Wednesday, 30 March 2011

Jaarlijkse bijeenkomst in Amersfoort

Komende zaterdag is het weer zo ver: de Broeders in Christus uit de Lage Landen houden dan hun jaarlijkse bijeenkomst in Amersfoort.

Tussen 9.45-10.30 wordt iedere geïnteresseerde verwelkomt om de Bijbelstudiedag om 10.30 aan te vangen in de ecclesia ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort.

Er zal aandacht geschonken worden aan de mooie vooruitzichten die in het boek Jesaja tot de mensen wordt gebracht. Alsook zal er naast de studie ook tijd genomen worden om elkaar beter te leren kennen, vragen te beantwoorden en om de stands met literatuur te bezoeken.

Kom meer te weten over deze dag op onze ecclesia website:
Christadelphian Ecclesia in het artikel Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie

Tuesday, 29 March 2011

Invitation for the Studyday about Isaiah Messenger of joy

This Saturday we shall be able to enjoy a Bible-study day in Dutch about Isaiah, the one who brought a message of good News.


 “How beautiful upon the mountains are the feet of him that brings good tidings, that publishes peace; that brings good tidings of good, that publishes salvation; that says unto Zion, Your God reigns!” (Isaiah 52:7 KJBPNV)

  “And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent you, and believe the gospel.” (Mark 1:15 KJBPNV)

  “Hear you this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and have come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of Yahweh, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness.” (Isaiah 48:1 KJBPNV)

  “Thus says Yahweh the King of Israel, and his redeemer Yahweh of hosts; I am the first, and I am the last; and besides me there is no God. And who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people? and the things that are coming, and shall come, let them show unto them.” (Isaiah 44:6-7 KJBPNV)

  “He trusted in Yahweh God of Israel; so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him.” (2 Kings 18:5 KJBPNV) 

Find more about this interesting day:

Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation


Programme

 1. 10.30 first study: The world of Jesaja/Isaiah
  About those who swear by Gods name and confess the God of Israel (Isaiah 48:1)
 2. 11.30 second study: Who is such as am I?
  About Elohim, the King of Israel and his Redeemer, the LORD of hosts (Isaiah 44:6-7)
 3. 12.15-13.45 occasion for conversations and warm meal.
 4. 14.00 third study: No king such as he… but nevertheless
  There was none like him among all the kings of Judah after him, but is there some one to look for who shall be a bigger king. (2 Kings 18:5)
 5. 14.45 fourth study: Deliver from the hand of `the strong
  Can we be rescued? (Isaiah 49:24-25)
 6. 15.30-15.45 pauses
 7. 15.45-16.30 common discussion and answer of questions.
 8. 16.30-18.00 occasion for conversations and bread meal.

Monday, 28 March 2011

Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie

De groepering die zich een "Godsorganisatie" noemt overbeschermt haar mensen of tracht dit zo naar buiten over te brengen. Natuurlijk heeft ieder gezin haar eigen problemen en heeft elke geloofsorvganisatie te maken met de problemen van de plaatselijke gemeenschap en met de moeilijkheden rond leden van de geloofsgemeenschap. Maar hoe gaan ze daar mee om? Hoe worden mensen in de gemeenschap opgevangen en begeleid?
Zij die hun leven eigenlijk bijna opofferen voor de geloofsgemeenschap of de overheersende Organisatie, hoe worden deze benaderd, behandeld en hoe kunnen zij zich persoonlijk ontwikkelen en tegenover hun eigen familie leden staan.

In de video over Fred en Kate Gholson die de "Waarheid" of de zogenaamde "the Truth" verlieten in 1986 schetsen de vroegere Ouderling en echtgenote een beeld hoe zij moesten omgaan met situaties rond het minder actief zijn van hun vader, het huwelijk van hun zuster, het in het gezin hebben van een dochter van andere ouderling enz..

Er wordt ook aangebracht hoe men sommige leden van de Organisatie behandelde en uitstootte. De tegen de borst stotende gebeurtenissen maakte dat zij meer onderzoek gingen doen over de organisatie en de feiten, aangebracht door tijdschriften als Time Magazine onder de loep gingen nemen. De dubbele standaard en hoe zaken onder het tapijt werden geveegd, met de bedenking hoe het avondmaal werd gevierd zonder eigenlijk echt te "vieren" deed hun toch verder vragen stellen en twijfels begonnen zwaar door te wegen.

1975 komt ook ter sprake alsook hoe aan het 'governing body' wordt gevraagd hoe zij tegenover de vals gekoesterde hoop stonden waarvoor zij eigenlijk verantwoordelijk waren, want volgens Fred Gholson werd die wel door de organisatie gestimuleerd om te prediken.
Er wordt ook in vraag gesteld hoe een organisatie die door God geleid wordt dan zulke doctrinele verschillen kan gaan verkondigen en na een aantal jaren hun eigen leden zelfs verbieden bepaalde vroeger gepubliceerde werken nog te lezen om dt deze 'fouten' bevatten. Indien zij beweren dat God hen deze zaken openbaart als het enige middel voor communicatie hoe kan dan dit spreekorgaan zulke foutieve voorspellingen en leerstellingen naar voor brengen en opleggen deze als enige waarheid te aanvaarden?
Zij stellen zich de vraag waarom zij de Organisatie als de Getrouwe Slaaf moeten aanschouwen als deze niet de juiste voeding aangaf op het juiste ogenblik.

*** ***

How Fred and Kate Gholson had to face the way how the organisation treated their parents, sister and brothers, disfellowshipped members and how they started to hear other sources, read articles in Time magazine and heard other facts. They tell us that they were confronted with the double standard and how certain things were swept under the rug. They give a picture whey they started to believe the Watchtower Organisation was a False Prophet and why they decided to leave "the Truth" in 1986.
+ Faithful and discreet slave.

Thursday, 24 March 2011

De Bekeerling, bekeringsactie en bekering

Men kan helemaal niet in een God of Schepper geloven of wel een gedachtegoed aanhangen waarbij men bepaalde zaken gelooft die niet overeenstemmen met dat geloof war men naar over stapt of converteert.

In het leven kan men een bepaalde levensovertuiging er op na houden en wordt men aangelokt tot allerlei gedachten of er toe verleid over te gaan tot bepaalde handelingen. De menselijke natuur, uiterlijke omstandigheden (de wereld) en de tot kwade geneigde menselijke gedachten omstrengelen ons. Alleen indien de wil in de bekoring toestemt ontstaat zonde. Het besef van zonde kan er alleen maar zijn als er besef van goed en kwaad is en als er een connectie is met de Schepper, God de Allerhoogste.

Men kan een goede mening er op na houden. Het verlangen om het goede te doen is een eerste stap tot het betere. Als bij dit verlangen om door al zijn werken de wil van God te volbrengen de daad bij het woord wordt gevoegd is de tweede stap in de goede richting gezet. De goede mening maakt zelfs zedelijk onverschillige handelingen verdienstelijk; vandaar dat het raadzaam is goede mening regelmatig te formuleren.

