Thursday, 17 August 2017

Mijn gebed voor vandaag

 
 
Here God, help mij
 om me niet te ergeren aan frustrerende onderbrekingen die mij afhouden van de dingen die ik meen te moeten doen.
 Geef mij geduld.
Help mij om m’n ik-gerichte geldingsdrang aan de kant te schuiven
 en me open te stellen voor alles wat U wilt dat ik vandaag doe. 

Leer mij ongewenste onderbrekingen te zien als onverwachte mogelijkheden! 
Amen.

  Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (Jacobus 1 vers 4).
 
 

God, Strengthen my human weaknesses

 
 
I pray that Your Almighty power will strengthen my human weaknesses.

Hear my prayer, O God,
may it echo in Your ear.

In Jesus name, amen

Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan

In onze kapitalistische maatschappij valt het op dat wij tegen een Bijbels analfabetisme opkijken; Velen mogen zich dan wel Christen noemen maar weten niet echt wat er juist in de bijbel staat en praten dikwijls als een papegaai de kerkelijke doctrines na of denken dat hun kerkgemeenschap iets heel anders leert dan wat hun basis regel is. Zo treft men in België heel wat Katholieken aan die beweren dat Jezus niet God is en er op staan dat Jezus de zoon van God is, maar er ook op staan dat hun Kerk dat leert, wat dan weer niet zo is.

Ook vinden wij in onze contreien mensen die beweren dat in het protestantisme er de liefde voor de Heilige Schrift en voor Christus is, terwijl ze soms over het hoofd zien dat daar meermaals meer aandacht wordt gegeven aan de omvangrijke muziek- en zangcultuur.

Wat mensen wel opmerken is hoe er in de Kerk heel wat gaande is dat helemaal niet volgens de ethiek is en dat meerdere kerkgenootschappen ziek zijn in hun levenshouding naar omgang van hun geestelijken met kinderen of jongeren in het bijzonder.

Opvallend is dat er in de protestante gemeenschappen het effectieve Woord van God zo weinig aan bod komt; Men zwaait er wel met enkele zinnen, dikwijls nog uit de context genomen. Alsook kan men er een verwaarlozing van het sacrament, met name van de betekenis van avondmaal en eucharistie aantreffen.

Wat meerdere mensen tegen de borst stoot is eerst en vooral de houding van de Kerk tegen haar pedofiele priesters of hen die een voorbeeldfunctie bekleden alsook de verdeeldheid, voortdurende splitsingen en een moeizame interne oecumene: "zoeken naar waarheid zonder liefde."

Katholiciteit behoort niet enkel tot de Rooms Katholieken en bewaart protestanten voor individualisme 
en kerkelijk sektarisme, aldus 
dr. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, die zich primair beschouwt als christen.
„Dat is mijn naam, protestant is mijn bijnaam. Verder ben ik als protestant katholiek. Het is in strijd met het belijden van de kerk om katholiek gelijk te stellen met rooms-katholiek. Hoe persoonlijk geloof ook is, de kerk is een gemeenschap van mensen: twee of drie, samen in de Naam van Christus.”
 Verder zegt hij
 „Protestants geloven is persoonlijk, maar nooit exclusief of individualistisch, los van anderen. Een protestant moet in de ruimte van de katholiciteit ademen. Wie dit niet doet, versmalt geloof tot een privé-aangelegenheid en maakt van de kerk een religieus clubje. Ofwel, die amputeert het lichaam van Christus.”

Vorig jaar september vond bisschop De Korte dat Christenen elkaar wereldwijd steeds meer vinden, maar Dr. De Reuver is genuanceerder.
 „Op het grondvlak zie ik juist een moeizame relatie. De moeite om avondmaal en eucharistie samen te vieren, is niet uit te leggen. Anderzijds: je ziet tegenwoordig ook een nivellering ten aanzien van de verschillen: wat maakt het uit of je protestant of katholiek bent. Ook dat is verlies.”

Wat ook enorm opvalt als men op fora gaat op het net zowel bij specifieke website forums als op Facebook Groups over religieuze of geloofsaspecten, dat de gebezigde taal echt beneden peil is; Men kan er leden vinden die beweren christen te zijn maar anderen de huid vol schelden en het allerlelijkste toewensen. Een grote meerderheid toont er helemaal geen houding Jezus Christus waardig. Ook laten zij in hun kaarten van onkunde of weinig Schriftkennis zien. Men zal dan ook niet veel referenties naar Schriftplaatsen vinden of diepgaande studies over Bijbelgezegden vinden.

