Thursday, 26 November 2020

Religiestress en corona maatregelen

Het moet gezegd worden. De laatste maanden lijken heel wat mensen onder hoogspanning te staan. Opvallend daarbij is ook dat meerdere gelovigen heel wat moeilijkheden hebben met de uitsluiting om met velen samen te komen.

Vooral de Nederlandse maatschappij blijkt steeds meer last van religiestress te hebben. Al bij de eerste lockdown bleken heel wat Nederlanders en Franse evangelisten zich niet aan die beperkingen te willen houden. Begin oktober woedde een felle discussie over de vrijstelling op de 30-personenregel voor kerken, gevoed door ‘massale kerkgang in Staphorst’. Hierbij werd volgens sommigen niet gemeld dat alle geldende coronaregels in acht werden genomen en dat de diensten keurig verliepen. Hierbij kan men dan wel de vraag stellen wat dat 'keurig verloop' wel mag betekenen. In ieder geval kan elk zinnig mens wel inzien dat zulke bijeenkomsten onverantwoord waren en nog steeds zijn in deze corona crisis.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers reageerde in eerste instantie afkeurend op Twitter. Later kwam hij daarop terug: hij had genuanceerder willen zijn.

Anderhalve maand later ontstond een nog fellere rel over vermeende ‘anti-homoverklaringen’ binnen het reformatorisch onderwijs. In een blog op haar website nam de ChristenUnie afstand van zulke verklaringen. Drie dagen later bleek dat de ophef op gebakken lucht gebouwd was: geen enkele identiteitsverklaring binnen het reformatorisch onderwijs vermeldt homoseksualiteit.

Door het ongebreideld willen samen komen geven bepaalde christelijke groepen hen die tegen het christelijk geloof zijn, koren op de molen om kritiek te uiten op allerlei zaken die zij maar her en der kunnen vinden. Alles wat maar aan de oppervlakte kan komen wordt nu dan gretig aangepakt om met luide stem openbaar te maken en te bekritiseren.

Met juist tegen de corona verplichtingen in te gaan maken vele christenen zichzelf het onderwerp van misnoegdheid en verwerping van zulk een geloof, dat precies geen rekening wil houden met de gezondheidsregels.

Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen

Dezer maanden met de CoViD-19 pandemie is duidelijk geworden hoe bepaalde gelovigen niet zonder hun kerkgemeenschp kunnen omdat ze het plezier en spektakel missen. Sommigen waagden het zelfs toch nog met grote getallen samen te komen ook al werd dat ten volste afgeraden of was het zelfs verboden. Maar daar zag men in bepaalde landen bepaalde gelovigen hun voeten aan vegen terwijl zij zich verdedigden dat Gods Wetten hoger zijn dan de staatswetten en dat God van hen verlangt dat zij samen komen.

Velen vergeten dat God er wel op staat dat mensen denken aan de veiligheid en gezondheid van anderen en dat men het leven van anderen niet in gevaar mag brengen. En dat deden meerderen wel, tot ergernis van de verzorgers die hierdoor nog meer werk hadden.

Als men naar sommige kerkgemeenschappen kijkt is het geen wonder dat sommige buitenstaanders denken of de indruk krijgen dat het in de kerk meer draait rond regels, rituelen, formules en tradities. Voor bepaalde denominaties, waarbij de Rooms en Orthodoxe Katholieken in het bijzonder is dat zeker zo. Wij stevenen nu af op voor hun heilige dagen waarbij hun gelovigen het liefst ook thuis zo veel mogelijk mensen ontvangen en plezier maken.