Intentie is essentieel voor de vorming van het eigen ik en de aan te nemen attitude.

God heeft verscheidene dingen geopenbaard en heeft via Zijn uitverkoren mensen Zijn Woord laten neertekenen in de Boeken die wij nu kennen als de Bijbel. Het zijn die Geschriften welke de mens kunnen vormen en tot andere gedachten kunnen brengen.

Voor de niet gelovige die tot het besef komt dat er één God is, die het goede beloont en het kwade straft, kan er een punt komen in het leven dat hij of zij beslissingen moet nemen om de geloofspunten te herkennen en te erkennen als enige waarheid. Met het besef van die waarheden komt ook de zondiging tegen het geloof in beeld.
Dan komt het er op aan over te gaan om de geloofsregels al of niet te aanvaarden en er zich aan te onderwerpen.

Als men in het leven tot het punt van inkeer komt en men van het kwade wil afstappen kan men zich gaan bekeren. Dat bekeren houdt dan in dat men gaat overstappen tot een andere mening en tot het overgaan beter te gaan leven.
De bekeerling is iemand die toegetreden is tot een ander geloof of godsdienst of partij. De bekeerlinge is zij die pas bekeerd is.

Bekering noemt men de daad, waardoor iemand van godsdienstige overtuiging ver­andert. Degene, die deze daad stelt, wordt door hen bij wie hij zich aansluit bekeerling (convertiet, proseliet), door hen, die hij verlaat apostaat, renegaat of -.. afvallige genoemd.

Het zich bekeren omvat voor de gelovige het tot inkeer brengen en veranderen van levenswijze volgens de regels van God, met een kenbaar maken naar de buitenwereld van die overstap.

Bij bekering moet er een bewijs van verandering komen. er moet rechtvaardiging en rechtzetting gebracht worden, naast het waarmaken en het betonen of aantonen van verandering. De bekering zal een testificatie moeten inhouden waarbij men getuigt of testificeert, aanhaalt wat en waarom men wat wil aanhangen.

Het kan zijn dat anderen iemand hebben willen overhalen, reden hebben doen verstaan, overreden of overtuigd hebben. Die verzekering die men dan heeft aangenomen mag niet zomaar een ompraten zijn. Men kan bepraat zijn maar dat zal van generlei waarde zijn als er geen inzicht bij te pas is gekomen. Men kan verwonnen zijn, overhaalt worden, iets uit het hoofd gehaald zijn, overrompeld zijn, meegesleept zijn, overtuigd of gepersuadeerd zijn, maar voor een goede bekering zal het nooit mogen gestoeld zijn op valse voorwendsels, valse of onstabiele leerstellingen, inducering of omkoperij.

Om te kunnen komen tot een werkelijke bekering moet deze houding gestoeld zijn op overdenkingen die grondig, welgegrond, beredeneerd, proefhoudend, overwegend, doorslaand, afdoend, gedocumenteerd, gemotiveerd, demonstratief, liquide, apologetisch, overredend, overtuigend zijn. Het moet niet vergezocht zijn, maar wel a priori, a posteriori, a forteriori, bewijsbaar, betoogbaar en afdoende gefundeerd.

Bij de bekering komt men aan het punt van kiezen en verwerpen.
Er is het verlangen, het wensen, wilen, verkiezen, begeren, iets gaarne hebben, ergens op staan, op iets gezet zijn, het oog op iets hebben, met daarbij het op gedachten komen, van gedachte veranderen en van gedachten zijn. Men kan de keur hebben en zijn wil hebben, maar men komt tot het punt dat men zal moeten kiezen, verkiezen en zijn keus zal moeten laten vallen of het strootje trekken.
Na veel lezen, onderzoeken, in vraag stellen, antwoorden vinden en bevindingen te verwoorden zal men moeten kunnen uitkiezen en de voorkeur moeten geven aan datgene wat men wil voortrekken of prefereren.
Met zijn voorstem te getuigen moet men dan zijn keuze bevestigen en afkiezen alsook zijn houding gaan afstemmen of in overeenstemming gaan leven volgens de nieuw gekozen te volgen weg. Men moet met zich zelf eens worden maar ook met het geloofsgoed waartoe men zich wil bekeren. Men kan te rade worden, een besluit nemen en opmaken. het is een beslissing die van de persoon zelf uit moet gaan waarbij hij vele oude knopen zal moeten doorhakken, uitwijzen, zaken zal moeten beëindigen of afvallig maken. Hij zal moeten beslissen, bepalen of uitmaken welke stappen hij zal willen gaan ondernemen en wat hij zal willen beklinken.
Hij zal moeten over gaan tot, besloten zijn, decideren, resolveren en determineren.
De bekering eist een besluitsverandering, een gemoedstoestand die zuiver is waarbij men over gaat tot een zich verzinnen, omdraaien, omkeren en een draai neemt in een andere richting. Het is echter gemakkelijker van kleren te veranderen dan van geloof, waarbij men beslissend, decisief, beslist moet optreden.
Naast het voornemen moet er het raadsbesluit komen, de eindbeslissing en het eindbesluit waarbij men partij kiest.

Alle bedrog, misleiding, bejuicheling, begoocheling moet opzij gezet worden. Er is dan geen plaats meer voor verschalken, verstrikken, verknikkelen, verlakken, foppen of foeteren. Men mag niet meer knoeien, knippen, knijpen, knevelen, lorren, lorsen, lapzalven, trochelen, smousen of niet meer met streken zitten, slinks handelen of slinkse wegen inslaan.
er kan geen wijn meer versneden worden want bij een bekering word klare taal vereist naast rouwmoedigheid. Namelijk is er berouw nodig over het verleden en moet men als het ware versterven of van de wereld afsterven om godverzoend te geraken.

De bekeerling moet zich bezwaard voelen over vroeger verkeerd gedane dingen, maar hij of zij kan zich verheugen dat door de doop hij of zij zal kunnen witgewassen worden. Als het geweten wakker geschud is en men tot inkeer is gekomen kan het rouwproces beginnen en kan men de wroeging laten uitwerken. Bij het in eigen boezem tasten kan men tot inkeer komen en het zich op de borst kloppen, zich bekeren, zich beteren en de oude mens of Adam afleggen. Het bekeren is zich figuurlijk omkeren en verkleden waarbij men wil afboeten, uitboeten, betalen en zijn vuile lakens zelf wil wassen om wederom geboren te worden.

Er is een zondebewustheid nodig maar men mag gerust beseffen dat vallen en opstaan geen schande is. Het vallen is geen schand, maar wel 't niet op te staan. Beter ten halve gekeerd dan ten gehele gedwaald. Heeft half geboet; niet meer doen is het beste berouw.

