded of the fact that the Bible has decreed that this destroyed place of worship shall be both avenged and restored?

Both Daniel and Jesus say that this destruction would be a temporary matter. Daniel indicates that the scattering power would eventually be broken, and the evening-morning sacrifice restored. Jesus says "until the times of the Gentiles be fulfilled."


13  Thou wilt arise, and have mercy upon Zion; For it is time to have pity upon her, Yea, the set time is come. 14  For thy servants take pleasure in her stones, And have pity upon her dust. 15  So the nations shall fear the name of Jehovah, And all the kings of the earth thy glory. 16  For Jehovah hath built up Zion; He hath appeared in his glory. 17  He hath regarded the prayer of the destitute, And hath not despised their prayer. 18  This shall be written for the generation to come; And a people which shall be created shall praise {1} Jehovah. {1) Heb Jah}” (Psalms 102:13-18 ASV)

Read more about it in:

Uncovering the Foundations of Faith!

Faith works

That faith has its use shall be spoken of in Derby.

01 November, 2009 - 6:00pm Bible Hour: 'Faith Works'

Christadelphian Hall
Mill Hill Lane
Derby
Derbyshire
United Kingdom
DE23 6SB

Telephone:  01332 384075 Sunday Only

http://www.christadelphian.org.uk/derby/mill%5Fhill/


Ontfermer

„Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God.”Psalm 143:10

Er zijn nog andere dingen die mij zwaarmoedig maken. Daar ga ik nu maar aan voorbij, om niemand met mijn klagen te vervelen. Liever leg ik mijn ongestalten voor de voeten van de algenoegzame Ontfermer. Loop Hem aan in het gebed en zucht met David en de strijdende kerk: „Leer mij, Heere, Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God.”

Ik wil de voorgelezen tekstwoorden wat nader verklaren en toepassen. David, de dichter van deze psalm, is de grote worstelaar in het strijdperk van de verdrukking. Hij wordt door een grote macht van duisternis en verdrukking omringd.

Maar hij strijdt niet met schild en spies, of slingerstenen als eertijds, maar met de kracht van het gebed. Hij draagt het borstwapen van het geloof en het zwaard van de Geest. Daarmee drong hij, als een sterke held, door de woeste benden en de verschrikkelijke slagorde der geestelijke Filistijnen heen tot voor de troon der genade. Hij wierp de banier van het geloof naar boven om het heil van zijn God af te smeken ter verzoening van al zijn zonden en ter verlossing van al zijn lichamelijke en geestelijke vijanden.

Wilhelmus Themmen, predikant te Nieuwe Pekela

(”Op en aftocht van een geestelijke wachter”, 1730)

Monday, 26 October 2009

A perfect wife is one who doesn't expect a perfect husband


"A perfect wife is one who doesn't expect a perfect husband,
And a perfect husband doesn’t expect a perfect wife."
- Anonymous

"Submit to one another out of reverence for Christ.
However, let each one of you love his wife as himself,
and let the wife see that she respects her husband."
Ephesians 5:21, 33

God, let me always be a good husband
who respects his wife and gives her great joy.

Een perfecte vrouw is iemand die geen perfecte man verwacht


"Een perfecte vrouw is iemand die geen perfecte man verwacht
En een perfecte man verwacht geen perfecte vrouw."
- Anoniem

"Onderwerpt elkaar uit eerbied voor Christus.
Laat echter, ieder van jullie zijn vrouw liefhebben als zichzelf,
en laat de vrouw er op toe zien dat zij haar man respecteert."
Efeziërs 5:21, 33

God, laat mij steeds een goede echtgenoot zijn
die zijn vrouw respecteert en veel levensvreugde geeft.

Friday, 23 October 2009

A small trouble is like a pebble


"A small trouble is like a pebble.
Hold it too close to your eye and it fills the whole world and puts everything out of focus.
Hold it at a proper distance and it can be examined and properly classified.
Throw it at your feet and it can be seen in its true setting, just one more tiny bump on the pathway of life."
- Celia Luce

"Nobody will make a lock without a key.
Similarly God will not give problems without solutions.

