Thursday, 19 December 2013

Christadelphian Youth Coalition 2013 Bo City conference

From 19th to 22nd December 2013 the Christadelphian Youth Coalition of the Christadelphian Bible Mission (CBM) is holding their annual conference at their Ecclesia Hall Water Lane in Bo City.

The event wants to bring together youths from various CBM branches in Sierra Leone (Freetown, Kenema, Bo, Blama, Wanjama, Talia etc.), for strengthening the relationship in the Body of Christ and to prepare the mindset of young people to be more focused and committed to the things of God.

In this world of materialism the spiritual is often forgotten. Youngsters are quickly taken by the modern gadgets and the facilities of internet social media and youtube video-clips.

At the conference various youth leaders shall be able to deliver messages of sound doctrine to sway the minds of youths from such worldly activities. In the Christadelphian community it is important to put the mind on the true values of life.

We and the CYC Youths believe that the youngsters are the future of the church. For that reason Stepping Toes is still looking for young people to write on the platform and to help create a magazine where youngsters also could find stuff interesting for them.

This gathering in Bo City shall enable the youngsters to come together to discuss issues of importance that ensures the development of their various Ecclesiae.

Several activities have been lined up to ensure a successful conference. These include:
  • Bible Discussions in the morning and evening,
  • general meetings to discussing and addressing issues of development that unites the Christadelphian Family in Sierra Leone,
  • outdoor preaching, elections of new executives and indoor games.
 +

The Christadelphians, “Brothers and Sisters in Christ”, are a body of Bible believing people, who aim to live by faith in Jesus Christ, according to the teaching of his followers from the first century AD, finding their instruction in a wholly inspired Bible. Central to Christadelphian belief is that Christ will one day return to the Earth to establish the Kingdom of God and grant eternal life to his people – those who have tried to follow him and God.

The fundamental Christadelphian beliefs are:
The Bible is God’s word and the only message from him. It is without error, except for copying and translation errors. (2 Timothy 3:16, Hebrews 1:1. See also: The Bible, Why I Believe the Bible, and Alleged Biblical Errors.)
There is only one God – the Father. The Holy Spirit is God’s power. (John 17:3, Luke 1:35, Deuteronomy 6:4. See also God, Jesus and the Crucifixion, and The Trinity.)
Jesus is the Son of God, and also the son of a human being, his mother Mary, so making him Son of Man. Jesus was tempted just like us because of this. But Jesus was not just a great man, he was the Son of the Most High God, and was perfect. (Luke 1:30-31, John 3:18.See also God, Jesus and the Crucifixion, and The Trinity)
Man is mortal, having no existence when dead. (Psalm 6:5, Isaiah 38:18, Acts 2:29,34)
By living a sinless life, ending with his sacrificial death by crucifixion, Jesus has opened the way of salvation from death. (Hebrews 4:15, 1 Corinthians 5:7, 1 Corinthians15: 20-23, Galatians 3:27-29)
Belief and baptism are essential steps to salvation. (Mark 16:16. See also Baptism and Salvation.)
God raised Jesus from death. Jesus is currently in Heaven, on God’s right hand. He will one day return. (Acts 10:40, Romans 8:34, Acts 1:11)
When Jesus returns, he will raise his “sleeping” followers from death and grant immortality to the faithful who have tried to live by God’s precepts. (1 Corinthians 15:20-22)
His followers will help him to rule, bringing justice, righteousness and peace to the whole world – the Kingdom of God. (1 Corinthians 15:23-26).
+++

Find Stepping Toes the internet magazine composed by (more progressive) Christadelphians: Stepping ToesBeing Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
Enhanced by Zemanta

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn in beweging

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn in beweging. Het oude liedje over de ‘enige ware kerk’ wordt steeds minder gezongen. Ook in vroeger tijden dachten overigens lang niet alle vrijgemaakten zo over hun eigen kerk.

Erik Drenth ziet daarvoor twee redenen:
de ontkerkelijking en de EO. Doordat steeds minder Nederlanders naar de kerk gaan, ontstaat er de afgelopen decennia een nieuwe saamhorigheid onder christenen. Onderlinge verschillen krijgen minder de nadruk, de gezamenlijke boodschap voor ‘de wereld’ meer. De Evangelische Omroep speelt daar een belangrijke rol in.
Vandaag kan men in de kerkgemeenschappen een heel spectrum van links tot rechts vinden. De conservatieven worden alsmaar minder geliefd in de contreien waar internet elkeen tracht te verleiden met vele youtube filmpjes.

