Wednesday, 28 November 2012

Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

“1 En nu, Israël, hoor naar de geboden en inzettingen, die ik u leer, dat gij die doen zult; opdat gij leven moogt en inkomen en het land beërven, hetwelk de Heer, de God uwer vaderen, u geeft. 2 Gij zult niets toedoen tot hetgeen ik u gebied, en zult er ook niets afdoen; opdat gij bewaren moogt de geboden van den Heer, uwen God, die ik u gebied.” (Deuteronomium 4:1-2 NLB) “Dat zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den Heer, zijnen God, lere vrezen, en onderhoude al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om er naar te doen.” (Deuteronomium 17:19 NLB) “Ik bewaar uw woord in mijn hart, opdat ik niet tegen U zondige.” (Psalmen 119:11 NLB) “Heer, uw woord blijft eeuwig in den hemel.” (Psalmen 119:89 NLB) “Uw woord is ene lamp voor mijnen voet en een licht op mijnen weg.” (Psalmen 119:105 NLB) “119 Alle goddelozen der aarde werpt Gij weg als schuim, daarom bemin ik uwe getuigenissen. 120 Ik vrees voor U, dat mij de huid rilt, en ik sidder voor uwe oordelen. 121 Ik betracht recht en gerechtigheid, geef mij daarom niet over aan degenen, die mij geweld willen aandoen. 122 Bescherm uwen knecht en troost hem, opdat de hoovaardigen mij geen geweld doen. 123 Mijne ogen zien smachtend naar uw heil en naar het woord uwer gerechtigheid. 124 Handel met uwen knecht naar uwe genade, en leer mij uwe rechten. 125 Ik ben uw knecht, onderwijs mij, opdat ik uwe getuigenissen kenne. 126 Het is tijd, dat de Heer toetreedt: zij hebben uwe wet verscheurd. 127 Daarom bemin ik uwe geboden ver boven goud, ja boven het fijnste goud. 128 Daarom houd ik al uwe bevelen voor recht; ik haat den valsen weg. 129 ¶ Uwe getuigenissen zijn wonderbaar, daarom onderhoudt mijne ziel die. 130 Wanneer uw woord geopend wordt, verlicht het, en maakt de eenvoudigen verstandig.” (Psalmen 119:119-130 NLB) “alzo zal het woord, dat uit mijnen mond gaat ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkomen, maar volvoeren hetgeen Mij behaagt, en voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55:11 NLB) “16 Alle Schrift, van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering, tot onderwijzing in de gerechtigheid, 17 opdat de mens van God volkomen zij, tot alle goed werk geschikt.” (2 Timotheüs 3:16-17 NLB) “6 (12-7) De redenen des Heren zijn louter, gelijk gelouterd zilver in een aarden smeltkroes, zevenmaal beproefd. 7 (12-8) Gij, Heer, wil hen toch bewaren, wil ons behoeden voor dit geslacht eeuwiglijk.” (Psalmen 12:6-7 NLB) “5 Alle woorden Gods zijn gelouterd: Hij is een schild voor allen, die op Hem vertrouwen. 6 Voeg niets tot zijne woorden toe, opdat Hij u niet straffe en gij leugenachtig bevonden wordt.” (Spreuken 30:5-6 NLB) “18 Want voorwaar Ik zeg u: Totdat hemel en aarde voorbijgaan, zal niet de kleinste letter noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal geschied zijn. 19 Wie nu één van de kleinste geboden ontbindt, en de mensen alzo leert, die zal de kleinste zijn in het hemelrijk; maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het hemelrijk.” (Mattheüs 5:18-19 NLB) “Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan.” (Markus 13:31 NLB) “En het is lichter, dat hemel en aarde voorbij gaan, dan dat één tittel der wet weg valt.” (Lukas 16:17 NLB) “Want wat te voren geschreven is, is ons tot lering geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schrift hoop zouden hebben.” (Romeinen 15:4 NLB) “maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid". En dit is het woord, dat onder u verkondigd is.” (1 Petrus 1:25 NLB) “18 Ik betuig allen, die de woorden der profetie dezes boeks horen: indien iemand daaraan toevoegt, zo zal God hem de plagen toevoegen, die in dit boek geschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, zo zal God hem zijn deel afnemen van den boom des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.” (Openbaring 22:18-19 NLB)

Pure Words and Testimonies full of Breath of the Most High

“1 ¶ and now, Israel, listen to the statutes and to the judgments which I am teaching you to do, so that you may live and go in, and possess the land which Jehovah the god of your fathers is giving to you. 2 you shall not add to the word which I command you, nor take from it, to keep the commandments of Jehovah your god which I command you.” (Deuteronomy 4:1-2 LIT) “and it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life, that he may learn to fear Jehovah your god, to keep all the words of this law and these statutes, to do them;” (Deuteronomy 17:19 LIT) “I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you.” (Psalms 119:11 LIT) “Lamed. your word is settled in heaven forever, O Jehovah.” (Psalms 119:89 LIT) “Nun. your word [is] a lamp to my feet and a light to my path.” (Psalms 119:105 LIT) “119 [as] dross you have made all the wicked of the earth to cease; so I love your testimonies. 120 my flesh has shivered because of your fear; and I have feared your judgments. 121 ¶ Ayin. I have done the just and right [thing]; do not leave me to my oppressors. 122 be surety for your servant for good; let not the proud oppress me. 123 ¶ my eyes fail for your salvation, and for the word of your righteousness. 124 ¶ deal with your servant by your mercy; and teach me your statutes. 125 I [am] your servant; make me consider and I will know your testimonies. 126 ¶ [it is] time for Jehovah to work; they have broken your law. 127 ¶ so I have loved your commands, more than gold, even fine gold. 128 so I count wholly right all the precepts; I have hated every false way. 129 ¶ Pe. your testimonies [are] wonderful; so my soul keeps them. 130 ¶ the entering of your word gives light, instructing the simple ones.” (Psalms 119:119-130 LIT) “so shall my word be, which goes out of my mouth; it shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in what I sent it to do!” (Isaiah 55:11 LIT) “16 every Scripture [is] god-breathed and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, 17 so that the man of god may be perfected, fully furnished for every good work.” (2 Timothy 3:16-17 LIT) “6 the words of Jehovah [are] pure words, like silver refined in an earthen furnace, purified seven times. 7 you shall keep them, O Jehovah; you shall preserve them from this generation forever.” (Psalms 12:6-7 LIT) “5 every word of god [is] tested, he [is] a shield to those who seek refuge in him. 6 do not add to his words, that he not reprove you, and you be found a liar.” (Proverbs 30:5-6 LIT) “18 truly I say to you, until the heaven and the earth pass away, in no way shall one iota or one tittle pass away from the law until all comes to pass. 19 therefore, whoever relaxes one of these commandments, the least, and shall teach men so, he shall be called least in the kingdom of heaven. but whoever does and teaches [them], this one shall be called great in the kingdom of heaven.” (Matthew 5:18-19 LIT) “the heaven and the earth will pass away, but my words will not at all pass away.” (Mark 13:31 LIT) “but it is easier [for] the heaven and the earth to pass away than one tittle of the law to fail.” (Luke 16:17 LIT) “for whatever things were written before were written for our instruction, that through patience and encouragement of the Scriptures we might have hope.” (Romans 15:4 LIT) “but [the] word of [the] lord remains forever." and this is the word announced as gospel to you. [Isa. 40:6 -8]” (1 Peter 1:25 LIT) “18 for I testify together with everyone hearing the words of the prophecy of this book: if anyone adds to these things, god will add upon him the plagues having been written in this book. 19 and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, god will take away his part from the book of life, and out of the holy city, and of the things having been written in this book.” (Revelation 22:18-19 LIT)