Anderen kunnen helpen om iemand tot betere gedachten te brengen, iemand te bekeren en op de rechte weg te helpen. Hierbij kunnen zij hem ondersteunen, maar de daad zal uit eigen wil moeten komen waarbij iedereen zijn eigen stoep zal moeten schoon vegen.
De bekeerling zal rechtzinnig, rechtgelovig de juiste beslissing zelf moeten nemen waarbij hij best bijbelvast, schriftvast confessioneel zowel oud-testamentisch als nieuw-testamentisch, canonisch als paulinisch de leer van Christus aan neemt, een belijdenis wil afleggen en voor zijn geloof durven uitkomen, waarbij hij fijn op de graat moet zijn.

Het zal niet gaan om zo maar een gevoelschristendom, maar het meot dorleeft zijn in een gewetensvrijheid met geloofsvrede en zonder geloofsdwang, gemoedsdwang of verkeerde gewetensdwang. Er mag een consciëntiedwang zijn, want het diepgaande besef voor verandering is de beste voedingsbodem om een degelijk fundament op te bouwen voor een Bijbels geloof.

Geloofsvragen en geloofsbegrippen moeten de bekeerling bezig houden en hij of zij kan maar over gaan tot de act van bekering als de geloofszaak duidelijk is. Na de geloofsvraag moet het geloofsbegrip gekomen zijn waarbij soms wel geloofsbeproeving bij optreedt. Het geloofsonderzoek kan geloofstwisten oproepen, maar met het geloofsonderscheid moet men de geloofsbegrippen duidelijk kunnen gaan sorteren. Geloofsgeschillen en geloofsregels moeten duidelijk bekeken en afgewogen worden. Er moet een duidelijk inzicht zijn in wat menselijke leerstellingen zijn of dogmas en wat God werkelijk wil. Gods Wil moet in de eerste plaats komen.
De geloofsstukken met de christenleer moet niet zozeer een Kerkleer maar wel de zuivere leer. Het Verlossingsplan en verlossingswerk moeten gekend zijn met de heilsfeiten en het godsbegrip met juiste godsbeeld en heilbelofte.

Door het over gaan tot bekering kan een rechtvaardigmaking plaats grijpen en kan de genade of heiligmakende genade bewerkstelligd worden. Dadelijke gratie kan bij de doop als bezegeling van de bekering verkregen worden.

Elke bekeerling heeft de geloofsbronnen voor hem ter beschikking. De Godsopenbaring ligt zo voor het grijpen in de revelatie of openbaring in de Geschriften, de Schriftuur, Schrift, Heilige Schrift of Bijbel, het Woord. De Bijbel, biblia, Woord van God, moet een vertrouwd instrument worden, dat met een huisbijbel regelmatig zo niet dagelijks ter hand kan genomen worden, niet enkel voor vluchtige inzage maar voor bezinning en bestudering van Gods Woord.

Als rechtzinnige kan men na de doop overgaan tot het deel uitmaken van de geloofsgemeenschap. Na het kerstenen kan men opgenomen worden in de Gemeenschap van gelovigen of ecclesia. Na mogelijk bekeringswerk van anderen zal men na de christianisatie zelf zijn geloof in daden moeten omzetten. Het convertiet zijn hoeft niet, zoals in de enge zin, slaan op  een overgang van de Protestantse kerk naar Katholiek kerk. De conversie kan naar elke ander geloofsvorm zijn. Maar als bekeerde moet men nu ook stappen durven ondernemen om anderen te gaan bekeren.

Als bekeerde kan men na de doop een aannemeling worden. De neofiet, of nieuw gedoopte kan zich dan al gauw inwerken in de gemeente als nieuw lidmaat van die broederschap. Met zijn doop kan hij zijn bekering confirmeren en bevestigd hij zijn wil tot witwassing en tot opname in de gemeenschap van Kinderen van God.

Wednesday, 23 March 2011

Gathering or meeting of believers

A meeting of believers can happen in any place.  It can be a loose, free open meeting, informal or also a formal meeting, whether or not religious.  

Under the key word "samenkomst" = "meeting", it can as well be over the act of coming together  (to meet, assemble) as over the place of meeting.  That place of meeting can be on her turn everywhere, in a private or in a public place.  The place of meeting can then be in a garden, house, municipal building, communities building or a place commonly called "church" .  By the Brothers in Christ we prefer to speak by such a meeting of believers over the ecclesia instead of "church" or 'the church community" and over ecclesia, ecclesiahall, ecclesiaroom or kingdomhall more then 'church',

Read and find more about those gatherings or assemblies and ecclesiae:

Een samenkomst of meeting

Een samenkomst van gelovigen kan in eender welke plaats gebeuren. Het kan een losse, vrijblijvende bijeenkomst zijn, informeel maar ook een formele bijeenkomst van al of niet gelovigen.

Onder het trefwoord "samenkomst" kan het zowel over de handeling van het samen komen gaan (samenkomen, bijeenkomen) als over de plaats van samenkomst. Die plaats van samenkomst kan op haar beurt overal zijn, in een privé of in een openbare aangelegenheid.
De plaats van samenkomst kan dan in een tuin, huis, gemeentelijk gebouw, gemeenschapsgebouw of kerk plaats grijpen. Bij de Broeders in Christus gaat men over die samenkomst van gelovigen eerder spreken over de ecclesia in plaats van de kerkgemeenschap en over ecclesia, ecclesiahal, ecclesiazaal of koninkrijkszaal eerder dan 'kerk'

Lees hier meer over in:

Asherah called the wife of God

The Bible's Buried Secrets
BBC's Religion and Ethics

Mixing one religion with an other is a theme of every day. So, the ancient Israelites did not escape it either.

In 1967, Raphael Patai was the first historian to mention that the ancient Israelites worshiped both Yahweh and Asherah. The theory has gained new prominence due to the research of Francesca Stavrakopoulou, who began her work at Oxford and is now a senior lecturer in the department of Theology and Religion at the University of Exeter and presents Bible's Buried Secrets. Francesca Stavrakopoulou's passion for the Bible springs directly from the fact that it's such a fantastic and diverse collection of texts that can tell us something about the beliefs, concerns and cultures of the people who wrote them.
Information presented in Stavrakopoulou's books, lectures and journal papers has become the basis of a three-part documentary series, now airing in Europe on the BBC, where she discusses the Yahweh-Asherah connection.
According to her the Bible itself contains many different versions of the past it seeks to describe, and some of these are often the stories that are more commonly overlooked.
So the legitimate nature of the worship of the goddess Asherah was an obvious story to tell in the documentary series, as was the alternative view of the Garden of Eden presented in biblical books beyond Genesis.

"You might know him as Yahweh, Allah or God. But on this fact, Jews, Muslims and Christians, the people of the great Abrahamic religions, are agreed: There is only one of Him," writes Stavrakopoulou in a statement released to the British media. "He is a solitary figure, a single, universal creator, not one God among many ... or so we like to believe."

