Friday, 28 January 2011

Monday, 24 January 2011

Financial aid requested by Nagarajan

From our Brother K.Nagarajan we got this request:

"My Dad had a heart attack on 7th of December and under emergency
conditions He was treated and had to be done ANGIOPLASTY with 3 stents
in his arteries. and is now recovering.

The medical expenses has been very high and our Christadelhians from
AUstralia and Hyderabad paid for it . There is still deficit of Rs 3.5
Lacs to pe paid.

Please , kindly , send some help from your ecclesia , directly to Bro
Tim at Hyderabad , who is coordinating here

OR

bro Tim is co-ordinating from Austarlia,

Bro TIM HARRINGTON at Australia
email :rollaway ,
or Phone No Australia +61397267664

Please keep in your prayers and infor the ecclesia members and do the
needful at the earliest.

in Lords Love

Sis Divya
Sis Naomi
GUJARAT
INDIA"

Those who would like to help this family in isolation are welcome to do so. You are welcome to contact the ACBM North West India  Secretary Tim Harrington [613] 9726 7664 e-mail: india_west@acbm.org.au

Thursday, 13 January 2011

Doctrine van de Drievuldigheid

Verdedigers van de doctrine van de Drievuldigheid of Drie-eenheid eisen dikwijls dat het een mysterie is dat niet goed kan begrepen worden maar dat wij uit geloofsredenen werkelijk zo moeten aanvaarden zoals het is.  Voor vele Christenen is het een dogma of vastomlijnd begrip dat aan geen beredenering meer onderworpen kan worden.  In de Katholieke Kerk heeft men zo meerdere zaken die men aanschouwt als waarheden waarvan de Kerk plechtig heeft verklaard dat zij door God geopenbaard zijn en derhalve door de mens moeten worden geloofd.  Maar de berichten van de Bijbel, de overlevering in de Heilige Geschriften werden altijd helder betekend.  Zij hoefden in geen complexe taal opgesteld worden want dienden voor het gehele volk.  Iedereen moest de Bijbelse Waarheid kunnen verstaan.  De Bijbelboodschap was bedoeld eenvoudig en ongecompliceerd te zijn.

Het wordt soms dat beweerd als de meerderheid van Christenen gelooft in de Drie-eenheid, zij gelijk moeten hebben.  Nochtans, heeft de meerderheid zelden gelijk.  Zie b.v.  de ervaringen van Noah en Jezus zichzelf.

Het is verleidelijk te zeggen dat het een academisch argument is en niet echt belangrijk.  Nochtans, wanneer u tot in de details gaat kijken en er echt gaat over denken is de doctrine van de Drie-eenheid onzin voor de basis en betreft het cruciale Bijbel onderricht dat God zijn zoon gaf om voor ons te sterven.  (b.v.  Johannes 3:16)

Bij de afsluitng van 2010 gingen de Broeders in Christus van Burton-upon-Trent ook dieper in op dit onderwerp.  U kan een samenvatting van hun Bijbeluur presentatie vinden op Burton Christadelphians in het artikel: The Trinity: paganism or Christianity?

Om verder een beter inzicht te krijgen raden wij u aan om ook de geschiedenis van het Christendom even verder in te kijken.  Wij zouden als Christenen die persoon moeten volgen door wie wij de naam Christen dragen, namelijk Jezus (Yeshua) van Nazareth.  Jezus volgen is dan een van de eerste stappen die wij moeten doen in navolging van zijn andere volgelingen de apostelen.  Deze Joden brachten ook niet Joden tot het geloof in de Messias maar hadden weerwerk in hun eigen geloofsgemeenschap de Israëlieten en in het Romeinse Rijk met al de Griekse en andere invloeden.

De Belgische Bijbelstudenten zullen in de volgende weken het verhaal van het ontstaan van de Drievuldigheid verder uitspitten in hun artikelenreeks over de Geschiedenis van het Christendom:
Geschiedenis van het Christendom met De Vroege dagen van het Christendom: de Eerste Eeuw; Positie en macht; en de in de komende weken en maanden nog te verschijnen artikelen:  Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest; Verhoging Afdwaling (Naar de Tweede Eeuw en verder); Hellenistische invloeden; Politiek en macht de eerste prioriteit; de Universiteiten; en andere.