Teach children the Bible

When we start a family we do have to take in mind how we are going to lay out the path of the children.

From the moment we realize God has given our next generation life, we should be thankful to God and pray for them.

As the blogwriter Sheena Steve remarks: A" positive pregnancy test or seeing the child’s heart beating on the monitor for the first time is a reminder of the responsibility God is entrusting in our hands."

We can train our kids to behave well, and we can try to get them to know God. But whatever happens always shall be there the influences from outside, school, comrades, friends, media, etc.. But God has to call them and pull them towards Him. We only can express our hopes that they shall get to learn the importance of religion and the belief in One God, Creator of heaven and earth.

We can read parts of the Bible regularly and discuss what is going on in the world in relation to the Master Worker. It is important that as soon as possible we let the children feel that God is in our midst.

As parents, we hold the bottom-line responsibility to teach our children about God. It is not something we can pass on to the church or the Sunday school teachers. But what do we teach them and when do we start?

Ex-software engineer, Sheena Steve, whose life turned right side up when she gave birth to triplets (all boys too!) started  “An Imperfect Life” as an attempt to document her day to day experiences as she enjoys the ride of her life as a stay-at-home wife and mom.

She brings a blog worthwhile to read or to follow how she allows God to enter her life and that of her family. It can be uplifting to see that not only your life can be troublesome and far from perfect but that you are not the only one who tries with falling and getting up to learn everyday that no matter how hard you try… only Jesus Christ and God can perfect it.

Sheena Steve believes that “God will perfect that which concerns me” (Psalm 138:8) and “In my weakness, God’s strength will be made perfect”  (II Corinthians 12:9).

An Imperfect Life” wants to be a mosaic of life stories compiled to encourage and inspire you. 

It wouldn’t do any good if we taught our kids how awesome God is, and failed to mention how personal He is to each of them. It will be of no use either when we do not show the kids how God interferes in our lives and helps us to grow. We also have to show the changes God makes in us. We do have to live a Christian life, breathing the spirit of Christ, before we can get our kids to see and feel Christ in our and their life.

We can pray all day for our children and diligently teach them the Bible, but all that won’t make a difference, if our kids don’t see us practising what we teach them. We can teach them that God’s given us everything we need, but if they see us being discontent and grumbling about what little we have, what are they taking away from it?
Even as babies, our kids imitate us – they smile, wave their hands and learn to clap, after seeing us do the same. Toddlers learn new words and mannerisms by observing us. If they see us reading the Bible and praying on a regular basis, won’t they want to do the same?
 
Your children will become who you are; so be who you want them to be. ~ Anonymous


We always should be patient and show how Christ works in us. For all that we teach our kids about God, none of it matters until they seek Him for themselves. While that may take a few years, we should remain obedient to God and teach our kids about Him and about His son, God's Salvation and the Kingdom of God.+
Please do find:

  1. Let The Children Come ~ Teach Them About God

  2. Let The Children Come ~ Pray for Them

  3. Let The Children Come ~ Be An Example

 

 

Monday, 26 November 2012

UK Youth Preach

From 3rd-10th August 2013 the Youth Preach Committee is launching a project called UK Youth Preach (or UKYP) which is a weeks preaching project aimed at young people. As the CALS are sponsoring UKYP, it will be FREE for the young people to attend. The week will consist of 3 days preaching training and 4 days putting the training into practice by going out on campaigns organised all over the country.

The training will consist of talks and workshops on a range of topics such as evidence for the Bible, effective communication, life'€™s big questions, social issues, key doctrines and practical preparation.

We are pleased to report that we now have confirmed lots of exciting proposals for campaigns which will be taking place all over the country. These events will run as regular campaigns, with the added bonus of having a group of young people attending from UKYP. Activities may include things such as helping in Bible Learning Centres, preaching to children through holiday clubs and puppet shows, dramatic productions of the resurrection inquiry, hosting the Bible Exhibition, running coffee shops and much much more!

If you are a young person aged 16-35 and are interested in attending UKYP (the week following UKYC) please visit our website www.ukypreach.org for more information. Bookings are now open and places are going fast so visit www.ukyc.org to book on.

If you are not attending UKYC but are interested in attending UKYP only, you will be able to book on from January 2013 onwards.

Please keep this event in your prayers that all may grow in their relationship with God and that more people may come to hear the gospel message.

With love in Jesus,

The UKYP Committee

Steve Harris, Brian Hulme, John Owen, James Pearson, Hannah Pearson and Rachel Price

Israeli Ecclesia in wartime

Situation in Israel

Date: Fri, 16 Nov 2012 15:30:41 -0000


Dear Brothers and Sisters

I have received the following (we returned from Israel last night):

I hope your flight back home after the Tel-Aviv Bible School was safe. 

You were right, we are at war again. This time it is more severe than in 2009. During the period since 2009, the terrorist organizations in Gaza received and were able to smuggle through the Egyptian border more sofisticated Iranian made missiles "Fajr" with the range of 70 km. Previosly, the missiles from Gaza had a range of 40 km. It means that now approximately half of the members of our Ecclesia are under fire. For example, my home is 55 km from Gaza. 