J. Edward Wright, president of The Arizona Center for Judaic Studies and The Albright Institute for Archaeological Research, backs Stavrakopoulou's findings, saying several Hebrew inscriptions mention “Yahweh and his Asherah." He adds Asherah was not entirely edited out of the Bible by its male editors.
"Traces of her remain, and based on those traces... we can reconstruct her role in the religions of the Southern Levant," he told Discovery News.
Aaron Brody, director of the Bade Museum and an associate professor of Bible and archaeology at the Pacific School of Religion, says the ancient Israelites were polytheists, with only a “small majority” worshipping God alone. He says it was the exiling of an elite community within Judea and the destruction of the Temple in Jerusalem in 586 B.C that lead to a more "universal vision of strict monotheism." (via Discovery News)
Stavrakopoulou bases her theory on ancient texts, amulets and figurines unearthed primarily in the ancient Canaanite coastal city called Ugarit, now modern-day Syria. All of these artifacts reveal that Asherah was a powerful fertility goddess.
Asherah's connection to Yahweh, according to Stavrakopoulou, is spelled out in both the Bible and an 8th century B.C. inscription on pottery found in the Sinai desert at a site called Kuntillet Ajrud.
J. Edward Wright, president of both The Arizona Center for Judaic Studies and The Albright Institute for Archaeological Research, told Discovery News that he agrees several Hebrew inscriptions mention "Yahweh and his Asherah."
"Asherah was not entirely edited out of the Bible by its male editors," he added. "Traces of her remain, and based on those traces, archaeological evidence and references to her in texts from nations bordering Israel and Judah, we can reconstruct her role in the religions of the Southern Levant."
BLOG: Atheists Best Informed About Religion
Asherah -- known across the ancient Near East by various other names, such as Astarte and Istar -- was "an important deity, one who was both mighty and nurturing," Wright continued.
"Many English translations prefer to translate 'Asherah' as 'Sacred Tree,'" Wright said. "This seems to be in part driven by a modern desire, clearly inspired by the Biblical narratives, to hide Asherah behind a veil once again."
"Mentions of the goddess Asherah in the Hebrew Bible (Old Testament) are rare and have been heavily edited by the ancient authors who gathered the texts together," Aaron Brody, director of the Bade Museum and an associate professor of Bible and archaeology at the Pacific School of Religion, said.
Asherah as a tree symbol was even said to have been "chopped down and burned outside the Temple in acts of certain rulers who were trying to 'purify' the cult, and focus on the worship of a single male god, Yahweh," he added.
SLIDE SHOW: Sacred Techs: Religion and Spirituality 2.0
A British scholar claims that God may have had a wife.

> The Bible's Buried Secrets

Walking to help fund

Christadelphian Meal-a-Day Fund does excellent work providing clean water, food, agricultural development, basic education and basic healthcare in many of the less developed parts of the world.


Jane Edwards and Suzanne Beardsmore have set themselves 2 challenges, firstly to walk 40 miles across the Ridgeway in less than 14 hours on May 7th...this is a warm up for their 2nd challenge, which is a centurion race.....walking 100 miles in Surrey in 24 hours on 2nd-3rd July. 

They want to raise money, to help fund more wheelchairs for the children, and to pay for the upkeep of those that they already have, through Cmad , specifically for the Happy school in Durban, South Africa.This is a special school for disabled children, run by Ms Happy Shoba.

To find out more about Happys school, visit;

www.help4happys.co.uk

-to find out more about Suzanne and Jan their training, visit their training blog;

www.teaandblisters.blogspot.com/

Donating through JustGiving is simple, fast and totally secure. Your details are safe with JustGiving – they’ll never sell them on or send unwanted emails. Once you donate, they’ll send your money directly to the charity and make sure Gift Aid is reclaimed on every eligible donation by a UK taxpayer. So it’s the most efficient way to donate.

So please dig deep and donate now.

> Just Give: Tea and blisters

Tuesday, 22 March 2011

Modern day archaeological discoveries verify the Biblical account of historic events

Why I Believe the Bible - Archaeology -- Dr Leen Ritmeyer explores how modern day archaeological discoveries verify the Biblical account of historic events. www.thebible4life.org

> http://www.youtube.com/watch?v=RAcSDAVN_UY

A listening ear

Did you encounter such moments you just wanted  to talk somebody?
But then there was nobody you could find to listen to you?

God always has time to listen
His ears are attentive to our prayers: 1Pet 3v12
"for ADONAI keeps his eyes on the righteous, and his ears are open to their prayers; but the face of ADONAI is against those who do evil things.” (CJB)
 (KJBPNV) For the eyes of the Lord Yahweh are over the righteous, and his ears are open to their prayers: but the face of the Lord Yahweh is against them that do evil.


***

+++
2016 05 26 update of links

South African YouPreach videos

4 new South African YouPreach videos.http://www.youtube.com/watch?v=-J879szovTU

South African feeding scheme JoBurg

Christadelphian outreach in South Africa JoBurg

http://www.youtube.com/watch?v=7__FIy0hUmo
http://www.youtube.com/watch?v=tLfPdARk8xs

The CUDDLE project South Africa Christadelphians

http://www.youtube.com/watch?v=WGj9MPxseYs

Christadelphians kinderen van God

COLLECTIE TROPENMUSEUM Jaratku ziet zijn vader...
COLLECTIE TROPENMUSEUM Jaratku ziet zijn vader in de hel omdat hij nog niet getrouwd is en dus geen nakomelingen heeft TMnr 3525-44 (Photo credit: Wikipedia)
“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
 Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
 Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.
 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd.
 De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.” (1 Johannes 3:1-10 NBV) 

Christadelphians children of God

1 John 3:1-10 (New International Version, ©2011)

1 John 3

 1 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him. 2 Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears,[a] we shall be like him, for we shall see him as he is. 3 All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.
 4 Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. 5 But you know that he appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin. 6 No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.
 7 Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. 8 The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work. 9 No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in them; they cannot go on sinning, because they have been born of God. 10 This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are: Anyone who does not do what is right is not God’s child, nor is anyone who does not love their brother and sister.
Footnotes:
 1. 1 John 3:2 Or when it is made known
Dutch version / Nederlandse versie: Christadelphians kinderen van God

Monday, 21 March 2011

Mogelijkheid tot leven

Zij die in het Boek der Boeken kijken en de uitdaging aan gaan om tijd te nemen om dit Woord van God te bestuderen kunnen er zeker van zijn dat God naar beneden kijkt. Hij wil weten of er zulke zijn die van Zijn Woorden houden, deze willen aanhoren, ze ook echt willen begrijpen, ze opvolgen, en mensen die Hem echt willen zoeken.

In deze wereld kunnen wij als een gevangene voelen, met onze handen gebonden, in een soort van gevangenis. Wij kunnen ons verlaten voelen, of alleen en vergeten voelen. Maar God vergeet u niet. Hij is in Zijn Creatie geïnteresseerd en is gewillig zich aan te bieden naar diegene die Hem willen vinden. Ook voor hen die klaar zijn Zijn zoon aan te nemen strekt Hij Zijn hand uit naar deze wereld.

In het Boek, het Woord van God kunnen wij een Nieuw Testament  vinden dat ons over de Nieuwe Overeenkomst, het Nieuwe Verbond en over die ene persoon vertelt die zijn leven voor iedereen gaf. Door het geven van zijn leven ontvangen wij de mogelijkheid om te leven.