Sommige priesters en predikanten vinden juist dat die regels, tradities en rituelen er uiteindelijk zijn om vriendschap te versterken, uit te zuiveren en zonodig te herstellen. En om die band gaat het ook wel in het geloofsleven. Een eenling geloof is niet bijzonder. Geloof moet door meerderen beleden worden. Maar of die heidense rituelen daarbij zo nodig zijn, betwijfel ik. Wij moeten namelijk volledig afstand nemen van al die heidense tradities en rituelen. Dat wil wel niet zeggen dat wij nu in deze donkere en eenzame dagen geen lichtjes zouden mogen gaan branden. Indien men wil mee doen met de actie van VTM of overal lichtjes te laten branden, kan men dat als gelovige ook gerust doen. Hierbij moet niets onchristelijks bij gezocht worden. Ook kunnen zulke acties juist een verbondenheid van de mens vertonen, welk in deze tijden echt nodig is.

Het opzetten van lichtjes kan in deze corona crisis wat licht in de duisternis brengen. Maar laten wij daarbij ook eens verder denken over het Licht dat in de wereld kwam en dat velen de komende maand gaan vieren. 

Maar laat iedereen ondertussen het menselijk zo wel het kerkelijk samen komen in levende lijve achterwege laten. Daar is de tijd nog steeds niet voor gekomen Wij horen ten allen prijze nog steeds sociale afstand te houden en onze 'lijfelijke' of 'wezenlijke' contacten tot het minimum te beperken.

Laten wij nu juist de tijd nemen om tot onszelf te komen en in eigen gesloten kring God te herontdekken en herbeleven. Laten wij de intimiteit met Hem aan gaan in plaats van met vele anderen op de een of andere manier samen te komen op een bepaalde locatie, zij het een kerk of thuis.

Terwijl een groot deel van de mensen aangeeft hoe zij snakken naar die Kersttraditie, is het tijd om aan anderen duidelijk te maken dat jij een andere keuze hebt gemaakt en wil gaan voor een dieper gaand geloof.

 

Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering

 In 2016 kloeg predikant Kees van Ekris over de toestand van de 'zieletoestand' van de Nederlanders. Hij haalde  in het Nederlands Dagblad  aan:

"Het is mijn ervaring dat onder predikanten en toegewijde gemeenteleden een diepe vermoeidheid de ziel belaagt. Jarenlang is innerlijke twijfel bevochten, is steeds weer iets gezocht om de vermoeide ziel op te peppen. Meer bidden, vuriger spreken, een extra portie discipline. Het werkt even."

Met de corona pandemie konden velen niet naar hun parochie gaan en werden zij verzocht om virtueel kerkdienst te houden. In Nederland bleken heel wat mensen het daar zeer moeilijk mee te hebben. Ook wij ondervonden dat toen wij onze Nederlandse broeders en zusters uitnodigden om gezamenlijk via het internet het Brood met elkaar te breken. 

Predikant Kees van Ekris dacht toen dat de druk te groot was, en zei:

"De druk op kerk-zijn om die sluwe atmosfeer van verveling te doorbreken en te overwinnen. De druk op de beleving, om een levende christen te zijn die bijna in z’n eentje deze sferen moet kunnen weerstaan. De druk op de discipline, om zelf een standvastig getuige te zijn in dode tijden. De druk op de preek en de prediker om vrolijk en bevlogen, diepzinnig en praktisch de crisis tegen te moeten spreken. We begrijpen de theologie die deze druk intensiveert: meer discipline, meer beleving, meer kekke christenen."

De laatste weken hoorden wij heel wat mensen op de openbare oproep verkondigen dat zij zich verveelden en de corona maatregelen beu waren. Voor het gewone leven konden zij blijkbaar niet op hun eigen een aangename beleving verkrijgen. Waarschijnlijk ligt dat ook aan het feit dat zij (rot)verwend zijn en dat er in hun hart ook weinig plaats is voor de Schepper en ering van Hem. Sommigen gaven aan dat zij de gemeente nodig hadden en dat zij de grote kerkbijeenkomsten nodig hadden om hun geloofsleven te voeden. Vreemd dat zulk een geloofsleven niet in een eigen cocon kan beleefd en gevoed worden door het  Woord van God, de bijbel, zelf!