Specifically, the members who reside in Ashdod and Beer Sheva together with the contacts in Ashkelon are under fire again. For the first time, the members of the Israeli Ecclesia who reside in Rishon-LeZion and Tel-Aviv areas are under fire as well. Thursday 7 PM there was the first alarm in Rishon-LeZion, and two missiles hit Tel-Aviv. I made numerous phone calls to all the affected members. In Ashdod, Zoya Roitblat and the Kudelkin family are safe but they spent a sleepless night from Wednesday to Thursday with almost constant alarms and rushing to and from the shelter. The Danilovs in Ashkelon and Sister Nina Alexandrovich in Beer Sheva are safe also but were unable to sleep this night as well. At schools, there will be no classes tomorrow in Ashdod (Nataly Kudelkin) and even in Rishon-LeZion area (Julia Roitblat). Specifically, the Julia's school is not a city school but has a regional status with some schoolchildren residing in Ashdod and other southern cities. These children did not come to school already this Thursday. After the alarm sounded in Rishon-LeZion, the school director announced that there will be no classes tomorrow and Julia will stay at home. So far, 11 members of the Ecclesia and two contacts are within the area of the military conflict. 

In the north, there was some insignificant military activities on the Golan heights because of the shelling from Syria (probably accidental because of the civil war there) but not in the Kiriat Shmone area. Sis. Lena and Tally Makovsky are safe. 

Despite all these recent developments, the spirit within the Ecclesia is high, no one is panicking. We pray to the Lord and have complete trust in His wisdom. Sis. Alla Kudelkin went to work this morning to her job in Holon. She was unable to return back home after work because of temporary bus service interruption and stays with us now. My father joined us and we had a good Bible reading this evening. We prepared our home for possible coming of more B&S from the south. 

I will keep you updated. I shall appreciate your passing this report further within the Brotherhood. 

Love in the Lord,
Michael Shterenshis
Recording Brother
Israeli Ecclesia 
 
Sat, 17 Nov 2012 11:10:26 -0000


Further development: The night from Thursday to Friday was relatively calm in the south. Friday morning at 7:30 AM, the alarm sounded in Ashdod. The Kudelkin family rushed to the shelter. That very moment they heard a whistling sound and almost immediately a very loud blast. They got adjusted to the sounds of blasts being able to calculate by the intensity of the sound the distance from the hit. This time, the rocket hit the ground very close to their building. They did not reach the shelter yet but were away from their flat already. The blast broke some window glass at the flat but no further damage. Saturday, I plan to go there and we will make a decision should they or should they not be evacuated. In Ashkelon and Beer Sheva, everything is normal. In Rishon LeZion, we opened and cleaned our shelter (it was not used since I do not know when), but no new alarms sounded. In general, the Hamas shelling is somewhat decreased due to Israeli firm defence and offence operations. Despite that, there were about ten alarms in Ashdod during this Friday. 
Michael Shterenshis
 
Sun, 18 Nov 2012 21:43:37 -0000


The night from Friday to Saturday was calm. The alarms started in Ashdod at 8 AM. I went to the south trying to visit as many B&S as possible. The Kudelkins' flat is not badly damaged, just the windows. there were several alarms during the day. Perhaps you know from the TV news that one rocket hit the tall building in the center of the city that is about 1-2 km from the Kudelkins' house. After that, they decided to move to us and left to my home with Zoya, but Maxim remained to guard the flat because of the broken window glass. I moved then to Ashkelon to check the contacts, the Danilov family. Despite Ashkelon is much closer to Gaza then Ashdod, the situation there is calmer. Almost all rockets fired by the Palestinians fly above having their targets in Ashdod and farther. The Danilovs are all right. Then I moved to Beer Sheva. On my way there I visited my aunt in Ofakim. Again, smaller towns are not the main targets now. The have about 10-12 alarms per day but the rockets fly above them to Beer Sheva. The organization of home defence is very good indeed. All people know what to do. In Beer Sheva, I was unable to see Sis. Nina Alexandrovich as she was not at home. However her house was undamaged and probably she was elsewhere. She does not use mobile phone. Her house is a one storey building almost at the outskirts of the city. It has no shelter. 

Upon my coming home, there was an alarm at 6 PM in my Rishon LeZion and we heard a sound of a blast but most probably the rocket was intercepted in the air. Tel-Aviv was targeted once again but no casualties there. It was announced that Sunday Julia will have classes, Nataly will not have classes in Ashdod. My father joined us and we all had the Breaking of Bread. Bro Peter Osborn from Australia contacted me from Jerusalem. His family is all right. They witnessed alarm being at the Wailing wall! I plan to see them Monday. 

While the ground military operation did not start yet, everyone expect it. In the north, all is quiet. Arad (the Bushilov family) is too far and was not targeted. I will keep you further updated. 

Love in the Lord,
Mike  

Story and Typology

Brother Andrew Perry wrote a new book about the narrative stories we have in the Bible.

He looks on how they are written, what their symmetries and patterns are.
How is the 'plot' advanced? How are names and descriptions used? How do Bible writers draw characters? How does typology work? These and other literary questions are asked using stories from the Old and New Testaments. For example, stories about Abraham and Jacob, the parables of Jesus and the typology of Genesis are examined.

 The book will introduce readers to the artistic craft that can be seen in Bible narrative.

Story and Typology by Andrew Perry, Â £8.99 GBP plus postage from www.lulu.com/willowpublications

Friday, 23 November 2012

Bolinao Bijbel

Bolinao is een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan op het eiland Luzon. Men spreekt er het Bolinao of Binu-Bolinao, een taal met 21 fonemen: 16 medeklinkers en vijf klinkers en een relatief eenvoudige lettergreepstructuur. Elke lettergreep bevat ten minste een medeklinker en een klinker.

Bolinao behoort tot de Austronesische talen welke wijdverspreid over de eilanden van Zuidoost-Azië en in de Grote Oceaan (of Pacific) en een aantal talen op continentaal Azië omsluiten. De tak van de Austronesische talen is qua aantal talen de op één na grootste van 96 families.

In de Fillipijnen heeft men Noordelijke Filipijnse talen (72 talen), Meso-Filipijnse talen (61 talen) en Zuidelijke Filipijnse talen (23 talen).

In de late jaren 1970,werd het Amerikaanse echtpaar Gary en Diane Persons, door de Wycliffe Bijbelvertalers, gevestigd in San Francisco, Californië, toegewezen aan het Filippijnse Zomer Instituut voor talen waar men met een idee kwam voor een vertaalproject om de eerste bijbelvertaling in Bolinao of Binubolinao te maken.

De Bolinao taal wordt gesproken in de westerse Pangasinaanse steden Bolinao en Anda.

Het echtpaar kwam in de Filippijnen in 1977 en het volgende jaar leerden zij Bolinao door te communiceren met bewoners en het lezen van lokale literatuur, aldus Harrison Caasi, 75, een lid van de vertaling toetsingscommissie. Toen de Persons klaar waren, begonnen ze de Bijbel te vertalen, geholpen door Rhoda Carolino en Emerita Caasi, en later door Nery Zamora van de Bijbel Vereniging van de Filippijnen.

Philippines location map

De Bolinao Bijbel werd gelanceerd in het eiland stad van Anda (pop: 34.398 vanaf 2007) op 29 oktober en in Bolinao (pop: 75.545 vanaf 2010) op 30 oktober 2012.


+

First Bible translation in Bolinao

Aanverwant:

Bible Translating and Concordance Making

Eerste Creoolse Bijbel

Men kan zich afvragen of pidgintalen tot een taalgroep mogen behoren waarin de Bijbel mag of zou moeten vertaald worden.

De Creoolse talen vertonen een aantal opvallende overeenkomsten in grammaticale structuur met hun ontstaans of mengtalen. Zij zijn ontstaan uit de plaatselijke taal met een vermenging met Romaanse talen (Frans, Spaans, Portugees) en Germaanse talen (Duits, Nederlands, Negerhollands, het Berbice-Nederlands en Engels) onder de koloniale bevolking.

Jamaicanen kunnen Engels lezen en begrijpen en daarom vinden sommige critici het overbodig dat er een Bijbelvertaling in het Creools is. Voor de tegenstanders is het ook niet te rechtvaardigen dat een Patois Bijbel toch nog een dagloon zal kosten, maar niet zo mooi zal gebonden zijn of zo prestigieus als de Engelse bijbel.

Luke 1:1-4 wordt in het Creools vertaald als:

Tiyafilas Sa, Uol iip a piipl chrai fir ait dong di sitn dem wa apm mongks wi. Dem rait it dong siem wie ou dem ier it fram di piipl dem we did de de fram di staat, si di sitn dem wa apm an we priich di wod.

Lukas 1:26-28 leest als volgt:

26 Wen Ilizibet did prignant fi siks mont, God sen ienjel Giebrel go a wan toun iina Gyalalii niem Nazaret, 27 fi kyari wan mesij go gi wan yong uman niem Mieri we neva slip wid no man yet. Mieri engiej fi marid Juozif, we kom from di siem famblili we King Dievid did bilang tu. 28 Di ienjel go tu Mieri an se tu ar se, “Mieri, me av nyuuz we a go mek yu wel api. Gad riili riili bles yu an im a waak wid yu aal di taim

+

Lees er meer over in het Engels in:

Bible translated into Jamaican Creole Patois
Gad wod iina fi wi langwij!

Bible translated into Jamaican Creole Patois

A project to translate the Bible into Jamaican Creole Patois is excepted to come to and end very shortly.

There has gone on always a lot of discussion if a Bible can be translated in a dialect. Some do find the dialect not a proper language worthy of the Word of God. There is the matter to consider when something may be looked at as 'slang' or when something should be considered as a deviation of or as an other language.

Do you consider American a dialect form of Queens English or as a different language? Is Scottish an acceptable language to translate a Bible to?

As some people think that Scots isn’t a real language, creoles aren’t seen as a language because they have a lot of similar features to English and to French.

A creole language, or simply a creole, is a stable natural language developed from the mixing of parent languages; creoles differ from pidgins (which are believed by scholars to be necessary precedents of creoles) in that they have been nativized by children as their primary language, with the result that they have features of natural languages that are normally missing from pidgins.

Its parent languages are the Colonial European Roman languages (French, Spanish and Portuguese) and Germanic languages (German, Dutch and English). The terms criollo and crioulo were originally qualifiers used throughout the Spanish and Portuguese colonies to distinguish the members of an ethnic group that were born and raised locally from those who immigrated as adults.

As a consequence of colonial European trade patterns, most of the known European-based creole languages arose in the equatorial belt around the world and in areas with access to the oceans, including the coastal regions of the Americas, western Africa, Goa and along the west coast of India, and along the coast of Southeast Asia up to Indonesia, Macau, the Philippines, Malaysia, Seychelles and Oceania.

Today the Bible is being translated in a language that is speaking to the locals.

Some example:

Luke 1:26-28

26 Wen Ilizibet did prignant fi siks mont, God sen ienjel Giebrel go a wan toun iina Gyalalii niem Nazaret, 27 fi kyari wan mesij go gi wan yong uman niem Mieri we neva slip wid no man yet. Mieri engiej fi marid Juozif, we kom from di siem famblili we King Dievid did bilang tu. 28 Di ienjel go tu Mieri an se tu ar se, “Mieri, me av nyuuz we a go mek yu wel api. Gad riili riili bles yu an im a waak wid yu aal di taim

While this is easy to understand, other extracts are less like English.

Luke 1:1-4

Tiyafilas Sa, Uol iip a piipl chrai fir ait dong di sitn dem wa apm mongks wi. Dem rait it dong siem wie ou dem ier it fram di piipl dem we did de de fram di staat, si di sitn dem wa apm an we priich di wod.

+

Read more and see a video: Gad wod iina fi wi langwij!

First Bible translation in Bolinao

In the late 1970s when the American couple Gary and Diane Persons, working for the Wycliffe Bible Translators based in San Francisco, California, were assigned to the Philippine Summer Institute of Linguistics they started with a translation project to create a first Bible translation in Bolinao or Binubolinao, a language spoken in the western Pangasinan towns of Bolinao and Anda. The couple arrived in the Philippines in 1977 and the following year was learning Bolinao by communicating with residents and reading local literature, said Harrison Caasi, 75, a member of the translation review committee. When the Personses were ready, they started to translate the Bible, aided by Rhoda Carolino and Emerita Caasi, and later by Nery Zamora of the Bible Association of the Philippines.
The Bolinao Bible was launched in the island town of Anda (pop: 34,398 as of 2007) on October 29 and in Bolinao (pop: 75,545 as of 2010) on October 30 2012.

+
Find out more: 30-year effort yields Bolinao Bible

Seminar on Bible Translation in Prague

At the International Baptist Theological Seminary, Prague,several speakers shall try to explore and facilitate a conversation on the overall picture of Bible translation, particularly in Eastern Europe There will be given five major papers on Translation Logistics, Models of Translation and the Target Audience, Recent Research on Bible Translation in Central and Eastern Europe, Folk Translations and Vernacular Readings, Recent Romanian Translations with particular reference to Cultural, Ecclesiastical and Doctrinal Bias, and the 400th Anniversary of the King James Version. Four Workshops with short papers and discussion on Translation Structures and Ecumenical Considerations in the Slovak Ecumenical Bible (2007), and other possible topics such as translating the Psalms, translation for beginners and a ‘first academic’ translation of the Bible in an Eastern European country.

Further input from other countries, with time for open discussion, informal conversations and networking.

Contributors:
Juraj Bandy, Slovak Professor and specialist in Bible translation, responsible for the recent translation of the Slovak Ecumenical Bible.
Emanuel Contac, lecturer at the Theological Pentecostal Institute in Bucharest, whose doctoral dissertation (published by Logos) addresses theological and cultural bias in Romanian translations of the New Testament focussing on eleven concepts (eg Mariology, presbyteros, etc) and specific words and texts (eg dikaioun, menoun, etc) in 40 Romanian versions.
Iryna Dubianetskaya, a Greek Catholic biblical scholar and linguist, Doctor of Sacred Theology (Ph.D., S.T.D), leader of the Bible School (Flying University, Minsk), Docent at the European Humanities University in Vilnius, initiator and co-ordinator of the Committee for the first academic translation of the Bible into Belarusian.
John Elwolde (to be confirmed), former UBS Translation Consultant in Ukraine, Belarus, Croatia, Serbia, Poland, Russia, and Central Asia. Recent contributions include ‘Language and Translation of the Old Testament’ (Rogerson & Lieu (eds), Oxford Handbook of Biblical Studies, pp 135-38, OUP), ‘Relationships among the Russian Synodal Bible, the Slavonic Text, and the Septuagint’ (Folia Orientalia 47) and ‘The Biblical Dead Sea Scrolls and Some Issues of Canon’ (Lénart J. de Regt (ed), Canon and Modern Bible Translation in Interconfessional Perspective, pp 1-41, UBS, Turkey).
Florentina Badalanova Geller, graduate in Slavonic Philology, University of Sofia, holding a PhD from Moscow State University, 1984. Currently Professor at the Freie Universität Berlin, teaching courses on Biblical Anthropology and Apocrypha, on leave from the Royal Anthropological Institute, London. Previous appointments in the Bulgarian Academy of Sciences, the University of Sofia, and University of London. She is Honorary Research Fellow, UCL (Department of Hebrew and Jewish Studies). Currently working on the Folk Bible and vernacular Mariology.
Alec Gilmore, Baptist minister in the UK, graduate of Manchester University, IBTS Senior Research Fellow and author of Dictionary of Bible Origins and interpretation (T & T Clark).
Jamie Grant, lecturer in Biblical Studies at the Highland Theological College, University of the Highlands and Islands, UK.
Lydie Kucova, graduate of Brunel and Edinburgh Universities, member of the IBTS Academic Team and lecturer in Biblical Studies.
Silviu Tatu, Senior Lecturer at the Theological Pentecostal Institute in Bucharest, and well acquainted with the Cornilescu version and other translation issues, including relationships with the Orthodox Church.

For further details relating the programme of the seminar please contact: Lydie Kucova (Kucova@ibts.eu) or Alec Gilmore (a.gilmore@gilco.org.uk).

400 years of the Malay translation of the Bible

In Southeast Asia, the Malay language is the lingua franca of about 215 million people.  In Malaysia, there is an estimated 2 million Christians of which for some 70 % Malay is their mother tongue and main language.

The Malay language was the first non-European language into which the bible was translated.  A Dutch East India Company junior trader, Albert Cornelius Ruyl, who had no formal training in linguistics but seemed to be extraordinarily gifted, translated the Gospel of Matthew into Malay in 1612 which was only one year later after the release of the King James’ Version.  His pioneering work would lead to the first complete Malay bible completed in 1733.

Read more about it: Logos

Thursday, 15 November 2012

Twee soorten mensen

Deze weken worden in meerdere kerkgemeenschappen gesprekken gevoerd over de dood van mensen. In de Belgische ecclesia schonk men de afgelopen dagen aandacht aan de slachtoffers van de eerste wereld oorlog in het bijzonder en keek men naar de slachtoffers van der vele oorlogen wereldwijd, het lijden en de achterblijvers.

Bij die achterblijvers heerst er dikwijls de vraag wat er met die doden gebeurt, waar zij terecht komen en of zij er nog met kunnen praten of heerst de vraag of die doden nu ook nog dingen kunnen doen voor de levenden.

Ook in Lunturen, Nederland, kwam er een landelijke kerkvergadering met ruim 150 afgevaardigden, adviseurs en andere kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) bijeen voor een paar dagen. Altijd is de agenda overvol en bijna altijd lopen de vergaderingen uit. Maar tussendoor is er toch genoeg tijd om te wandelen in de bossen rond De Werelt. 

Op zaterdag 10 november bogen predikanten, ouderlingen, diakenen, doctoren en professoren over het bezwaarschrift van D. Bokhout uit Haarlem tegen artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) over het laatste oordeel dat volgens hem niet is gegrond in de Heilige Schrift.

D. Bokhout had een gravamen of ernstig bezwaar uitgebracht waarbij gesteld werd op grond van twee Bijbelteksten (Psalm 65:1-4 en 1 Joh. 2:2) dat het on-Bijbels is dat er in artikel 37 van de NGB gesproken wordt over twee soorten mensen, namelijk zij die behouden worden en zij die verloren gaan.

 “1  Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. (65-2) De lofzang is [in] stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. 2 (65-3) Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. 3 (65-4) Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; [maar] onze overtredingen, die verzoent Gij. 4 (65-5) Welgelukzalig is hij, [dien] Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, [met] het heilige van Uw paleis.” (Ps 65:1-4 STV)

 “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor [de] [zonden] der gehele wereld.” (1Jo 2:2 STV)

  „Doordat Jezus vrijwillig slachtoffer werd, zijn alle mensen verzoend met God”, aldus Bokhout. Hij vindt dat de synode van de PKN de fout van de synode van Dordrecht (1618-1619) moet herstellen door een aanvullende verklaring op de belijdenis op te stellen.

Volgens Mw. ds. H. A. Smits (Wognum) is de Schrift „niet eenstemmig maar meerduidig” wanneer zij over het laatste oordeel spreekt. Wij vragen ons af  in welke mate ds. D. C. Floor (Ede) de Bijbel duidelijkheid aanschouwt wanneer hij zegt: „In Jezus Christus ligt volkomen zaligheid. Alleen in Hem worden mensen verlost van hun angst voor de hel en vinden ze troost in leven en sterven. Laten we luisteren naar de stem van de Goede Herder, Die Zelf heeft gesproken over de scheiding tussen schapen en bokken bij het laatste oordeel.”

Jezus heeft zoals geschreven staat in de Heilige Schrift zijn leven gegeven voor iedereen, maar volgens meerdere schriftplaatsen moeten de mensen die Genadegave welke van God komt ook aanvaarden eer zij er aanspraak op kunnen maken. Zonder erkenning van Christus zal men weinig of geen kansen maken om in aanmerking te komen om het Koninkrijk van God binnen te gaan, zeker neit als het leven niet aangepast is aan de Wil van God.

Voorzitter ds. A. van Lingen van de commissie die het gravamen van Bokhout heeft bestudeerd, benadrukte dat het afwijzen van het gravamen niet betekent dat er in de kerk geen ruimte is voor Bokhout. „Hij is van harte welkom in onze kerk. Hij mag vinden wat hij vindt.”

Scriba dr. A. J. Plaisier zei namens het moderamen dat het niet de bedoeling is om naar aanleiding van een gravamen synodeuitspraken te doen over de reikwijdte van de verzoening. „We zijn niet geroepen om de hel af te schaffen of zo. Dat is onzinnig. De boodschap van de kerk is de verzoening door Jezus Christus. Dáár zijn we getuigen van. Daar gingen we voor en daar zullen we voor gaan.”

De synode vergaderde ook over de instelling van de functie van een zogenoemde pastor pastorum. Er waren nogal wat synodeleden die een mentor van predikanten een goede optie vonden. Anderen waren juist bang dat zo’n predikant een soort bisschop zou kunnen worden. Uiteindelijk schaarde de meerderheid zich achter het voorstel van het moderamen om het plan voor een pastor pastorum te schrappen. Dr. Plaisier: „Laten we de pastor pastorum nu maar eerbiedig begraven.”

De synode besloot (met drie stemmen tegen) het gravamen van Bokhout niet te erkennen als gegrond in de Heilige Schrift. Ook komt er een nader onderzoek naar de wijze waarop in de toekomst met een gravamen moet worden omgegaan.

Spijtig werd er niet dieper ingegaan op de toestand van de hel of wat de geloofsgemeenschap daar onder wil verstaan. Voor hen is de hel namelijk de plaats van eeuwige marteling en zien zij de verdoemenis niet in als het volledig beëindigen van het leven en de mogelijkheden om nog iets te doen of te betekenen.

Het was voor de laatste maal dat deze synode bij elkaar kwam in zulke een uitgebreide samenstelling. Met ingang van 2013 zal iedere classis nog maar één ambtsdrager afvaardigen in plaats van de twee die sinds 2004 werden afgevaardigd. Wegens noodzakelijke bezuinigingen zal men maar met een 75 leden  ook in de hoop dat het vergaderen met minder mensen vlotter zal gaan verlopen.
Wellicht zal er in een kleine groep, ook al zullen de liederen minder sterk klinken, ook meer ruimte voor het inhoudelijke gesprek zijn.


Monday, 12 November 2012

Nieuwe Testament in Narotaal van de Bosjesmannen

In D’kar in Botswana is zaterdag het Nieuwe Testament in de Narotaal gepresenteerd. Het Naro is de taal van de Bosjesmannen, de San, die leven in het westen van het Zuid-Afrikaanse land.
Ruim twintig jaar lang is er door zendingswerkers Hessel en Coby Visser  samen met een vertaalteam, aan deze vertaling gewerkt. De presentatie vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in een grote tent in D’kar, terwijl een deel van de plaatselijke bevolkin.

Lees meer: Nieuwe Testament voor Bosjesmannen + Nieuwe Testament in het Naro overhandigd aan bevolking Botswana

Is there an Immortal soul

In the 2001 Translation – An American English Bible we did find:

The Immortal Soul Problem

One of the reasons why there can be no Hell of eternal torture is because a person would need an 'immortal soul' to be sent there. In other words, a portion of his or her personality would have to be incapable of dying. And although this doctrine is taught by almost all religions, it simply can't be found in the Bible. In fact, one of the things that differentiates the Bible from most (if not all) pagan religions and their sacred writings (such as the Koran), is that the Bible alone teaches that a dead person can be resurrected (brought back to life)… but only if God wills it. So nothing inside us is incapable of dying (immortal).
Why, if you go to Genesis the Third Chapter, you'll find that it was the Opposer (Satan) who first taught that men wouldn't die, for we read at Genesis 3:5, 'Then the snake told the woman, You won't stop living and die. But, God knows that on whatever day you eat from it your eyes will be opened and you will be gods who know good and evil.'
We find this first lie directly contradicted what God had just said at Genesis 2:16, 17, 'You are free to eat from all the trees of paradise, but you must not eat from the tree of the knowledge of Good and Bad. Because, on whatever day you eat from it, your life will end and you will die (Gr. thanato apothaneisthe, or, death from dying).'
Obviously souls can die, for notice what a soul is. Genesis 2:7 tells us this: 'Then God formed man from the dust of the ground, breathed the breath of life against his face, and he became a living creature (Gr. psychen zosan, or, person/soul living).'
Now, the words we translated as living creature here were psyche in Greek and Nephesh in Hebrew, and both words are the same ones that are translated as soul in other Bibles. So the Bible's own definition of a soul, is that it's something made from the dust of the ground and has the breath of life… thus, it is a whole living person or animal, not something that lives inside. In fact, throughout the Bible animals are referred to as souls also. So psyche really means (as we have often translated it) a living creature.
Actually, the best true Bible definition of the Greek word psyche is what the word implies in modern psychology, 'the inner person,' not, 'the immortal person.' With this understanding, we can see how God could refer to 'My Soul.' He wasn't speaking of the individual we all believe that we know, but of the person He is on the inside.
As history shows, the pagan Egyptians believed that they had immortal souls, but righteous Hebrews made no mention of such a belief anywhere in the Sacred Scriptures of Israel (OT). It was only in the latter part of the millennium proceeding the time of Jesus that we first see this doctrine starting to creep into Jewish teachings.
Then, did Jesus and his Apostles teach that we have an immortal soul? No, for those two words (immortal soul) don't appear together anywhere in the Bible. In fact, the words immortal and immortality (Gr. athanasia or undying) can only be found in three places in the Bible, and let's see how the word is used in each of these cases:
  • 1 Timothy 6:15, 16 – 'He will show himself at his own set time… the blest and only ruler, the King of those who rule as kings and Lord of those who rule as lords; the only one who has immortality and who lives in unapproachable light; he who no man has seen or can see.
  • 1 Corinthians 15:53, 54 – 'Then that which is decaying will put on cleanliness, and that which is dying will put on immortality. But, when that which is dying puts on immortality, the words that were written are fulfilled, Death is swallowed in victory.'
So in the first case, we can see that Jesus is immortal, and in the second case we can see that immortality is offered as a reward to the righteous… so, it is not a possession of the wicked… thus they have no immortal soul that can be sent to burn in Hell.