Ook al kunnen wij zo verschillend van ras zijn dat ons een studie in verscheidenheid kan voorschotelen, mogen wij ons ondersteunen in een verbazingwekkende variatie van mogelijkheden.
Of wij nu een van de 6.000 talen spreken kunnen wij door het luisteren naar de Woorden van God en door ze toe te passen toch nog gelijk worden.  Al de gedeelde gemeenschappelijke aangelegenheden, behoeften, verlangens, maar ook die moeilijkheden rondom ons en verleidingen, zijn uiteindelijk dan gedeelde smarten waar wij elkaar ook oplossingen voor kunnen geven.

De wil om tot economische veiligheid en tevredenstellend werk te komen is iets algemeens voor de mens. Iedereen op deze aarde verlangt naar veiligheid op alle gebied. En de meesten wensen niet enkel dat geluk voor zichzelf alleen, maar ook voor hun partner, hun kinderen en kleinkinderen. En zij die de mensen lief hebben verlangen ook dat hun gehele omgeving in geluk mag baden, van welstand en vrede.

Als wij het Woord van God ons eigen maken kunnen wij het ook gemakkelijker met anderen delen, door de standvastigheid en bedrevenheid van ons geloof.
De voor ons zo nodige vriendschap en steun van en aan anderen kunnen wij delen met anderen. Wij gedijen op menselijk contact en liefde. Jong of oud, koesteren wij goede gezondheid.

In deze wereld mogen wij vertoeven en kunnen wij het geluk hebben dat wij met elkaar kunnen delen.

Het regelmatig doornemen van de Bijbel geeft ons de kans advies aangeboden te krijgen dat ons verder helpt om de taaie economische voorwaarden van heden te overleven. door regelmatig de Bijbel te bestuderen kunnen wij die Bijbelse principes herkennen die ons kunnen helpen  voorkomen onnodig te lijden. De bijbel brengt de de principes naar voor waar wij moeten   mee akkoord gaan indien wij voorgoed onder de regel van het beloofde koninkrijk van God wensen te leven. De Bijbel kan onze leven verbeteren en op weg helpen om zelf beter te worden en anderen het ook beter te laten hebben.

Wij kunnen anderen uitnodigen om ook die kennis te delen en samen rond de tafel te zitten om Jezus te herinneren. Laten wij allen samen God zoeken en met Jezus op stap gaan om deze Almachtige Vader te naderen.

+

Lees ook Rob Clements aanmoediging van vorige zondag > Time to open clenched fists

Possibility to live

Those who look into the Book  of Books and dare to take time to study this Word of God may be sure that God is looking down. He wants to know if there are any who would like to understand His Words, any who really want to seek Him.

In this world we can feel captive, hands tied, in a kind of prison. We can feel left alone, forgotten. But God does not forget you. He is interested in His Creation and is willing to come forward to those who want to find Him. Also for those who are ready to accept His son He is reaching His hand out to this world.

In the Word of God we can find a New Testament, the Book that tells us about the New Covenant and about that one person who gave his life for everybody. By giving his life we receive the possibility to live.

We are here to leave our loads, safe in fellowship, in love, centred around the huge love God shows us through His son. So, let’s try to leave our loads in the left luggage office, so we can enjoy the blessings God gives us, Rob Clements exhorted the Horley Christadelphians last Sunday.

>Time to open clenched fists

Who rescues us? “In all these things we are more than conquerors, through him who loved us, because we know that in all things God works for the good of those that love Him, who has been called for His purpose.” Romans 8:31 – “If God is for us, who can be against us. He who did not spare His own son, but gave him up for us all.”

Power in the life of certain

The human race is a study in diversity. —We are a fascinating collection of different shades, different shapes, different sizes. —We support ourselves in an amazing variety of ways. —We speak to our loved ones in over 6,000 tongues.—Yet, we are far more alike than different.

We share common concerns, needs, desires. We want economic security and satisfying work. We want our marriages to be happy. We want the best for our children. We want them to be close to us. We want them to share our values, to be safe and secure. Also we need friendship and support from others. We thrive on human contact and love. Young or old, we cherish good health. Far too often though, these desires go unfulfilled.

Children come to reject parental values and standards. Marital bliss turns into marital distress. Making a living becomes a stressful ordeal. Despite high-tech medicine, illness and death eventually conquer us all. Most people feel powerless to improve their lot in life. However there is something that can make a difference, something that has given millions of people hope, and has empowered them to change their lives for the better. Something that can make a difference in your life.

The Bible– Its Power In Your Life.

Many acknowledge the Bible as a literary masterpiece, but it is much more than that. It is the most widely circulated book in existence. Over 90% of the population of our planet have access to it. More than any other book, the Bible has the power to change people's lives, As the Bible itself says: "The word of God is alive and exerts power . . ." [Hebrews 4:12] But if this is true, then why do so many problems plague mankind? How could the Bible have the solutions to mankind's difficulties when so many of those who claim to believe in it are unfulfilled and unhappy? The World Council of Churches reports: "There is frightening and growing ignorance of the Bible in all sections of western society." Bible Societies estimate that 85% of western `Christians' have never read the whole Bible. Regrettably, many who do read the Bible simply do not understand it. God's word thus has little impact on the lives of most who claim to believe in it.

Do you understand the Bible? Do you read it?
In Belgium not many persons do take up the Book they consider just difficult to read imaginative literature or old fashioned poetry.

Are there people interested to know more about that Word of God?
Are it only Jehovah's Witnesses who have unlocked the Bible's power and put it to work in their lives.  They are known the world over as students of the Bible, but they are not the only ones.
In Belgium you also can find serious Bible researchers, people who do love to read and study the Bible, recognising that it is the invaluable Word of God, which can show us the Way to Live for ever.

We have the firm conviction that the entire Bible is the inspired Word of God.
"The Bible that we have today, is referred to by many as a divine library, a collection of sacred writings, undertaken by about 40 different men over a period of 1,500 years. Some of these writers were shepherds, fishermen, and even a physician. Remarkably though, the Bible is one harmonious book, united by a single theme, God's Kingdom. The book that we have today, called `The Bible' is a reliable library of divine information. "

By conforming to God's Law book, the Bible, not only millions of Jehovah's Witnesses have transformed their lives. Before that organisation the world could already find serious Bible Students with a.o. Thomasites or Christadelphians.

All those who looked into the Word of God to find teachings and inspiration where helped by those words in the 66 books of the Bible, in three arias: Family Life, Economics, and Health.

Bible Students as the Christadelphians are also convinced that the Bible offers any advice that can help you survive today's tough economic conditions and that there are Bible principles that can help prevent needless suffering.

The Bible has the power to change lives. But it does more than just give practical advice. The Bible is the law book of God's Kingdom. It sets forth the principles we must adhere to if we are to live forever under that kingdom's rule.
The Bible can improve our lives. Yet, as the apostle Paul wrote: "All creation keeps on groaning together, and being in pain." Faithful servants of God are not spared the ravages of illness, or the aches and pains of old age. But they are sustained by faith in the future blessings from God's Kingdom. The words of Job 33:25 will then be fulfilled on a grand scale. "Let his flesh become fresher than in youth. Let him return to the days of his youthful vigour."