Lees ook: De Bijbel als Gids; Vele kerken
Diepgaander: Heilige Drievuldigheid of de Heilige Drie-Eenheid
Is God drie-eenheid
Geloof in slechts één God
God Helper en Bevrijder
Eigenheden aan God toegeschreven
Jehovah wiens naam heilig is
Eigenheden aan Jezus toegeschreven
Geloof in Jezus Christus
Reden en dat Jezus niet God is
God, Jezus Christus en de Heilige Geest
God versus goden
Afgoderij

In English: Bible guide; Many churches; First Century of Christianity; Position and power;

The Trinity: paganism or Christianity?Compromise and accomodation

A summary of the Bible Hour presentation at the Christadelphian Hall, Blackpool Street, Burton-upon-Trent on Sunday 5th December 2010 on the compromise and accommodation between Christianity and the religions and philosophies of the world can be found in: The Trinity: paganism or Christianity?
What had once been a simple faith which could be understood by the man in the street, became a complex system of theology which was the preserve of an educated elite. The Christian church became an establishment with political influence and political power. It also became divided.
You also can find more about the historical developments how the Trinity came in to Christianity at the Belgian Biblestudents in the continuation from the articles:  The First Century of Christianity & Positioning of those in power, in Power and position and to be published later Early days of Christianity: Minimizing the power of God’s Force the Holy Spirit; Second Century; Hellenistic influences; Politics and power first priority; Blending of Jewish, Oriental, and Hellenic thought; a.o.

Wednesday, 12 January 2011

TheBible4Life KJV Jubileum

TheBible4Life Launch Event
TB4L will be launched at the Campaigns Fraternal in Warwick on 12th February GW. All of the new resources will be available there for you to collect and begin distributing.
http://tinyurl.com/32ybe9b

New Resources available for ordering
TB4L resource packs have been sent out to all UK ecclesias. These include the Bibles, Bible Newspaper, Why I Believe the Bible DVD, Bible Insert, Bookmarks and Bible Reading Planner/Handbooks. Order forms have been included but resources can be ordered online at the Dedication website
http://tinyurl.com/3x3j8lp

Briefing material available online
If you are looking for material to use in briefing your ecclesias on the project you may find what you are looking for in the outputs from the Positive Preaching Day held in November
http://tinyurl.com/37zsoq5

De Bijbel vieren

Het Koning James Bijbel Genootschap is gevestigd om de 400ste verjaardag van de Koning James Bijbel te vieren die in 1611 werd vervolledigd.

Eén van de vele gebeurtenissen en projecten die in dit jubileum jaar zullen plaatsgrijpen over het verenigd Koninkrijk en rond de Wereld is de tentoonstelling welke een beeld schets van deze merkwaardige vertaling welke een hele wereld veranderde.

Deze tentoonstelling gaat de geschiedenis en ontwikkeling na van de Bijbel in het Engels van zijn Latijnse, Griekse en Hebreeuwse voorlopers naar moderne privépersuitgaven. Naast de 1611 KJV, kan men bij de meer dan dertig onderdelen op de tentoonstelling een dertiende-eeuwse Latijnse Vulgate en een blad van de Gutenberg Bijbel vinden. Verder een vijftiende-eeuwse Wycliffe Gospel Boek en een blad van een Wycliffite Lectionarium, de 1550 Textus Receptus gedrukt door Robert Estienne, zestiende-eeuw Engelse uitgaven die met de 1538 tweetalige Nieuwe Testament de Engelse versie van Tyndale en de Latijnse versie van Erasmus bevat.

Until Sunday, 20 February 2011
Time: Daily, M-F 9.30 to 8.00; Sat & Sun 11.00 to 4.00
Location: 230 Moray Place, Dunedin, Otago, New Zealand
Organisation: Dunedin Public Libraries
Topic: Bible

To download a PDF catalogue, please visit: http://www.dunedinlibraries.govt.nz/heritage/reed-gallery/let-there-be-light. To request a printed copy of the catalogue, please contact Anthony Tedeschi, Rare Books Librarian (atedesch@dcc.govt.nz).

Celebrating the Bible in English

'Let There Be Light': Celebrating the Bible in English


An exhibition tracing the history and development of the Bible in English from its Latin, Greek and Hebrew antecedents to modern private press editions.
In addition to the 1611 KJV, the more than thirty items on exhibit include: a thirteenth-century Latin Vulgate and one leaf from the Gutenberg Bible, a fifteenth-century Wycliffe Gospel Book and one leaf from a Wycliffite Lectionary, the 1550 Textus Receptus printed by Robert Estienne, sixteenth-century printed English editions starting with the 1538 diglot New Testament containing the English version by Tyndale and the Latin of Erasmus, and finely printed editions by John Baskerville and the Golden Cockerel Press.
Until Sunday, 20 February 2011
Time: Daily, M-F 9.30 to 8.00; Sat & Sun 11.00 to 4.00
Location: 230 Moray Place, Dunedin, Otago, New Zealand
Organisation: Dunedin Public Libraries
Topic: Bible
To download a PDF catalogue, please visit: http://www.dunedinlibraries.govt.nz/heritage/reed-gallery/let-there-be-light. To request a printed copy of the catalogue, please contact Anthony Tedeschi, Rare Books Librarian (atedesch@dcc.govt.nz).