Saturday, 10 November 2012

Laatste christelijke inwoner te Homs gedood

Laatste christelijke inwoner van Syrische stad Homs gedood

Laatste christelijke inwoner van Syrische stad Homs gedood -  Homs. Foto EPA
Homs. Foto EPA

Friday, 9 November 2012

Woorden in de Wereld

Hoe men het draait of keert leven in wij en zijn aldus een deel van de wereld.

Wat wij maar propberen te doen zal de wereld steeds blijven ronddraaien terwijl wij slechts een klein, verwaarloosbaar, deel in het geheel zullen zijn. Ook al zouden wij graag wel wat meer te betekenen hebben in dat grote universum. Ook al was het maar in onze kleine leefwereld, dat wij meer aanzien zouden willen verwerven.
Mensen hebben een zelftrots die zij nu en dan wel eens gevleid voelen worden. Niemand schijnt er aan te ontsnappen, ook de schrijver van dit artikel niet.

Al duizenden jaren
moest de mens zich een rechtmatige ruimte verzekeren om adequaat te kunnen leven en zocht hij naar verschillende manieren om zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken en zich in zijn omgeving 'thuis' te voelen. Men dacht veel na over de redenen waarom we leven en wat we moeten doen, waar we naar toe gaan en wat er gebeurt als we sterven.

Er zijn altijd meer vragen in een mensenleven dan antwoorden. Veel mensen gebruiken hun hersenen om antwoorden en oplossingen te vinden en zijn bereid om hun gedachten te delen met anderen.


Veel ideeën, veel wetenschappelijke verklaringen. Veel geschriften, veel discussies.

Tussen al die boeken en woorden van de mens, vindt u mensen die van mening zijn dat het meer de moeite waard is om te luisteren naar de woorden die geschreven staan in een aantal zeer oude boeken. Zij geloven dat die oude geschriften tijdloos zijn, en ons de geschiedenis van het volk van God voorschotelen
en  ons de weg wijzen om te komen tot een beter leven. We kunnen die woorden van die oude boeken geloven of niet, we kunnen ze nemen of laten.

Vanaf het begin is de mens geïntrigeerd geweest over zijn positie in de wereld. Velen vroegen zich ook af hoe de dingen waren ontstaan en of er iets of iemand achter zat. Men vroeg zich af of er speciale ondergrondse of bovengrondse wezens, goden of hogere geestelijke wezens waren. Christadelphians zijn niet anders. Zij hebben ook vragen over het bestaan ​​van de mens. Ook zij houden zich bezig met de aarde, de planten en de dieren, en de mensen die een heleboel dingen in het universum kunnen maken of vernietigen.

We stellen ons ook vragen over de wereld en bezien de verhalen over de schepping, mythen en leerstellingen. Ook wij worden geconfronteerd met verschillende meningen en religies. Mythe en mythologie hebben  voor vele jaren veel denkers bevorderd. Er zijn al een heleboel gebieden tot bestaan gekomen waar geleerden de tijd en moeite namen om het belang van de wereld en de mens te bestuderen.

Boeddhisme, christendom, hindoeïsme, jodendom, taoïsme en zo veel meer vormen van religieuze of mythische
denkvormen gaven de wereld veel boeken en veel woorden die rond onze oren draaien om ons te hetzij in verwarring te brengen, of om ons langs een aantal wegen in deze wereld te brengen waar wij al of niet moeten zijn.

In deze 'Christadelphian World' of  'Christadelphian Wereld' zouden nederige pacifistische mensen graag hun liefde willen delen met anderen over de hele wereld. Hier zult u in staat zijn om gedachten te vinden vanuit een andere invalshoek. Christadelphians, kunnen worden gezien als mensen die in de phila delphia of in christadelphia leven als broeders in de stad van Christus. Als broeders en zusters willen we onze tijd en kennis delen, elkaar informeren en groeien in Christus. De joodse leraar die ongeveer twee duizend jaar geleden leefde, en de wereld de werken van zijn Vader, de enige God in de hemel, wilde laten zien. Ja, dat is het enige wat we als een soort dogma moeten aannemen. Dat is het enige wat wetenschappelijk niet kan bewezen worden en wat meer iets gevoelsmatig is, war het hart en de zinnen de overtuiging moeten krijgen dat er achter dit alles een bepaald iemand is, die alles geschapen heeft. Voor de rest hebben we geen behoefte aan een dogma. Alles wordt uitgelegd in de woorden van die Ene God, die Eén is .

Het Geloof in één God is het enige facet dat het volledige geloof vereist zonder een duidelijk bewijs. Christadelphian mensen geloven in die Ene Ware God, de God der goden, die een geest is en niet iets fysieks tastbaar. Deze Geest, die een God der goden is heeft alles om ons heen geschapen. Het kan een geest zijn, maar we hoeven niet bang te zijn voor Hem, die ook een naam heeft en deze heeft kenbaar gemaakt. Hij verlangt dat Zijn zal gekend zijn over geheel de aarde. De "Ik ben die ben" wiens naam Jehovah is, is de Allerhoogste waarin we geloof en vertrouwen moeten hebben en waar misschien een gezonde vrees voor mag bestaan, maar er geen angst voor moet zijn.

We hebben de Schepper van hemel en aarde en alles om ons heen, יהוה Jehovah, die bestaat en Zijn Woord
heeft gegeven, dat geïnspireerd is en onfeilbaar is. Op een speciale manier zorgde Hij dat de wereld gered kon worden door een mens die bereid was zijn leven te geven voor velen. Deze joodse man, Jeshua van Nazareth, beter bekend als Jezus Christus de langverwachte Messias,probeerde de wereld te laten zien wat ze moest geloven en wat er zou gebeuren. God had Zijn hoop op hem gericht en ook wij moeten onze hoop stellen in deze nederige man die prediken kon als geen een. In hem kregen we een betere toekomst. 

Deze man's woorden werden opgeschreven door zijn discipelen, die ook de geschiedenis van de eerste volgelingen van Jezus schreven . Door zijn leer en volgens de manier waarop de eerste volgelingen van Christus hun gemeenschap wilde opbouwen, willen wij ook een gemeenschap opbouwen volgens de leer van Christus en zijn apostelen en volgens de Wil en Wet van God, zodat we een leven kunnen krijgen met God. Christadelphians willen een nauwe relatie met God de Schepper voeden.

Veel mensen zouden beter een vrees voor God hebben als reden om terug te keren naar de Heilige Schrift, en stappen ondernemen om te grijpen naar de bestseller van alle tijden, Het Boek der boeken, en zo de Bijbel te lezen.
 

Words in the world

The world is revolving all the time and we are just a small part in it.