Are you willing to have your life inspired and boosted up in power of the Creator?

Thursday, 17 March 2011

Zijn Christadelphians zo 'Old fashioned'?

Engelse versie / English version: Are Christadelphians so Old Fashioned?

De 'zondag Lezing' van De Christadelphian (90.1072.309), 1953 wordt geciteerd en 'Old fashioned' genoemd volgens de populaire mening. Maar zijn de Christadelphians hun opvattingen wel werkelijk zo ouderwets?

Vandaag kunnen wij een over geseksualiseerde media-inhoud vinden, alsook een houding van de  mensen die het slechts geweldig vinden  om leute te maken of zomaar goed veel plezier te hebben.  Het amusement is de belangrijkste waarde geworden in het leven. De diepte van de inhoud speelt geen rol. En of het lang duurt is ook niet belangrijk zo lang er de volgende dag ook maar een dag komt dat er plezier kan gemaakt worden. Genieten is de eerste prioriteit.

Genieten is natuurlijk niet slecht, want dat is iets dat wij allemaal moeten doen. Wij moeten genieten van het leven. Maar hoe wij dat doen is wel belangrijk.

Wanneer wij sommige mensen op het werk horen spreek over hun partner lijkt het er wel op dat zij van partner veranderen zoals  van ondergoed.
Vandaag kunnen wij niet anders dan vaststellen dat onze leefgemeenschap geplaagd wordt door  vele scheiding en moeilijkheden in huisgezinnen en in scholen, maar dat is geen wonder als men bekijkt waar de prioriteiten van de meeste mensen liggen en aan welke aandacht zij schenken aan moraal en sociaal contact.
 
Talrijke professionele studies bevestigen de mening van de Christadelphians over hun levensvisie en over de gang van zaken in de maatschappij waar wij regelmatig geconfronteerd worden met de vele geseksualiseerde inhoud, waarvan bevestigd wordt dat zij schaad.

 • Talrijke studies hebben een verband gevonden tussen stereotiepe houdingen over de seksualiteit van vrouwen en agressief seksueel gedrag. Enkele hebben aangetoond dat vrouwen en mannen die waren blootgestelden aan seksueel objectiverende beelden van heersende stromingsmedia beduidend aannemend waren voor verkrachtingsmythen, seksuele pesterijen, seksrolstereotypes, intermenselijk geweld en antagonistisch seksueel geloof over verhoudingen. [Baily, 'Gevolgen Van de Seksualizatie van Meisjes: Amerikaanse Psychologische Vereniging Rapport Deel IV', Van Nu AfAan: De Nieuwsbrief van het Montgomery Provincie Hoofdstuk van de Nationale Organisatie voor Vrouwen (2007)]. 
 • Het is aangetoond dat de massamedia een effect hebben op een brede waaier van puberachtige gezondheid-gerelateerd houdingen en op gedragingen inclusief geweld,  eet stoornissen, tabak en alcohol gebruik. 
 • Blootstelling naar seksuele inhoud op televisie naar de jeugd toe modelleert seksuele houdingen en gedragingen op een wijze die reproductieve gezondheidsresultaten kan beïnvloeden
 • Pornografie is geneigd seksueel gebruik te zien als afgescheiden van enige gevoelige overweging voor een partner maar er is overvloed van bewijs dat het soms schade toebrengt
 • Slechter zelfs dan het geweld en de spot van alle vriendelijke deugden is de bezorgdheid met seks . 
 • Heden is er een aanmoediging van de verkeerde soort van emoties door het maken of bevorderen van seks, drank en de andere manieren om "een goede tijd" te hebben.
 • Laat het oplichten van zekere moderne tijdschriften volkomen worden verboden en laat de moderne seks-gebaseerde roman — een van de vloeken van deze generatie — wijs naar de vuilnisbak worden verwezen .
Lees hier meer over / Read:Sexualized media & sex education
+ Social effects of media
+ Social effects of divorce

Are Christadelphians so Old Fashioned?

Dutch version / Nederlandse versie: Zijn Christadelphians zo 'Old fashioned'?

The ‘Sunday Reading’ from The Christadelphian (90.1072.309), 1953 is quoted and called 'old fashioned’ by popular opinion but numerous professional studies confirm their opinion about what we do have to encounter or the many sexualized content is damaging.
Today we can find an over sexualized media content and do find an attitude by people that it is just great to have good fun. When we hear some people at work speak about partners it looks like they are changing them as they are changing their underwear.

Today we have to face the many divorces and difficulties in households and in schools, but no wonder.

 • Numerous studies have shown a connection between stereotypical attitudes about women’s sexuality and aggressive sexual behaviour. Several have shown that women and men exposed to sexually objectifying images from mainstream media were significantly more accepting of rape myths, sexual harassment, sex role stereotypes, interpersonal violence, and adversarial sexual beliefs about relationships.’, Bailey, ‘Consequences Of the Sexualization of Girls: American Psychological Association Report Part IV’, From Now On: The Newsletter of the Montgomery County Chapter of the National Organization for Women (2007).
 • The mass media have been shown to affect a broad range of adolescent health-related attitudes and behaviours including violence, eating disorders, and tobacco and alcohol use.
 • Youth exposure to sexual content on television shapes sexual attitudes and behaviour in a manner that may influence reproductive health outcomes.
 • Pornography tends to see sexual practices as divorced from any tender considerations for one’s partner There is plenty of evidence that it sometimes does harm.
 • Worse even than the violence and the ridicule of all the kindly virtues is the preoccupation with sex.
 • Today there is a stimulation of the wrong kind of emotions by making sex, drink and the different ways of having “a good time".
 • Let the conning of certain modern magazines be utterly banned, and let the modern sex-ridden novel—one of the curses of this generation—be wisely consigned to the dustbin.
Read:Sexualized media & sex education
+ Social effects of media
+ Social effects of divorce

Christadelphian Heritage College

The Christadelphian Heritage College (98 pupils) was one of the 15 achievers, excluded by The Sun-Herald from the analysis for the "Low-tech path to success" because they had fewer than 100 students, but this does not mean they did not  shun the digital age and would not have embraced unorthodox teaching methods to achieve the top for the 10 primary schools, in national literacy tests.

> Low-tech path to success

Wednesday, 16 March 2011

To belong to = toebehoren

To belong to

Dutch original version: Toebehoren

One can belong to someone or to something or get by someone. A person can when he belongs be subjected or submitted to someone or be the property or possession of someone.

Under the key word or tag “toebehoren” (to belong to / belonging to) you will find mainly articles that go over the vassalage or which concerns giving oneself vassalage or finding himself self as possession of someone or something else, like to anger, the world, people, or to Jesus or in the best circumstances to God.