Normaal gesproken zou een kerk een gemeenschap van mensen moeten zijn en zou men denken dat waar twee of drie mensen samen zijn in de Naam van Christus, dat men dan een kerk vindt.Maar bij die groepen vindt men wel meerdere mensen die beweren christen te zijn maar door hun houding weinig getuigenis afleggen van dat christen zijn.

Het zou fijn zijn dat diegenen die beweren christen te zijn en zich op zulke groepen aldus willen profileren eerst en vooral die houding gaan aan nemen die Christus van een volgeling van hem zou verwachten. Vervolgens hoop ik dat zij ook wat meer moeite zullen getroosten on de Bijbel wat beter te kennen.

Prediking is meer dan nodig. Met die afschuwelijke taal die sommigen gebruiken zal men op die forums geen mensen kunnen bekeren tot het ware geloof. Het is een vast staand feit dat die forums mensen eerder doet afstappen van het geloof in het algemeen en hen er toe brengt om zich meer en meer tegen religie te gaan verzetten.

Touro Synagogue in Newport, Rhode Island

Touro Synagogue in Newport, Rhode Island, the nation's oldest synagogue, will no longer be in the hands of the local congregation but rather under the control of the nation's first Jewish congregation, in New York, Shearith Israel.

A federal appeals court in Boston overturned a lower court's decision that put control of the building and a set of bells worth millions of dollars in the hands of the congregation that worships there.

The 1st U.S. Circuit Court of Appeals decided on Wednesday that Shearith Israel is the rightful owner of the bells and the synagogue.

An attorney for the Newport congregation said he was disappointed with the panel's ruling.
"We are reviewing our legal options on behalf of the Touro Synagogue and Jeshuat Israel, the Congregation that has prayed there for over a century,"
 attorney Gary Naftalis said.

Touro Synagogue holds an important place in the history of the nation's commitment to religious liberty. In 1790, George Washington visited Touro, and then sent a letter to the congregation pledging America's commitment to religious liberty.

The synagogue, dedicated in 1763, is a national historic site that draws thousands of visitors each year.
By 1820, all of the Jews had left Newport, and Congregation Shearith Israel became trustee of Touro. It was reopened later that century as Jews began to move back to the city.

The dispute over ownership began when the Newport congregation, which was struggling with money, formed a plan to establish an endowment by selling the bells to the Museum of Fine Arts. The New York congregation objected, arguing that the sale would violate religious law and would be akin to selling a "birthright."

Wednesday, 16 August 2017

The Vatican really doesn't want Belgian Catholics to perform euthanasia

In May the Broeders van Liefde (Brothers of Charity) in Boechout by Antwerp, announced it would allow doctors to perform euthanasia at its 15 psychiatric hospitals in Belgium, one of only two countries — along with the Netherlands — where doctors are legally allowed to kill people with mental health problems, at their request.
In reaction to that proposed idea Pope Francis I ordered them stop offering euthanasia in its psychiatric hospitals and warned them if they wanted to continue their idea they would be expelled from the Roman Catholic Church.

The Christian brothers would not offer euthanasia so easily but would have it only performed if there would be “no reasonable treatment alternatives” and that such requests would be considered with “the greatest caution.” for the first time it is that Catholic brethren express euthanasia to be an ordinary medical practice that falls under the physician’s therapeutic freedom and that the people running a hospital, psychiatric or medical centrum should listen to the medics.

But it seems that the Belgian charity’s administrative headquarters in Rome are not pleased with their Belgian confraters. They issued already a statement in May, arguing that allowing euthanasia “goes against the basic principles” of the Catholic Church, but it looks like the brethren in Belgium want to put foot.
Some weeks further now we still do not know what the the Belgium charity is going to do.

Mattias De Vriendt, a spokesman for the Belgium charity, said the charity’s hospitals had received requests from patients seeking euthanasia recently but could not say whether any procedures had been performed.

The vast majority of patients seeking euthanasia in Belgium have a fatal illness like cancer or a degenerative disease. While the number of people euthanized for psychiatric reasons accounts for only about 3 per cent of Belgium’s yearly 4,000 euthanasia deaths, there has been a threefold increase in the past decade.

Critics have previously raised concerns about Belgium’s liberal approach to euthanasia while advocates say that people with mental health illnesses should be granted the same autonomy as those with physical diseases.

+++

Monday, 17 July 2017

Ken jij een Jeshua-ist

Vermoedelijk weet jij wel wie of wat een Christen is. Naast christenen die zich zo noemen vinden wij ook Messiaansen, waarvan er bij zijn die zich als Jood aanschouwen terwijl anderen zich als Christen aanschouwen. Vreemd genoeg is er bij die Messiaansen ook een stroming die de Drie-eenheid aanhoudt. Vreemd genoeg zelfs bij een groep die zich Messiaanse Joden noemt.