Zelfs de Christadelphian gemeenschap ontsnapt niet aan het conservatieve en progressieve kader. De Belgische Christadelphians mogen door sommigen te progressief gevonden worden en worden daardoor door bepaalde personen terzijde gelaten. Zij willen niet mee helpen om de kleine Belgische gemeenschap op te bouwen of om verder mee aan het uitvoerige predikingswerk mee te werken.
Het valt zelfs op dat ook al doen de Belgen de verspreiding van het blad "Met Open Bijbel" dat in Nederland gedrukt wordt door de Nederlandse Broeders in Christus en sturen zij vele Nederlandse contacten door naar hun Nederlandse collegas, is dit een eenrichtingsverkeer waar men ziet dat de Nederlandse website geen enkele melding maakt van de Belgisch hoofdwebsite noch van de vele Christadelphian websites die worden bestuurd vanuit België.
Men zou verwachten dat de broederliefde gemeenschappelijke erkenning zou teweeg brengen, maar ook in zulk een kleine gemeenschap ziet men dat zulks niet evident is in deze wereld, waar er eerder een zin voor machtspositie is, en velen deze enkel naar zich toe willen trekken in plaats van het Lichaam van Christus open te trekken in een samenwerkingsverband waarbij eenieder samen werkt in naam van Jezus Christus.

Als in zulk een kleine gemeenschap het al zo moeilijk lijkt om mensen te motiveren om samen te werken hoe moeilijk moet het dan niet zijn in gestructureerde organisaties waar er een hiërarchie heerst. Daar heeft eenieder een plaats toebedeeld gekregen en willen velen op die ladder omhoog klimmen. Hiervoor willen zij gerust toegevingen doen, al was het theologische toegevingen, want de roep naar macht is hoger dan de roep tot zuivering van de leer.

Hierdoor denken wij dat het ook voor vele kerken moeilijk zal zijn om echt in deze nabije toekomst veranderingen in hun gemeenschap aan te brengen, ook al liggen vele van die kerkgemeenschappen leeg te lopen.

Als er dan ook predikers uit die kerk gaan lopen kijkt men er tegenwoordig niet meer zo van op, maar vindt men dat wel fout of ernstig.
Begin deze maand stapte een vrijgemaakte voorganger in Nederland over naar de PKN. De van oorsprong orthodoxe Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) raken een predikant kwijt aan de brede Protestantse Kerk in Nederland. Dat zal wel een liberaal geworden vrijbuiter zijn zeggen dan velen.

Maar ook zij zien niet in waarom er misschien zulk een liberale gedachte kan optreden zoals er bij de Belgische Christadelphians heerst.
Dominee Huib Wilschut stapt op, uit onvrede met relatief recente ontwikkelingen in de GKv. De gepromoveerde theoloog ergert zich aan
 “De leegheid en banaliteit van kerkdiensten die mijn vrouw en ik in onze vakanties bezochten”. 

Nederlands: Hendrik (Henk) Vreekamp (Hoevelake...
 Hendrik (Henk) Vreekamp (Hoevelaken, 14 december 1943) is een Nederlandse theoloog en predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk (tegenwoordig Protestantse Kerk in Nederland). (Photo credit: Wikipedia)
Wilschut, die sinds 2005 voorganger is in Smilde, wil op termijn voorganger worden in een gemeente van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Binnen de Evangelische Omroep en de evangelische kerkgemeenschap mogen verschillende stemmen uit de middenorthodoxie spreken, en ook in reformatorisch kringen is er waardering voor de van oorsprong Evangelische (vandaar die naam) Omroep. Dat daarmee ook de opwekkingsbundel en de beamer hun intrede doen in sommige GKv-gemeenten, is sommigen een doorn in het oog.
Wilschut was één van degenen die zich keerde tegen het opnemen van Stroom Amsterdam als deelnemende gemeente in de GKv. Deze nieuwe missionaire gemeente heeft een veel vrijere vorm dan bestaande vrijgemaakte kerken. Hij maakte daar bezwaar tegen, als onderdeel van de club van professor Jochem Douma, gereformeerdblijven.nl. Opmerkelijk genoeg zal Wilschut nu geen onderdeel zijn van dezelfde kerk als het door hem bestreden Stroom Amsterdam, maar van dezelfde kerk als atheïstische predikant Klaas Hendrikse.
Op 10 oktober 2013 had H.J.C.C.J. Wilschut een brief gestuurd naar de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Smilde, waarin hij – op termijn – zijn vertrek uit de GKv aankondigde en zijn voornemen melde om zich samen met zijn vrouw te voegen bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN), om daar een gemeente van gereformeerde bondssignatuur te gaan dienen.