Belonging to (“toebehoren”) implies that one belongs there to and wants to make en inherent part of. It is an implicit action of dispossession or act of surrender or vassalage in solidarity. It is the surrender of the self, wanting to bind the dispossession of itself to that or to the one whom one wants to belong to. One wants to be part or constitute of that to which the person wants to be connected with or to be related to. The binding to the thing or person is by willing to give the own personality in subjection to the other.

Originating from the Indo-European  (Indo-German) ekklèsia and the Greek verb the ekklèsiadzö: (folkmeeting / gathering of the people) the assembly or public meeting or to convene also “to conduct there the word” indicates the gathering or coming together of them which have prepared themselves to attach themselves to the Lord they want to come under. The ekklesia (Gr. EKKX7/vla, of EK, of, EK, and KaXEiv, to clamour, to cry, weep, call out, making noice) brings together those people who are kyriakón (kirk signaling “from the lord originating” or “belonging to the lord”, “ the, lord belonging”). Belonging to God also indicates that one feels oneself at home by him and is happy to be under His custody. One wishes to put oneself at the service of God and in solidarity one can be then the group belonging to God or the belonging ones, or the ecclesia, also known as the ‘church”.

From the Greek word and term ekklèsia the Romanesque words for church have originated: église (Fr.), chiesa (It.), iglesia (Sp.), igreja (Port.) as well as the words kirk, kirke, kirch, church.

Belonging to also means being part of, being devoted to, attached to, but also being one of mind.

Being affiliated, to be part of, to be a member of

accompanying, originating, included, enclosed, being attached to, adherent at, inherent at,

including, implicitly.

To fit, to harmonize, to agree

constitute by, to level by, part from, in the terms, come under, being intrinsic, inherent.
the solidarity, attachment
attach to, appertain to

cum annexis, with ap- and dependence , dependency

enclose, to understand, imply

Toebehoren

Iets of iemand toebehoren

English translation: To belong to = toebehoren

Men kan iemand toebehoren of iemand toekomen, het is te zeggen onderworpen zijn aan iemand of het eigendom of bezit zijn van iemand.

Onder het trefwoord “toebehoren” (“to belong to”) zal u hoofdzakelijk artikelen vinden die gaan over de onderworpenheid of het zich als bezit willen over geven aan anderen of aan iets anders, zoals aan het kwaad, de wereld, de mens, of aan Jezus of in de beste omstandigheden aan God.

Het “toebehoren” houdt in dat men er bij hoort en inherent deel van wil uit maken. Het is een impliciete daad van overgave of onderworpenheid in samenhorigheid. Het is de overgave van zich te willen binden aan datgene of diegene die men wil toebehoren. Men wil dan deel uitmaken van datgene waar men zich aan wil binden of verknocht zijn.

Het van van Indogermaans afkomstige “ekklèsia” en het Griekse werkwoord 'ekklèsiadzö': 'een volksvergadering samenroepen' ook: 'er het woord voeren' duiden op de samenkomst van hen die zich bereid hebben gevonden om zich te hechten aan de enige Heer waar zij willen onder ressorteren. De ekklesia (Gr. EKKX7/vla, van EK, van, EK, uit, en KaXEiv, roepen, , schreien, lawaai maken) brengt die mensen samen die “kyriakón” zijn ( “kirk” beduidend “van de Heer afkomstig” of “tot de Heer behorend”, “de Heer toebehoren”). Het toebehoren aan God duidt ook aan dat men zich thuis voelt bij Hem en gelukkig is onder Zijn hoede te zijn. Men wenst zich dan ook ten dienste van God te stellen en in samenhorigheid kan men dan de groep van de aan God toebehorenden vormen, of de ecclesia, ook gekend als “de kerk”.

Uit het Griekse woord en begrip 'ekklèsia' zijn de Romaanse woorden voor 'kerk' voortgekomen: 'église' (Fr.), 'chiesa' (It.), 'iglesia' (Sp.), 'igreja' (Port.) alsook de woorden kirk, kirke, kirch, church.

Het “toebehoren” betreft het “behoren tot” maar kan ook slaan op het één van geest zijn en:

Het aanhorig zijn, saamhorig, samenhorig, bijhorig, bijbehorend, afkomstig, inbegrepen, ingesloten, medegerekend, meegerekend, medegeteld of meegeteld zijn, geaffilieerd zijn,  gehecht aan, verknocht aan, adherent zijn aan, inherent zijn aan,, inclusief, impliciet, wezenlijk gebonden zijn.

bijhoren, aanbehoren, aaneenbehoren, behoren bij, samen horen, thuishoren, passen bij, te pas komen bij, deel uitmaken van, het lid zijn van, in de termen vallen, ressorteren onder, inhereren.
Het betreft de aanhorigheid, saamhorigheid, samenhorigheid, gehechtheid, verknochtheid.
annex, bijhorigheden, aankleefsel, met het aankIeven van dien, iets met aI zijn hebben en houden,
cum annexis, met ap- en dependentiën.

bijrekenen, rekenen tot, insluiten, ergens onder begrijpen, impliceren

het te harmonizeren, het akkoord gaan

Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

Hebt u een Bijbel thuis? Leest u het regelmatig?

Heb u meer dan een Bijbelversie in huis? Welke vertaling verkiest u?

Hoewel de belangrijke godsdiensten van de wereld gebaseerd zijn op de pennestreken van mensen, gebruiken de Christenen een verzameling van boeken welke zij geloven dat deze het Woord van God aan ons laten brengen wel door wereldse mannen, maar schrijvers die zeggen dat het niet hun woorden zijn, maar de Heilige Woorden van de Schepper van dit heelal. Die schrijvers waren geïnspireerd door God de Vader van allen.

De Bijbel bestaat onder ons als een boek en handhaaft een overzicht van de menselijke natuur van het begin tot het einde. Maar toch wordt inderdaad van meer dan 60 boeken, geschreven door over 40 verschillende auteurs dat er een vorm van eenheid is. Doorheen het ganse werk is er één constante, één door te trekken lijn, én één gelijke zeggingskracht.
Tochthans is het samengesteld met verschillende schrijfvormen, van zuivere historische uiteenzettingen, tot lyrische drama's en poëtische gedachten. Het is een compilatie uitgaande van de dagen van Mozes (1400 BC) naar de dagen van de apostel Johannes (einde van de 1st Eeuw v.G.T.), welke een periode van 1.500 jaren overspant. Haar geschriften zijn niet slechts filosofische voorspellingen. Zij zijn in de menselijke geschiedenis geworteld, gaande over actuele naties en echte mensen.

Consequent vinden wij daarin de blootstelling van de natuurlijke neigingen van de mens, nationale trots, ontaarde koningen, het zelf-toegeeflijk verlangen voor macht en bezit, bereidheid om de idolatrie van andere naties aan te nemen, verenigd met een aanhoudende verwerping van de ingelichte geboden van hun God, het goede maar ook de slechte dingen die zij deden, zelfs de schrijvers. Alles werd neergeschreven om de mensen van deze wereld tot voorbeeld te zijn en op te voeden.