 Maar in 2016 viel het al op dat velen entertainment lievenden zijn:

De wrange situatie doet zich voor dat alle pogingen om de verveling in de kerk op een al te menselijke wijze het hoofd te bieden (meer entertainment, sterker accent op keuzes, discipline, waarheid) het probleem eerder vergroten dan verkleinen. Nog meer vermoeidheid en verdoving zijn het gevolg. Het zijn de strategieën van ‘meer’ die de vermoeide ziel niet helpen, maar pijnigen."

Het gros van gelovigen is de voeling met de Bijbel verloren. In heel wat protestantse kerken, vooral de Pinksterkerken,  was men er toe gekomen om slechts enkele verzen regelmatig te herhalen en los als schreeuwende reclame teksten te gebruiken. Vele van die aanhalingen uit de evangelies waren slecht holle woorden geworden en uitroepen om te scanderen.

Met geswing en handengeklap gingen velen wel op in het amusante, maar intense verdieping viel meer en meer weg.

De laatste maanden is er aan de mens genoeg tijd gegeven om zich eens af te zonderen en te bezinnen over zijn leven en over wie er belangrijk voor en in is. Vandaag is het Thanksgiving Day en morgen klopt er al een ander pakjesdag aan. Want voor velen is Thanksgivingday slechts een gelegenheidsdag geworden om pakjes te krijgen. Het God danken is ver op de achtergrond geraakt. En op Black Friday draait het weer op consumeren en materiële goederen aanschaffen waarbij weinig plaats over blijft voor geestelijke verrijking. En het valt op dat velen nu ook al bezig zijn met Kerstmis en het hele licht en pakjesgebeuren er rond. Duidelijk is de huidige god goed zichtbaar en staat Mammon mooi recht in de branding.

Versterking van eigenwaarde in tijden van afzondering

In deze tijden van afzondering en ronddwalend virus dat de mens makkelijk klein krijgt, kunnen wij slechts hopen anderen veilig te stellen en daar te helpen waar nodig. Dat wij toch nog in iemand anders zijn of haar leven van betekenis mogen zijn.

 
 
Almachtige God,
versterk mijn eigenwaarde vandaag bij mijn dagelijkse beslommeringen.
Geef mij een gevoel van betekenis.
Geef mij de bijzondere ervaring om iemand te dienen die dat nodig heeft.
Amen.
 
 
Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan (Matthéüs 25 vers 40).
 
 

Hoe staat het met de vrouw in de verkondiging van Gods Woord

 In de Nederlandse kranten is wat ophef rond de taken van de vrouw in de gemeente.

Uit de protestantse hoek komt ook het verwijt dat de Nederlandse Protestantse Kerk aan het  Verroomsen is. Een van de opmerkingen is:

We verroomsen, ook daar wordt het werk alleen nog maar grotendeels door het priesterschap te worden gedaan.

Prof. dr. Wim van Vlastuin vraagt zich in zijn openingsbrief af of hij de Schrift altijd verkeerd heeft begrepen als het om dit onderwerp gaat.

 'Is het mogelijk de Schrift anders te interpreteren? Het lukt me niet om jouw perspectief mee te maken.' 
Kijken we even naar de Schrift:

1 Timotheus 2:11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.

13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

De Apostel Paulus geeft hier de reden aan van het waarom.

Volgens van Vlastuin kan het dus nooit cultuurgebonden zijn alhoewel er velen zijn die opkomen met het feit dat onze wereld en cultuur veranderd zijn en wij ons er moeten aan aanpassen.

Hij zegt:

Wij weten wie Gods scheppingsorde onderuit wil halen, wellicht is het ook een teken van de tijd.

