Wednesday, 16 August 2017

The Vatican really doesn't want Belgian Catholics to perform euthanasia

In May the Broeders van Liefde (Brothers of Charity) in Boechout by Antwerp, announced it would allow doctors to perform euthanasia at its 15 psychiatric hospitals in Belgium, one of only two countries — along with the Netherlands — where doctors are legally allowed to kill people with mental health problems, at their request.
In reaction to that proposed idea Pope Francis I ordered them stop offering euthanasia in its psychiatric hospitals and warned them if they wanted to continue their idea they would be expelled from the Roman Catholic Church.

The Christian brothers would not offer euthanasia so easily but would have it only performed if there would be “no reasonable treatment alternatives” and that such requests would be considered with “the greatest caution.” for the first time it is that Catholic brethren express euthanasia to be an ordinary medical practice that falls under the physician’s therapeutic freedom and that the people running a hospital, psychiatric or medical centrum should listen to the medics.

But it seems that the Belgian charity’s administrative headquarters in Rome are not pleased with their Belgian confraters. They issued already a statement in May, arguing that allowing euthanasia “goes against the basic principles” of the Catholic Church, but it looks like the brethren in Belgium want to put foot.
Some weeks further now we still do not know what the the Belgium charity is going to do.

Mattias De Vriendt, a spokesman for the Belgium charity, said the charity’s hospitals had received requests from patients seeking euthanasia recently but could not say whether any procedures had been performed.

The vast majority of patients seeking euthanasia in Belgium have a fatal illness like cancer or a degenerative disease. While the number of people euthanized for psychiatric reasons accounts for only about 3 per cent of Belgium’s yearly 4,000 euthanasia deaths, there has been a threefold increase in the past decade.

Critics have previously raised concerns about Belgium’s liberal approach to euthanasia while advocates say that people with mental health illnesses should be granted the same autonomy as those with physical diseases.

+++

Monday, 17 July 2017

Ken jij een Jeshua-ist

Vermoedelijk weet jij wel wie of wat een Christen is. Naast christenen die zich zo noemen vinden wij ook Messiaansen, waarvan er bij zijn die zich als Jood aanschouwen terwijl anderen zich als Christen aanschouwen. Vreemd genoeg is er bij die Messiaansen ook een stroming die de Drie-eenheid aanhoudt. Vreemd genoeg zelfs bij een groep die zich Messiaanse Joden noemt.

Bij Jeshua-isten is er geen plaats voor de drie-eenheid. Vermoedelijk is die naam Jeshua-ist vreemd. Het is een naam om de volgelingen van de Joodse Nazareen Jeshua, in het Nederlands ook Jeshoea geschreven, aan te duiden. Als volgelingen van de rebbe Jeshua houden zij er aan om werkelijk de leerstellingen van die Zoon van David na te leven.

Op de site van de Jeshua-isten kan u meer informatie vinden over deze groepering die het geloof in Jezus Christus wil verspreiden en de mensen het verschil wil aantonen tussen de algemeen Katholiek of Protestants 'Kerkeklijke' en 'Bijbelse' Christus.

Kom er dus meer over te weten door volgende webpagina's te lezen:

Friday, 14 July 2017

Mosoel heroverd maar humanitaire toestand blijft alarmerend

De coalitie mag dan aankondigen dat Mosoel heroverd is, de humanitaire toestand blijft, door het maandenlange conflict dat de stad verwoestte, alarmerend. Na eerst volop ingezet te hebben op spoedchirurgie, past AZG haar activiteiten aan om beter in te spelen op de dringende noden van de bevolking.

De AZG-teams blijven de vele gevallen van ondervoeding aanpakken bij voornamelijk kinderen jonger dan één jaar. Naar schatting werden tussen 12.000 en 30.000 mensen gewond tijdens het conflict. In totaal voorziet AZG de nodige medische zorg aan de inwoners van Mosoel in acht projecten rond de stad, gaande van moeder- en kindzorg, mentale gezondheidszorg tot post-operatieve zorg.

Friday, 23 June 2017

Een kijk op de Thora

Op het web kan u sinds enkele dagen een site vinden die naar de Joodse gemeenschap de reden wil voorleggen om uit te kijken naar de Messias in deze dagen.

Naar Niet-Joden, Christenen, anders gelovigen en niet-gelovigen wil de site Jeshua-ists de Wetsbepalingen van de Allerhoogste Schepper voor leggen. Hiertoe kijkt Immanuel Verbondskind naar de Thora of Tora / Torah die bestaat uit vijf delen of boeken, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven.

Mits er in onze contreien ook Joodse afstammelingen wonen die niet meer zo Hebreeuws taalkundig zijn is het mooi dat er nu voor hen en voor geïnteresseerden een mogelijkheid wordt geboden om enkele Nederlandse vertalingen uit Joods perspectief onder ogen te krijgen.

