Friday, 26 February 2010

Weekly World Watch Feb 14th - 20th 2010‏


$Account.OrganizationName

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Who visited the Pope this week and what was said?
Who visited Moscow this week and what was said?
What has the UN nuclear watchdog said about Iran this week?
What's the word on the streets of Beirut about war with Israel?

+ + +

Weekly World Watch THEMES

All the WWW slides for last year have been grouped into themes.Suppose you want to view everything the WWW reported on in 2008 relating to financial collapse - just click the link below and then select the subject you want to view. There's everything from Israel to Russia, from financial collapse to natural disasters. It is amazing to view a whole year on one theme and WATCH God's hand working in the world.

Click here to visit the THEME page on the website

Nothing noble in the flesh left to itself

There is nothing noble in the flesh left to itself.
It is petty, insignificant, narrow and cloudy.
Only in the things of the Spirit is there that which is noble,
sublime, far-reaching, broad, intelligent, interesting and everlasting-
Brother Robert Roberts
Elpis Israel Page 90:

" The thinking of the flesh, uninfluenced by the ameliorating agency of divine truth, is so degenerating in its effects that it reduces man to savagism. There is nothing elevating or ennobling in fleshly thoughts; on the contrary, they tend to physical deterioration and death; for "to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace" (Rom. viii 6). If ferocious creatures become tame, or civilized, it is the result of what may be termed spiritual influences; which, operating from without the animal, call into exercise its higher powers, by which the more turbulent are subdued, or kept in check."
"The unilluminated thinking of the flesh gives birth to the "works of the flesh; which are, adultery, fornication, uncleanness, las-civiousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, dissensions, sects, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like" (Gal. v. 19). Unchecked by the truth and judgments of God, the world would have been composed solely of such characters."

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten

Niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten

Er is niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten.
Het is klein, onbeduidend, smal en mistig.
Enkel in de dingen van de Geest is daar dat edel, subliem, verrijkend, breed en intelligent is, interessant en eeuwigdurend.
- Broeder
Robert Roberts

Elpis Israël pagina 90:
"Het denken aan het vlees, beïnbvloed door het verbeterende vertegenwoordiging van goddelijke waarheid, is zo degenererend in zijn resultaten dat het de mens naar savagism reduceert. Er is niets verphefends of
veredelend in vleselijke gedachten; integendeel, zij zijn geneigd naar lichamelijke achteruitgang en dood; voor "vleselijk bedacht te zijn is doods; maar om geestelijk bedacht te zijn is leven en vrede" (Romeinen 8: 6). Indien woeste schepsels tam worden of civiliseerd, is het het resultaat waarvan geestelijke invloeden kunnen worden genoemd; die, zonder het dierlijke zich bedienend, roept het op tot het oefenen van zijn hogere machten, waardoor het turbulenter in controle is onderworpen of bijgehouden".

"Het unilluminated denken aan dat vlees geeft bevalling aan " werken van het vlees; welke zijn, overspel, fornicatie, onzuiverheid, wellustigheid, idolatrie, tovenarij, haat, verschil, wedijver, woede, conflict, meningsverschil, sekten, afgunst, moorden, dronkenschap, pretmakerijen en  zulke meer" (Galalaten v. 19). Ongehinderd door de waarheid en oordelen van God,  zou
de wereld alleen van zulke karkaters samengesteld zijn".

Engels origineel / English original > Nothing noble in the flesh left to itself

Uitzonderlijk getuigenis uit Israel

Duncan Heaster heeft een viedeo gemaakt met een getuigenis van Broeder Samuel waarin deze beschrijft hoe hij door de Sinai woestijn van Egypte een tocht van 18 dagen maakte en water van de bronnen dronk en enkel brood at.
Zij waren met 26, maar slechts 18 geraakten in Betshaba.

