Friday, 29 April 2011

Koninklijk huwelijk en heidense gebruiken

Is het werkelijk zo dat het sprookjeshuwelijk van prins William en Kate Middleton wordt omgeven met allerlei bizarre symboliek?

Volgens mij berust heel veel op pure toevalligheden. Dat Prins William uit een moeder met de naam van de godin Diana werd geboren, tijdens een zonsverduistering op 21 juni 1982, een dag waarop in de heidense feesttradities de 'heilige koning' geofferd wordt aan de 'godin', om vervolgens tijdens de herfst equinox terug te keren als de 'heer der schaduwen' is een mooie vertelling. Sommige tongen beweren dat de symbolische 'godin' / 'Mei koningin' of 'koningin des hemels' die Kate Middleton vertegenwoordigt volgens deze rituelen niemand minder dan Williams overleden moeder Diana zijn.

"Het bijzondere mozaïek bevat een interessante verwijzing naar 'zeeslangen' (vertaald met 'enorme walvissen') die ook bekend stonden als 'draken'. In de Bijbel vinden we deze terug als de 'Leviathan'; de draak staat in de Bijbel symbool voor satan, de duivel. Een inscriptie in het mozaïek bevat een rekensom die uitkomt op het getal 19.683, de dag van het veronderstelde 'einde van de wereld'. Omdat niemand echter de begindatum van de berekening weet valt niet te zeggen wanneer 'het einde' volgens het mozaïek zal komen. (Als het om dagen in plaats van jaren gaat dan gaat het om een tijdsperiode van bijna 54 jaar. Prins William wordt 54 in 2036, precies het eindjaar van de 1244 jaar lange 'Saros 2 Oude Noorden' zonsverduisteringscyclus, die begon met de kroning van de eerste erkende Engelse Koning - X.)" schrijft Xander in zijn blog.Het mysterieuze Cosmati mozaïek in de kerk waar de uitvaart van Diana plaats vond, stamt uit het jaar 1268 en stelt het exacte centrum van de kosmos voor volgens 'ingewijden'. In oude tijden werd het centrum van de kosmos gezien als de zetel van mythologische koning Saturnus of Chronos, de koning van de tijd en in de christelijke theologie 'satan', de tegenstander van God. 


Beltane / Beltain "Mei dag" is vernoemd naar Baäl die dan zijn eigen zoon geofferd zou hebben en ligt vlak voor de deur. Ik die zo van chocolade hou zou het fijn vinden om een zwarte chocolade cake op het huwlijk voorgesteld te krijgen. Maar anderen vinden dan weer de gelijkenis te groot van die donkere cake met de oude traditie. Er werd namelijk op Beltane een speciale cake gebakken, waarvan één stuk zwart gemaakt werd met kool. Alle jongens van een gemeente of dorp moesten dan geblinddoekt een stuk cake pakken. Degene die de pech had het zwarte stuk te pakken werd vervolgens geofferd aan Baäl."Beltane is de lenteversie van de Saturnalia en Openbarings (Epiphany) Feest rituelen, waarop erop vergelijkbare wijze een 'tijdelijke koning' werd aangewezen die de King of Misrule of de 'koning van wanbestuur' werd genoemd. Hij zou voor korte tijd als koning worden behandeld en vervolgens symbolisch worden geofferd. In oude tijden was dit een letterlijk (bloed-)offer."Wij zien in de toekomst niet grag het hood van de prins rollen en denken dat deze dingen toch misschien wel wat te ver gezocht zijn.Wel stote het tegen de borst hoe Jezus in een verkeerd daglicht werd gesteld tijdens de homilie en bepaalde gezangen. Duidelijk kon men ook bepaalde symbolische acties zien die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Ook al worden tradities hoog gehouden zou men toch van bepaalde elementen moeten afstappen die niet in overeenkomst zijn met Gods Woord.

Lees meer in:
Huwelijk prins William vol met occulte en apocalyptische symboliek

En verder meer over dit sprookjespaar in:

Een prins en de dood
Lijden en huwelijk van een prins

en in het artikel over het Koninklijk huwelijk: Royal wedding Prince William & Catherine Middleton >

Married among the tombstones


Thursday, 28 April 2011

Aankondigingsweek in Nederland

Men moet gekend geraken en daarvoor is er publiciteit nodig. Naast affiches, publicaties op het internet en in tijdschriften zijn er strooibriefjes en folders die verspreid kunnen worden.

Wij hebben de taak van Jezus ontvangen om uit te gaan in de wereld en de Gospel van het Goede Nieuws uit te spreiden. Verkondigen is één van de vele opdrachten die wij hebben ontvangen van de leermeester Jezus (Yeshua). Het is een werk dat wij in eer mogen opdragen aan de Grootste aller tijden, de Schepper van hemel en aarde, Jehovah (de enige ware God)

Om dit Evangelion of Evangelie te brengen waren enkele broeders en zusters gewillig om hun heimat te verlaten en hier ook mooi weer aan te treffen. Wij zijn erg dankbaar dat zij er waren gekomen om hun Nederlandse broeders te helpen. Wij werden behaagd deze gelukkige hereniging te hebben van gelovigen om mensen die gewillig zijn om het Woord van God met ons te delen en met anderen die niet in de eerste plaats in zichzelf geïnteresseerd zijn maar  in God.