Bij Jeshua-isten is er geen plaats voor de drie-eenheid. Vermoedelijk is die naam Jeshua-ist vreemd. Het is een naam om de volgelingen van de Joodse Nazareen Jeshua, in het Nederlands ook Jeshoea geschreven, aan te duiden. Als volgelingen van de rebbe Jeshua houden zij er aan om werkelijk de leerstellingen van die Zoon van David na te leven.

Op de site van de Jeshua-isten kan u meer informatie vinden over deze groepering die het geloof in Jezus Christus wil verspreiden en de mensen het verschil wil aantonen tussen de algemeen Katholiek of Protestants 'Kerkeklijke' en 'Bijbelse' Christus.

Kom er dus meer over te weten door volgende webpagina's te lezen:

Friday, 14 July 2017

Mosoel heroverd maar humanitaire toestand blijft alarmerend

De coalitie mag dan aankondigen dat Mosoel heroverd is, de humanitaire toestand blijft, door het maandenlange conflict dat de stad verwoestte, alarmerend. Na eerst volop ingezet te hebben op spoedchirurgie, past AZG haar activiteiten aan om beter in te spelen op de dringende noden van de bevolking.

De AZG-teams blijven de vele gevallen van ondervoeding aanpakken bij voornamelijk kinderen jonger dan één jaar. Naar schatting werden tussen 12.000 en 30.000 mensen gewond tijdens het conflict. In totaal voorziet AZG de nodige medische zorg aan de inwoners van Mosoel in acht projecten rond de stad, gaande van moeder- en kindzorg, mentale gezondheidszorg tot post-operatieve zorg.

Friday, 23 June 2017

Een kijk op de Thora

Op het web kan u sinds enkele dagen een site vinden die naar de Joodse gemeenschap de reden wil voorleggen om uit te kijken naar de Messias in deze dagen.

Naar Niet-Joden, Christenen, anders gelovigen en niet-gelovigen wil de site Jeshua-ists de Wetsbepalingen van de Allerhoogste Schepper voor leggen. Hiertoe kijkt Immanuel Verbondskind naar de Thora of Tora / Torah die bestaat uit vijf delen of boeken, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven.

Mits er in onze contreien ook Joodse afstammelingen wonen die niet meer zo Hebreeuws taalkundig zijn is het mooi dat er nu voor hen en voor geïnteresseerden een mogelijkheid wordt geboden om enkele Nederlandse vertalingen uit Joods perspectief onder ogen te krijgen.

Op de twee sites (Immanuel Verbondskind + Jeshua-ists) kan men de volgorde en namen van de boeken vinden volgens de traditionele Hebreeuwse overlevering.

Vlamingen en Nederlanders mogen dan wel gewoon zijn aan de Nederlandse Katholiek-Protestantse titels die op de Griekse en Latijnse vertaling gebaseerd zijn. Het is best om ook de betekenis van die oorspronkelijke betiteling van de Hebreeuwse Geschriften te kennen.
Bij de vertalingen op bovengenoemde sites worden aan de Bijbelboeken van het Oude Testament de naam gegeven die enigszins de inhoud van het desbetreffende boek weergeeft.
Deze namen zijn via het Latijn uiteindelijk in de Nederlandse Bijbel terechtgekomen.
(In sommige talen, zoals in het Duits, spreekt men van het ‘Eerste boek van Mozes’, ‘het Tweede boek van Mozes’, etc.)

Op de mooie site van Peter & Vanessa Steffens  uit Nederland, staat een degelijk overzicht (bij hun Tora indeling) dat ook hier onder geplaatst is, om u een goed beeld te geven van de naam en rede van die naam, zodat u verder de titels van die boekdelen zal kunnen plaatsen als zij ter berde komen op bovenstaande sites en op From Guestwriters.


HEBREEUWSBETEKENISGRIEKS (LXX)BETEKENIS
Be-reshietIn een beginGenesis kosmouWording der wereld
ShemotNamenExodos AigyptouUittocht uit Egypte
Wa-jikraEn Hij riepLeuitikon (Leviticus)genoemd naar de levieten
Be-midbarIn de woestijnArithmoi (Numeri)Getallen
DewariemWoordenDeuteronomionTweede wet / herhaling wet

HEBREEUWSLATIJNINHOUD VAN HET BOEK
BereshietGenesisZondeval en belofte, de aartsvaders en Jozef
ShemotExodusVervulling van de belofte, de verlossing
De bouw van Gods Woning, de Tabernakel
WajikraLeviticusHet priesterschap en de offers
Het dienen van God en mensen
BemidbarNumeriHet leven met God in de woestijn (beeld v.d. wereld)
DewariemDeuteronomiumUitwerking van de instructie

Sunday, 18 June 2017

Jeshua-ists and Messianics

In the world of Messianic we may find a problem that there are Messianic Jews and Messianic groups who have believers in a triune god instead of believing the God of the Jewish rebbe Jeshua, Jesus Christ, Who is the God of Israel and the God of Abraham.