Die Geschriften werden vertaald in vele talen zodat iedereen het in een spraak zou kunnen lezen die zij zouden kunnen begrijpen. Maar als mensen hebben wij onze voorkeuren. Zo "wat is uw favoriet"?, is de vraag van deze maand.
Indien u een Engelse Bijbelvertaling gebruikt, welke krijgt dan van u de voorkeur?

This month's survey question on This is your Bible.com:
close

What English Bible do you use?

KJV / AV The 1611 Authorised King James Version

NIV New International Version

ESV English Standard Bible

RSV / NRSV Revised Standard Bible

NLT - New Living Translation

Other

No preference

x  close

To find out why and how Christianity is different from all other religious belief systems in the world, click here to read:

"The Divine Origin of the Bible"What English Bible do you use?

Do you have a Bible at home? Do you read it regularly?
Have you more then one Bible version in the house? Which translation do you prefer?
Though the major religions of the world are founded upon the writings of men, we as Christians do believe that we have the Word of God brought to us by worldly man, but those writers say it are not their words, but the Holy Words of the Creator of this universe.
The Bible exists among us as one book and maintains one view of human nature from beginning to end. Yet it is in fact composed of more than 60 books, written by over 40 different authors, and its compilation extended from the days of Moses (1400 BC) to the days of the apostle John (end of 1st Century AD), a period of 1,500 years. Its writings are not just philosophical predictions. They are rooted in human history, dealing with actual nations and real people.
Consistently we do find in it the exposure of the natural tendencies of man, national pride, corrupt kings, self-indulgent desire for power and possessions, readiness to adopt other nations' idolatries, allied with a persistent rejection of the enlightened commandments of their God, the good but also the bad things they did, even of the writers. Everything was written down to educate the people of this world.
Those writings became translated in many languages so that everybody could read it in a tongue they could understand. But as men we have our preferences. So "what is your favourite?", is the question of this month.

This month's survey question on This is your Bible.com:
close

What English Bible do you use?

KJV / AV The 1611 Authorised King James Version
NIV New International Version
ESV English Standard Bible
RSV / NRSV Revised Standard Bible
NLT - New Living Translation
Other
No preference
x  close

Judaisme & Katholicisme Universele 'kerken'

Spoedig zult u hier een aantekening kunnen vinden over de nieuwe publicaties over het gebruik van "Kerk" en "ecclesia". Kijkend naar de geschiedenis van het woord 'ecclesia" merkten wij op hoe een zekere groep van gelovigen het aandurvde alleenzeggenschap te hebben over het universeel kerk zijn.
De Rooms-katholieke beschouwen zichzelf als De Enige Universele Kerk. Maar was Judaïsme niet altijd bedoeld om universeel te zijn. Het hele idee over Abram en de echt grote familie (als de sterren, als de zanden) was dat niet dat Israël een test was, die betekent "opengespreid te worden" in de hele wijde wereld als een grote familie –, maar niet gebaseerd op ras (de overeenkomst met Abram was er reeds voor de beëindigen van het neerschrijven van de Thora en Genesis 1 zinspeelde  ook op alle mensen die één onder de Schepper zijn).
In het Christendom zouden wij dit begrip zelfs beter kunnen begrijpen – en christendom is essentieel Joods, al was het Paulinian Joodsheid. 64 van de 66 bijbelboeken werden door  Joodse mensen geschreven, dat veel zegt. 

Judaism & Catholicism Universal 'churches'

Soon you will find a note here on the new publications about the use of "ecclesia". Looking at the history of the word we have to face the sayings of a certain group of believers. The Roman Catholics consider them The Only Universal Church. But was Judaism not always meant to be universal. The whole idea about Abram and the really big family (like the stars, like the sands) was about Israel being a test, meaning to be “rolled out” into the whole wide world as one big family – but not based on race (the covenant with Abram was before the finishing of the writing down of the Torah, and also, Genesis 1 hinted at all people being one under the Creator).
In Christianity we could understand this concept even better – and Christianity is essentially Jewish, be it Paulinian Jewishness. 64 out of 66 bible books were written by the Jewish people that’s clear enough.

Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

"Kosmos, Schepper en Menselijk Lot," door Dave Hunt daagt de leerstellingen van Charles Darwin, Richard Dawkins en de nieuwe atheïsten uit.

"Wat de gemiddelde persoon gelooft dat haar innerlijke motieven, verlangens of de diepste gedachten te zijn, zeggen Dawkins en andere nieuwe atheïsten, is echt het product van evolutie die elke persoon tot een marionet van de onpersoonlijke machten van natuurlijke selectie maakt"! schrijft Hunt "U denkt dat u denkt, maar u doet dat echt niet. Het zijn uw zelfzuchtige genen die  denken voor u en u bent een nietszeggende brok van eiwitmoleculen".

In essentie wijst Hunt steeds weer de absurde speculaties en pogingen aan logica die de stempel is vandaag van agressieve atheïsten, die de geestelijke kinderen van Huxley en Spencer zijn.

>

Hunt's meticulous research, which is legendary, is on display here as well. Writing about the first steps toward faith taken by former atheist Anthony Flew in 2004, Hunt describes the tactics employed by Flew's former bedfellows:

"Unwilling to lose one of their most famous stars, the atheists have tried to discredit this book by Flew," Hunt writes. "There have been suggestions that he is elderly and senile, unable to write the book himself." Flew, however, and his publisher, HarperCollins, vigorously denied this. It is another example of the petulance of what the Bible calls fools – those who deny the Creator who gave them the breath in their bodies.

Author challenges 'new atheists' on man's origins Breaking News
Apologetics 'icon' takes on Darwin, Dawkins and others

Cosmos creator and human destiny

Author challenges 'new atheists' on man's origins Breaking News
Apologetics 'icon' takes on Darwin, Dawkins and others
"Cosmos, Creator and Human Destiny," by Dave Hunt offers a devastating critique of the breathtaking speculation that the new atheists employ:
"What the average person believes to be his or her inner motives, desires or deepest thoughts, says Dawkins and other new atheists, are really the product of evolution turning each person into a puppet of the impersonal forces of natural selection!"
 Hunt writes.
 "You think you think, but you really don't. It's your selfish genes doing the thinking for you, and you are a meaningless lump of protein molecules."
In essence, Hunt points out time and again the absurd speculations and attempts at logic that are the hallmark of aggressive atheists today, who are the spiritual children of Huxley and Spencer.
Hunt's meticulous research, which is legendary, is on display here as well. Writing about the first steps toward faith taken by former atheist Anthony Flew in 2004, Hunt describes the tactics employed by Flew's former bedfellows:
"Unwilling to lose one of their most famous stars, the atheists have tried to discredit this book by Flew,"
Hunt writes.
 "There have been suggestions that he is elderly and senile, unable to write the book himself."
 Flew, however, and his publisher, HarperCollins, vigorously denied this. It is another example of the petulance of what the Bible calls fools – those who deny the Creator who gave them the breath in their bodies.

+++

2014 January update:

Enhanced by Zemanta