Het was fijn dat de Engelsen naar de Veluwe afgezakt waren om samen met ons briefjes te gaan uitdragen en over in de brievenbussen te steken waar het werd toegestaan. Zo konden wij ons kenbaar maken op een minder confronterende manier dan persoonlijk aan te bellen aan ieder huis. In die mate konden wij de bewoners van de bezochte panden in de gelegenheid stellen om informatie over ons te krijgen. Anoniem konden zij dan lezen en zien naar wat wij uitkijken en denken, alsook om zelf hier over na te denken en er op te reageren. Toen wij sommige mensen ontmoetten gaf dit rechtstreeks een mogelijkheid om te kunnen praten. Met zulk een confrontatie kon dan het Goed Nieuws rechtstreeks verkondigt worden.

Ik had sommige mooie gelegenheden om op die weg met mijn kennis van het Nederlands de mensen rechtstreeks te woord te kunnen staan en op hun vragen te kunnen antwoorden.

Als goede soldaten zouden moeten doen begonnen wij vroeg in het jaar, vroeg in de maand, vroeg in de week, vroeg op de dag. Wij werden door een ander en/of unieke uitgever uitgenodigd, namelijk door de Broeders in Christus Nederland om voor hen te werken. Voor de 'Familie Steun" die toestaat dat wij toch konden uitgaan in het ministerie voorzagen zij mooie kleine huizen in een Bungalow park in Hoenderloo, bij Apeldoorn. Van daar gingen wij naar Apeldoorn, Deventer en Zutphen om de huis aan huis publicatie te doen. Het familiegevoel was er 's morgens en 's avonds toen wij allen samen met de avond bezoekers uit Nederland te samen kwamen.

Nadat wij in de ochtend de eerste Bijbellezeing van de dag hadden gedaan werden wij in kleine groepen verdeeld om elke onze weg te gaan om de pamfletten over het Nederlandse tijdschrift  "Met Opene Bijbel" en het boek "Uitzicht op de toekomst"  te versturen.

Wij probeerden naar synchronisatie ons dienstschema met andere Pioniers af te stellen en leerden veel van andere hulp van reeds lange tijd zijnde Pioniers, Kringloop Opzichters, en Ouderen. Het goede ding was dat er "anciens" waren die reeds voor meer dan 15 jaren naar Nederland kwamen. Zij waren gewoon aan de Nederlandse huisvestingsplanning met al die kleine straten en doorgangetjes in die woonwijken. Hun systeem van rond een huizenblok te gaan, de één rechtsdraaiend (in klokwijzerzin) en de andere tegen de wijzers van de klok in draaiend was een goed systeem om over te nemen. Met al die kleine tussengangetjes was het echt niet te doen zoals wij het hier in België doen. Normaal volgen wij het stratenpatroon en gaan gegroepeerd ieder langs een kant van de weg en vervolgens naar de volgende straat. De toestand rond het blok te gaan en het in kaart brengen van de reeds gedane woningen is de enige zekere weg om geen straat te missen of  een groep van huizen meer dan één maal te bezoeken.

Wij kregen natuurlijk ook gepaste rust en hebben niet ervan afgezien om nu en dan een lach  te hebben. Voor, tussen en na het ronddragen van de briefjes hadden wij sociale activiteit. Zodat wij Vreugde (JOY) hebben beleefd! Ja omdat dat ook deel van de bediening uit maakt. Ook het genot maakt deel uit van van een gelovende persoon zijn of haar leven. Het is niet omdat je een ernstige gelovige zou zijn dat je met een ernstig gezicht heel de tijd zou moeten rond lopen. Plezier maken mag er gerust wezen en is een nodig onderdeel van het leven. Maak zeker dat uw bediening in uw vereniging van gelovigen heel Blij En Plezierig is!

In het Engels komt die Vreugde zo mooi uit J. O. Y. . Daarin vinden wij de J die staat voor Jehovah in de  1ste plaats. Darna komt de O voor "the Others", de Anderen als nummer 2. En tenslotte de Y voor de "You", Uzelf nummer 3. Dat is wat wij moeten onthouden wanneer wij de mogelijkheid hebben om Gods werk te mogen doen. Dan komen uw zegeningen van Jehovah!

Vol van vreugde en met intensiteit van de liefde voor het Woord van God kunnen wij dan de kwaliteit van onze bediening laten toenemen. Deze toename kan dan op haar beurt ook weer vreugde maken en er voor zorgen dat die uw bediening en de hele gemeenschap van de ecclesia laat toenemen!

Na de dagtaak van het ronddragen van de strooibriefjes genoten wij van een lekker kopje thee en vervolgens gingen wij na een lekker avondmaal over tot onze tweede Bijbellzing en Bijbel Studie. En dit was aangenamer en zou ook meer bevredigend moeten zijn dan dit op je eigen houtje te doen thuis. Lekker samen bij avondschemer konden wij ons laten inspireren door de liederen, gebeden, Bijbelteksten maar ook door de getuigenissen van ervaringen en dergelijke. Wij konden namelijk ook aangemoedigd en opgewekt worden door het delen van ervaringen en het was mooi te horen hoe anderen naar de waarheid kwamen of een leuke anekdote hadden over  een bekering. Het was een open onformele aangename gebeurtenis waarbij meerdere mogelijkheden kwamen om zich te ontwikkelen.