Ik ben er van overtuigd dat een vrouw vast en zeker mag getuigen. Iedere gelovige zou namelijk getuigenis moeten afleggen. Dat is wel iets anders dan een exhortatie of preek geven in de dienst. Voorlezen en gedachten uiten tijdens een dienst zouden ook algemeen moeten kunnen. In onze gemeente komt elke gelovige aan het woord tijdens de dienst. In de meeste kerken van andere denominaties is dat echter niet zo.

Dr. Almatine Leene reageert op de brief van haar collega prof. dr. Wim van Vlastuin. Ze schrijft dat ze in haar werk als dominee de leiding ziet van de Heilige Geest.

"Ik zie het juist als leiding van de Heilige Geest dat we in het spoor van Jezus dichterbij de bedoeling komen van de schepping van man en vrouw en dus van Gods Woord." Zou voor mij een sterk argument kunnen zijn en dan zeker voor deze tijd waarin we de komst van Jezus spoedig mogen verwachten. En dan zullen we allen heersen en regeren samen met Jezus, zonder onderscheid van man en vrouw. 
In zijn recente brief aan dr. Almatine Leene merkte prof. dr. Wim van Vlastuin op:

‘Jezus riep geen vrouwen tot apostel en Paulus heeft nooit vrouwen aangesteld als ouderling’, 

De hersteld hervormde hoogleraar en de eerste vrouwelijke dominee binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kijken door middel van een briefwisseling via CIP.nl in elkaars hart. In een vervolgbrief legt Leene uit waarom in haar ogen de man niet het hoofd is van de vrouw en waarom Jezus twaalf mannen als Zijn apostelen uitkoos.

Mooi dat je veel zaken ziet waarin je mij kunt bijvallen en dat je de insteek van Genesis 1 ook fundamenteel vindt. Ik vind het altijd belangrijk om te zoeken naar waar we elkaar in kunnen vinden want er zijn vaak meer overeenkomsten dan verschillen en die moeten we niet uit het oog verliezen.

De hoogleraar reageert op die briefwisseling in CIP:

Ds. van Vlastuin onderbouwt zijn standpunten met duidelijke bijbelse argumenten en bij Almatine Leene zie je met namewhisful thinking of om het anders te zeggen, van Vlastuin onderwerpt zich aan het gezag van de bijbel en Almatine onderwerpt de bijbel aan haar gezag. In haar preken / interviews heeft ze het ook regelmatig over de Bijbel als inspiratiebron i.p.v. gezaghebbende leidraad. E.e.a. zegt m.i. genoeg. 

Saturday, 10 October 2020

Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording

In deze tijd van het Coronavirus kan men makkelijk zien hoe en welke mensen zich aan regels kunnen houden en verantwoordelijkheid durven nemen tegenover anderen.

In 2018 waarschuwde men al voor een bepaalde epidemie. Die epidemie brak wel door maar een andere kwam nog meer de kop op steken. Maar die onzichtbare vijand die in 2019 de wereld begon te teisteren bracht de epidemie van de onverschilligheid ook naar voor.

De regeringen riepen hun burgers op om zich aan bepaalde maatregelen te houden, welke werkelijk niet echt zo moeilijk hoeven te zijn: afstand houden, regelmatig goed de handen wassen, nabije contacten zo veel mogelijk vermijden en algemeen voldoende afstand houden, alsook wanneer mensen dicht bij elkaar zijn een mondmasker of mondkapje dragen. Zo simpel, maar blijkbaar voor velen toch zo moeilijk of vervelend. Veel mensen zijn niets meer gewoon of willen altijd maar datgene doen wat 'Zij' wensen te doen en hoe zij het willen doen.

De verplichting die vele regeringen aan hun burgers hebben opgelegd worden door meerdere mensen als een beperking van hun vrijheid gezien, terwijl zij niet inzien dat het een beveiligings- maatregel is om de vrijheid en gezondheid van de ander ook te vrijwaren.

