Saturday, 24 August 2019

De Churches Conservation Trust (CCT) ontfermt zich al 50 jaar over kerkschatten

Elk jaar komen twee of drie kerkgebouwen van de Kerk van Engeland in beheer van de Churches Conservation Trust (CCT) omdat een kleiner wordende kerkgemeenschap niet langer in staat is haar bedehuis te onderhouden. Soms gaat het om gebouwen van meer dan duizend jaar oud. Op dit moment beheert en conserveert CCT 353 kerken in heel Engeland.

Dat land dat vroeger zulk een actieve gelovige gemeenschapscultuur had lijkt wel ver afgedwaald van die christelijke cultuur, al gaan ze er nog prat op onderdeel te zijn van een judeo-christelijke cultuur.
Vijftig jaar geleden richtte CCT zich alleen op het behoud van een kerkgebouw. Tegenwoordig wordt ook gezocht naar een nieuwe bestemming. Volgens Aires is het van essentieel belang dat een lokale gemeenschap zich verbonden blijft voelen met een kerkgebouw. 
„Als niemand om een historisch gebouw geeft, is er geen toekomst voor. Het moeilijkste onderdeel van ons werk is het mobiliseren van mensen die voor langere tijd voor een monumentale kerk willen zorgen.” 
De financiën vormen volgens Aiers niet het grootste probleem. Als CCT een ‘nieuwe’ kerk krijgt, geeft de organisatie gemiddeld zo’n 300.000 pond (330.000 euro) uit aan herstelkosten. Daarna is elk jaar geld nodig voor onderhoud. 
„Over het algemeen kan een kerkgebouw met tweeduizend pond per jaar in een goede staat worden gehouden. Het lastige is dat mensen niet graag geld voor onderhoud geven; ze trekken pas de beurs als er een groot probleem is ontstaan.”
Het zou sund zijn als er zo vele mooie kerkgebouwen verloren zouden gaan door verval. In België zien wij in meerdere plaatsen zo prachtige kerken die aan het vervallen zijn, of al jare leeg staan, zoals bijvoorbeeld de Sint Jakobskerk in Leuven.


In Groot-Brittanië zien wij ook hetzelfde diefstal fenomeen als in België. Zo is er de diefstal van koper en van daklood. Daardoor krijgt regenwater de kans om schade aan het gebouw en aan het interieur aan te richten. Ook kunstvoorwerpen zijn voor dieven niet 

„Erfgoedcriminaliteit is een groot probleem”,
 Zegt Aiers. Hij adviseert alarmsystemen te installeren om dit tegen te gaan. 

“Die investering verdient zich zonder meer terug.”
In het Victoria & Albert Museum in Londen heeft op 3 september een debat plaats over de vraag wie er nu precies verantwoordelijk is voor de zorg voor historische kerkgebouwen in Engeland.

Friday, 23 August 2019

Tentoonstelling over eerste Volledige Spaanse Bijbelvertaling

In de universiteit van de Mexicaanse stad Puebla is een tentoonstelling te zien over de eerste volledige Bijbelvertaling in het Spaans. De zogenoemde Berenbijbel verscheen 450 jaar geleden.
De Berenbijbel (”Biblia del Oso”) is vernoemd naar de illustratie op het voorblad, die alleen voor de eerste druk wordt gebruikt. De Benmerite Autonomous University of Puebla bezit een van de 32 exemplaren die zijn overgebleven. De Rooms-Katholieke Kerk zette de Bijbelvertaling van de bekeerde monnik en calvinist Casiodoro de Reina op de index van verboden boeken.
Op de expositie, die tot 29 september duurt, zijn onder meer verschillende Bijbeluitgaven en historische documenten te zien.