Samen konden wij liederen zingen, bidden, mediteren en op progressieve wijze de Bijbel bestuderen en vonden wij meerdere gelegenheden om God te loven en de schoonheden van de Heer te bewonderen.

Die die daar waren, bedanken wij voor al hun inspanningen en om naar onze Lage Landen te komen om ons te helpen om het Goed Nieuws uit te spreiden.

Dankbaar voor deze hulp in de Verkondiging hopen wij dat er nog zulke fijne dagen mogen komen en dat wij eens u daar ook mogen aantreffen.

Engelse versie / English version: Holland Week of billing

Holland Week of billing

We have received the task from Jesus to go out in the world and to spread the Gospel of the Good News.

To bring this Evangelion several brothers and sisters were willing to come to help their Dutch brethren. We were pleased to have this happy reunion of believing people willing to share the Word of God with each other and with others who are at first site not interested in God.

But by putting leaflets in their mailboxes (were it was allowed) we gave them an opportunity to look at we think and react anonymously. When we met some people and could talk to them it gave a possibility to spread the Good News directly. I had some nice opportunities that way (being master enough of Dutch to give some answers directly).

Like good soldiers should do we started early in the year, early in the month, early in the week, early in the day. We were Invited by a different and/or unique publisher to work with us, namely the Broeders in Christus Nederland (Brethren in Christ Holland). For the 'Family Support- allowing you to stay out in the ministry' they provided with nice little houses in a Bungalow park in Hoenderloo, by Apeldoorn. From there we went to Apeldoorn, Deventer and Zutphen to do the door-to-door billing.  the family feeling was in the morning and evening when we all came together with the night visitors from Holland. After the morning reading we went into small groups each our way to post the flyers about the Dutch magazine "Met Open Bijbel" (With Open Bible) and the book "Uitzicht op de toekomst" (View on the Future").
Loolaan, Apeldoorn-Noord
Loolaan, Apeldoorn-Noord (Photo credit: Wikipedia)


We tried to synch our service schedule with other Pioneers and learned plenty of other aids from long time Pioneers, Circuit Overseers, Elders. The good thing was that there were "anciens", elders who had come down to the Netherlands already for more then 15 years. They were used to the planning of all those small streets and alleys in living quarters. Going around one clockwise and the other anti-clockwise was a good system to take over. You really could not do it like we used to do in Belgium, going in groups each site of the road and then into the next one. The going around the block and mapping it as done was the only sure way to not miss out one street or group of houses or not to do them twice.

We naturally also got proper rest and did not refrain to have a laugh now and then. Before, between and billing we had social activity.So we did make JOY! Yes, because that is also part of the ministry of a believing person. Make certain that your Ministry is very Joyful And Fun!

    J.O.Y. = Jehovah 1st, Others 2nd, Yourself 3rd. That is what we do have to keep in mind when do Gods work. Then your blessings come from Jehovah!

Increasing the quality of our ministry; can make increase your joy; which increases your ministry and the whole community of the ecclesia!

We at night picked up our Bible Study. And this was more pleasant and could also be more fulfilling then doing it on your own at home. We also could get excited sharing experiences and it was nice to hear how others came to the truth or had conversion stories. It was an open informal pleasant way to always build each other up.
Open Bible
Open Bible (Photo credit: moyerphotos)


Together we could pray for and focus on progressive Bible Studies, sing together and praise the beauties of the Lord.

Those who were there, we thank them for all their efforts to come to our Low Countries to help us to spread the Good News.
Gratefully for this help in the 'Notification' we hope yet that such fine days may come more often and that once we also may find you among us.

Dutch version / Nederlandse versie: Aankondigingsweek in Nederland
+++
2013 update:

Enhanced by Zemanta

Tuesday, 26 April 2011

Vertrouwende in het door God voorziene LamO God van Israël,
gun mij het geloof dat ik nodig heb om mijn vertrouwen
te krijgen in het bloed van het Lam dat u voorziet.
Ik kom bescheiden voor U en beken mijn onwaardigheid
terwijl ik mij over uw liefde en gratie verheug.
AmenEngelse versie / English version: Trust in the blood of the Lamb God provides

Trust in the blood of the Lamb God provides


O God of Israel, grant me the faith I need
to put my trust in the blood of the Lamb you provide.
I come confessing my unworthiness
while rejoicing in your love and grace.
Amen


Dutch version / Nederlandse versie: Vertrouwende in het door God voorziene Lam

+++

2016 linkupdate

Trust in the blood of the Lamb God provides


O God of Israel, grant me the faith I need
to put my trust in the blood of the Lamb you provide.
I come confessing my unworthiness
while rejoicing in your love and grace.
Amen


Dutch version / Nederlandse versie: Vertrouwende in het door God voorziene Lam

+++

Een prins en de dood

Men kent sprookjes als de erwt, de kikker en de prinses, Lady Di and prince charming, maar ook sneeuwwitje en andere sprookjes over de jaloersheid betreft schoonheid en geluk.

Maar velen vergeten dat dat uiterlijke prachtige niet alleen schoonheid heeft. Achter de façade schuilt dikwijls ook veel pijn. Niemand kan ontsnappen aan de pijn welke doorheen het leven loopt. Klein, groot, onbelangrijk of belangrijk, het doet er niet toe wie men ook maar is, men zal hoe dan ook in dit aardse leven tijdens deze tijden moeten kijken naar het lijden van anderen maar dit ook zelf moeten ondergaan.