For thousands of years humans had to find themselves a rightful space to live adequately and looked for different ways to make their life as enjoyable as possible. Men thought a lot about the reasons why we live and what we have to do, where we going to and what happens as we die.

There have always been more questions in a human life than answers. Many humans used their brains to find answers and solutions and where willing to share their thoughts with others.

In previous times some people wanted to present the world as a tree bringing knowledge tradition, extending between earth and heaven, being a vital connection between the world of the unknown, possible heavenly creatures or spirits, gods and the world of man.
Today people are more rational and think of a black hole and a big bang followed by an evolution to come back to an end by a big explosion.

Many ideas, many scientific explanations. Lots of writings, lots of discussions.

In between all those books and words of human beings, you can find people who consider it more worthwhile to listen to the words written in some very old books. They believe those ancient writings are timeless, and do bring us the history of the people of God and show us the way to come to a better life. We can believe it or not, we can take it or leave it.

Men has been intrigued from the beginning about his position in the world. Many also wondered about gods or higher spiritual beings. Christadelphians are no different. They also questioned the existence of man. They too are concerned with earth, the plants and the animals, and the human beings who can make or destroy a lot of things in the universe.

We also wonder about the world and face the stories about creation, myths and doctrines. We too are confronted with different opinions and religions. Myth and mythology have fostered for many years many thinkers. There have come a lot of fields in existence were scholarship took time and effort to study the importance of the world and the human being.
Buddhism, Christianity,Hinduism, Judaism, Taoism and so many more forms of thinking religious or mythical gave the world lots of books and many words which turn around our ears to bring us either in confusion or to bring us along several paths in this world.

In the Christadelphian World humble pacifist people would like to share their love with others all over the world. Here you will be able to find thoughts from a specific angle. Christadelphians, could be seen as people who live in the phila delphia or in christadelphia as brothers in the city of Christ. As brothers and sisters we want to share our time and knowledge, to educate each other and to grow in Christ. The Jewish teacher who lived about two thousand years ago, and wanted the world to show the works of his Father, the Only One God in heaven. Yes that is the only thing we should take as a sort of dogma. For all the rest we do not need any dogma. Everything is explained in the Words of that One God, who is One.

That is the only facet which requires full faith without a clear proof. Christadelphian people believe in that One God, who is a spirit and not something physical touchable. This Spirit who is One God of gods has created everything around us. It may be a ghost but we do not have to be afraid of him, who also has a Name of which we should not be afraid. He is the Most High in which we should have faith and confidence.
We have the Creator of heaven and earth and everything around יהוה who exists and has given His Word which is inspired and infallible. In a special way He took care that the world could be saved by man who was willing to give his life for many. This Jewish man, Jeshua from Nazareth, better known as Jesus Christ is the long awaited Messiah. Jesus tried to show the world what it had to believe and what would happen to it. God had put His hope in him and also we should put our hope in this humble man who could preach like none. In him we got a better future.

This man's words were written down by his disciples, who also wrote down the history of the first followers of Jesus. By his teachings and according the way the first followers of Christ wanted to build up their community we also like to build up a community according the teachings of Christ and his apostles and according the Will of God so that we can get a life with God. Christadelphians want to nurture a close relationship with God the Creator.

Many people should better get a Fear of God as reason to return to Holy Scriptures, and get to read the Bestseller of all times, The book of books, the Bible.

Tuesday, 6 November 2012

Joodse familie verstopt in huis van zus van Leon Degrelle

Terwijl de 19-jarige student marketing, vijfde op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tienen en VB-bestuurslid als verantwoordelijke van de Vlaams Belang Jongeren in Tienen Sam Freson de woorden “genocide” en “holocaust” in twijfel trekt mocht er nog nieuws van een Joodse familie die een schuilplaats vond een verrassing brengen.

Ook al mag volgens Vlaams Belang’er Sam Freson de Holocaust nooit hebben plaatsgevonden en behoort hij tot eenzelfde groepering als waar de Joodse familie onderdak mocht vinden, is het een harde realiteit die nog vele mensen dagelijks achtervolgt.

Ene Tom Peeters, student rechten in Gent, lid van het KVHV-praesidium, postte op VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys zijn Twitter: “De Holocaust was erg, maar wel nodig”, met daarbij een YouTube-filmpje waarbij YouTube waarschuwt voor de inhoud. De titel is dan ook Judaism is a satanic power, en Adolf Hitler legt daarin uit dat het Joodse volk het stomste ter wereld is en het gaat om ofwel het Germaanse volk ofwel het Joodse volk in stand te houden.

Onder het Satanische juk van de Duitse bezetter konden drie Joodse dames toch nog in
Sint-Genesius Rode, bij Brussel, een onderdak en werk vinden in die moeilijke tijden.


Er hing een bordje ’huispersoneel gezocht’ aan de villapoort van de familie Cornet. De Joodse moeder van Hanna Nadel belde aan en vroeg of zij, haar dochter en nichtje hun diensten mochten aanbieden. Zij werden met hun drieën aangenomen: het meisje en haar nichtje als hulp in het huishouden en haar moeder als kokkin.

Het was maar na verloop van tijd dat Hannah ontdekte dat mevrouw Cornet de zus was van niemand minder dan Leon Degrelle, de leider van de rexisten, de beruchte Waalse nazibeweging. Maar toen Degrelle ook op Joden begon te jagen, was dat voor de familie Cornet totaal onaanvaardbaar en zij verzekerden het Joodse drietal dat ze alles in het werk zou stellen om hen te helpen overleven. Ondanks deze belofte bleven het angstige tijden, want de rexisten kwamen nog regelmatig bij de familie over de vloer en moeder Nadel en de twee meisjes verstopten zich dan snel in de kelder.

“Voor een communiefeest maakte mijn moeder gefilte fish klaar die als ‘poisson oriental’ op de menukaart stond, zodat de aanwezige nazihandlangers niet wisten dat ze een Joods gerecht op hun bord kregen”, wist mevrouw Nadel nog tegen de Antwerpse godsdienstleraar en historicus Jan Maes te vertellen.

Na de oorlog vertrok Hannah Nadel naar Israël. De Waalse nazikopstukken werden geëxecuteerd, maar Degrelle wist aan zijn straf te ontkomen door naar Spanje te vluchten, waar hij tot aan zijn dood in 1994 nog regelmatig bezoek ontving van leden van het Vlaams Belang, toen nog het Vlaams Blok.


+
Lees meer:

Zus van Waalse nazi Leon Degrelle verstopte Joden
Herdenking Holocaust en joods-christelijke vriendschap met David Rosen aanstaande zondag