Facing that problem several Jews who came to believe in Jeshua being the Messiah do not want to call themselves Messianic Jew do detest Messianics because they can be associated with trinitarian Christians. Therefore it could not be a bad idea to have an indication that they are following the real Jesus Christ, rebbe Jeshua, who worshipped only the One and Only One True God of Israel, Divine Creator of heaven and earth.

The new website Jeshua-ists wants to offer a place to show the world how one can believe in Jesus Christ the Messiah and belong to the Jewish or to the Goyim or Gentile community, but still worshipping the same God as Jeshua and forming one community under the name of Jesus and as such being united in the body of Christ.


*

Please do find the tow recent formed websites to present Jesus or Jeshua as the Way to God:

Immanuel Verbondskind
&
Jeshua-ists

Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten

Het choemasj (letterlijk: vijf) van Dasberg kan aanzien worden als de standaard-editie van de Thora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt in de Joodse Nederlandstalige gemeenschap.

Voordeel van dat werk is dat de tekst verdeeld wordt in de parsjiot, zodat men steeds duidelijk kan zien waar de Thoralezing wordt onderbroken.

De Nederlandse en Hebreeuwse tekst staan van oudsher op tegenover elkaar liggende pagina’s, zodat tekstvergelijking gemakkelijk is. Deze Bijbelvertaling, uitgave van 1970, bevat de vijf boeken van Mozes (Choemash ofwel Thora), aangevuld met delen van de grote en kleine profeten, de Haftarot, die de wekelijkse Thora-lezing aanvult.

Dasberg vertaalde volgens de dynamisch-equivalente methode, welke een minder letterlijke vertaling dan tot dan toe gebruikelijk was heeft verwezenlijkt. Hij heeft, met andere woorden, meer vertaald naar de geest dan naar de letter. Het was zijn opzet om de Thora voor de moderne lezer beter toegankelijk te maken. Hij deed dit naar Amerikaans voorbeeld. Daar kwam in 1966 de eerste dynamisch-equivalente vertaling uit van het Nieuwe Testament. Nadien is in Nederland ook ook de De Groot Nieuws Bijbel van 1983 volgens dezelfde principes tot stand gekomen.

De vertaling van Dasberg werd in de jaren 70 met vreugde ontvangen. De na-oorlogse joodse gemeenschap had een kennelijke behoefte aan een moderne vertaling die goed aansluit bij het hedendaagse taalgebruik.

Zo noodzakelijk als de vertalingen van Mulder en 'Onderwijzer' waren in de 19e en het begin van de 20e eeuw, zo’n behoefte was er aan het eind van de 20e eeuw aan een nieuwe, bruikbare vertaling.

De vertaling van Dasberg heeft een vaste plaats in synagoge en gezin veroverd. Ze krijgt echter concurrentie van de De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) die nu onlangs ook met haar versie voor Joden naar buiten kwam. Ook al voor de originele versie van de NBV - Tenach-uitgave (Oude Testament) van de NBV, (2007) - waren voor de vertaling van het Oude Testament ook Joodse supervisoren betrokken waren. In de 2017 kan men er ook de meer oorspronkelijke (vernederlandste Joodse) namen vinden

Op het web kan u voortaan ook teksten van die Joodse uitgaven vinden in artikelen waar hoofdzakelijk teruggegrepen wordt naar de (1) Orthodox Jewish Bible + Orthodox Joodse Bijbel Vertaling, (2) Israeli Authorised Version + de Israëlisch Geautoriseerde versie, (3) The Scriptures + De Geschriften en terzijde naar (4) Onderwijzer, op de sites van de Jeshua-isten (Jeshua-ists) en Immanuel Verbondskind.

Opvallend er bij is de verschillen voor de Vernederlandsing of de gebruikte namen: voor Mozes wordt bij Dasberg Mosjé gebruikt terwijl in de OJB en De Geschriften de voorkeur wordt gegeven aan Moshe, Eva wordt bij Dasberg zowel als bij de Jeshu-isten de mannin Chavah. Zo kan men voor Jakob, Jacob en Ya’akov vinden en Mitzrayim voor Egypte. Bij Dasberg wordt Abel dan weer Hewel, enz. Namen die wel voor wat gewenning zullen vragen bij hen die met vertalingen van Christendom zijn groot gebracht.

+

Voorgaande

Joodse Bijbelvertaling 

 

 +

++