Zelfs op een schijnbaar zeer heugelijk moment zal men kunnen geconfronteerd worden door die pijn die kerft doorheen het hart van elk zinnig wezen. Wie weet zal komende vrijdag de kleinzoon van prins Philip het beeld voor ogen krijgen van zijn moeder die dertig jaar geleden trouwde als een sprookjesprinses, wiens huwelijk nooit zou kunnen stuk gaan. Maar zijn moeder kreeg heel wat te verduren en werd het slachtoffer van de paparazzi's geilzucht. In de kerk waar de uitvaart van zijn moeder was zal prins William als tweede in lijn voor de Britse troon, maar als favoriet, aantreden om in de huwelijksboot te stappen met de zus van zijn petekind.

Hoe vreemd deze gebeurtenis ons ook over een andere prins kan doen na denken kan u lezen in: Lijden en huwelijk van een prins

en in het artikel over het Koninklijk huwelijk: Royal wedding Prince William & Catherine Middleton >

Married among the tombstones

Objects of God’s final wrath

Do you know which are the objects of God’s final wrath?

The modern nation of Jordan scripturally is Ammon, Moab and Edom, as in Isaiah 11:14: But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.

These days we remembered that the Lamb of God has given itself on the slaughterbank. Today we can see that the Lamb’s throne shall be David’s throne and shall be in Jerusalem!

Albeit the offspring of Abraham’s family the Jordanians drifting toward normalizing relations with Iran have always resisted the God of Jacob in every way.

Read more how God has given the throne to a man of flesh and blood and that His kingdom should have no end.

 1. The Bible And Israel Of The Future
 2. The Bible And Jordan Of The Future
 3. The Bible And Lebanon Of The Future

Monday, 25 April 2011

A cheerful heart filled of hope good medicine


A Jewish proverb observes,

"A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones."

Paul, a first-Century follower of Jesus, emphasized hope:

"May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope. . ."


Dutch version / Nederlandse versie: Een vrolijk hart vol van hoop goed medicijn
+++
2015 August update:

Een vrolijk hart vol van hoop goed medicijn


Een vrolijk hart dat volledig gevuld is met de hoop
die bevestigd is met de verrijzenis van Jezus Christus is het beste medicijn.
Een Joods gezegde merkt op,
"Een vrolijk hart is een goed medicijn, maar een verpletterde geest droogt de botten op".
De apostel Paulus, een eerste-eeuw aanhanger van Jezus, benadrukte de hoop:
"Mag de God van hoop u met alle vreugdes en vrede vullen zoals u op hem vertrouwt,

zodat u kunt overstromen met hoop . . . ".


Engelse versie / English version: A cheerful heart filled of hope good medicine

Sunday, 24 April 2011

Moreel relativisme

Paus Benedictus XVI gebruikte de term ‘dictatuur van het relativisme’ toen hij, Jozef Ratzinger, nog net geen paus was, maar deken van het kardinalencollege bij de opening van het conclaaf, net na de dood van Johannes Paulus II.

Vincent Kemme bespreekt dit als een bioloog die zich in de theologie en in de filosofie heeft laten bijscholen, onder meer door de Jezuïeten van St. Michel in Brussel en door bestudering van de grote teksten van de Kerk. Hij kijkt door een bril naar een door een goede God geschapen werkelijkheid van liefde en waarheid waarin wij kunnen leven, die ons zomaar geschonken wordt en die ons alle middelen aanreikt om een waarlijk goed en gelukkig leven te leiden.

Volgens Kemme is het bestaan zelf er nu eenmaal met niet bijzondere mensen die toch ervaringen in hun leven kunnen opdoen van het bestaan en de persoonlijke liefde van een levende God, een God die het niet te druk heeft in de hemel om zich op gepaste momenten aan ons te openbaren, ook al houdt hij zich tegelijk ook wat schuil voor ons.

Of het nu vanuit de wetenschappelijke benadering of vanuit de godsdienst is dat wij waarheid der dingen in redelijkheid kunnen of willen kennen of er toch maar van af dwalen. "De mens heeft het vermogen de waarheid te kennen, maar op de een of andere manier slaagt hij er steeds in om zich er van af te laten brengen, naar de verkeerde stemmen te luisteren, Eva naar de slang, wij naar het atheïsme en agnosticisme van onze tijd. We slaan andere wegen in slaan die ertoe leiden dat we zelfs het bestaan van de waarheid te ontkennen. Alles zou betrekkelijk zijn, alles is relatief. Einstein heeft inderdaad aangetoond dat alles relatief is – tijd, ruimte, materie en energie, daaruit onze kosmos is opgebouwd – maar dan had hij het wel over de binnenwereldlijke, geschapen, orde en niet over God." schrijft Kemme die ook verder in gaat op één van onze belangrijke hoofdgedachten, namelijk dat er zonder vrijheid  er geen ethiek is, zoals we bij de dieren kunnen vaststellen. "Ons verstand en de zintuigelijke waarneming, dat is waar we het mee moeten doen. "

Hij geeft een mooi beeld van wat wij zonde noemen, of het afwijken van het goede doen. De keuze die wij zelf moeten maken en de gevaren omtrent het democratisch willen maken en afschuiven op de anderen of de gemeenschap wordt naar voor gebracht.Of het nu het individu of de gemeenschap is die er zal over gaat beslissen zijn wij vandaag in een toestand gekomen waarbij alles omtrent God, de waarheid en het goede in twijfel wordt getrokken, irrelevant of onbestaand verklaard. We zijn terecht gekomen in een moreel relativisme.