Monday, 29 July 2019

De wereld van onbijbelse leer #3

Vervolg van 


Doorheen de geschiedenis wenste de Rooms Katholieke Kerk haar macht hoog houden en deed zij er alles aan om met haar politieke en geestelijke macht de bevolking onder haar duim te houden.  eeuwen werd er regelmatig bijeengekomen om over uiteenlopende geloofskwesties te praten, alsook om maatregelen te treffen tegenover kerkelijke figuren waarmee zij het niet eens waren.

In de 16de eeuw verklaarden de Lutherse vorsten en steden zich oneens met de keizer van het Heilige Roomse Rijk om de godsdienstvrijheid terug te draaien. Die redevoering werd later bekend als het Protest van Spiers en leidde tot de benaming protestant, mits zij protesteerden tegen de gang van zaken.

Vele onbijbelse leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk hadden meer dan één priester en/of bisschop de wenkbrauwen doen fronsen. Vooral hoe door bepaalde onbijbelse leerstellingen de kerk de bevolking in haar macht trachtte te houden en geld afperste van de arme bevolking stak meerderen de ogen uit.

De Duitser die begon als augustijner broeder (1506) en het sacrament van de priesterwijding ontvangen had (1507), ontwikkelde zich, na zijn benoeming in 1508 tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg, tot de leidende persoonlijkheid van wat men de protestantse beweging zou gaan noemen. Als theoloog zou Maarten Luther (Martin Luther) (14831546) de Reformatie in het Duitse Rijk op gang trekken.

Hij kon het niet meer aanzien hoe de onbijbelse leer van de afkoop van zonde door de Kerk vele armen onderdrukte. Zijn verzet tegen de handel in aflaten of kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden (verder onwtikkeld door Johann Tetzel) zou echter de kerk heel wat geld doen mislopen en kwam op dat tijdstip heel ongelegen daar de kerk juist grootse bouwplannen had.

De onbijbelse leer van een gescheiden eenheid in de mens waarbij met de dood een deel uit het lichaam zou gaan had grotere erkenning gekregen en mensen doen bidden voor de doden. Met angst dat een zielsverhuizing niet goed zou verlopen kon men mensen geld vragen voor een begrafenis en laten betalen voor het zuiver houden van die ziel, om zo te vermijden dat men in een vagevuur of hel zou belanden waar men getormenteerd zou worden door vuur en duivelse wezens (allemaal onbijbelse leerpunten).

Luther was het oneens met die valse leer en de praktijken van de professionele "vergevers" of quaestores (in het Latijn), die eropuit werden gestuurd om contributies voor een project in te zamelen. In veel gevallen was de prediking hiervan, door onwetendheid of gewiekstheid, ver verwijderd van de officiële leer; sommigen durfden zelfs te beloven dat de verdoemden uit de hel zouden worden bevrijd.

Door goed de Bijbel te lezen zag Luther dat Christus zijn zonden van hem had genomen en hij door het geloof Christus’ gerechtigheid had ontvangen. Hierbij kwam hij tot het geloof dat naar eigen zeggen voor hem de poort van het paradijs open ging.
In oktober 1517 spijkerde hij zijn beroemde 95 stellingen op de kerk in Wittenberg waarin hij verschillende misstanden in de kerk aan de kaak stelde. Die gebeurtenis is het symbolische begin van de Reformatie, de godsdienstige beweging die in de zestiende eeuw de katholieke kerk van binnenuit probeerde te hervormen.

Andere hervormers die na hem kwamen en ook vele onbijbelse leerstellingen aanvochten gingen echter nooit zo ver om tot in de wortel door te dringen.
Velen durfden ook niet "de ziel" van het "katholische" te raken en waagden het niet om terug de debatten te gaan voeren over de menselijkheid en/of goddelijkheid van Jezus in de kern. Want het menselijk aspect van Jezus werd wel door bepaalde hervormers ter berde gebracht, ook al bleven zij in de knoop van de trinitarische gedachte.