Vele mensen vergeten dat zij als ingezetene van een land gehouden zijn tot verbondenheid en verantwoordelijkheid met hun naaste medeburgers. Velen willen wel rechten maar vergeten dat er ook zo iets als plichten bestaan. De plicht of verplichting om zich zodanig te gedragen dat geen schade aan een ander wordt toegebracht. In feite is elke burger in een gemeenschap medeaansprakelijk of toerekeningsvatbaar voor het welzijn van elkeen rondom hem of haar.

Uit plicht of plichtshalve en gewetenshalve zou elke burger in een gemeenschap onder gehoudenheid van erkentelijkheid naar de ander de broederlijke liefde moeten opbrengen om zich in te zetten voor het goed of welzijn van de ander.

De laatste maanden hebben velen echter aangetoond in welke mate zij echter enkel aan zichzelf denken. Het egoïsme heeft op vele plaatsen de overhand genomen. Vooral bij de jongeren ontbreekt het besef van hun betrokkenheid bij het mogelijk in gevaar brengen van een oudere generatie. In Frankrijk kon ik de laatste vier weken getuige zijn hoe de twintigers uit de bol gaan of er niets aan de hand is. Zij vonden het lekker om samen te troepen en om gezellige met velen rond elkaar te pintelieren. Velen hielden zich helemaal niet aan de corona regels. Dat zag men ook op beelden vanuit de kuststreken in Frankrijk, Spanje en België. Daar zag men veel jongeren zich aanstellen (raar, gek, wild, vreemd ...) doen en een handelwijze vertonen welke helemaal niet in deze periode van pandemie thuis horen.

In Frankrijk viel ook wel op dat dertigers en mogelijks veertigers ook geen goed oog hadden op de verzochte maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Wij zijn op plaatsen gekomen waar mensen van die leeftijd met onze beveiliging (mondmasker) lachten. Geen wonder dus dat wij de laatste weken de besmetting in Frankrijk enorm zagen toe nemen. Met zulk onverantwoord gedrag is er geen houden aan.

Is het nu echt zo moeilijk om afstanden te houden en zich en anderen te beschermen met een neus en mond afscherming?

Op 10 oktober 2020 zien wij hoge cijfers die ons tot denken zouden moeten brengen:


Coronavirus gevallen: 37,248,588

Doden: 1,074,469

Herstelden: 27,967,284

In dit nieuwe academiejaar komt het er nu op aan dat er voor gezorgd kan worden dat de scholen open kunnen blijven en dat zo veel mogelijk bedrijven aan het werk kunnen blijven zodat niet te veel mensen zonder werk en/of inkomen komen te zitten. Dat kan enkel verzekerd worden als mensen er voor zorgen dat de besmetting niet nog meer blijft oplopen en dat de ziekenhuis bedcapaciteit niet overbezet geraakt.

Een lockdown kan vermeden worden als iedereen de nodige verantwoordelijkheid neemt en de nodige maatregelen treft om niemand te besmetten. Elke burger heeft het zelf in handen hoe deze verschrikkelijke ziekte al of niet meer mensen zal treffen en het gehele normale leven verder zal kunnen ondermijnen.

+

Vindt ook verder te lezen:

 1. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 2. Christen houding tegenover het milieu
 3. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 4. Corona en carnaval makkelijk gebakken broodjes voor verhogend racisme
 5. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 6. Sterker uit de coronacrisis komen
 7. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 8. België staat voor een nieuwe epidemie
 9. Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit
 10. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 11. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 12. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 13. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 14. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 15. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?
 16. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking

Friday, 9 October 2020

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking

 

 Voorgaande:

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #3 Virtuele bijeenkomsten

Het is niet omdat de Covid-19 pandemie ons in dit kleine landje blijft lastig vallen, dat alles zo maar moet stil vallen.

Vandaag 09 september 2020 zijn er wereldwijd nu al 36,835,067 ernstige besmettingen vastgesteld waarvan er 27,710,554 genezen verklaard zijn. Maar wij moeten ook al
1,068,113 doden betreuren, ook al mogen wij niet vergeten dat kanker bijvoorbeeld veel meer doden eist per jaar dan deze ziekte.