De auteur laat zien dat ‘Deconnectie’ tussen God en de mens gepaard gaat met beschadiging van ons ‘beeld van God zijn’, ‘persoon‘ zijn waardoor wij vrijheid verliezen, persoonlijk en als mensheid. "Niet voor niets spreekt de Bijbel van de zonde (en de eerste zonde is afgekeerd te zijn van God) als een slavernij. De vrije wil stelt de mens niet alleen in staat te doen wat hij wil, zoals wij dat vaak iets te simpel verstaan, maar juist ook om het goede te doen. Het goede niet doen blijkt altijd een vorm van van verslaving met zich mee te brengen. Een van de eerste dingen die de boze ons lijkt af te willen pakken is onze vrije wil, omdat we daarmee op een verstandige manier het goede zouden kunnen doen."

De schrijver gaat verder in op
 1. de plaats van de mens in de schepping.
 2. het ‘gender-denken’,
 3. de menselijke seksualiteit
 4. en verlies aan objectieve waarheid in de wetenschap
 5. ons leven hier op aarde
 6. het belang van die levende natuur
 7. het Wereld-bevolkingsvraagst
 8. de morele relativiteit
alsook
 1. Relativisme in het geloof zelf.
 2. Relativisme in de filosofie
 3. Realivisme in de cultuur
 4. Realivisme in de wetenschap
 5. Realivisme in de moraal
Verder brengt hij concrete maatschappelijke tendensen die iets van die dictatuur van het relativisme laten zien naar voor.

Lees >

De Dictatuur van het Relativisme – deel 1


De Dictatuur van het Relativisme – deel 2


De Dictatuur van het Relativisme – deel 3


Saturday, 23 April 2011

Een Konijn dat Paaseiren legt

Waar haalt men het vandaan dat een konijn eieren zou leggen?

Morgen, paaszondag voor velen, zal dat de traditie zijn om overal eieren te verstoppen. Het zal een gezellig samen komen zijn en chocolade smullen zijn. Maar kunnen ware Christenen hier werkelijk aan mee doen?

Morgen, en niet op de 14de van Nissan, vieren verscheidenen wat zij "Pasen" noemen. Enkele christenen nemen aan dat het feestmaal van de Pascha komt. Voor vele is Pasen de volgende belangrijke vakantie of gebeurtenis na Kerstmis.

Sommige jaren na de dood van Jezus werden oude heidense feesten  als kerkfestivals geïntroduceerd met verandering van naam en eredienst door zo genoemde Christenen. Ongeveer in 405 van de huidige tijdrekening kwamen meer afbeeldingen van heiligen en martelaren in de kerken, eerst als monumenten, maar dan volgde snel de heiligenverering, alhoewel God en zijn zoon Jezus duidelijk hadden gemaakt dat enkel God mocht aanbeden worden.
Jesse Lyman Hurlbut, een belangrijk auteur in de protestante stroming erkent dat over de periode tussen 313 GT en 476 GT de vorm en ceremonies van het heidendom geleidelijk in de eredienst kropen. (Zoals u ook in het opkomende artikelen bij  de Belgische Bijbelstudenten op WordPress zal kunnen vinden)

Alle geleerden staan toe dat het woord "Pascha" waarvan het woord "Pasen" is vertaald correct weergegeven kan worden als "Passover" of "Pascha" en totaal geen relatie heeft met het Katholieke Pasen. En, praktisch herkennen alle geleerden dat het woord "Pasen" eenvoudig een afleiding van de naam van de oude godin Ishtar of "Isis" is, de godin van seks en vruchtbaarheid van het oude Midden-Oosten. Het woord "Pasen" is geen betrouwbare vertaling volgens de Heilige Schrift, hoewel het verkeerd als Pasen (Easter in de KJV) van het oorspronkelijke woord pascha is vertaald, welk 'Pascha' is. In de oude Angelsaksische mythe heeft men de godin Eostre/Ostara/Astarte, enz., welke geassocieerd wordt met de lente en vruchtbaarheid, de maan en ook en verpersoonlijking is van de stijgende zon. Het gaat daar om het feest voor de begroeting van de wederkerende zon

Of het nu klokken zijn die eieren overal rondstrooien of konijnen of paashazen die vreemd genoeg eieren zouden leggen is het allebei volledig onnatuurlijk. Het is natuurlijk dat oude heidense gebruik   waar "paaseieren" vandaan komen — de heidense eredienst van seks en vruchtbaarheid.

Wij als Christenen moeten ons er echt over beramen of wij aan dat heidense gebruik willen deelnemen. Wij zouden moeten weten dat Jezus ons verduidelijkt heeft hier van af te houden.
Ware Christenen zouden zich aan die heilige dagen moeten houden welke God heilig maakte. En wij zijn genoodzaakt het voorbeeld van Jezus en de oorspronkelijke apostels te volgen en zoals hen te doen.
Kijken wij even naar Paulus brief aan de Efeziërs: “Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen. ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,” (Efeziërs 1:9-11 WV78)
Laten wij er daarom werkelijk naar leven om door onze eenheid met Christus het eigendom van God waardig te mogen zijn. God zowel als zijn zoon hebben ons steeds duidelijk gemaakt ons af te houden van afgoderij en daar mee verwante zaken. Een heidens feest is voor God iets afgrijselijk en is dan zeker iets waar wij niet aan moeten mee doen.