 Video is on the Carelinks Ministries page videos, http://www.facebook.com/video/video.php?v=301998778838&ref=mf

From Egypt To Israel On Foot

A Testimony From Israel

Brother Samuel describes how he walked 18 days by foot across the Sinai desert, climbed and vaulted the border fences, and got to Beer Sheba. Chased by Egyptian military, eating bread once / day, drinking water from camel wells... And now has learnt the full Gospel and ...been baptized.

 Video is on the Carelinks Ministries page videos, http://www.facebook.com/video/video.php?v=301998778838&ref=mf

Thursday, 25 February 2010

Life in gratitude opens glory of God


“A life in gratitude opens God’s glory.”
- Bengt Sundberg

"It is always possible to be thankful for what is given,
rather than to complain about what is not given.
One or the other becomes a habit of life."
- Elizabeth Elliot

“Gratitude is not only the largest of virtues, but the parent of all other.”
 - Cicero

“Real gratitude means that we must thank God for what he has done for us,
and that we tell Him what we have done for Him.
- George R. Hendrick

"Offer to God thanksgiving,
And pay your vows to the Most High."

Psalm 50:14

God I thank You for al your works
and for supplying to be allowed to enter your kingdom.


Dutch version / Nederlandse versie > Leven in dankbaarheid opent glorie van God

Leven in dankbaarheid opent glorie van God


"Een leven in dankbaarheid opent de glorie van God."
- Bengt Sundberg

„Het is altijd mogelijk dankbaar te zijn voor wat wordt gegeven,
eerder dan te klagen over wat niet wordt gegeven.
Het één of het andere wordt een gewoonte van het leven.„
- Elizabeth Elliot

"Dankbaarheid is niet alleen de grootste van deugden,
maar de ouder van alle andere."
- Cicero

"Ware dankbaarheid betekent dat we God moeten danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft,
en dat we Hem vertellen wat we voor Hem gedaan hebben."
- George R. Hendrick

„Bied dankzegging aan God,
en betaal uw geloften aan de Hoogste.“
Psalm 50:14

God ik dank U voor al Uw werken en voor de voorziening om Uw Koninkrijk te mogen binnentreden.

Engelse versie / English version > Life in gratitude opens glory of God

Wednesday, 24 February 2010

Oppassen met levensbeëindiging

Plaisier: Pas op met levensbeëindiging

Plaisier: Pas op met levensbeëindiging


Levensbeëindiging bij mensen die 'levensmoe' zijn, staat haaks op een bijbelse en christelijk geïnspireerde moraal. Dat zegt Arjan Plaisier, scriba van de Nederlandse Protestantse Kerk in reactie op het burgerinitiatief 'Uit vrije wil'.

Dag schrijft Plaisier in de actualiteitencolumn 'commentaar bij de tijd'. Hij maakt daarbij wel een onderscheid tussen levensbeëindiging bij levensmoeheid en bij ondraaglijk en onbehandelbaar lijden. De kerkleider heeft moeite met het eerste punt.

Hij concludeert dat levensmoeheid vaak voorkomt bij mensen. Dit heeft volgens hem verschillende oorzaken, maar het antwoord hierop moet geen levensbeëindiging zijn. "Levensmoeheid doet een beroep op anderen. Het doet een beroep op de christelijke gemeente om oog te hebben voor elkaar. Het vraagt om adequate pastorale zorg en aandacht".

Plaisier bedoelt met andere woorden: mensen die levensmoe zijn, moeten we niet de vrijheid geven om het leven vaarwel te zeggen. We moeten juist zorg geven aan die mensen.

Het burgerinitiatief 'Uit vrije wil' verzamelde in de afgelopen weken ruim 40.000 handtekeningen waardoor het debat over hulp bij zelfdoding op de agenda van de Nederlandse Tweede Kamer komt.

Bron: IKON

Lees hier de hele column van Plaisier

Johannes Passion muzikale vertelling van lijden en sterven van JezusDe ‘Johannes Passion (BWV 245)’, in 1723 gecomponeerd door Johan Sebastian Bach, is een muzikale vertelling van het lijden en sterven van Jezus volgens het evangelie van Johannes. De ‘Johannes Passion’ behoort tot de meest monumentale werken die Bach in zijn leven heeft gecomponeerd. De muziek blijft ontroeren. Na bijna drie eeuwen nog steeds en zelfs alsmaar meer.

Bachs inlevingsgevoel met wat Christus in zijn lijden en sterven voor de wereld onderging, is in dit werk ten diepste mee te voelen. Terwijl Bachs ‘Mattheus Passion’ eindigt met diepe rouw om Christus' sterven op Goede Vrijdag, eindigt de ‘Johannes Passion’ juist met een prachtig en jubelend koraal waarin Bach de toehoorder door de treurnis van Goede Vrijdag heen trekt naar het licht van Christus' Verrijzenis.

Op zondag 28 februari om 20 uur wordt de ‘Johannes Passion’ in de basiliek van Koekelberg uitgevoerd door het Jan-Niklaaskoor uit Beersel samen met het Bhagensemble uit Halle. Voor de algemene leiding tekent Dirk Ottoy. Solisten zijn Sieglinde Baeyens (sopraan), Eunice Arias (alt), Joris Bosman (tenor), Jean Guy Devienne (bas) en Philip van Meurs (pilatus). Met medewerking van Halewijn Devillé (cello) en Wouter Dekoninck (orgel).

Toegangskaarten kosten 15 euro (of 12 euro in voorverkoop op onderstaand adres of door storting van het bedrag op rekening nummer 422-1063441-92 van de Jan-Niklaasstichting – Beersel, met vermelding van ‘Johannes Passion – Koekelberg’)

Info en voorverkoop kaarten: Dienst Toerisme Nationale basiliek van het Heilig Hart, Koekelberg, telefoon 02 421 16 62, e-mail toerisme.basilica.tourisme@busmail.net.

Stichting 'Schreeuw om leven' tegen abortus op huishoudbeurs

Stichting Schreeuw om Leven staat dit jaar opnieuw op de Huishoudbeurs in Nederland om daar de bekende modelletjes van het ongeboren kind uit te delen.
 Bert Dorenbos: "We hebben er 10.000 en hopen er zo veel mogelijk kwijt te kunnen. Veel mensen reageren enthousiast op onze actie. 'Het is een echt kindje!' zeggen veel mensen. Waneer men er dan achterkomt dat er in Nederland zulke kinderen worden geaborteerd reageren veel mensen geschokt. 'Dat kan toch niet,' hoor je dan." Volgens Dorenbos is er een kennisachterstand onder de Nederlandse bevolking die ertoe leidt dat "abortus niks voorstelt."

"De Bijbel leert dat God ons heeft geschapen, er een zondeval is gekomen en er dus lijden in de wereld is. In de huidige samenleving past dat lijden niet; we doen er alles aan om dat lijden uit de samenleving te laten. De zoektocht naar genot en eigen wil zet zich voort. Christenen worden hier door beïnvloed en hebben dan ook vaak compassie voor het lijden wat men vindt in de wereld. Om die reden laten christenen zich weinig uit over abortus en euthanasie. Men heeft medelijden voor het jonge meisje dat zwanger wordt, of de oude vrouw die kanker heeft, terwijl de daad van abortus of euthanasie een gruwel is. Filipenzen heeft het echter over 'deelgenoot zijn van het lijden'. Lijden is een gelegenheid om dichter bij God te komen. Tegenstanders van God willen daarom deze genade weghalen."

Bert Dorenbos: "Ook doordat prediking in kerken niet meer profetisch is, zetten christenen zich niet meer sterk in voor euthanasie en abortus. Het consumentisme heeft veel invloed op het christendom; er wordt gepredikt wat mensen willen horen zonder evenwichtig over oordeel en zonden te prediken. Hierdoor verandert de moraal van christenen. Deze afzwakking van ons moraal wordt gestimuleerd doordat christenen hun Bijbel minder lezen. Dit heeft weer tot gevolg dat we ethisch gezien een verslapping meemaken, omdat we niet doordrongen zijn van de waarheid. Denk daarbij ook aan de rol van lijden in de kerk. Wanneer hier geen zicht op is, kan men geen houding aannemen ten opzichte van abortus en euthanasie omdat men te veel compassie voor euthanasie en abortus krijgt. Gelukkig zie ik wel een Reveil van jonge mensen die hun stem weer duidelijk willen laten horen. Daar ben ik heel blij om."

Liefhebben en winnen

English: William Makepeace Thackeray Resized a...
English: William Makepeace Thackeray Resized and cropped. (Photo credit: Wikipedia)

Om lief te hebben en te winnen is het beste.
Om te beminnen en te verliezen het tweede beste.

William Makepeace Thackeray
(1811-1863)
Engels origineel / English original > Love and win

Love and win

English: William Makepeace Thackeray Resized a...
English: William Makepeace Thackeray Resized and cropped. (Photo credit: Wikipedia)


To love and win is the best thing. To love and lose, the next best.

William Makepeace Thackeray
(1811-1863)

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Liefhebben en winnen

Cell phone vs. Bible

   *****Cell phone vs. Bible*****
 Ever wonder what would happen if we treated our Bible like we treat our cell phone?

 What if we carried it around in our purses or pockets?

 What if we flipped through it several times a day?

 What if we turned back to go get it if we forgot it?

 What if we used it to receive messages from the text?
What if we treated  it like we couldn't live without it?

 What if we gave it to Kids as gifts?

 What if we used it when we traveled?

 What if we used it in case of emergency?

 This is something to make you go......hmm.......where is my Bible?

 Oh, and one more thing.
 Unlike our cell phone, we don't have to worry about our Bible being
 disconnected because Jesus already paid the bill.

 Makes you stop and think, doesn't it? Where are my priorities? And no dropped calls!

Trust in the Lord and *ASAP (Always Say A Prayer)

Have a blessed and wonderful day!

                                Place your mouse on the E below and drag to the U.
Even though you can't see Him, GOD is there for yo U

When Jesus died on the cross, he was thinking of you!

Are you one of the 7% who will stand up for Him and forward this?

And yes, 93% of people won't forward this! 

William Nicholson

Tuesday, 23 February 2010

Do not be so busy adding up your troubles


"Don't be so busy adding up your troubles
that you forget to count your blessings."
- Unknown

"A simple, childlike faith in a Divine Friend
solves all the problems that come to us by land or sea."
- Helen Keller

"This poor man cried out, and Jehovah heard him,
And saved him out of all his troubles.
The angel of Jehovah encamps all around those who fear Him,
And delivers them."
Psalm 34:6-7

“Jehovah is near the broken-hearted,
And saves those who have a contrite spirit.”
Psalm 34:18

God, Give that I can put the troubles away,
but that I would also be able to take the problems from others away.
When I was searching for you Heavenly Father,
You gave ear to my voice, and made me free from all my fears.
Please do make me strong to go to help others now
and to spread your Name and show them how Christ can guide us.

“They will never again be hungry or thirsty,
 and never again will the sun strike them, or any scorching heat,
because the Lamb who is in the center of the throne will be their keeper, their Shepherd,
and their guide to fountains of living water
and God will wipe every tear from their eyes and will make glad their eyes for ever."”
Revelation 7:16-17Dutch version / Nederlandse versie > Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen

+++

2016 linkupdate

Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen


„Wees niet zijn zo bezig met het optellen van uw problemen
zodat je vergeet om uw zegeningen te tellen.“
 - Onbekend auteur

“Een eenvoudig, kinderlijk geloof in een Goddelijke Vriend
lost alle problemen op die tot ons komen over land of over zee.“
 - Helen Keller

„Deze slechte mens schreeuwde het uit, en Jehovah hoorde hem,
en redde hem uit al zijn problemen.
De engel van Jehovah legert zich rondom hen die hem vrezen,
en verlost hen.„
Psalm 34:6 – 7

„Jehovah is dicht bij de ontroostbare,
en redt hem die een berouwvolle geest heeft.“
Psalm 34:18

God, geef dat ik de problemen kan wegzetten,
maar dat ik ook de problemen van anderen zou kunnen weg nemen.
Toen ik naar u Hemelse Vader zocht, gaf u oor aan mijn stem,
en maakte me van al mijn vrees vrij.
Gelieve me nu sterk te maken om anderen te gaan helpen
en uw Naam te verkondigen en hen te tonen hoe Christus ons kan begeleiden.

„Zij zullen nooit opnieuw hongerig of dorstig zijn,
en nooit zal de zon hen opnieuw verbranden, of om het even welke schroeiende hitte hen slaan,
omdat het Lam dat in het midden van de troonplaats heeft genomen
hun bewaarder is, hun Herder zal zijn, en hun gids tot fonteinen van het leven gevend water
en God zal elke traan van hun ogen afvegen en hun ogen voor altijd blij maken. “
Openbaring 7:16 - 17

Engelse versie / English version > Do not be so busy adding up your troubles

+++

God showing how far He is willing to go to save His children

"And he said, Jesus, remember me when thou comest in thy kingdom. And he said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in Paradise."
Luke 23:42-43

"We believe, confess, repent and die figuratively when 'we are buried with him, by baptism into death' (Romans 6 v 4). The penitent thief believed, confessed, repented, and died literally, after he had been accepted by the dying Jesus: and thus he became the first one to be baptized into Christ.

So what does this mean to our brother or sister who, in his or her humility, feels unworthy, as every right thinking brother or sister feels? Here, surely, is God, showing with emphasis how far He is willing and eager to go to save His children. 'The Lord is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance' (2 Peter 3 v 9). The first one to be baptized into Christ in the Christian dispensation was not someone we might have selected, to put on a pedestal and say 'There is someone you can look up to and follow.' No, the first one was a common criminal, but one who realized his helplessness and his need, and looked on the only example to be followed, that of the One 'who had done nothing amiss'."

- Leslie Evans
-------
The Christadelphian: Volume 114 Bd. 114. electronic ed. Birmingham:
Christadelphian Magazine & Publishing Association, 2001, c1977, S. 114:216-217

Dutch translation / Nederlandse vertaling > God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden
+++
2013 update: 
Enhanced by Zemanta

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

„En hij zei, Jezus, herinner me wanneer u  in uw koninkrijk komt. En hij zei tegen hem, Waarlijk zeg ik u vandaag, jij zal met mij in Paradijs zijn.„ Lukas 23:42 – 43

„Wij geloven, bekennen, hebben berouw en sterven figuurlijk wanneer „wij met hem worden begraven, door doopsel in de dood“ (Romeinen 6 v 4). De berouwvolle dief geloofde, bekende, was berouwvol, en stierf letterlijk, nadat hij door de stervende Jezus was goedgekeurd: en zo werd hij de eerste die in Christus zou worden gedoopt.

Zo wat betekent dit voor onze broeder of zuster die, in zijn of haar nederigheid, onwaardig voelt, als elke juiste denkende broer of zuster voelt? Hier, zeker, is God, die met nadruk toont hoe ver hij bereid en enthousiast is te gaan om Zijn kinderen te redden. „De Heer is treuzelt niet, zoals sommigen denken, maar Hij zou niet willen dat om het even wie zouden moeten omkomen, maar dat allen tot inkeer of bekering  zouden komen (2 Petrus 3 v 9). De eerste dat in Christus in de Christelijke dispensatie moet worden gedoopt was niet iemand die wij zouden kunnen geselecteerd hebben, om op een voetstuk te zetten en te zeggen „Er is iemand tot wie u kunt opkijken en volgen.“ Nee, de eerste was een gewone misdadiger, maar één die zijn hulpeloosheid en zijn behoefte realiseerde, en op het enige te volgen voorbeeld keek, dat van die Ene„wie niets verkeerd had gedaan“.“


- Leslie Evans
-------
In vertaling uit: The Christadelphian: Volume 114 Bd. 114. electronic ed. Birmingham:
Christadelphian Magazine & Publishing Association, 2001, c1977, S. 114:216-217


Monday, 22 February 2010

Trust God to shelter, safety and security

Psalm 91:2 (81 kb)
I will say of the LORD, "He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust."Thoughts
Phil Ware    "In God we trust." That's the phrase written on much of the money in the United States. It's a great reminder. The financial climate ebbs and flows, always vulnerable to instability in the world. Only God is our refuge and fortress during the storms of life. He is eternal. He desires to bless us. He has earned our trust.
Prayer
    Heavenly Father, I am so thankful that I can trust my life with you. Mold me and use me in ways that are a blessing to others. You are my source of security and strength. Please continue to make your presence known in my life. In Jesus' name. Amen.

Dutch version / Nederlandse versie > God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

+++

2016 linkupdate

God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

Christelijke Overdenking

Maandag 22 februari 2010
Psalm 91:2
Psalm 91:2 (81 kb)
         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek
"Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!" (Ps 91:2 STV)
"hij kan zeggen: 'U bent mijn schuilplaats, mijn vesting. Mijn God, ik vertrouw op u.'"
"Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw."
"zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'"
"Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht; bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U."
Overdenking van vandaag:Phil Ware

"We vertrouwen op God." Dat is de zin die staat geschreven op een groot deel van het geld in de Verenigde Staten. Het is een fantastische herinnering. Het financiële klimaat gaat op en neer, altijd kwetsbaar voor instabiliteit in de wereld. Alleen God is onze toevlucht en fort tijdens de stormen van het leven. Hij is eeuwig. Hij wil ons zegenen. Hij heeft ons vertrouwen verdiend.

Gebed:
Hemelse Vader, ik ben zo dankbaar dat ik u mijn leven kan toevertrouwen. Vorm me en gebruik me zodat ik een zegen ben voor anderen. U bent mijn bron van veiligheid en sterkte. Continueer alstublieft het bekend maken van uw aanwezigheid in mijn leven. In Jezus' naam. Amen.

Engelse versie / English version > Trust God to shelter, safety and security

God is my refuge and my fortress in Him I will trust

“I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.”
(Ps 91:2 ASV)

Trust In God
“I will say of Yahweh, \@He is\@ my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.” (Ps 91:2 KJBPNV)


What do we do when we are in trouble or when we find our circumstances are out of control? 

One of the best things about being a father is learning from our children.  In a child's life things often go wrong and events happen that leave them feeling out of control.  Until a child is grown they are not equipped to face everything the world throws at them.  They lack strength, confidence and skill.  This is where mum and dad come in.  At those out of control moments the first thing a child does is to cry, "Mum!" or "Dad!"  It is the first thing they think of.  It is a totally natural response to difficulty and fear.  To a small child a parent is an inexhaustible supply of strength, wisdom and skill, so it is only logical that their mum or dad should be their first port of call.  It comes from a total trust in their parents who care for them.

The Psalmist wrote the following: "I will say of the LORD, 'He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.'"  (
Psa 91:2) The LORD should also be our refuge in the same way that we are a refuge for our children.  We must have the same sort of faith in God as our young children have in us, and with that, put all our trust in him.

Let's make God our first port of call, relying on his wisdom and strength to help us in our times of need.

Robert Prins [Auckland - Pakuranga - (NZ)] 

Dutch translation / Nederlandse vertaling > God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen

+++

2016 added related articles