Op de twee sites (Immanuel Verbondskind + Jeshua-ists) kan men de volgorde en namen van de boeken vinden volgens de traditionele Hebreeuwse overlevering.

Vlamingen en Nederlanders mogen dan wel gewoon zijn aan de Nederlandse Katholiek-Protestantse titels die op de Griekse en Latijnse vertaling gebaseerd zijn. Het is best om ook de betekenis van die oorspronkelijke betiteling van de Hebreeuwse Geschriften te kennen.
Bij de vertalingen op bovengenoemde sites worden aan de Bijbelboeken van het Oude Testament de naam gegeven die enigszins de inhoud van het desbetreffende boek weergeeft.
Deze namen zijn via het Latijn uiteindelijk in de Nederlandse Bijbel terechtgekomen.
(In sommige talen, zoals in het Duits, spreekt men van het ‘Eerste boek van Mozes’, ‘het Tweede boek van Mozes’, etc.)

Op de mooie site van Peter & Vanessa Steffens  uit Nederland, staat een degelijk overzicht (bij hun Tora indeling) dat ook hier onder geplaatst is, om u een goed beeld te geven van de naam en rede van die naam, zodat u verder de titels van die boekdelen zal kunnen plaatsen als zij ter berde komen op bovenstaande sites en op From Guestwriters.


HEBREEUWSBETEKENISGRIEKS (LXX)BETEKENIS
Be-reshietIn een beginGenesis kosmouWording der wereld
ShemotNamenExodos AigyptouUittocht uit Egypte
Wa-jikraEn Hij riepLeuitikon (Leviticus)genoemd naar de levieten
Be-midbarIn de woestijnArithmoi (Numeri)Getallen
DewariemWoordenDeuteronomionTweede wet / herhaling wet

HEBREEUWSLATIJNINHOUD VAN HET BOEK
BereshietGenesisZondeval en belofte, de aartsvaders en Jozef
ShemotExodusVervulling van de belofte, de verlossing
De bouw van Gods Woning, de Tabernakel
WajikraLeviticusHet priesterschap en de offers
Het dienen van God en mensen
BemidbarNumeriHet leven met God in de woestijn (beeld v.d. wereld)
DewariemDeuteronomiumUitwerking van de instructie

Sunday, 18 June 2017

Jeshua-ists and Messianics

In the world of Messianic we may find a problem that there are Messianic Jews and Messianic groups who have believers in a triune god instead of believing the God of the Jewish rebbe Jeshua, Jesus Christ, Who is the God of Israel and the God of Abraham.

Facing that problem several Jews who came to believe in Jeshua being the Messiah do not want to call themselves Messianic Jew do detest Messianics because they can be associated with trinitarian Christians. Therefore it could not be a bad idea to have an indication that they are following the real Jesus Christ, rebbe Jeshua, who worshipped only the One and Only One True God of Israel, Divine Creator of heaven and earth.

The new website Jeshua-ists wants to offer a place to show the world how one can believe in Jesus Christ the Messiah and belong to the Jewish or to the Goyim or Gentile community, but still worshipping the same God as Jeshua and forming one community under the name of Jesus and as such being united in the body of Christ.


*

Please do find the tow recent formed websites to present Jesus or Jeshua as the Way to God:

Immanuel Verbondskind
&
Jeshua-ists

Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten

Het choemasj (letterlijk: vijf) van Dasberg kan aanzien worden als de standaard-editie van de Thora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt in de Joodse Nederlandstalige gemeenschap.

Voordeel van dat werk is dat de tekst verdeeld wordt in de parsjiot, zodat men steeds duidelijk kan zien waar de Thoralezing wordt onderbroken.

De Nederlandse en Hebreeuwse tekst staan van oudsher op tegenover elkaar liggende pagina’s, zodat tekstvergelijking gemakkelijk is. Deze Bijbelvertaling, uitgave van 1970, bevat de vijf boeken van Mozes (Choemash ofwel Thora), aangevuld met delen van de grote en kleine profeten, de Haftarot, die de wekelijkse Thora-lezing aanvult.

Dasberg vertaalde volgens de dynamisch-equivalente methode, welke een minder letterlijke vertaling dan tot dan toe gebruikelijk was heeft verwezenlijkt. Hij heeft, met andere woorden, meer vertaald naar de geest dan naar de letter. Het was zijn opzet om de Thora voor de moderne lezer beter toegankelijk te maken. Hij deed dit naar Amerikaans voorbeeld. Daar kwam in 1966 de eerste dynamisch-equivalente vertaling uit van het Nieuwe Testament. Nadien is in Nederland ook ook de De Groot Nieuws Bijbel van 1983 volgens dezelfde principes tot stand gekomen.

De vertaling van Dasberg werd in de jaren 70 met vreugde ontvangen. De na-oorlogse joodse gemeenschap had een kennelijke behoefte aan een moderne vertaling die goed aansluit bij het hedendaagse taalgebruik.