Ook moeten wij kinderen niets wijs maken en het vertrouwen van geloofwaardigheid wegnemen door onzinnige verhalen als werkelijk te gaan voor stellen, zoals klokken die eieren zouden gooien of konijnen die niet konijnen jongeren maar eieren leggen.

De Levende Kerk van God heeft een artikel geplaatst op het internet dat veel Christenen eens in overweging zouden moeten nemen. Zij waarschuwen betreft het belang zich te herinneren wat aan het einde van het menselijke leven van Jezus gebeurde en wat hij duidelijk deed en wat hij aan spoorde. Jezus hield zich aan het Joodse Pascha en voor ons is het belangrijk die handeling die hij die avond deed in herinnering te nemen. Het Breken van het Brood en het nemen van de Beker wijn waarover hij zei dat iedereen dit ter herinnering moest doen, vormt het hoogtepunt van de bevestiging van het Nieuwe Verbond en Hét feest dat wij zouden moeten vieren.  en dat zou dan ook op die dag moeten gebeuren welke Jezus gebruikte, namelijk 14 Nisan.

Een Engelse versie over dit eireleggende konijn kan u vinden op onze zustersite: Christadelphians.multiply.com in het artikel: Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
Wees wel voorzichtig als u klikt op de linken in het artikel van de Living Church of God

Easter Bunny or Eostre Hare

. Ga eerst na dat uw Viruschecker updated is.
So before you click on the links in the article of Church of God check your virus program that it is updated. It was good  my Avast blocked it.

Easter Bunny or Eostre Hare

Most people are familiar with British author Beatrix Potter’s The Tale of Peter Rabbit. Many are also familiar with the children’s song, “Here comes Peter Cottontail.” It’s part of the Easter holiday celebrations. Where did Easter come from, and what does the rabbit have to do with Easter celebrations? Surprisingly, more than meets the eye! Read more »

Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs

Flemish version / Vlaamse versie: Een Konijn dat Paaseiren legt

Where does one gets it from that a rabbit would lay eggs ? 

Tomorrow, Easter Sunday for many, will be that tradition to conceal eggs everywhere.  It will be a pleasant coming together and a chocolate feast.  Only can Christians participate really at that festival? 

Tomorrow, not on the 14th of Nissan, some celebrate what they call 'Easter'. Several Christians take it as the feast coming from the Pascha. for many Easter is the next important holiday, after Christmas.

Some years after Jesus' dead old heathen feasts became church festivals with change of name and worship by so called Christians. About 405ad images of saints and martyrs began to appear in the churches, at first as memorials, then in succession revered, adored, and worshipped. Jesse Lyman Hurlbut, a mainstream Protestant author, writing about the period between 313ad and 476ad acknowledges that the forms and ceremonies of paganism gradually crept into the worship. (As you also shall be able to find in the coming up articles on Belgian Biblestudents WP)

All scholars concede that the word "Pascha" from which the word "Easter" is translated is correctly rendered "Passover" and has no relation to Easter whatsoever. And, virtually all scholars recognize that the word "Easter" is simply a derivation of the name of the ancient goddess Ishtar or "Isis"—goddess of sex and fertility of the ancient Middle East. That, of course, is where "Easter eggs" come from—the pagan worship of sex and fertility.

"The word “Easter” is not in any reliable translation of the Bible, though it has been incorrectly translated as Easter (KJV) from the original word pascha, which is Passover.
In ancient Anglo-Saxon myth, the goddess Eostre/Ostara/Astarte, etc., is associated with the spring and fertility, the moon, and also personifies greeting the rising sun. To amuse children, Eostre changed her pet bird into a hare that layed brightly coloured eggs which the goddess gave to the children. Saxons held the pagan festival for Eostra on the vernal equinox, the beginning of spring."

Also we must make children nothing wise and take away our credibility through inept stories which we would present for real,  like clocks which would throw eggs or rabbits that would lay eggs. 

The Living Church of God has placed an article on the internet lots of Christians should took under consideration. They warn about the importance to remember what happened at the end of Jesus' human life and what he clearly did and instigated. Jesus observed the Passover and for us it is important that he that evening Break the Bread and took the Cup and said to all present to do it in remembrance.

> Easter Bunny or Eostre Hare By Roger Meyer


Warning: be carefull before you link to the article links in the Living Church of God Website: Compared to the past, when email was the key method for spreading viruses and spyware, now more than 80% of malware spreads via the internet. In fact, latest avast! Virus Lab research shows that 99% of it spreads through legitimate websites, with only 1% coming from suspicious or ‘dodgy’ sites. Personal information can be stolen in transit by spyware such as keyloggers and via infected websites through insecure internet connections. While internet users sometimes have the option of selecting secure DNS or HTTPS connections, multiple layers within many sites make this a complicated process. This security vulnerability is most critical for people that extensively shop and bank online.
The link URLS in the article were one from the 68,152 infected websites discover. So before you click on the links in the article of Church of God check your virus program that it is updated. It was good  my Avast blocked it.