Hijzelf wist wel dat zulk een daad verbazing kon oproepen. Daarom kon de gemeenschap van hem  een verantwoording verwachten waarin hij duidelijk de ontwikkelingen in deze kerken en voor hem voor stelde.

Je moet je niet afvragen indien een predikant zelf zich al slachtoffer vindt van een toenemend gevoel van vervreemding. Hoe moet het dan niet aanvoelen voor de leden van die gemeenschap?

De dominee schrijft:
Voor mijn besef verliezen de GKv in toenemend tempo het gereformeerd karakter. 
De leegheid en banaliteit van kerkdiensten die mijn vrouw en ik in onze vakanties bezochten, deden ons uitwijken o.a. naar gemeenten van gereformeerde bondssignatuur. Wij ervoeren er geestelijke herkenning. In dit klimaat voelden we vaak ons meer thuis dan in eigen kerkhuis. 
Deze dominee is niet de eerste die daar in Nederland de GKv heeft verlaten. Met geen ervan wenste hij te willen meegaan ook al herkende hij een deel van de bezwaren.
Maar ik zag niet dat de grondslag van het kerkelijk leven werd aangetast. Dus ben ik gebleven en heb ik geprobeerd op mijn plaats – met name in het blad Nader Bekeken – een bijdrage te leveren aan het gereformeerd karakter van de GKv.
De ontwikkelingen in eigen kerkverband, de afkeer van afscheidingen die daar plaatsgrepen en de live ontmoeting met gereformeerd kerkelijk leven in de PKN hebben bij mij vanaf 2007/2008 een nieuwe bezinning op gang gebracht in het denken over de kerk. Ik ging (opnieuw) bij Calvijn en andere reformatoren te rade. En kreeg meer oog voor de Bijbelse grondregel: Waar het Woord is, is de kerk – en niet andersom. Het bracht mij tot de overtuiging dat de hervormd-gereformeerde gemeenten te beschouwen zijn als ware kerk in de zin van art. 29 NGB, al beschouwde ik aanvankelijk het geheel van de PKN nog als valse kerk.
Dit is voor ons een goed teken in de kerkgmeenschap. Wij kunnen namelijk niet méér hopen dat er nog meer predikers op zoek zoudne gaan naar de oorspronkelijke kernteksten vna het geloof, namelijk de Heilige Schrift zelf. Dat Woord van God moet namelijk de Kerk maken. Het moet de gemeenschap kneden en alle plooien gladstrijken in die gemeenschap. Maar waar dat woord niet voldoende gezaaid wordt zal het ook niet veel kansen krijgne om op te schieten in eht verdorde landschap.

Nochtans moeten wij vaststellen dat daarbij toch nog vele predikanten niet durven dieper of verder gaan en graag bij de traditionele waarden blijven en bij de band van volhouders aan de dogma's. de dogma's verlaten zou hen al te zeer in drijfzand kunnen brengen en in eenzaamheid doen verdrinken.