Ook vandaag is het namelijk zeer moeilijk om zich te ontdoen van de vele valse leerstellingen die door de eeuwen heen zo in de menselijke geest zijn gedrukt. De mens heeft ook de neiging om eerder de menselijke geschriften van zogenaamde "godkenners" of theologen te raadplegen en te volgen, dit met de gedachte dat ze zelf niet bekwaam zouden zijn om de bijbel juist te interpreteren. Alsof God de gewone mens niet bekwaam zou gemaakt hebben om Zijn Woord te kunnen verstaan.

Elke mens moet echter beseffen dat God eenieder de mogelijkheid heeft gegeven om zijn Woord te kunnen lezen en te begrijpen. God is geen God van onduidelijkheid of van een voorkeur hebbende voor geschoolden, die Hij dan de kennis zou geven om Zijn woord dan beter uit te leggen dan de schriftschrijvers die God zelf heeft uitgekozen en de boeken neergepend hebben die wij in de Boekenverzameling hebben welke wij nu als onze Bijbel beschouwen.

De wereld van onbijbelse leer #2


Ook al mochten bepaalde lui de wereldlijke en kerkelijke macht scheiden sloegen zij er niet zo goed in. 

Er ontstond een Investituurstrijd waarbij kerk- en staatsleider elkaars macht betwistten, alsook kerkelijke leiders elkaar trachtten te onttronen door bijvoorbeeld  excommunicaties uit te roepen waarmee zij zo meerdere schisma's veroorzaakten, waardoor de Kerk zo ook uiteenviel in de westerse Kerk van Rome en de oosters-orthodoxe kerken.

De keizer van het Duitse Rijk had gaandeweg de verregaande bevoegdheid verworven om bisschoppen te benoemen. De bisschop kreeg uit handen van de vorst de investituur (= bekleding), die bestond uit een ring voor zijn geestelijke taak en een staf voor zijn wereldlijke arbeid.Zulke symbolen noch machtsverdelingen zijn in de bijbel te vinden. Ook dat de wereldlijke macht de geestelijke zou aanstellen was niet gewenst en zo kwam er tijdens de 11e eeuw  een hervormingsbeweging op gang, de zogenaamde Gregoriaanse hervorming, onder meer in de abdijen van Gorze en Cluny, die de invloed van de wereldlijke macht op de benoeming van de bisschoppen wilde uitbannen. In 1073 veroordeelde paus Gregorius VII (ca. 1020/1025-1085), voornemens het kerkelijk gezag aan de wereldlijke macht te ontnemen en het primaat van de Kerk te verstevigen, de investituur op straffe van excommunicatie, waarmee hij het voornaamste fundament onder de keizerlijke machtspositie wegsloeg.

Toen Hendrik IV (1050-1106), koning van Duitsland, in 1075 eigenmachtig een bisschoppenconferentie in Worms belegde, waar hij de paus onwaardig verklaarde, kwam het conflict uiteindelijk tot een uitbarsting.Pas in 1122 sloten paus Calixtus II (1060-1124) en keizer Hendrik V (1081-1125) een overeenkomst, het Concordaat van Worms, en werd de scheiding tussen de kerkelijke en wereldlijke bevoegdheid vastgelegd: de keizer verloor zijn directe beslissingsrecht over de bisschopsbenoemingen hoewel hij het privilege behield om bij de verkiezing aanwezig te zijn. Hiermee was de Investituurstrijd voorlopig in het voordeel van de Kerk beslist, waarbij een nieuw zelfbewustzijn in die kerk ontstond en de geestelijken heet in de hand namen om grootse bouwwerken voor het volk te voorzien waar verschillende soorten godsdienstige activiteiten konden plaatsgrijpen. Zo werden er regelmatig relieken van heiligen vertoond en vonden er rond de grote feesten als kerstmis en Pasen mysteriespelen plaats. Ook konden mensen een zegen of aflaat van de bisschop ontvangen. .

De wereld van onbijbelse leer #1

Heden leven wij in wat wij een wereld van onbijbelse leer kunnen noemen. De onbijbelse leerstellingen vieren hoogtij. Maar wij moeten niet denken dat de onbijbelse leer iets nieuws van deze eeuw is. In de middeleeuwen zorgde de Rooms Katholieke Kerk dat de onbijbelse leer aan iedereen werd opgedrongen als een aan te nemen (dogmatiek) Kerkelijke leer.
die Rooms Katholieke Kerk is de grote verantwoordelijke voor de zeer grote verdeling in het Christendom welke wij heden kunnen aantreffen in deze wereld.

Die Kerk die zich opdrong als de enige ware kerk, heeft het verloop van onze menselijke geschiedenis, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen tot aan de napoleontische tijd deden de leiders van die Rooms Katholieke instellingen er alles aan om naast kerkelijke macht ook hun wereldse als politieke macht te laten gelden.

Al tamelijk vroeg in de geschiedenis van de Christenheid kwamen er leraren met valse leerstellingen die hun leerstof doordrongen met de antieke (Griekse en Romeinse) filosofieën. De geschiedenis van die Griekse filosofie bepaalde een groot deel ook de geschiedenis van de onbijbelse leer. zo kwamen verscheidene kerkleiders er toe om zich voor te stellen als monotheïstische christenen maar echter met een zichtbare uitzondering van andere volgers van de Nazareense Joodse leermeester Jeshua (Jezus Christus) dat zij in tegenstelling van hen geen andere god wilden aanbidden dan Jezus de Zoon en God de Vader.eerst was er dus een Duo-godheid, maar al snel trad er een Drie-godheid op waarbij de Drie-eenheidsleer uiteindelijk het won. Tijdens het concilie van Nicea (325) werd de Bijbelse leer van een Enige God die buiten Christus Jezus stond verworpen. Er werd verklaard dat de mensenzoon Jeshua voortaan Issou (of Heil Zeus) zou noemen en aldus deze Christus de nieuwe naam "Jesus" of "Jezus" één in wezen moest genomen worden met de Vader wat men zou beschouwen als de "homo-oesios", en niet zoals de Alexandrijn Arius had gemeend als eerste der schepselen op de Vader geleek (= "homoi-oesios"), doch wezenlijk ondergeschikt bleef aan hem.

Tijdens het Eerste Concilie van Constantinopel (381) werd door de verzamelde bisschoppen de plaats van de heilige Geest in de triniteit nader bepaald. De Geest kwam volgens de concilievaders voort uit God de Vader en moest samen met Christus de Zoon als (een van de personen van) God worden aanbeden en verheerlijkt. Dit strookte helemaal niet met wat Jezus aan de mensen leerde noch wat de apostelen verder aan de nieuwe volgelingen aanleerden.

Maar doorheen de eeuwen werd die onbijbelse leer aanschouwd als de basis van het Christendom, waarbij de meederheid van gelovigen dat credo van Nicea als hun geloofsbelijdenis gingen aanschouwen.
De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel wordt tot op de dag van vandaag door zowel katholieke, alsook orthodoxe en reformatorische christenen onderschreven.

Erg genoeg kreeg een figuur die zich eerst nogal losbandig had gedragen en zich enige tijd bijzonder aangetrokken had gevoeld tot het manicheïsme, een stroming die een dualistische visie op goed en kwaad had – na zijn bekering tot het christendom een zeer grote invloed door de vele geschriften die hij bracht. Hij werd bisschop van de Kerk van Hippo Regius en kon als Augustinus (354–430) de leer van Plato en de neoplatonist Plotinus met steun van paus Innocentius I verder doen verspreiden.

De kerkleiders zorgden er ook voor dat de gewone bevolking de teksten van de Heilige Geschriften niet kenden, zodat zij hun kerkelijke leer als de enige ware leer konden inprenten in de hoofden van de bevolking. Er wie er aan twijfelde of niet mee akkoord ging moest het vergelden.

Paus Gregorius I, bijgenaamd 'Gregorius de Grote' (540-604), had een goede manier gevonden om hun leer verder mondeling te doen verspreiden? Volgens hem konden prenten de geschiedenis van Jezus vertellen  Hij zag de functie van afbeeldingen in om de ongeletterde bevolking het evangelie te verkondigen. Een bekende uitspraak van hem is:
 Schilderingen kunnen wat de Schrift doet voor hen, die kunnen lezen voor ongeletterden hetzelfde uitrichten wat de Schrift doet voor hen, die kunnen lezen. 
Deze opvatting zou van een onschatbare betekenis zijn voor de kunstgeschiedenis.

Friday, 26 July 2019

Gospel of Thomas and Nature of Jesus

Jesus  Christ his original name was Jeshua ben Joseph. He was born in a Essene family and as such as a devout Jew he only worshipped the Only One True God of Israel, the God of Abraham Who is a singular eternal Spirit Being no man can see.

Throughout the times we can see Jews also at times came to worship several gods. At that time - Moses had to fight with that fact already and Jesus encountered it again. For Jesus it was clear that there is Only One True God, and that it was not him, but the one Who is greater than him and without Him Jesus can do nothing..

It is strange to find Jesus being aware of the plans for his future. So in the Gospel of Thomas Jesus is having a slap against Trinitarian doctrine, declaring that a doctrine of 3 gods is polytheistic if one understands that each of the gods is a separate god. Thus there is only one true God

Sayings
(30) Jesus said, "Where there are three gods, they are gods. Where there are two or one, I am with him."
Translated by Thomas O. Lambdin (from Coptic)

(30) Jesus said "Where there are three, they are without God, and where there is only one, I say, I am with that one."
Translated by Marvin Meyer (from Greek)

Jesus has always been with that One God of Israel Who is One, and not two or three.
Jesus is denouncing the idea of trinity, whether that be 3 in 1 or three separate beings.
To Jesus, for whom there is only One, denounces a cluster of three gods, also known as a trinity of gods.
This teaches us that the Father is the Undivided One, the Deity he is not divided into 3 persons.
Lots of Trinitarians argue with the first phrases of John's Gospel that Jesus would be God. Though they forget there is spoken about a word and The Word, the Speaking of God. 

The 'Word" appearing in flesh does not mean that Jesus was part of the trinity or an angel in heaven before he was born. First of all taht word becoming in the flesh gives us to understand taht what God spoke in the Garden of Edne had become a reality. For the apostle John it was very clear that his master teacher Jeshua (Jesus Christ) was that promised one who would break the curse of death.
Secondly, “to appear” means to look at behold, to allow one’s self to be seen, Jesus was in the world but the world did not know him until he made his appearance on the world stage, when he was about 30 years old.
 

It was the word that became flesh when Jesus says 
"I appeared in the flesh"
The Logos or word, which is identical with Theos or Deity, now Theos was the Logos, that is Deity and was the word having become flesh. This is Deity manifested in flesh. Jesus came from the seed of David according to the flesh that is in the sameness of sinful flesh but being the son of God his character was clean so he was without sin (that is transgression of God's law) but we may not forget he had the sinful nature and as such could be tempted and could sin. (Remember also that God can not be tempted and can not sin.)

From the Messianic Writings we come to know that it is in the sinless man of flesh and blood, who did not do his own will, but managed always to do God His Will that God condemned sin in the flesh when Jesus was made sin for us, for it was in the flesh of Jesus that God condemned sin in the flesh and killed the one who has the power of death that is the devil which is our own desires and when desire has conceived it gives birth to sin and sin, when it is full-grown, brings forth death.

In the Gospel of Thomas it is said
(101) Jesus said, "Whoever does not hate his father and his mother as I do cannot become a disciple to Me. And whoever does [not] love his father and his mother as I do cannot become a [disciple] to Me. For My mother [gave me falsehood], but [My] true [Mother] gave me life."
For My birth mother [gave me death], but [My] true [Mother] gave me life."
Jesus birth mother (Miryam/Miriam/Mary/Maria) could only give him death or falsehood which we understand to be sin in the flesh. But his true mother give him life and as such the promised one by God, came into being only some 2 millennia ago (and not earlier). 


According to this physical law, the Seed of the woman spoken about in the Garden of Eden,  was born into the world from a woman of flesh and blood who also had a sinful nature. The nature of Mary was as unclean as that of other women; and therefore could give birth only to "a body" like her own, though especially "prepared of God" (Heb. 10:5).
Had Mary's nature been immaculate, as some claim, an immaculate body would have been born of her; which, therefore, would not have answered the purpose of God; which was to condemn sin in the flesh; a thing that could not have been accomplished, if there were no sin there.

This view of sin in the flesh is enlightening in the things concerning Jesus. The apostle says,

 "God made him to be sin for us, who knew no sin" (2 Cor. 5:21);
and this he explains in another place by saying, that
 "He sent his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh" (Rom. 8:3)
 in the offering of his body once (Heb. 10:10,12,14).

Far too many people forget that Jesus is the sent one from God who came to declare God and showing the world that he is the Way to God.


In case Jesus would not have the nature of man or when he would be God, we would not have anything of the then fraudulent actions, like his so called death, because God can not die. Then we would also have nothing with his so called resurrection, because when Jesus would be God than we still have no proof that man can step out of the dead.

Sin could also not have been condemned in the body of Jesus, if it had not existed there. Therefore Jesus had not to be God, but had to be a man of flesh and blood, able to sin and able to fail as well able to have a free choice to do as he wanted to do or to follow (and putting his own will aside) his heavenly Father, the Only One true God.

Jesus his body was as unclean as the bodies of those for whom he died; for he was born of a woman, and "not one" can bring a clean body out of a defiled body; for "that", says Jesus himself,
 "which is born of the flesh is flesh" (John 3:6).

+

Find also to read:

Looking at what the Gospel of Thomas Teaches

Looking at what the Gospel of Thomas Teaches

Biblical Christian Gnostic Teachings looks at "The Theology of the Gospel of Thomas".

The non-canonical sayings gospel or writing of logia by the apostle Thomas, commonly known as "Doubting Thomas" , brings not a narrative account of the life of Jesus, but some 114 of the sayings attributed to his master teacher Jesus Christ. Almost half of these sayings resemble those found in the Canonical Gospels, while it is speculated that the other sayings were added from Gnostic tradition.

Originated in Hellenistic Judaism we may find in this second of seven contained in what modern-day scholars have designated as Codex II from a school of early Christians, possibly proto-Gnostics.

In this book is said that Jesus is alive and is called the living one meaning the risen lord. It tells us we can live by Jesus' sayings and should take into account about things which Jesus speaks.

The listener should seek the truth, which can be found in the Holy Scriptures whereto Thomas gives some overview of things Jesus said we should remember. With his writings Thomas wants us to join him on a journey 
that will make us kings and at the end it will lead to rest (Greek Saying 2)
 Naturally being it a gnostic writing we have to look at it as not a divine inspired book, but as just one of the several civic writings about the Nazarene master teacher Jeshua (Jesus Christ). Though it request us to be exclusively committed to the truth like the fisherman who came to follow that son of man who said to them he was the sent one from God.

Also in this book we are assured that the kingdom we are looking for should be found on earth and not in heaven (saying 3 82 113) It is within us and it is to be spread out upon the earth. it is not in the world of the dead (saying 59).

The work tells us there is a spiritual kingdom on earth right now. It is within us if Jesus is in us and all around us (saying 3 24 22 51 77 82 113).

In this work we also come to know that if we follow Jesus we can become 
a man of light lighting up the whole world (Saying 24) like a city built on a high mountain (Saying 33)
and that Jesus tells us to tell others (33 50).