Thursday, 21 April 2011

Onzeker over relevantie Bijbel

Engelse versie / English version: Unsure about relevance Bible

Misschien bent u onzeker over de relevantie van de Bijbel en beschouwt u het als slechts een ander boek in uw taal. Maar zijn de woorden die het de mensheid heeft geschonken niet zo veel specialer dan het gewone dagelijkse woord bracht?

Wij zijn bewust dat velen zeggen dat de Bijbel een geweldig bedrog, een hoax is. In welke mate zou het een vervalsing zijn en van wat?
Maar durfden dezen die er mee lachten het aan om die geschriften eens van dichterbij te gaan bekijken en ze te gaan bestuderen betreft hun waarachtigheid en geetrouwheid?
Hebben zij die er zo laaghartig en zwansend over doen het aangedurt om de Bijbel te onderzoeken? Hebben zij ook niet gecontroleerd dat het een bericht of waarschuwing met een geweldige relevantie en hulp zou kunnen zijn?

U zou naar het bewijs moeten kijken voor u beslist of de Bijbel al of niet waard is om er naar te kijken.

Kijk even naar de unieke wijze waarop gelijkaardige ideeën en principes door de verschillende boeken van de Bijbel lopen, die onze begrippen of inzichten kunnen versterken terwijl wij groeien.

Hebt u de antwoorden naar levensvragen gevonden  zoals:

* Waarom is er iets in plaats van niets? * Is er een speciaal schepsel dat Hem of zichzelf God van goden kan noemen? Wie is het? * Hoe legt u menselijke natuur uit? * Waarom moeten wij lijden? * Wat gebeurt na een persoon zijn of haar dood ? * Hoe stelt u het juiste en het verkeerde vast? * Hoe weet u dat u het weet?

Vind meer /
Find out more on:

 1. > Lifes big questions
 2. > What is the evidence that the Bible is special?

Unsure about relevance Bible

Dutch version / Nederlandse versie: Onzeker over relevantie Bijbel

Perhaps you are unsure about the relevance of the Bible and do you consider it as just an other book in your language. But are the words which it brought over humankind not so more special then the ordinary daily word?

We are aware that many say that the Bible is a great hoax. But did those who laugh at it did dare to have a closer look at it. Did they dare to investigate it?
Have they not checked that it also could be a message of great relevance and help?

You should look at the evidence before you decide whether or not the Bible is worth looking at.

Have a look at the unique way similar ideas and principles run through the different books of the Bible, enhancing our understanding as we go.

Did you find the answers to life questions as:

 • Why is there something rather than nothing?
 • Is there some special creature that can call Him or herself God of gods? Who is it?
 • How do you explain human nature?
 • Why do we have to suffer?
 • What happens to a person at death?
 • How do you determine right and wrong?
 • How do you know that you know?


Find out more on:

 1. > Lifes big questions
 2. > What is the evidence that the Bible is special?

Zeg het toch maar

'Dank God' (Romeinen 7:21; 1 Korinthiers 1:14) zeggen velen dat dit of dat niet gebeurt is. Beter zouden ze dit ook wel kunnen doen als er iets niet gebeurd is. Ook al durven zij wel eens zeggen dat het 'meer is dan een hart kan wensen' (Psalm 37:7) en zouden zij niet mogen 'oordelen naar het voorkomen' (Johannes 7:24) en worden velen 'getrokken door de liefde voor het geld' (1 Timotheus 6:10) en blijven achter met een gebroken hart (Psalm 34:18) de 'boom van het leven' niet vindende (Openbaring 22:2)

Herkent u deze uitspraken? Zij waren reeds te vinden in de Oude Handschriften die werden gebundeld als de Boeken der boeken voor hen die willen zien. In de Bestseller aller tijden kan u veel zinswendingen en spreuken vinden die algemeen uit de Bijbel in het gewone taalgebruik zijn opgenomen.
De Engelse taal is zo doorspekt van woorden die wij in de 400 jaar geleden vertaling konden vinden.

> King James Bible the source of many phrases and sayings which we still use in our daily conversation.   

Find more in : The Bible said it first

Forbidden fruit

Most of us do know about 'forbidden fruit' (Genesis 3:) and don't want to be a 'scapegoat' (Levites16:8,10:26). We all want to be in the 'the land of the living' (Psalms 27:13, 142:5; Isaiah 53:8) and 'from strength to strength'  (Psalms 84:7) we want to go forwards, sometimes hoping that it would be 'for ever and ever' (Psalms 45:1-2, 21; Daniel 2:20; Revelation 11:15). But  how we turn it we are often 'lost sheep' (Matthew 10:6, 15:25) who need their 'daily bread' (Luke 11:3) as 'busybodies' (2 Thessalonians 3:11; 1 Timothy 5:13) we are not 'lukewarm'  (Revelation 3:16) to find the 'tree of life'  (Revelation 22:2).
Psalm 137
Psalm 137 (Photo credit: Mouse)


Can you find the phrases which are word for word as they appear in the KJV Bible?

Have a look and find out more phrases which we use in our common language who were used many years ago in the Word of God.

Find out more: The Bible said it first

 
Enhanced by Zemanta

Friday, 15 April 2011

We are ourselves responsible

We are ourselves responsible Originally placed on Apr 12, '11 1:58 PMe
Dutch version / Nederlandstalige versie: Wij zijn zelf verantwoordelijk

In the magazine of the Leuven Hospital Gasthuisberg in an interview by Jan van Rompuy with elder patients I could read that an elderly couple was not pleased with God about not helping them after they prayed so much and burned so many candles. The man of the lady with cancer has lost any hope in God and had abounded Him because He clearly would or could not help him.