If a problem can be solved, then there is no need to worry about it.
If a problem can not be solved, what is the point in worrying about it?"
- Author unknown

"Faith is not a guarantee against trouble, but to defeat."
- Corrie ten Boom

"Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal."
2 Corinthians 4:16-18

By Your mercy, God we are entrusted with the service of proclamation why we never lose heart. No, we give not up hope. Although we also have the outward man perish, our inner life renews itself day by day, and here we can count on because we believe in Your Word and the Gospels being assured that we will be able to harvest on time.
Jehovah, You are the one who gives strength to the weary again, and the indigent an abundance of power. We, who rely on you, renew our strength and
mount up with wings as eagles; we will be able to walk and not become tired, run and not become depleted. For this we plan with the new man on his way to true understanding, innovating after the image of its creator.

Dutch version / Nederlandse versie > Een kleine moeite is als een kiezelsteen

English: Betsie, Nollie, Casper, Willem, Corne...
English: Betsie, Nollie, Casper, Willem, Cornelia, Corrie ten Boom in 1900. (Photo credit: Wikipedia)


 
Enhanced by Zemanta

Een kleine moeite is als een kiezelsteen


"Een kleine moeite is als een kiezelsteen.
Houd het te dicht bij je oog en hij vult de hele wereld en zet alles wat onscherp.
Houd het op een behoorlijke afstand en het kan worden onderzocht en goed ingedeeld.
Gooi het aan je voeten en het kan worden gezien in haar ware omgeving, nog een kleine bult op het pad van het leven."
- Celia Luce

"Niemand zal een slot maken zonder een sleutel.
Op dezelfde manier zal God geen problemen geven zonder oplossing.

Als een probleem opgelost kan worden, dan is er geen noodzaak om er zorgen over te maken.
Als een probleem niet opgelost kan worden, wat is dan de zin om je zorgen over te maken?"
- Auteur onbekend

'Geloof is niet een garantie tegen moeilijkheden, maar wel tegen nederlagen.'
- Corrie ten boom

"Daarom verliezen we het hart niet of geven wij niet op. Hoewel Uiterlijk verteren we weg, maar innerlijk worden we van dag tot dag vernieuwd. Daar onze lichte en voorbijgaande problemen voor de verwezenlijking zijn van ons tot een eeuwige roem die veel zwaarder doorweegt dan ze allemaal. Fixeren we dus onze ogen niet op wat wordt gezien, maar op wat ongezien is. Want wat wordt gezien is tijdelijk, maar wat onzichtbaar is is eeuwig. "
2 Korinthiërs 4:16-18

Door Uw ontferming, God zijn wij met de dienst van verkondiging belast waarom wij nooit de moed verliezen. Neen, wij geven de moed niet op. al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag, en hier op kunnen wij rekenen doordat wij geloof hechten aan Uw Woord en door de evangeliën er van verzekerd zijn dat wij op tijd de oogst zullen kunnen binnenhalen.
Jehovah, U bent het die aan de vermoeide weer sterkte geeft, en aan de onvermogende een overvloed van kracht. Wij die bouwen op U, vernieuwen onze kracht en slaan onze vleugels als adelaars uit; wij zullen kunnen lopen en niet moe worden, kunnen rennen en niet uitgeput raken. Hiervoor bekleden wij ons met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.

Engelse versie / English version > A small trouble is like a pebble

Thursday, 22 October 2009

God doesn't call the qualified


"God doesn't call the qualified,
He qualifies the called."
- Unknown

God doesn't call people who are qualified.
He calls people who are willing,
and then He qualifies them.
- Richard Parker

God examines both rich and poor,
not according to their lands and houses,
but according to the riches of their hearts.
- St. Augustine of Hippo

We must alter our lives in order to alter our hearts,
for it is impossible to live one way and pray another.
- William Law

"May you be strengthened with all power,
according to his glorious might,
for all endurance and patience with joy,
giving thanks to the Father,
who has qualified us to share
in the inheritance of the saints in light."
Colossians 1:11-12

Creator of heaven and earth,
make me clean, physically and mentally healthy,

and pure of heart.
God make that I can be justified to be selected
to enter into Your kingdom.
Dutch version / Nederlandse versie > God roept de gekwalificeerden niet
+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta