Thursday, 30 September 2010

Mens en leed

Een veelgehoorde reden voor twijfel aan het bestaan van een Schepper is dat er zoveel leed in de wereld is.

In de loop der eeuwen is er heel veel wreedheid, bloedvergieten en volslagen goddeloosheid geweest, en dat heeft veel lijden veroorzaakt voor miljoenen onschuldige mensen.
Effectief, als wij de wereldgeschiedenis bekijken kunnen wij een ware soep zien van veel ellende. Ook kunnen wij er niet naast zien dat veel leed aan mensen bezorgd is geworden door religies. Dat moet ons stellig tot nadenken stemmen en bij ons de vraag doen rijzen welke rol de religie heeft gespeeld in de vele oorlogen die de mensheid geteisterd hebben en onnoemelijk leed veroorzaakt hebben.
Vandaag is het leed de wereld nog niet uit, integendeel lijkt het wel uitvergroot als wij elke avond in het journaal er mee geconfronteerd geraken. Velen hebben schoon genoeg van het nieuws elke avond met al die berichten over strijd en leed.

Velen vragen zich dan ook af: ’Als er een God is, waarom laat hij dit dan allemaal toe?’

Voor de oorsprong van alle leed moeten wij terug gaan naar de tuin van Eden waar de eerste mens koos om het goede en het kwade te kennen. Hun keuze en levensverhaal opende de weg naar veel menselijk leed. Hun nakomelingen wensten niet te leren van al het voorgaande en gingen regelmatig in dezelfde fout. Door de jaren heen werd de mens ook meer verleid en werden de ogen verder van God afgewend. Het uitbundige leven bracht meer vervreemding van Gods Wetten en meer lijden mee. Door geweld als „ontspannend” te aanvaarden, zijn velen verhard en ongevoelig geworden voor menselijk leed en het verlies van levens. Seks verkreeg een ereplaatje onder de genotsmiddelen en de morele integriteit werd niet hoog in het vaandel gedragen, wat tot gevolg had dat door bedriegerijen veel leed aan anderen werd aangebracht. De nadruk op seks die typerend was voor de jaren zestig en zeventig, heeft geen onbegrensd menselijk geluk gebracht maar heel wat ernstig menselijk leed. Het losbandig leven en de ontrouw die men als normaal is gaan beschouwen hebben vele gezinnen vandaag beroofd van hun gehechtheid en brachten door verscheuring van het gezin leed op velen.

De vele godsdiensten brachten door de hebzucht en machtsgeilheid van hun leiders ook veel verdrukking en leed. Is het niet zo dat de toonaangevende religieuze organisaties gewoon zijn om ter wille van macht en materieel gewin gemene zaak te maken met de politieke heersers, hoewel het gewone volk daardoor veel leed is berokkend? Is het ook niet zo dat de hogere geestelijken van deze organisaties in weelde leven, ook al komt het voor dat veel mensen die aan hun zielzorg zijn toevertrouwd, in diepe armoede leven? Ook religieuze waardigheidsbekleders verloren alle waardigheid door zich amoreel te gedragen en andere lichamelijke en geestelijke pijn te bezorgen. Zo is het niet meer enkel door haar inmenging in de politiek dat de kerk, welke de grote hoer wordt genoemd, onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht.


Men zou al deze toestanden kunnen betreuren maar toch nog zelfzuchtig kunnen zijn. Men zou zelfs bepaalde vormen van oneerlijkheid en immoraliteit kunnen goedkeuren — zolang men er zelf geen last van ondervindt. Rechtgeaarde mensen zien de dingen echter anders. Wanneer zij de Bijbel bestuderen, zien zij dat slechte toestanden alleen maar de uiterlijke tekenen zijn van de ziekte waaraan de wereld in werkelijkheid lijdt. Zij onderscheiden dat achter deze symptomen een gebrek aan belangstelling schuilt om Jehovah’s wil te leren kennen en te doen en om naar zijn rechtvaardige maatstaven te leven. Zij zijn dan ook in eerste instantie niet bedroefd om het sociale onrecht, de misdaad, vervuiling of de oorlogsdreiging. Zulke rechtgeaarde personen zijn veeleer vooral bedroefd omdat zij zien dat Gods naam door het verdorven gedrag van de mensheid wordt gesmaad. En zij zijn bedroefd omdat anderen, en niet alleen zijzelf, als gevolg daarvan zoveel leed ondervinden.


Hoewel Job niet wist waarom hij leed, beschuldigde hij God niet als de veroorzaker ervan. Wij lezen: „In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen.” (Job 2:6-10). Ook wij horen God niet de schuld te geven van al het lijden en de moeilijkheden hier op aarde. Ook voor het leed dat wij kunnen hebben hoeven wij niet met de vinger te wijzen naar God. Integendeel, kunnen wij bij God aankloppen om dit leed makkelijker te kunnen dragen of om het op te heffen.

Het leven zelf is ontegenzeglijk goed. Dat het leven van veel van zijn vreugde wordt beroofd, komt enkel door menselijke onvolmaaktheden en doordat de ene mens de ander leed berokkent. De schuld daarvoor ligt niet bij Jehovah God. En hij belooft dit door middel van zijn Koninkrijksregering recht te zetten. Wij dienen dus het leven dat hij ons geeft, te besteden op een manier waaruit respect voor zijn wil en voornemen blijkt.(Romeinen 12:1).

Als wij Jezus aannemen als onze verlosser kunnen wij in zijn dood en verrijzenis de hoop koesteren naar wat ons nog te wachten kan staan. Bedenk eens welke voordelen het heeft dat deze toekomstige hemelse Koning op aarde heeft geleefd. Als mens leerde hij de problemen van de mensheid kennen en begrijpen. Hij leefde en werkte onder hen; hij deelde hun verdriet en leed persoonlijk ontberingen. Onder de zwaarste beproevingen bewees hij zowel zijn loyaliteit aan Jehovah als zijn liefde voor rechtvaardigheid. Op deze manier maakte God Jezus gereed om zowel een begrijpende Koning te zijn als een Hogepriester die de mensheid levengevende zegeningen doet toekomen (Hebreeën 1:9; 4:15; 5:8-10). Bovendien opende Jezus Christus door zijn eigen leven te offeren, de weg voor de mensheid om weer in een vreedzame verhouding tot God te geraken. (1 Petrus 3:18).

Laat de hoop naar het komende Koninkrijk van God al het leed verzachten.
Laten wij zelf niemand leed of schade berokkenen en er in geloven dat God al het leed ongedaan kan en zal maken dat zijn dienstknechten in dit samenstel van dingen mocht overkomen. Het is niet God die het lijden veroorzaakt. Door bemiddeling van Jezus Christus zal God echter de doden opwekken, gehoorzame mensen van al hun ziekten genezen, ieder spoor van zonde uitwissen en er zelfs voor zorgen dat de herinnering aan het geleden verdriet uit onze geest verdwijnt. (Johannes 5:28, 29; Openbaring 21:4; Jesaja 65:17).

Gods word like a surgeons scalpel


To think about:The Word of God is like a surgeons scalpel
that in the hands of an
expert
can extend the life of people in need of his services.
In the hands of others it can be used to harm rather then heal.

- Tony


Dutch version / Nederlandse versie > Gods Woord als scalpel 

+++

2016 linkupdate

Gods Woord als scalpel


Om over na te denken:


Het Woord van God is als een chirurgscalpel
dat in de handen van een expert
het leven van mensen, in nood voor Zijn diensten, kan verlengen.
In de handen van anderen kan het gebruikt
worden  om te beschadigen eerder
dan te genezen.

- Tony


English version / Engelse versie > Gods word like a surgeons scalpel 


+++

2016 linkupdate

Wednesday, 29 September 2010

Leed

Voor artikelen over Leed verwijzen wij ook graag naar de artikelen over Lijden.

Leed is het onaangename gevoel dat men ondergaat door lichamelijke of geestelijke pijn of het verdriet dat men ondergaat voor dingen die nauw aan het hart liggen of voor het aanvoelen van smart of voor het voelen van nadeel. Het is ook de kommer en de rouw.

Men kan leed hebben door iets niet kunnen hebben of iets niet te kunnen verdragen. Displezier hebben, iets op zich laden, een pak op het hart hebben, armoede hebben met, opgescheept zijn met iets of iets of iemand op de nek hebben kunnen leed bezorgen.
Als men gebukt gaat onder het gewicht van de smart, of gekromd gaat onder iets, kan men het dikwijls niet meer uitstaan, dragen, verdragen of geduchten. Men moet het verduren, verbijten, kroppen, verkroppen, bolwerken, suprimeren, doorstaan, uithouden, harden maar toch het te kwaad krijgen.

Voor hen die leven als een hond of een hel op aarde hebben is het leed dagelijkse kost. Zij moeten het leven doorsukkelen, doortobben, doorvechten. Anderen willen niet in hun kleren kruipen of niet in hun schoenen staan.

Het leed komt op wanneer iets niet meer dulbaar is. Het gegeven wordt ondragelijk, onverdragelijk, onuitstaanbaar, ondoorstaanbaar, onverduurbaar, ondulbaar, duldeloos, niet om aan te horen of niet om aan te zien.
er is weedom, nawee, deer, leedgevoel, zielsverdriet, hartepijn, hartzeer, hartewee, hartewond, zwaarte, druk, kommer, kopzorg, zelfkwelling, grief, chagrijn, weltschmerz, pessimisme, paroxysme, lichamelijk en/of geestelijke pijn.

Het leed kan ontstaan door invloeden van buiten af. Beknelling, het niet bevallen, allerlei moeilijkheden op geestelijke zowel op lichamelijk vlak kunnen het leed bezorgen. Het kan berokkend worden door anderen, maar ook aan eigen gronden liggen. Het kan zijn door dingen die tegen de borst stoten, schokken, in de maag liggen, zwaar vallen, bijten, nijpen, benijpen, snerpen, snerken, brandne, priemen, vlijmen, schrijnen, kwellen, doorknellen, kruisen, drukken, beknellen, knagen, afknagen, doorknagen, tot zelfs martelen, teisteren, verscheuren, verbrijzelen, doorschokken, doorvlijmen, door de ziel gaan of door de ziel snijden en iemands ziel of hart doorboren.

Het leed veronaangenaamd het leven en bezorgt verdriet. Het maakt het iemand lastig en is soms tot last vanvelen. Het kan het leven zuur maken en geeft displezier. Het kan op iemands nek zitten en een doorn in de voet zijn. Het treft wel iemand in zijn hartader en boort een dolk in zijn hart. Erger wordt het wanneer het het leven zuur maakt van de gepijnigde maar ook van de mensen rondom. Het kan de persoon verbitteren en de toestand verzuren of vergallen. Alsook kan het het leven verkorten door iemand de calvarieberg op te leiden.

Vast staat dat het onbehagelijk is, pijnlijk, smartelijk, verdrietelijk, bedroevend, jammerlijk, deerlijk, grievend maar ook hartverscheurend of hartbrekend kan worden. Het is ongevallig, onwelgevallig, schijnzoet, ondankbaar, onaangenaam, onplezierig, lastig, ongewenst, ongewild, wederwaardig, onwelkom, akelig, hard, zielknijpend, zielpijnigend, penibel, rebutant tot zelf schocking, melangcholisch, zeer, bitter, wrang, scherp, doornig, garstig, onereus, maar ook wel gênant. Het kan een nagel aan de doodkist worden.

Men moet echter weten dat het leven vol distels en doorns is. Het leven is trouwen en rouwen. Als men beseft dat het zoet dat ons het leven brengt met veel bitters ondermengd is en veel moet horen als men niet doof is dan hoeft het kwaad geen bô te zenden, 't zal vroeg genoeg bij ons belenden, maar wij kunnen ons er tegen weren. Klein is de doorn die niemand ziet, maar die hij steekt vergeet hem niet. In het land van honing en in het land van belofte sterft men wel van honger en zonder zegen wordt honing tot gal. God slaat niet of Hij zalft en onze Heer slaat nooit met twee roeden tegelijk. In God kunnen wij soelaas vinden en kan ons leed gemilderd worden.
Ook als men weet dat elk huis zijn kruisje heeft en dit kan aanvaarden als deel van dit huidige leven, maar weet dat er hierna een veel beter leven kan komen, mag men geruster slapen. Na hoge vloed, lage ebbe. Geen hertje zonder smertje en elk moet zijn pakje dragen, daar is geen kroon of er staat een kruisje op. alsook heeft elke medaille zijn keerzijde en zijn er geen genuchten zonder zuchten, geen zon zonder leed; geen licht zonder schaduw, geen zomer zonder buien, geen dag zo mooi of men ziet een wolkje, geen dag zonder nacht. Elke dag brengt zijn zorgen mee Geen bijtje of het heeft een verborgen angel; een bij zonder angel maakt geen honing er er zijn geen rozen zonder doornen; de rozen vallen op de grond, de doornen blijven 't allen stond.
Men moet het dunnen met het dikke drinken en er is geen vlees zonder been. Groot huis, groot kruis; klein huis, kleine zorg; ieder voelt of weet best waar hem het schoentje wringt.

Onderdrukking

Met onderdrukking komen wij tot de beïnvloeding van het verstand. Onder de Tag: Onderdrukking zal u artikelen kunnen vinden over de daad van onderdrukken en de toestand van hen die onderdrukt worden. Het betreft met overmacht in bedwang houden of door een overheersende houding de mensen bepaalde dingen opleggen of hen vernederen alsook in ondergeschiktheid brengen of in afhankelijkheid houden.

De onderdrukking komt door de overmeestering en het opleggen van een bepaalde wil aan anderen. De onderdrukte komt onder iemands gehoorzaamheid te staan, en moet hiervoor soms ook in dienst van die persoon staan. De onderdrukker speelt de baas en deelt de lakens uit. Hij of zij wil iemand kleineren of iemands wieken kort houden. Zeker wil hij de ander onder de plak houden.De onderdrukker heeft het hecht (heft) in handen en heeft zijn stem in het kapittel. Soms krijgt hij ook al de draadjes in handen en kan hij aan de touwtjes trekken alsook aan het langste einde blijven. Hij die gal in de mond heeft kan geen honing spuwen. Ongelijke schotels geven ook schele ogen, alsook verdragen twee mussen aan één korenaar elkander niet.

De onderdrukte heeft dan op zijn beurt dikwijls niets in de pap te brokken, moet zich dienstbaar opstellen, zich onderwerpen en wordt meestal onder het juk gehouden.

Bij onderdrukking is er verder ook sprake van submitteren, subordineren, disciplineren, op iemand macht uitoefenen, iemand de baas worden, iemand bedwingen, in toom houden, iemand onder de sim hebben, kort houden, kortwieken, teugelen, iemand onderkrijgen, klein krijgen, iemand onder de duim houden, in échec houden, onder appèl houden. Door de beknotting van de vrijheden van de ander wil men deze liefst naar de had zetten en dit indien nodig door hem te breken of onder geweld te doen bukken.

De onderdrukking houdt ook het in gareel slaan en houden alsook de keten aan de hals doen of iemand bij de keel hebben of onder de knie brengen.

Door de onderdrukking wordt de onderdrukte afhankelijk, ondergeschikt, onderhorig, horig, onderworpen, onderdanig, subaltern, onvrij, gebonden, gemuilband en wordt daardor ook wel gehoorzaam, dienstbaar, dienstplichtig, eedplichtig, lijfeigen, verdrukt, gekneveld, geknecht en in sommige gevallen ook slaafs en verslaafd.

De onderdrukking brent een juk en keten mee. Ze kan komen doordat iemand zichzelf de macht toeeigent of doordat iemand wordt uitgeroepen als koning, keizer, of regeerder. Alsook bij broodnijd, minnenijd, plaagzucht, kwelzucht, iniquiteit, cynisme, malice, strengheid, bloeddorst.

Bij onderdrukking is er afgunst in het spel en kan men moedwillig kwelziek zijn. Men gaat zich dan niet in iemands droefheid deelnemen of een goed hart toedragen. Meestal wordt er dan ook weinig gegund aan de ander. Soms kan er verfijnde wreedheid bij komen, wreedaardigheid, moorddadigheid, onmenselijkheid of inhumaniteit, ferociteit.

Door niet te doen aan een ander wat je zelf niet graag zou hebben kan men al veel leed uit de wereld helpen. daarom wat gij niet wenst dat geschiedt, doe het aan een ander niet. Doe met vreugd een ander aan, wat gij wenst aan u gedaan.

De onderdrukte valt onder de onderkruiping, benadeling, verongelijking, kwelling, gesar, getreiter, geterg, molest, prang, gedonderjaag, vexatie maar ook onder de temptatie, konkelarij, konkelboel en konkelfoes, provocatie, chantage, vervolging, vervolgingswaanzin, klopjacht, beulswerk, suppressie, persecutie, verwensing, vervloeking, imprecatie, maledictie, gejudas, duivelarij.

Onrechtvaardigheid

Onder de Tag Onrechtvaardigheid zal onrecht, het onbiddelijke, de onrechtvaardige daad, de verkeerdelijk of onbillijkerwijze ter sprake komen. De verongelijking en onrechtvaardige daad. Onrechtmatig gedrag of houding tegenover anderen, onredelijkheid, onschappelijkheid, bevooroordeeldeeldheid, partijdigheid, partialiteit en het inieke.

Ook al weet de mens dat onrechtvaardig goed niet gedijt en dat onrechte winst rechte schade geeft, zijn er velen die onrecht aan anderen brengen of niet eerlijk handelen tegenover anderen.
Er zijn genoeg mensen die onrechtvaardig zijn, het recht krommen, het recht verkrommen, het recht verdraaien of verbuigen, zich aanmatigen, met twee maten meten, twee maten en gewichten hebben, chicaneren, iemand onrecht of ongelijk aandoen,  in iemands klaver zitten, iemand iets door de neus boren, benadelen of iemand injurieren.

Bij God is er echter een zuiver denken en een eerlijke benadering naar iedereen toe. Bij Hem is geen vooroordeel of partijdigheid, geen partijzucht, partialiteit, parti-pris, nepotisme, klassenjustitie, rechtsweigering of iniquiteit.
God is rechtvaardig, rechtmatig, billijk, redelijk, gerechtig, onbevangen, onbevrozen, genadelijk, lucide en laat recht wedervaren.

Misdaad

Onder de Tag Misdaad zal u in de toekomst verdere arttikels vinden over zwaardere vergrijpen of zondige daden. Zedelijk en morele slechte daden vallen onder de handelingen die sommige mensen doen en in tegenstrijd zijn met hoe de normale mens zou moeten handelen. Zij die een misdaad plegen, de misdadiger kan en mag zijn  straf niet ontlopen. Hij of zij is dan schuldig, plichtig, handdadig, afpadig en aldus zondig en strafbaar, strafwaardig, culpoos, boetschuldig en mogelijk doodschuldig.

Tuesday, 28 September 2010

iPod & Android Bibles

Jerry and Annette Jackson founded Hosanna in 1972 with the goal to share God’s Word. Morgan, their son, joined the staff in 1983 and became International Director in 1991. The company became Faith Comes By Hearing and has become the largest producer of the Audio Bible in the world.

Faith Comes By Hearing is committed to reaching the nations with the Word of God in Audio, offering the Bible in a format that will connect with the world's 50% illiterate population.

In the United States, more than 60,000 churches of all denominations have participated in Faith Comes By Hearing Bible listening programs. Now, these churches are sponsoring people groups worldwide so that others can hear God’s Word in their mother tongue.

If you have an iPod or use a personal computer, you can get free Bible podcasts and Audio Bible downloads right now--it is easy, convenient and you can listen to them any place and any time.

+

The free Bible.is for Android app is now available in the Android Market. To get this Bible app just visit http://bible.is/download from your Android device.Geloof door het horen

Faith Comes By Hearing (FCBH) biedt gratis audio-bijbels aan in meer dan 400 talen, zodat iedereen die toegang heeft tot internet op elk moment naar de Bijbel kan luisteren. De audio-Bijbels zijn een enorm succes. Binnen de eerste 90 dagen dat ze online beschikbaar waren, waren er meer dan een miljoen hoofdstukken gedownload. Er zijn sinds januari bijna 1,3 miljoen abonnementen op de audio-Bijbel afgesloten in meer dan 275 talen.

Deze audio-bijbels zijn van cruciaal belang voor mensen in gebieden die geen andere toegang hebben tot het Woord van God, maar ze zijn ook nuttig voor mensen die veel onderweg zijn. Volgens FCBH leest 70 procent van de Amerikaanse christenen niet uit het Nieuwe Testament. Deze gratis te downloaden audio-Bijbel is een gemakkelijke manier om iedere dag naar een stuk uit de Schrift te luisteren. Ze kunnen worden gedownload naar een iPhone, iPod of iPad.

Tot dusver is de audio-Bijbel het populairst in het Engels, Spaans, Hebreeuws, Koreaans en Russisch.
Recent bijgevoegd:
 • Douala – Cameroon
 • Kalabara – Nigeria
 • Lahu – Thailand
 • Moba – Togo
 • Naskapi – Canada
 • Seereer – Senegal

Zij die een Android hebben kunnen nu ook de Bijbel daarop plaatsen.
> The free Bible.is for Android app is now available in the Android Market. To get this Bible app just visit http://bible.is/download from your Android device.

If you have an iPod or use a personal computer, you can get free Bible podcasts and Audio Bible downloads right now--it is easy, convenient and you can listen to them any place and any time.


Vindt hier meer over op Faith comes by hearing.com

Jezus had het nodig om gezegende woorden van zijn Vader te horen

Zelfs Jezus had het nodig om gezegende woorden van zijn Vader te horen.

We weten dat Jezus’ invloed op de wereld grotendeels onzichtbaar was, tot op de dag dat Hij werd gedoopt. Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn Zoon, van wie ik houd en in wie ik een welbehagen heb’ (Matt. 3:17). De Vader gaf Zijn Zoon woorden van identificatie; Hij gaf woorden van liefde en woorden van trots. Later, op de berg der verheerlijking (Matt. 17:5), sprak de Vader precies dezelfde woorden over zijn Zoon met een extra zin: ‘Luister naar Hem’. Met die zegen van de Vader, veranderde de Zoon de geschiedenis en de toekomst van de wereld.

- Craig Glas.

Messiaanse en andere Joden moeten gesprek aangaan met Christenen

”Joodse volgelingen van Jezus”, onlangs verschenen (Groen, Heerenveen) brengt in veertig vragen en antwoorden informatie over de Messiasbelijdende of (zoals de auteur Rodenburg ze noemt) Messiaanse Joden.

De Joodse gemeenschap zowel de Messiaanse Joden hebben het moeilijk met elkaar. De eerste vindt dan de tweede geen Jood meer is en de tweede aanschouwt zich nog Jood terwijl sommigen van hen zich ook als Christen aanschouwt. Daar hebben bepaalde Christenen het dan weer moeilijk mee of daar worden zij geconfronteerd met twee groepen die zij de vriend willen houden.
Beide groepen zijn wantrouwend als het gaat om gesprekken die de Christelijke kerk heeft met de ander.

Verwijzend naar de uitspraak van dr. H. Vreekamp dat de kerk is voortgekomen uit het Joodse volk en naar haar wezen een gemeenschap van Joden en niet-Joden is, zegt de Israëlconsulent Rodenburg: „Messiaanse Joden behoren tot de kerk als lichaam van Christus.”

„De kerk is naar haar wezen met Israël verbonden.” volgens de auteur en moet daarom een kerkelijke gesprek aangaan met de Joodse gemeenschap „waarin het verstaan van de Schriften, de komst van het Koninkrijk van God en de betekenis van Jezus als Messias centraal staan. (...) Dat gesprek is onopgeefbaar.”

Zeilen tot de haven van Licht


Oh laat mij zeilen met mijn schepen naar het Oosten
En mijn oog houden op de Noord-Ster
Wanneer de reis niet goed voor mens of beest is
Zal  ik veilig zijn waar U ook bent

Laat mij  in Uw haven van lichten zeilen
En daar en voorgoed mijn lijn uit werpen
Geef aan mij mijn taak en laat mij ze goed doen
En doen met geheel mijn macht

- Johnny Cash


Engels origineel / English original> Sailing in the harbour of lights

Sailing in the harbour of lights


Oh let me sail on with my ships to the East
And keep my eye on the North Star
When the journey is no good for men or for beast
I’ll be safe wherever You are

Just let me sail into Your harbour of lights
And there and forever to cast out my line
Give me my task and let me do it right
And do it with all of my might

Johnny Cash


Dutch version / Nederlandse versie > Zeilen tot de haven van Licht

Christus niet bezitten

We bezitten Christus niet, we kunnen een deel van hem zijn, ieder van ons één enkele unieke cel, in een levend, ademend, denkend, voelend, handelend organisme, een menselijk organisme, een vergoddelijkt menselijk organisme.
- Désanne van Brederode

Jehovah is good unto them that wait for Him“Jehovah is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.” (Lamentations 3:25 ASV)


And those who look for Him now and honour Him
are able to feel His blessing hand already in this world today.


They that wait upon the LORD shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles.

Jehovah You are our my hope.
 Through the foreseeing of Your son, You give our rescue.
I cheer and am glad: You saved us.
 I want to be brave, be of good courage, determined and wait on You. 
Dutch version / Nederlandse versie > Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

+++
2013 + 2016 links update: 
Cover of
Cover of With Wings as Eagles
Enhanced by Zemanta

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
"Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten, voor de zielen die Hem zoeken". (Klaagliederen 3:25)

En diegenen die nu naar Hem uitkijken en Hem eren
kunnen Zijn zegeningshand reeds voelen in deze wereld vandaag.

Zij die wachten op de Heer zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen met vleugels als adelaars op stijgen.


Jehovah U bent onze hoop.
Door het voorzien van Uw zoon geeft U ons redding.
Ik juich en ben blij: U heeft ons gered.
Ik wil dapper en vastberaden zijn en wacht op U.


Engelse versie / English version  > Jehovah is good unto them that wait for Him

+++

2016 update links

Monday, 27 September 2010

Weekly World Watch 19th - 25th Sept 2010‏CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW Weekly World Watch 19th - 25th Sept 2010‏
In this weeks WWW

The beatification of Cardinal Newman
The Vatican corruption scandal
 • The Catholic Church is steeped in corruption. Whether you look at their doctrines, their horrific abuse of children or even their finances - it is corrupt.
The "peace" speech by Israel's president
Russia's claim of the arctic
 • It is a question that could provoke a new Cold War as global warming opens up the possibility of exploiting vast new energy reserves: Who owns the Arctic?
 • American geologists estimate that the Arctic may contain at least 90billion barrels of oil and as much as 1.55quadrillion cubic metres of gas, or a third of global reserves.
  Russia wants this rich reserve for itself.

The warning of a war about to start

 • North and South Korea are on the brink of war, a top Russian diplomat has warned, calling for both countries to exercise restraint and sit down for talks.
 • There is also increasing tension between Japan and China.

Friday, 24 September 2010

Eucharistie in Van

De Armeense Orthodoxe Aartsbisschop Aram Atesyan zat in oostelijk Turkije voor toen de eucharistie voor de eerste keer in 95 jaren in een historische kerk op het eiland Van werd gevierd,

De kerk op Aktamar Eiland was sinds de dagen van de Armeense genocide gesloten. Na jaren van petitioneren hebben Armeniërs toestemming van de Turkse regering verkregen om daar eenmaal per jaar liturgische diensten te houden.


***

Armenian Orthodox Archbishop Aram Atesyan presided as the Eucharist was celebrated for the first time in 95 years in a historic church on the island of Van, in eastern Turkey.

The church on Aktamar Island had been closed since the days of the Armenian genocide. After years of petitioning, Armenians have won permission from the Turkish government to hold liturgical services there once each year.

> After 95 years, Mass is celebrated in the Holy Cross Armenian Church, in Lake Van (AsiaNews)

Commitment to Christian unity

When the pope, at Westminster Abbey in London where he participated in an ecumenical celebration of Vespers on September 17, said:   "Our commitment to Christian unity is born of nothing less than our faith in Christ. ... It is the reality of Christ's person, His saving work and above all the historical fact of His resurrection, which is the content of the apostolic 'kerygma' and those credal formulas which, beginning in the New Testament itself, have guaranteed the integrity of its transmission. The Church's unity, in a word, can never be other than a unity in the apostolic faith, in the faith entrusted to each new member of the Body of Christ during the rite of Baptism. It is this faith which unites us to the Lord". did he wanted all around to believe that the Roman Catholic Church is the only apostolic church?

Speaking for a trinitarian public he could further say: "I come here today as a pilgrim from Rome, to pray before the tomb of St. Edward the Confessor and to join you in imploring the gift of Christian unity. May these moments of prayer and friendship confirm us in love for Jesus Christ, our Lord and Saviour, and in common witness to the enduring power of the Gospel to illumine the future of this great nation". Because we think he would not like to see the non-trinitarian Christians in unity with their church.

Important to remember is: "Here we cannot help but be reminded of how greatly the Christian faith shaped the unity and culture of Europe and the heart and spirit of the English people. Here too, we are forcibly reminded that what we share, in Christ, is greater than what continues to divide us".
Benedict XVI recalled how this year marks the centenary of the modern ecumenical movement which "began with the Edinburgh Conference's appeal for Christian unity as the prerequisite for a credible and convincing witness to the Gospel in our time. In commemorating this anniversary, we must give thanks for the remarkable progress made towards this noble goal through the efforts of committed Christians of every denomination. At the same time, however, we remain conscious of how much yet remains to be done. In a world marked by growing interdependence and solidarity, we are challenged to proclaim with renewed conviction the reality of our reconciliation and liberation in Christ, and to propose the truth of the Gospel as the key to authentic and integral human development".

You can wounder what the Church's unity should be. Is a unity in the apostolic faith not to believe what the apostles themseves believed? And would this not mean that all Christians should keep to the first centuries believe of those who really  knew Jesus from first hand? But more important should Christians not go back to their leader they are proclaiming to follow?

Normally we all should strive to Christian unity, but we should be following all that Jesus asked us to do. We should keep to the tasks he gave to his disciples. In case Trinitarian Christians would like to their idea that Jesus is also God they should also accept those who keep to the words of Jesus and his Holy Father. In the Holy Scriptures their relationship is clearly described.

The Vatican see themselves as the “mother” church. The universal church. The word Catholic means “universal”. They see other Christian churches as wayward daughters that need to be brought back under her wings. The Pope’s ambition therefore is to become head of all Christian religion. But do we not have to look at what the Scriptures gave as warning to the next generations? Revelation 17:2 says that the “kings of the earth” have committed fornication with the harlot woman of Rome.

What happened yesterday is important for Christians to see in the light of the Bible.
As the Anglicans and Catholics all sang together in London (latter day Tyre) we heard not joyful words but the singing of “an harlot” as prophesied in Isaiah 23. “Tyre shall sing as an harlot”. The singing which began in 1996/7 is reaching a crescendo. The judgement of latter day Tyre will soon come. The next chapter says “the noise of them that rejoice endeth…” Isaiah 24:8

Get to know more in the  Weekly World Watch 12th - 18th Sept 2010‏

Thursday, 23 September 2010

Weekly World Watch 12th - 18th Sept 2010‏


Weekly World Watch 12th - 18th Sept 2010‏

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


In this weeks WWW

The Pope in Britain. What is the significance?


 1. . In 1689 a law was passed called the Bill of Rights. It reads “Every person who is or shall be reconciled to, or shall have communion with, the Church of Rome, shall be excluded and ever incapable to inherit, possess, or enjoy the Crown of these Realms”. By inviting the Pope as head of state the Queen has broken this oath.
 2. Delivering the most important speech of his historic visit, he attacked the politically correct ideas that Christmas should not be celebrated for fear of offending minorities and that the faithful should be forced to keep their beliefs to themselves.
 3. The Vatican see themselves as the “mother” church. The universal church. The word Catholic means “universal”. They see other Christian churches as wayward daughters that need to be brought back under her wings. The Pope’s ambition therefore is to become head of all Christian religion.
 4. Revelation 17:2 says that the “kings of the earth” have committed fornication with the harlot woman of Rome. As they all sang together in London (latter day Tyre) we heard not joyful words but the singing of “an harlot”. This was prophesied in Isaiah 23. “Tyre shall sing as an harlot”. The singing which began in 1996/7 is reaching a crescendo. The judgement of latter day Tyre will soon come. The next chapter says “the noise of them that rejoice endeth…” Isaiah 24:8
 5. But what of God’s case against the Pope? Why is he singled out in the scriptures? Dealing with the last question first. He IS singled out in Daniel 7 – as the “little horn”.
  A “horn” is a ruler. This ruler comes out of the Roman Empire (the 4th beast). He speaks great words against God. He changes “times and laws”. He is the “false prophet” of Revelation 16. He is the “man of sin” of 2 Thess 2:4 who exalts himself above God and pretends that he IS God! He is the head of the harlot system of Revelation 17 and is sat on 7 hills. Harlot = false religion. The 7 hills = Rome.
 6. God is against this man because of the following. He claims to be the “Holy Father”. He claims to be the supreme head of the “church”. He claims that all other “churches and governments” should be subject to him. He claims to be “infallible”. Under the guise of Christianity he says that Mary and dead saints can mediate for us. He promotes the worship of the cross and idols. He says priests can forgive sins. He has made war on the “saints”. It is estimated that the Catholic Church as been behind the deaths of over 50 million people over time because they would not be subject to “the Church”.


  + Russia and America both arm different nations
  Peace talks continue
 7. Russia continues to arm the enemies of Israel despite urgent pleas from Israel and America not to.
 8. While Russia is busy arming the territory of the ancient king of the north we also have America busy arming the territory of the king of the south!

Wednesday, 22 September 2010

Keerpunt in de Kerk

In de geschiedenis zijn er meerdere ogenblikken geweest waarop het leek dat de Kerk 'zou ontploffen'. Het was misschien een ontsporen en soms wel een hevige revolte die zelfs dodelijke slachtoffers bracht. De moeilijkheden die gelovigen over elkaar en over ongelovigen brachten waren redenen waarom velen ook het geloof afzworen of het als een pest aanschouwen. Religie wordt als een monster beschouwd door sommigen. Spijtig genoeg moeten wij erkennen dat religie ook veel heeft kapot gemaakt en dat de verschillende opinies ook veel leed hebben bezorgd.

De Christenen bleven zoals de Joden ook niet gespaard van meerdere visies. Regelmatig werden er veranderingen in de geloofspunten toegebracht om toe te geven aan de wereld of inschikkelijk te zijn naar mensen. Op momenten dat de geestelijke leiders in dat Christendom ontspoorden werd er dan tegen gereageerd met regelmatig tot gevolg dat weer nieuwe strekkingen het licht zagen. Sommige van die hervormingen brachten zoals bij de reformatie ook de landheren in beweging en in tegenreactie, zodat het niet alleen op kerkelijk vlak maar ook op politiek vlak werd uitgevochten. De godsdienstverschillen voedden regelmatig de politieke tegenstellingen tussen vorsten en edelen, met als gevolg verschillende godsdienstoorlogen en opstanden.

De veelwijverij van de clerus, met zelfs een paus met vijftien vrouwen deed de Rooms Katholieke Kerk naar het celibaat grijpen. Maar hierdoor bleken de mannen toch nog niet gevrijwaard van hun seksuele gevoelens. Midden twintigste eeuw bleek de Katholieke Kerk in de 'geciviliseerde landen' de scepter te zwaaien in vele huisgezinnen en gemeenten. Verscheidene mensen waren zelfs bang geworden van die geestelijken die hen scholing en werkmogelijkheden konden ontnemen. Tegen iemand ingaan van de clerus was dan ook best te vermijden.
Bij het begin van deze eenentwintigste eeuw kwamen geleidelijk aan meerdere schandalen aan het licht. Toen eerst Ierland, dan Amerika, vervolgens Nederland en Duitsland ter sprake kwamen, leek er in België geen haan naar te kraaien. Maar toen de kat op de koord kwam en het duidelijk bleek dat België ook niet gespaard kon blijven van afschuwelijke gebeurtenissen in die kerk, dan sprong de media daar maar al te gretig op in en werd alles uitvergroot. Op bepaalde ogenblikken leek het wel of er geen ander nieuws in de wereld was en stonden de kranten er vol van en werd op de televisie het ene programma op het andere aan de feiten van pedofiele priesters gewijd. Sommige media kanalen gingen zelfs op de voyeuristische toer.

Johannes XXIII had het aangedurfd om een grote vernieuwing in de Rooms Katholieke Kerk te brengen en had geprobeerd het volk terug betrokken te krijgen in de kerkwerking. De pausen na hem schroefden echter meer en meer terug en met de laatste twee pausen werd er terug over gegaan tot het oeroude conservatisme. Buiten de aanhang van het kapitalisme en wens naar meer vrije tijd, hielp het weg van de wereld gaan van de Paapsen dat de kerken meer en meer leeg liepen. Er was al niet veel vol meer in de Belgische kerk en nu lijkt het hek helemaal van de dam.
Door de vele schandalen willen de mensen terecht hun 'disgoesting' of hun ontevredenheid tonen. Velen willen niet meer verbonden zijn met mensen die hebben aangetoond dat zij zich niet degelijk als goede mensen kunnen gedragen. Velen zagen ook in dat er een dubbele moraal leek te bestaan en dat er door de jaren heen heel hypocriet werd gehandeld.

Doorheen de jaren hadden de Belgen wel getoond dat zij een heel adaptief ras zijn, dat zich kan plooien en kleuren als een leguaan. Maar het aanpassingsvermogen vertoonde wel vermoeidheidssymptomen. Neem honderd Belgen en je kan wel 120 verscheidene vormen van katholicisme vinden. De meesten willen zich Katholiek noemen of zeggen dat ze behoren tot de Christelijke Kerk terwijl zij de Katholieke Kerk bedoelen.

De overvolle kerken in West Europa behoren tot hert verleden, maar stilaan beginnen bepaalde pinksterkerken goed vol te lopen. Wij staan nog mijlen ver van het Amerikaans en Koreaans fenomeen van de Mega-kerken. Vermoedelijk zal het hier zo een vaart niet lopen. Maar kan er weer volk komen naar een viering of een kerk?
Wij geloven dat het mogelijk moet zijn om terug een vernieuwd leven in de kerk te krijgen. De Katholieke Kerk heeft zo veel schade geleden dat het voor hen wel ettelijke jaren zal duren voor aleer zij deze crisis te boven komen. Maar andere kerken hebben nu de mogelijkheid om weglopers van die Rooms Katholieke Kerk op te vangen. Verscheiden protestantse kerken zouden daar een mogelijkheid in moeten zien om deze ontaarden een nieuwe vruchtbare grond aan te bieden.

Wij hopen dat er nu opnieuw een keerpunt mag komen waarbij mensen eens goed gaan nadenken over hun geloof en over wie en wat God eigenlijk is en vraagt. Het wordt tijd dat de mensen terug naar de kern van het geloof gaan en duidelijk inzien dat de instelling kerk iets helemaal anders is dan de Kerk, Gods Kerk.

Het zijn de mensen zelf die de Kerk maken, voeden en laten groeien. God kan het de groeikracht geven als mensen bereid zijn om er zich voor in te spannen. Maar God hoeft geen Torens van Babel, Megaprojecten of dergelijke. Voor Hem is de innerlijke houding van de mens het belangrijkste. God wenst de juiste hartetoestand. De gelovige moet met de juiste intenties kerk willen maken en God dienen. De dienst voor God is in de godsdienst weg gevallen en moet bijna opnieuw uitgevonden worden (bij wijze van spreken)

De laatste jaren kenden de steden een stadsvlucht. Voor 2009 verlieten zo bijvoorbeeld 1660 inwoners de stad Gent, meer dan 3000 Brussel en Antwerpen zag  meer dan 4000 inwoners de stad verlaten om in een meer landelijk gebied te gaan wonen. Deze mensen kwamen dan in een omgeving waar zij vreemdeling waren en meestal ook niemand kenden. Er waren of zijn bij zo een verhuizing geen sociale contacten in de nieuwe woonwijk. De mensen hebben geen enkele verbintenis met een parochie of plaatselijke kerk. Het is voor hen een uitgelezen moment om in de anonimiteit te verdwijnen. Op kerkelijk vlak vinden zij dat een uitgelezen gelegenheid om geen verplichtingen meer over zich te krijgen. Kerkbezoek wordt vervolgens totaal achterwege gelaten en doordat men geen regelmatige intake meer heeft van geloofsondersteuning gaat dit dan ook makkelijker vervagen. De dagelijkse bezigheden nemen de overhand en het godsdienstige geraakt in de vergeethoek doordat het wereldse het volledige leven in beslag neemt.

Het materialisme en de verwereldlijking brengt echter niet het geluk dat de mensen er van verwachten en op de duur zal dit ook gaan ontgoochelen. Het komt er echter voor gelovigen op aan om deze mensen eerder op te vangen. Gelovigen moeten het broederschap op zich nemen en moeten laten voelen dat zij geïnteresseerd zijn in deze nieuwe inwoners en dat zij ook voor hen bereid zijn om klaar te staan om hulp te bieden waar dat nodig blijkt te zijn en om morele steun te geven. Gelovigen hebben hier hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de sociale omgang in hun woonwijk.

Diegenen die verhuizen zijn niet op alle punten vrij gesproken. Indien zij werkelijk geloven zouden zij er moeten op staan om hun geloof te uiten en te verwezenlijken. Het uitvoeren van het geloof verijst ook daden. De beleving van de eigen godsdienst is er zo één van.
bij het in een nieuwe buurt komen wonen kan men op zoek gaan naar een kerk en na gaan hoe de geloofsbeleving in dat dorp is. Ook hier kan men geconfronteerd worden met de verloedering van de kerk, maar hier kan men ook met een frisse of schone lei beginnen.
Indien er echt niet die geloofsgemeenschap aanwezig is die er in dit leven zou moeten zijn kan men als gelovige de stap wagen om anderen bij het eigen geloof te betrekken of bij het eigen zoeken naar waarheden betrekken. Ook al is men niet helemaal zeker van bepaalde geloofspunten, moet men er op durven vertrouwen dat God wil helpen en leiden als men er werkelijk op zoek wil voor gaan.

Een nieuwe woonst kan niet alleen een keerpunt in uw leven brengen op werelds vlak het kan ook op geestelijk vlak een mogelijkheid geven om om te keren of van richting te veranderen.
Nu er zo veel gaande is van ontevredenheid in de Katholieke Kerk is de tijd ook aangebroken dat mensen eens wakker geschud worden en het tij durven keren. Dat men eens durft afstappen van bij de grootste te willen behoren. Dat mensen gaan inzien dat de Grootste Groepering of zaak niet altijd de zuiverste of juiste is.

Indien men werkelijk gelooft moet men proberen de waarheid te achterhalen. Dit op alle gebieden. Maar het geestelijke, het goddelijke moet in de eerste plaats komen. Het is belangrijk dat men de juiste persoon of personen eert en dit op de juiste wijze. Vandaag is het moment van de waarheid aangebroken en moeten de mensen in de kerk zelf durven initiatief nemen. De tijd om te berusten op de clerus die alles wel regelde is voorbij. Iedere gelovige moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en zal later trouwens ook zelf voor zijn keuzes verantwoording moeten afleggen als hij  of zij voor de rechterstoel van Jezus Christus  moet verschijnen.
Hier op aarde moeten wij het nu waar maken. Wij mogen niet afgaan op mensen die bewezen hebben op allerlei manieren dat zij niet altijd zuiver op de graat zijn en de waarheid wel durven te verdoezelen.

Elke gelovige moet er op toe zien dat hij of zij de waarheid tracht te vinden maar moet uit broederliefde ook begaan zijn met het vinden van de waarheid voor en door anderen.
Jezus gaf de opdracht uit te gaan en het Goede Nieuws te verspreiden. Alle Christenen zouden navolgers van Jezus Christus moeten zijn en zijn geboden dus ook opdrachten moeten onderhouden.
Indien er in een woongebied waar men verblijft geen ware of juiste geloofsgemeenschap blijkt te zijn is het de opdracht voor elke Christen te proberen er een te vormen. Al was het dat men maar begint met twee of drie mensen samen te komen in de naam van Jezus. Waar één of meer te samen komen in zijn naam zal hij aanwezig zijn en zal God bereid zijn om hen te begeleiden.
Zo zou men een lees- of studiegroepje kunnen vormen die regelmatig samen willen komen om uit de Heilige Schrift (het Oude en het Nieuwe Testament) te lezen. Bijbelstudie is een eerste stap en essentieel om tot de waarheid te komen. Dat samen zijn kan dan ook gepaard gaan met het samen bidden en over gebeurtenissen na te denken en deze in het licht te plaatsen van de Bijbelse kennis.
Het is door samen regelmatig bijeen te komen om te vergaderen, de Bijbel te bestuderen, te bidden en om lofzangen te brengen dat men samen Kerk kan maken. En dat kan in eender welke plek gebeuren. Men moet slechts de angsten voor het denken van anderen overwinnen en durven uit komen moor zijn geloof en de wil om Christus te volgen.

Dat iedere gelovige nu moedig genoeg durft zijn om de juiste stappen te ondernemen en als het nodig blijkt te zijn om ook werkelijk van richting te veranderen. Men moet durven afstappen om gebonden te zijn aan één grote organisatie die op wereldvlak graag veel zou willen bepalen, maar de laatste jaren toch veel van haar geloofwaardigheid begint te verliezen.
De leiders in de Rooms Katholieke Kerk zullen zeker maatregelen moeten treffen om hun kerk te zuiveren van alle blaam en om de geleden schade goed te maken. Er zal sowieso in die kerk een keerpunt moeten komen, maar de gelovigen zelf zouden nu moeten inzien dat het moment aangebroken is om het tij te keren. Al was of is het nodig om uit die zo vertrouwde omgeving te stappen en om in een heel nieuwe wereld van godsdienstbeleving te stappen van heel wat kleinere denominaties in het Christendom.

Men zou verstomd zijn van de vele denominaties die er in het Christendom bestaan. Maar waar men oog voor moet hebben is dat alle Christenen een eenheid zouden moeten vormen onder de vleugels van Christus Jezus. Wij als Christenen zouden deel moeten zijn van de ledematen van Christus welke de Kerk vormen.
Laten wij daarom ook die kerk waar maken en als ware gelovigen laten zien wie onze leermeester is en voor wie wij in het vuur willen gaan.
elk keerpunt om toch de juiste wissel te vinden naar het juiste pad om door de smalle poort te gaan is volledig verantwoord en zeer belangrijk voor onze toekomst. En die toekomst moeten wij vandaag, hier op deze wereld verzekeren, laten wij er dan ook op toe zien dat wij niet het verkeerde pad blijven volgen maar op de juiste weg terecht komen.

***

Lees ook over kerkvorming:
 1. Time to start a new church
 2. An ecclesia in your neighborhood
Over de huidige situatie in de kerk en uw houding: Geschokt weglopen

Tuesday, 21 September 2010

Indien God Zijn eigen wil niet heeft

"Indien God Zijn geen eigen wil heeft, dan eindigen goed en slecht als ononderscheidbaar,"
- Paus Benedict XVI in de Ontmoeting op 13 september met een nieuwe ambassadeur van Duitsland voor de Heilige Stoel

If God does not have His own will

If God does not have His own will, then good and bad end up being indistinguishable,
-
Pope Benedict XVI in Meeting on September 13 with a new ambassador from Germany to the Holy See

Goede impact van gebed op de mens

Onderzoek door sociale wetenschappers heeft een reusachtige berg van gegevens geproduceerd die aantoont dat families met een sterke godsdienstige verplichting — in het bijzonder, families die samen bidden — succesrijker zijn in een grote verscheidenheid van maten: zij blijven ongerept, verkrijgen een goede opvoeding, vermijden misdaad , ontsnappen aan armoede, hebben betere huwelijken,  enz.

> Prayer: The Impact on Blacks, Hispanics, and the Irish

An ecclesia in your neighborhood

Sometimes you hear people complaining that they do not have a church nearby.
But then you could wonder why they do not bring the church in their village. God is everywhere and you can reach Him at any place all over the world. He is not limited to a certain building.
So those who would like to have an ecclesia nearby could start to create that place in their home town.

The Brothers in Christ prefer to use the term ecclesia (ekklesia in the Greek) meaning ‘gathering’ and historically refers to any gathering in any context, secular or otherwise. The word implies people not buildings or programs. All of God’s people make up the church. We are the church together. ‘Church’ is people. That is the view the earliest Christians had of themselves.‘Church’ is loaded with so many connotations. We wish we didn’t have to use it! One easily thinks of buildings with pointy roofs, stained glass windows, pews, pulpits, shrines and statues, priests and pastors. People think of it as ‘where you go’ and ‘what you do’. This is a far cry from the view the earliest Christians had of themselves.

The basic unit of the church in the first three centuries was the ‘household’ or ‘oikos’ (Gr). Oikos refers to the ‘household’ rather than just the building. Households in New Testament times included wider family, slaves, servants, clients and in fact one’s ‘sphere of influence’. We as brothers and sisters in Christ should feel bounded together and should not feel that there are any differences between us in rank, colour, age. Everybody in the community should have the same value. Our binding element should be Christ Jesus, who died for us all. As his followers we should be like being his brother or sister and should share the love with others as he showed his love for all those around him.  Jesus went into different houses and showed in them how people could come to his Father. In one upper room he also showed the apostles how they should continue his work and have a meal together with other believers. Around the table he asked them to do in remembrance of him a breaking of the bread and a sharing of the cup of the New Covenant. Jesus did not do that in the temple, but in a hired room in a normal house. We also can either hire a room, use an open or public space or better still, use a living or other room in some ones house. Jesus was reared in a home in a family and as a family man he loved also the atmosphere and fulfilled his ministry often in homes. The house was, as today, the place where the basic unit of society lives – the family. Note the many times we read of Jesus eating with His disciples and with others – in homes.
Disciples were sent out on a door-to-door mission and Jesus also told them to continue their way in case they were not welcome at a certain place. After Pentecost, Christians met in houses. In Romans 16:3-5 and in several other places in the New Testament, reference is made to the church that meets in a home. Work and ministry in homes was part of Paul’s mission journeys.


Start with two or three friends - have a meal together, and share your vision.  Plan to encourage one another, share you lives, pray together to seek God's way forward to be and to do what He wants for you as a gathering and for the community around you.  It's as simple as that!

In our small community it is important to be open to new comers. But we always do have to be aware that we all come from many different experiences in our Christian journey. the ecclesia does not have to have many people, it is more important that those who are present are people who want to share the Good News and want to serve God. However small it is important that they are willing to encourage one another, share life, pray together, read the Bible together, and enjoy God and one another.

You could ask if there has to be a strict order of the gathering. Except that there should be a welcoming moment, an opening, a centre part  with lots of time to be taken for the Word of God with Bible reading and exhortation, the Breaking of the Bread and then a closure, there should be no strict format you have to follow or for everyone to agree on minor matters of doctrine for this to happen. It just can be inspiring to have every time a different service. Also we should avoid any regular uttering of preformed repeating texts. You do not have to be afraid to create prayers or moments of meditation on the spur of the moment, or to be afraid that the texts would not be brought fluently enough when it is not a set text. Members of the community should be sympathetic to anybody who dares to open his or her mouth. Understanding has to go out to all those who bring something into the service. Spoken or sang anything is welcome. A worship service has to be one of action and everybody in the ecclesia should be part of that action. All, young or old can contribute.

The experience of the Risen Lord was an ever-present vibrant reality within the individual and amongst the followers of Christ as they encouraged, blessed, taught and enabled one another, and as they joyously spread the Good News of the Gospel from household to household. Today is should not be different. We all should spread the word and that beautiful message of the Good News the New Covenant and the coming of the Kingdom of God.
By coming together in one place or other we can give each other a moment of blessed time.  for us it can create an opportunity to built one another from the teaching we received from the time we could have free to read in the Bible. We should be aware that not everybody has the same chances to spend the same amount on reading the Word of God. Also not everybody has the same gifts to read and understand easily. So we all should help each other to see the light. We should give each other the possibility to bring forward some questions on all sorts of matters. All the questions brought forward can then be answered in the light of Gods Word. By bringing forwards different interpretations every body can see  and hear how others think and understand certain phrases in the Bible. Everybody can also share the experience of the ways of God in each person. Very grassroots and alive. Teaching and admonishing one another all can look at and share prophecy, tongues and other gifts.

We should not be afraid that every worshipping service is different. What happens arises from the experience of God that each member has. Growth happens as the encouraging and enabling one to another takes us further on the journey as individuals and as a group. In the ecclesia we should enable and encourage the gifts of one another for the building of the Body. And this is easier to do in a smaller community, so it may not bother us that we are such a few.

Thursday, 16 September 2010

C'Axent en invloed op Europa

Wie wil weten  hoe men leden van de Europese Unie en haar beslissers christelijk kunnen beïnvloeden kan gaan horen naar de spreker van de dag Christel Ngambi, een in Brussel wonende landgenoot van Kameroense afkomst, op het congres van C’axent.

Lees meer: C'axent congres en gezinsdag

Congresprogramma