Zo noodzakelijk als de vertalingen van Mulder en 'Onderwijzer' waren in de 19e en het begin van de 20e eeuw, zo’n behoefte was er aan het eind van de 20e eeuw aan een nieuwe, bruikbare vertaling.

De vertaling van Dasberg heeft een vaste plaats in synagoge en gezin veroverd. Ze krijgt echter concurrentie van de De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) die nu onlangs ook met haar versie voor Joden naar buiten kwam. Ook al voor de originele versie van de NBV - Tenach-uitgave (Oude Testament) van de NBV, (2007) - waren voor de vertaling van het Oude Testament ook Joodse supervisoren betrokken waren. In de 2017 kan men er ook de meer oorspronkelijke (vernederlandste Joodse) namen vinden

Op het web kan u voortaan ook teksten van die Joodse uitgaven vinden in artikelen waar hoofdzakelijk teruggegrepen wordt naar de (1) Orthodox Jewish Bible + Orthodox Joodse Bijbel Vertaling, (2) Israeli Authorised Version + de Israëlisch Geautoriseerde versie, (3) The Scriptures + De Geschriften en terzijde naar (4) Onderwijzer, op de sites van de Jeshua-isten (Jeshua-ists) en Immanuel Verbondskind.

Opvallend er bij is de verschillen voor de Vernederlandsing of de gebruikte namen: voor Mozes wordt bij Dasberg Mosjé gebruikt terwijl in de OJB en De Geschriften de voorkeur wordt gegeven aan Moshe, Eva wordt bij Dasberg zowel als bij de Jeshu-isten de mannin Chavah. Zo kan men voor Jakob, Jacob en Ya’akov vinden en Mitzrayim voor Egypte. Bij Dasberg wordt Abel dan weer Hewel, enz. Namen die wel voor wat gewenning zullen vragen bij hen die met vertalingen van Christendom zijn groot gebracht.

+

Voorgaande

Joodse Bijbelvertaling 

 

 +

++

Joodse bijbelvertaling

Wij moeten terug gaan tot in 1868 voor een laatste complete editie Nederlands-Hebreeuwse uitgave te vinden, alhoewel men het ook niet echt een de Joodse Bijbel vertaling kan noemen mits het eigenlijk gewoon gaat om de Statenvertaling die afgedrukt staat naast de Hebreeuwse brontekst.

In 1970 verscheen een tweetalige editie met de vertaling van Jitschak Dasberg, maar die bevat niet alle bijbelboeken.

In april dit jaar werd er weer eens een poging gedaan om een zogenaamd Joodse bijbelvertaling voor te leggen. Hierbij valt weer eens op dat men onvoldoende moeite heeft gedaan om vanuit de Hebreeuws-culturele gedachte een echt nieuw vertaling naar het hedendaags Nederlands te maken.
Wij kunnen opmerken dat de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling in zijn geheel overgenomen is met enkele wijzigingen. Zo volgen de indeling en de volgorde van de bijbelboeken de Joodse canon en zijn de namen gespeld naar hun Hebreeuwse uitspraak: Mosjee in plaats van Mozes en Jeroesjalajim in plaats van Jeruzalem. Het meest opvallende verschil is ongetwijfeld de weergave van de Godsnaam JHWH. Deze wordt niet weergegeven met 'de HEER' maar met 'de EEUWIGE'.

Voor de naam van de bijbel is de keuze gevallen op TaNaCH, wat de afkorting is van de woorden Tora (de vijf boeken van Mozes), Neviiem (de Profeten) en Chetoeviem (de Geschriften), de drie delen waaruit de Joodse Bijbel is opgebouwd.

Friday, 16 June 2017

Veranderingskracht

Elkeen van ons heeft zelf het grootste deel van zijn of haar leven in handen.  Het is wat wij doen met de gaven die wij van nature hebben meegekregen dat ons verder levensverloop mee zal bepalen.
''Een moderne alchemist verandert lood in de schoenen naar goud in zijn handen.'' 
 Gino DekeyzerTuesday, 13 June 2017

Isaac A Type of Christ


Darren Sutcliffe

Isaac As A Type Of Christ


1. Isaac promised for a long time; his birth being a miracle. So with Jesus, he was promised from the beginning of the world and he was of miraculous conception.
2. Isaac took patiently the mocking from Ishmael, not retaliating. Jesus was mocked and persecuted by his brethren, yet he opened not his mouth.
3. Isaac and his father were alone on the mount. Christ bore his grief in close communion with his Father in Gethsemane.
4. Isaac did not object, but was great in faith. Christ submitted himself to His Father saying, “Not my will, but thine be done.”
5. Isaac and Christ both carried their wood.
6. Isaac knew what was to befall him and so did Christ. Isaac, as it were, was raised from the dead and Christ rose from the tomb.
Isaac As A Type Of Christ