door dat vasthouden aan de 'goegemeente' heeft de verlatende dominee zijn denken niet gewijzigd.
Ik heb steeds meer begrip gekregen voor het argument in hervormd-gereformeerde kring: een kerk, waar ruimte is voor het Woord, mag je niet afschrijven en verlaten als een valse kerk. Ik herkende er het onderwijs van Calvijn in, die zegt dat je een kerk pas mag verlaten wanneer daar officieel de grondwaarheden van het christelijk geloof worden ontkend en trouwe belijders worden buitengesloten of gedwongen worden om aan goddeloosheid mee te doen.
Dat bracht anderen en uiteindelijk ook hem tot een dubbele positie, waarbij hij begrip had voor 'Afscheiding' en 'Doleantie' in een situatie van buitensluiting.
 Zij hadden weinig andere keus dan te vertrekken. Maar eenzelfde begrip heb ik voor de gereformeerde belijders die bleven in de NHK en meegingen met de PKN: er bleef ruimte voor gereformeerd kerkelijk leven en gereformeerde prediking, dus hadden zij geen echte noodzaak om te vertrekken. 
Overigens was deze overtuiging voor mij geen reden om dan maar hals over kop de GKv te verlaten. Het onderwijs van Calvijn is ook toepasbaar op de GKv. Een kerk die geestelijk op hol is geraakt, is nog geen valse kerk geworden. Pak je verantwoordelijkheid op de plaats waar God je gesteld heeft. Die visie heb ik ook uitgedragen in mijn boekje Afscheiding? uit 2010. Dus ben ik gebleven, zolang ik kon. 
English: Pniëlkerk - Katwijk, the Netherlands
Katwijkse kerk (Photo credit: Wikipedia)
In 2012 zag men in de Lage Lanen de schandalen in de kerk de kop opsteken en liet de verdeeldheid van het kerkverband zich in meerdere gemeenten gelden.
In meerdere gemeenten begon men ook te zoeken naar manieren om de leegloop te kunnen stoppen en verwachte men dat te kunnen doen door een ander soort prediking en een andere koers. Mara die koerswijziging in de verschillende gemeenschappen, waardoor deze ook zeer anders begonnen te zijn dan de vergelijkbare gemeenschappen brachten velen in verwarring en brachten zowel voor de kerkgangers als voor de predikanten en priesters veel spanning.

Zo kon ook
H.J.C.C.J. Wilschut het niet meer aanzien dat zijn gezondheid er onder leed.
 Na een periode van ziekte ben ik het toch weer gaan proberen. Het wilde niet meer. In het ontstane klimaat kan de gemeente niet floreren en kan ik niet langer voluit functioneren.
Voor hem en zijn vrouw was het duidelijk dat een nieuwe start in een andere gemeente in de GKv (zo die al gegund wordt) weinig oplost. Hij besefte dat op termijn hij elders ook tegen dezelfde problemen aan zou gaan lopen.
Meer dan één van mijn collega’s kan daarover meepraten en krijgt dezelfde verwijten als het gaat om gereformeerde prediking: te somber, te zwaar, te weinig blij, enz. En ben je behoedzaam in de koerszetting, dan ben je conservatief, te rechts. Je wijkt af van de sfeer en koers van het kerkverband als geheel.
Het hoort m.i. bij de nood van de GKv. Er is geen wijkplaats voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking. Daarvoor is het kerkverband te klein. De ingeslagen koers van een mainstream laat zich dan ook in heel het kerkverband gelden, al verschilt het tempo plaatselijk. Dus krijg je steeds weer plaatselijk spanningen. In ieder geval ben ik er persoonlijk in vastgelopen en op afgeknapt. 
Voor hem leek het dus een Principiële keus
Ooit begon het pad van de afgescheiden traditie in Nederland bij de NHK van 1834. Bij het zoeken van een nieuw kerkelijk onderdak mag de vraag voorrang hebben: Is de situatie in de PKN – waarin o.a. de NHK zich voortzet – van dien aard, dat je moet blijven verdergaan op dit pad? Volgens ons niet. Het betekent een keus voor de PKN als zodanig, niet alleen voor het gereformeerde deel daarvan. Trouwens, ook de situatie in gemeenten van gereformeerde bondssignatuur idealiseren we niet, al ervaren we er geestelijke herkenning.
 Er is heel wat in de PKN wat een gereformeerd belijder moeite geeft, het achterwege blijven van leertucht op personen voorop. Plaatselijke gemeenten kunnen de gestalte van de kerk verliezen, wanneer er de grondwaarheden van het christelijk geloof weersproken worden. Alleen, daarmee is de PKN als zodanig nog niet kerk àf. In alle gebrokenheid is de belijdenis van God als de drie-enige God gebleven. En is er alle ruimte om Woord en sacrament overeenkomstig de inzetting van Christus te bedienen. Wat tegelijk hoop geeft voor heel de kerk. Ik kan mij dan ook goed vinden in de woorden van G.D. Kamphuis (in: Licht op de kerk, Zoetermeer 2003, p. 133-134):
 Waar het Evangelie van kruis en opstanding niet meer klinkt, verdwijnt de kerk, plaatselijk, classicaal, lande­lijk. Waar en vals liggen dicht bij elkaar, komen in dezelfde kerk voor. (…) De meest zuivere kerk kan valse kerk worden. (…) Waar Christus’ woord klinkt, daar is Zijn bruid, Zijn Kerk, al maakt ze deel uit van een ernstig gedeformeerde kerk. Maar zelfs voor die kerk is er hoop. Zolang de verkondiging niet tot zwijgen wordt gebracht. Want, de Geest maakt levend. Daarom, omdat Christus Koning is, hebben we hoop voor de kerk. Waar Gods Woord gepredikt wordt en de sacramenten bediend worden, daar is ons Hoofd. En waar Hij is, kunnen wij ook zijn.
Vandaar dat mijn vrouw en ik principieel voor de PKN kiezen en ik daar ook graag – als God het goedvindt – als predikant het evangelie wil verkondigen. Ik ben echt niet veranderd in mijn visie op de binding aan de gereformeerde belijdenis en andere zaken waarover ik mij in het blad Nader Bekeken en op www.gereformeerdekerkblijven.nl heb uitgelaten (met uitzondering van mijn visie op de kerk). Integendeel, ik word hervormd om gereformeerd te blijven.[1]
 Voor hun besef was vertrekken onvermijdelijk geworden, maar heeft hij niet het idee dat hij mensen in de steek laat.
 Ik heb dit niet gezocht. Natuurlijk doet het pijn om het kerkverband en de plaatselijke gemeente te verlaten. Je blijft, zolang je kunt. Helaas, in onze situatie kan het niet langer.
Hij sluit af met wat hij schreef aan de kerkenraad van Smilde:
 Laat het u en ons tot troost zijn, dat we elkaar in Gods handen mogen aanbevelen. Die sterke handen, die nooit hebben misgetast – ook niet wanneer mensen elkaar moeten loslaten. En die eens al Gods kinderen voorgoed samenbrengen.
  Erik Drenth schrijft:
Dat een vooraanstaand orthodox predikant de GKv vaarwel zegt, is een veelbetekenend signaal. De kerkmuren van weleer staan niet meer, en daarmee verliest het genootschap een stuk van z’n bestaansrecht als onafhankelijke kerk. Het vertrek van hardliners zoals Wilschut, zal in de toekomst hopelijk mogelijk maken dat er toenadering ontstaat tussen kerken die na ogenschijnlijk triviale meningsverschillen uit elkaar gescheurd zijn. Het ontstaan van 3GK Deventer is daarvan een mooi voorbeeld.

[1] De Nederlandse Hervormde Kerk bestaat niet meer. In dat opzicht kun je niet langer ‘hervormd’ worden. Tegelijk dienen gemeenten met gereformeerde prediking in de PKN zich als regel aan als ‘hervormde gemeenten’. Ik word lid van de PKN. Maar weet mij in het bijzonder verbonden aan het denken in deze gemeenten. Vandaar deze manier van zeggen.

+
Vindt ook:
De kerk moet blijvend hervormd worden
Enhanced by Zemanta

De kerk moet blijvend hervormd worden

Volgens Erik Drenth moet de kerk moet blijvend hervormd worden.

In het verleden waren er ogenblikken waar men er niet kon naast kijken dat er iets moest gebeuren in het instituut dat zich Kerk noemde. Hoognodig moest er dan een bijsturing gebeuren of moest de Kerk verandering ondergaan.

Wij herinneren dat een paar eeuwen geleden de hebzucht van de Kerk zo een weznlijke verandering op de agenda van Luther kon brengen.

Luther zijn adagia: Escclesia semper reformanda est. bracht 95 stellingen welke de hele Kerk op haar grondvesten deed daveren.

De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 kan als het symbolische begin van het protestantisme aanschouwd worden. Deze stellingen van Luther zijn hier door Maarten Rozenstraten al eens onder de loep genomen. De reden voor de reactie van Luther Luther waren de misstanden die er heersten in de kerk. Hij wilde ze aanklagen en rechtzetten en ging ervan uit dat de paus het misbruiken van de aflaathandel ook zou veroordelen.
In de hele wereld vonden de stellingen weerklank: ze waren de verwoording van reeds lang smeulende vragen en ontevredenheid bij de bevolking.

Er kwamen scheuringen in de Katholieke Kerk en meerdere denominaties werden met de tijd gevormd rond nieuw leerstellingen van 'hervormde' denkers.

Voor Erik Drenth blijft er terugkijkend naar de tijd van Luther, een dubbel gevoel over.
Er viel wel wat te verbeteren, zoals het aflaatsysteem, waarmee de kerk aan welwillende gelovigen een ticket naar de hemel verkocht. Alles voor het geld. Luther pakte dies misstanden aan, maar deed dat niet altijd op de meest subtiele manier. Protestanten werden verketterd, en betaalden de kerk die ze verlieten met gelijke munt terug.
Zo werd de mis de ‘vervloekte paapse mis’. Dat moddergooien verdween, maar andere kinnesinne bleef bestaan.
Voor hem is de kerk sowieso blijven veranderen door de jaren heen.
Ga maar eens naar een gemiddelde evangelische kerk, en vergelijk de dienst met die van tien jaar geleden. Ik geef je op een briefje dat die behoorlijk veranderd is, en dat geen van de liederen die gezongen wordt tien jaar terug ook in de dienst zat. Alles behouden. Dat is ook niet zo moeilijk. Bezoek een Latijnse mis, en je krijgt vrijwel dezelfde mis als eeuwen geleden.
Wij kunnen wel zien dat de kerk heden ten dage in een ware malaise bevindt, maar zien geen vooruitgang in een doorgezette verandering. Meeste gemeenschappen wensen daar te blijven dobberen waar zij zich nu bevinden. en betreft leerstellingen zullen geen van allen snel andere leringen propaganderen of durven toegeven dat ze op bepaalde punten al jaren verkeerd zijn.

De 95 stellingen zijn terug te vinden op een poster. Te bestellen op papier, of hier te downloaden als PDF.

nieuwe95

+
vind ook:
Hervormen, hervormen, hervormen. En dan? #DeNieuwe95

Afscheuring in Lutherse kerk

Enhanced by Zemanta

Nieuw boek over anti-joods geweld en consequenties van het Israëlisme


Heeft Israël in de Schrift een geestelijke of een materialistische betekenis, of een samengaan daarvan? Dit boek vraagt aandacht voor veranderende Israëlvisies. De hoofdlijn is een kritische beschouwing van de beweging van het Israëlisme, buiten Nederland vaak bekend als Christian Zionism. Het is niet een Joods of Israëlisch verschijnsel, maar een beweging binnen het Christendom, vooral de Westeuropese en Amerikaanse Protestantse tak ervan. Naast een theologische beoordeling van Israëlopvattingen wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van Israëliopvattingen, met name toegesneden op Nederland.


Volgens de auteur wordt het huidige Joodse volk binnen het Israëlisme ten onrechte gezien als het Israël van de Bijbel, dus als openbaringsvolk en als erfgenaam van de bijbelse herstelprofetieën die men extreem letterlijk en futuristisch verstaat en niet christologisch in het licht van het Nieuwe Testament. Die hermeneutische keuze geeft aan het nabijbelse Israël, als volk, land en godsdienst een religieuze betekenis en een plaats in Gods heilsplan, die uitzonderlijker zijn dan die van alle andere naties. De wortels van deze gefascineerdheid door een etnisch, geografisch en religieus Israël gaan terug tot de tijd van  het Nieuwe Testament toen de Farizeeën al een Messias en een materieel koninkrijk verwachtten die niet spoorden met Jezus Christus en Zijn Koninkrijk.
English: Israel. Aereal Ropeway Masada. Upper ...
Israel. Aereal Ropeway Masada. Upper station (Photo credit: Wikipedia)


Het verschijnsel van het Israëlisme is krachtig herleefd na de tweede wereldoorlog toen bezinning op de Holocaust Westerse christenen ging vervullen met gevoelens van schaamte en schuld over een collectieve verantwoordelijkheid voor eeuwen van anti-joods geweld. Hoe terecht dit besliste afscheid van een antisemitisch verleden ook is, de negatieve gevolgen van het Israëlisme voor geloof, theologie en Kerk mogen niet uit het oog worden verloren. De consequenties zijn namelijk dat nabijbels Israël samen met Jezus Christus in het centrum van geloof en theologie staat en dat nabijbels Israël naast de Kerk volk van God is. Uiteindelijk  bedreigen deze consequenties van het Israëlisme het hart van geloof, theologie en Kerk. Ze geven immers  binnen het Christendom plaats aan vergaande waardering voor het Judaïsme, ondanks de stelselmatige verwerping van Jezus Christus in dat religieuze systeem. Joden en christenen verwachten niet dezelfde Messias, want ‘ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren’ (1 Joh.5:1).   


Steven Paas, Israëlvisies in beweging: Gevolgen voor Kerk, geloof en theologie [ISBN: 978-94-91583-35-3], Brevier Uitgeverij in Kampen. Verwachte verschijning januari 2014


 +++

Enhanced by Zemanta

Tuesday, 17 December 2013

Muziek van imam Ahmet Muhsin Tuzer al of niet 'onislamitisch'

De Turkse religieuze autoriteiten onderzoeken of de muziek die imam Ahmet Muhsin Tuzer maakt, 'onislamitisch' is. Zijn band kreeg bedreigingen van conservatieve moslims.


Turkse rockimam veroorzaakt controverse
Ahmet Muhsin Tuzer in concert (foto:facebook.com/firock.org
Pas nog deed Ahmet Muhsin Tuzer zijn gebruikelijke oproep tot gebed in het Turkse dorp Pinarbasi. Daarna ging de 42-jarige imam naar huis om enkele van zijn favoriete nummers te draaien: Fear of the Dark van Iron Maiden, Hey You van Pink Floyd en Wherever I may roam van Metallica. Zijn hoofd beweegt ritmisch mee met de muziek.
"Als God het wil", schreeuwt Tuzer boven de muziek uit, "zou ik graag voor honderdduizenden mensen spelen, net als zij."
Zo ver is het echter nog niet. Wel trad hij met zijn band FiRock afgelopen zomer op voor duizend mensen in zijn geboortestad Kas, een toeristenstad aan de Middellandse Zee. De Turkse staat is echter niet zo gecharmeerd van zijn muzikale talent. Het door de overheid gefinancierde religieuze directoraat, Diyanet, dat controle heeft over meer dan 80.000 moskeeën, doet onderzoek naar de imam.
Uit het onderzoek moet blijken of Tuzers muziekkeuze en instrumenten 'onislamitisch' zijn. Ook moet Tuzer, die in dienst is van de overheid, de commerciële aard van zijn activiteiten toelichten.
"Het probleem is dat hij niet officieel toestemming heeft gevraagd. Hij heeft gewoon een aantal video's en audio-opnamen gemaakt. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan", zei Abdul Kadir Ozkan, een woordvoerder van Diyanet, tegen persbureau Al Jazeera. Ozkan wil verder niets zeggen totdat het onderzoek is afgerond. Dat zal vermoedelijk over een paar weken zijn.

Lees er meer over: 

+++
Enhanced by Zemanta

Monday, 16 December 2013

Religious imagery used by pop artists

English: Lady GaGa visit Sweden at Sommarkryss...
 Lady GaGa visit Sweden at Sommarkrysset, Gröna Lund, Stockholm. (Photo credit: Wikipedia)
In the last few decades, post-Christian Western societies have seen large numbers of people leave the church. These people "have largely lost their way" and explored other paths, says Ted Turnau who thinks Pop artists are fond of provocative religious imagery.

The use of religious imagery in pop music is a reflection of the trend in society to want religion on our own terms. It should not be surprising for Christians and rather than getting offended, they should be looking for ways to come alongside today's secularised pop stars to help them use such religious imagery appropriately.

On the pop scene the impression might be given that it is not such a marvellous world any more to live in.  though many have found their freedom and can have a lot of material goods they do not seem to find the right direction in their life.
"besides proclaiming their freedom to live as they please and endorse an increasing number of alternative lifestyles, there really is little by way of positive direction for living".
Ted Turnau thinks most people looking to live a good life end up concluding that
 "consumerism makes a lousy life-philosophy"
 and they turn inevitably to spirituality. But again, he stresses, they want it on their own  terms.
"Many popular cultural figures grasp at religious symbols in a gambit to find something meaningful, while also attempting to domesticate it to their own perspective."
High profile artists like David Bowie, Lady Gaga and Madonna have used religious imagery in a way that has upset Christians or just left them plain confused. Much has been written about Lady Gaga's song "Judas" and the many ways it can be understood.
"In the age of Madonna and Lady Gaga, this kind of use of religious imagery is to be expected," says Turnau.
A lot of the religious imagery used by pop artists seems to make the point that there is
 "corruption in the church, but Jesus is OK".
David Bowie is no exception with his video for "The Next Day", which portrayed religious figures in debauched scenes and a prostitute experiencing stigmata.
Find more about it: Pop culture and spirituality without religion