By presenting this writing the apostle Thomas points to the fact that we should look at Jesus as the Kingdom near us, him being the origin of the new creation (77 82 3 49 14 50 7) and that we should pass by the thinking of the flesh and be passers by of all other teachers and teachings (Saying 42)

> find to read

 1. Casting the Fire of Kingdom upon the World The Gospel of Thomas
 2. Non-Docetic Gnosticism in the Nag Hammadi Library
 3. My siblings and My mother The Gospel of Thomas Saying 99
some of the sayings: 
 1. Prophecy in the Gospel of Thomas
 2. seeks rule and rest Gospel of Thomas Saying 2
 3. Gnosis is to Know Thyself Gospel of Thomas Saying 3
 4. Gnosis And Intuition Gospel of Thomas Saying 3
 5. it is not “pie in the sky when you die, bye & bye.” Gospel of Thomas Saying 3
 6. Gospel of Thomas Saying 4
 7. James the Just Gospel of Thomas Saying 12
 8. The Light Within The Gospel of Thomas Saying 24
 9. Taking Off A Garment Gospel of Thomas saying 37
 10. meditating about death gospel of thomas saying 63
 11. The Gospel of Thomas Saying 77
 12. Should we worship mary Gospel of Thomas saying 79
 13. The “twin” of Christ Gospel of Thomas Saying 108

+
 1. The nature of Jesus in the Gospel of Thomas
 2. Miracles in the Gospel of Thomas
 3. Forgiveness in the Gospel of Thomas
 4. Love in the Gospel of Thomas
 5. The Doctrine of Sin in the Gospel of Thomas
 6. The Theology of the Gospel of Thomas
 7. Does the gospel of Thomas teach the Trinity?
 8. What the Gospel of Thomas Does Not Teach

Wednesday, 24 July 2019

Dominante kenmerken van Gods soevereiniteit

Onder de dominante kenmerken van Gods soevereiniteit zijn liefderijke goedheid, genade, gerechtigheid en onpartijdigheid in het bedienen van gerechtigheid.
Daarom moeten we, wanneer we Jehovah's soevereiniteit bekijken, er anders naar kijken dan die van menselijke heerschappijen.

Lees de volgende artikelen over die soevereiniteit:

+
 1. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 2. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 3. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Dominant features of God’s sovereignty

Among the dominant features of God’s sovereignty are loving-kindness, mercy, righteousness and impartiality in administering justice. Therefore, when we view Jehovah’s sovereignty, we are compelled to look at it differently from that of human rulerships.

Please find following articles talking about that sovereignty:
 1. That people finally realize that Jehovah is the Supreme God of the earth
 2. Recognising Jehovah’s sovereignty

Monday, 15 July 2019

Brain damage and dementia perhaps not glamorous enough to allow patients to live

In reply to Vincent Lambert died on Thursday at 8.24am

Are brain damage and dementia not glamorous enough to allow patients to live, because the intellectual impairment really does make all of us uneasy about our own stupidity?

In a collective opinion page on April 18, 70
 “doctors and professionals specialized in the care of persons with cerebral palsy in a vegetative or pauci-relational state”
said about Vincent Lambert that
 “it is obvious that he is not at the end of life”.
Auestion might be:
When is a person at the end of his life?
And how far can or may we go when we see an animal or human being in a certain state which does not seem a "good living" state?

When we see an animal suffering a lot we do not let it continue to suffer, but in the case of a human being what are we willing to do? And can one say the brain-damaged French man who was in a state of impaired consciousness for 11 years, Vincent Lambert,  was suffering? When we saw life pictures of him we could not have that impression, even saw moments him laughing.

The doctors decided to stop hydration and nutrition, while keeping him as comfortable as possible while he could die of thirst and starvation. Would we let an animal starve to death?
How does it come we as human beings do not find it horrible to have an other human being die of thirst and hunger? Was it than not better to have the man sedated out of his mind?

We don't starve animals to death because it's inhumane.
How on earth can this be allowed to be done to a human being?

In such instances is it than not better to bring a person in a deep sleep and have him to die in that sleep?