Every time we hear about a disaster and we are confronted with a lot of disastrous pictures on television people shout that this is because of a terrible and injustice God. Others shout that it is a punishment of God. But when they would read the Bible properly they would be able to find out that it would probably not be a penalty from God.

 Genghis Khan said: “I am the punishment of God...If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you.”

Many religions say that their gods send punishments to those or these.

On the occasion of the Intensity 9 earthquake and the devastating tsunami  that ravaged Japan some time ago, and the threat of toxic radioactivity emerging from the damaged nuclear reactors, friends of mine have asked me whether we could consider these calamities as punishments from God.

First of all we have to question if punishment by God is compatible with the biblical affirmation that “God is love”. It is true that we find examples in the Bible where God brings over a punishment to certain persons or even several people or even towns. In the Bible we can find how the Jewish race developed and were given laws. They could accept those laws or ignore them. We learn how they settled in ancient Israel, and how it says God sometimes punished them for disobeying his commands, which led to them changing their ways. (e.g. Read 2 Samuel chapters 12 & 13 and look what happened after the king and one of his sons became estranged: 2 Samuel chapter 15-19, 21)

Often wickedness in places are mentioned as the reason why god came to punish them. The  conservative group Repent America in the US for example claimed that the hurricane Katrina in New Orleans was an 'act of God' in judgement on the city because there was the annual event 'Southern Decadence' which brought together thousands of homosexuals, enabling them to celebrate their sexuality. The hurricane hit New Orleans and flooded up to 80% of the city, taking up more than a month just to clear the water and still now you can find debris and not restored placed yet.

If this tragedy occurred because God is angry at New Orleans, what was the point of the awful devastation and loss of life wrought in Mississippi and Alabama? Why was then the French Quarter, the district where the event was to be held, one of the least devastated parts of the city so far?
Also the disbarred lawyer Fred Waldron Phelps, Sr. (born November 13, 1929) an American pastor heading the Westboro Baptist Church (WBC), an independent Baptist church based in Topeka, Kansas,  claims that many devastating events, such as September 11th, the December 2004 Tsunami, deaths in Iraq, and the horrific Hurricane Katrina are the result of God's wrath against gay people.

Also for the Indian Ocean earthquake and following tsunami in December the 24th 2004 with a magnitude of between 9.1 and 9.3, the third largest earthquake ever recorded on a seismograph in the world, people said it was God punishing the Muslims and unbelieving Hindus. but also a lot of Christians lost their life.

Some people argue that if God is the same yesterday, today and forever why are we not punished in the same ways?

God has revealed Himself in history in His Covenant and through His covenant to Abraham and his descendants as a helping, delivering, guiding sympathetic positive God with a nice design for His creation. God had given men freedom, but new he was not going to make much of it. For the misstep of the first men God set up a sacrificial system that pointed to the future in which He would redeem man back to Himself. Under the law, man was shown how God dealt with man's sin nature. Mankind was accountable to God depending upon which dispensation they lived. Was there Innocence, Conscience, Human Government, Promise, Law, Grace or shall it happen in the time of Divine Government.

With the coming of Jesus Christ and his finished work on the wooden stake we have come in the time of Grace. Jeus' offer  has liberated all humankind. Today God deals with us through the finished work of Christ. Jesus has offered his body as the ultimate Lamb and therefore God does not require any offers any more. Now, men are held accountable, not by their conscience but by their acceptance or rejection of God's grace. Grace is the unmerited favour of Almighty God. He provides through Christ, the means by which we can receive eternal life. The judgement God will send over the stubborn and bad people shall come when Jesus returns and when God will raise them up at the last day. No punishment before that time, not on this earth, not in a purgatory or in a hell.

God has not changed and for Him those who can hear the voice of those who preach the Good News, the Gospel of Good Tidings, the Liberation by Christ, and do not want to listen, repent and come to God shall have to face their punishment and destruction after Armaggedon and the resurrection, to face the second death.

God's will is that all be saved, yet He will not override the free-will of every person to accept, or reject His salvation. He is not a tyrant and does not want to force anybody in His ideas. Everybody has received a free will and can do as he or she likes. But every person shall have to be responsible for their own deeds.

What ever we fabricate we shall have to bear the consequences of our acts. We can not escape our responsibility. The only problem is what certain individuals do can affect more then one person. That is not Gods fault, but it stays the fault of human, who thought he could manage it on his own. Therefore we have to be very careful with what we do. Not only for ourselves but also for those around us.

We do have to be careful with our behaviour and reactions to others, but also with our use of natural products. We should calculate the risks of all things. Because whatever we do or use it can affect us but also our neighbour, even the whole earth.

Do you want to go on your own? Would you prefer to come under the wings of Christ Jesus and accept God as the only one God to whom belongs the earth?

What risks are you willing to take and how do you want to safeguard yourself?Continue reading in following articles:


Japan’s nuclear disaster reason to think twice

A risk taking society

Securing risksIn Dutch you can find:

Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken

Energie met vergiftigd geschenk

Nemen van Risico door de maatschappij

+++

2014 January update:


Enhanced by Zemanta