+++
Enhanced by Zemanta

Monday, 9 December 2013

Westboro Baptist Church and Catholic Truth against Nelson Mandela


English: Young Nelson Mandela. This photo date...
English: Young Nelson Mandela. This photo dates from 1937. South Africa protect the copyright of photographs for 50 years from their first publication. See . Since this image would have been PD in South Africa in 1996, when the URAA took effect, this image is PD in the U.S. Image source: http://www.anc.org.za/people/mandela/index.html (Photo credit: Wikipedia)
Much like Martin Luther King in America, Mandela had a score of powerful detractors and enemies while he was alive — and more particularly when he was fighting and imprisoned trying to obliterate the unjust South African apartheid system.
Now he died some enemies still show their hate against this South African.

The Westboro Baptist Church which has gained international infamy for picketing the funerals of dead soldiers with offensive signs such as “God hates f*gs” and is widely considered to be a hate group which is still kicking alive after their founder Fred Phelps his death.

In a series of deliberately-provocative Twitter posts, the church says it is buying plane tickets to South Africa and is hoping to coordinate with South African police while they stage a protest at the funeral, citing Mandela’s divorce and remarriage as evidence of damnation.

Like some Catholics they claim that Nelson Mandela was a communist, a pro-abortionist and pro gays person.
Catholic Truth asks given the facts about Nelson Mandela’s support of abortion and homosexuality, should Catholics up to and including the Pope himself, be lavishing unqualified praise on him?
 Or should they speak the truth?
They forget the pope may speak the truth, like many other who have known and met Nelson Mandela at tdifferent stages in his life.

Both groups do forget that it is not because human rights campaigner Peter Tatchell writing for PinkNews  Commenting on the death of Nelson Mandela,  of how the former president became a “gay icon” that it does not mean Mandela would have agreed with everything those gay people did. But he respected their 'nature' and foudn others also had to repsect other people who felt different than the majority.

Peter Tatchell says Mandela “failed” when it came to dealing with the HIV epidemic, challenging Robert Mugabe, and tackling poverty during his time in office.
Mandela was a political and moral giant. He led the victorious liberation struggle against apartheid, and then pioneered the peaceful transition to multi-racial democracy. He was the first African leader to embrace LGBT rights. His extraordinary compassion and forgiveness led to reconciliation with his former white supremacist oppressors. For all these reasons, he is a global icon and a gay icon. Few people in history can match his moral stature.
 Tatchell continues:
Although a staunch supporter of the anti-apartheid struggle, I was never an uncritical yes man. In 1987, I exposed the ugly homophobia within Mandela’s liberation movement, the African National Congress (ANC).
I wrote to Thabo Mbeki, who was in exile in Lusaka at the time and who later become the second post-apartheid South African president. My letter criticised ANC homophobia and appealed to the leadership to support LGBT equality. I was delighted when Mbeki replied to me making the ANC’s first public condemnation of homophobia and its first public pledge to LGBT equality under a future ANC-led government – and with a request that I publicise this new ANC commitment, which I did.
Heartened by this commitment, in 1989 I proposed to the ANC that their post-apartheid South African constitution should have a comprehensive anti-discrimination clause, including a prohibition of discrimination based on gender and sexual orientation.
 The Westboro Baptist Church in the USA say they thank God for killing Mandela. They claim that is because Nelson Mandela divorced and remarried. Extremely probably, they hate Mandela too for abolishing the anti-LGBTQ laws of the Apartheid regime in South Africa.

 Geert Wilders admirer Joost Niemoller claimed in the Dutch neo-nazi party Nederlandse Volksunie (NVU) Facebook page on 6 December 2013 changed a South Africa to a “hell on earth”.
Constant Kusters, Nederlandse Volksunie fuehrer, proposes in the election platforms of his party for the 2014 Dutch local elections, to remove the name Nelson Mandela from streets, bridges etc. named after the South African freedom fighter in various towns in the Netherlands.

+

Please do find to read:
  1.  
  2. Fareed’s take on Nelson Mandela
  3. Mandela Day by Simple minds in remembrance
  4. Politicians who opposed Nelson Mandela and supported apartheid
  5. Should Catholics Praise Nelson Mandela?
  6. Westboro Baptists ‘booking flights’ to protest Mandela’s funeral

 +++

 

Enhanced by Zemanta