Maar met deze ziekte wordt het openbare leven ontregelt en geraken ziekenhuizen overvol, wat niet met kanker gebeurd. 

Het coronavirus COVID-19 treft 214 landen en gebieden over de hele wereld en 2 internationale transportmiddelen.

Wij kunnen alleen maar hopen dat de mensen zich er bewust van zijn dat de door de regeringen voorgestelde maatregelen voor hun welzijn gekozen zijn, ook al moeten wij toegeven dat het voor hen een moeilijke evenwichtsoefening is dus gezondheid en economie.

Voor ons staat het vast dat wij allen ons zelf moeten beschermen door de nodige hygiënische maatregelen, waarbij het mondkapje of mondmasker met het regelmatig handen wassen en ontsmetten de basisvereisten zijn van de dag, terwijl overal voldoende afstand wordt gehouden.

Om iedereen veilig en wel te houden wordt er op de medewerking van de burger gerekend. Vanuit onze gemeenschap rekenen wij ook op de volle medewerking van alle gelovigen om steeds veilig de dag door te brengen.

Betreft medewerking willen wij gelovigen ook vragen om in deze periode de handen uit de mouwen te steken om daar waar nodig de nodige hul te verlenen. Het is opvallend hoe de vraag naar hulp de laatste maanden is toe genomen. Twijfel en onrust doen de grafieken van verontruste jongeren stijgen. Bij de jongeren telefoon Awel.

Awel wist al in 2018 het aantal beantwoorde oproepen omhoog te trekken tegenover het jaar voordien. Aan de telefoon waren er 22.231 contacten, 17% meer tegenover 2017, bij de chat 7.836, een stijging van 15%. E-mails krijgen altijd een antwoord. Sinds de vernieuwing van het jongerenforum in mei, verdubbelde het aantal goedgekeurde vragen (4.871 in de tweede jaarhelft) bijna, met een verpletterende +92%. Awel maakte haar werking doeltreffender door ongezien veel vrijwilligers te werven, haar forum te innoveren, en dankzij de inspanningen van de vrijwilligers aan de lijn.

Voor heel wat jongeren is de coronacrisis verre van evident, merken hulplijnen op. Ze zien het aantal oproepen en chatgesprekken zienderogen toenemen.

 ‘Jongeren zitten meer thuis: problemen die sluimerden, komen nu naar boven.’
meld de dienst.

Ook de hulplijn 1712 kreeg zag in april haar oproepen met 70 procent meer oproepen toenemen over geweld in vergelijking met de eerste week waarin de maatregelen van kracht waren. De meeste oproepen gingen dan ook nog eens over familiaal geweld. Ook in andere Europese landen neemt het aantal oproepen naar hulplijnen toe. Bij de Spaanse hulplijnen was er in maart een stijging van maar liefst 270 procent van de e-mails. Een tendens die we ook zien bij ons. In België krijgen de hulplijnen krijgen nu dubbel zoveel e-mails in vergelijking met de weken voor de grote uitbreek in maart.
Ook onze e-mailbox geraakt vlugger vol dan voor de coronacrisis.

Bij de jongerentelefoon Awel is het aantal oproepen over eenzaamheid, depressie en angst de voorbije maand verdubbeld in vergelijking met september vorig jaar. 

Bij deze gelegenheid doen wij nog eens een oproep naar mensen die artikelen zouden kunnen schrijven om jongeren en angstigen er bovenop te krijgen. elke stem die iets kan bijdragen tot het algemeen welzijn is welkom en kan zich aanbieden bij mij of via From Guestwriters.

+

Vindt ook

 1. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 2. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 3. Onverantwoord gedrag van vele burgers
 4. Nieuwe sociale etiquette
 5. De Speeltijd is voorbij   
 6. Symptomen Covid-19
 7. Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)
 8. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid
 9. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 10. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 11. De Belg wilt op vakantie gaan
 12. Waarom hebben we ‘iets’ of een andere ‘plek’ nodig – en hoe kunnen we er energie uithalen als we dat doen?
 13. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 14. Sterker uit de coronacrisis komen
 15. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 16. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 17. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 18. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 19. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?

 

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #3 Virtuele bijeenkomsten

 Voorgaande:

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

In 2019 kwam Covid-19 in de kijker en roet strooien in het algemeen omgaansleven, maar ook in het kerkelijk leven. Geen enkele denominatie kon de onzichtbare vijand ontlopen, ook al durfden veel evangelische kerken langer dan gewenst grote bijeenkomsten voorzien, met alle gevolgen van dien. In de evangelische gemeenschap werden al snel meerdere besmettingen vastgesteld waarbij meerdere leden de dood vonden (vooral in de bijeenkomsten in Frankrijk).

De Christadelphian gemeenschappen zagen al snel in dat het beter was om de diensten via het internet te houden. Overal werden virtuele bijeenkomsten voorzien. De vergaderingen werden zo veel mogelijk beperkt in levende lijve en werden hoofdzakelijk via video-streaming georganiseerd.

De Begische Christadelphians deden een oproep naar onze Nederlandse broeders om ook via het net samenkomsten te organiseren. Doordat de meerderheid daar wegens hun hoge leeftijd zich niet konden vinden in het electronisch vergaderen werd onze uitnodiging niet positief ontvangen. Onze kennisgeving van teleurstelling werd zelfs helemaal verkeerd geïnterpreteerd wat even voor wrijving zorgde en sommige minder aangename schrijfsels.

In ieder geval heeft België weer eens geprobeerd broeders en zusters uit de regio's van de Lage Landen samen te brengen (zoals zij ook al probeerden in 2014-2015) zonder succes.

Onder de Engelstaligen was de mogelijkheid om via het net te vergaderen en het Breken van het Brood te houden, wel een groot succes. Er waren nu zelfs meer aanwezigen op een virtuele dienst dan bij onze vroegere video-streamings van de zondagdienst.

Dit seizoen zien wij nog niet zo vlug bijeenkomsten in levende lijve ons weer gezellig samen brengen. Wij zullen ons dus genoodzaakt zien om verder op de electronica te vertrouwen voor onze bijeenkomsten.

Ook al vonden de leiders in Nederland dat de meesten te oud waren om zich met een computer te behelpen, nodigen wij nog steeds iedereen uit om met ons op het net te komen. Nederlandse jongeren die gedoopt zijn in het Christadelphisme zijn altijd van harte welkom om onze internet diensten bij te wonen. Verder nog durven wij ze bij deze ook uit te nodigen om uit hun schelp te komen en vragen hen om zich mee actief in te zetten voor onze geloofsgemeenschap.

Iedereen die zich geroepen voelt om zijn geloof te delen of over bepaalde onderwerpen te schrijven in het lichtpunt van de bijbel willen wij hierbij ook graag uitnodigen om zich als schrijver aan te bieden om mee teksten te plaatsen op onze websites.

+

Vindt ook:

 1. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 2. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 3. Onverantwoord gedrag van vele burgers
 4. Nieuwe sociale etiquette
 5. De Speeltijd is voorbij   
 6. Symptomen Covid-19
 7. Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)
 8. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid
 9. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 10. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 11. De Belg wilt op vakantie gaan
 12. Waarom hebben we ‘iets’ of een andere ‘plek’ nodig – en hoe kunnen we er energie uithalen als we dat doen?
 13. Europe in Chaos for a Pandemic
 14. Coronavirus and Closure of the Christadelphian meeting rooms
 15. An infection that seemed to spread with ease
 16. A new start when the lockdown comes to an end
 17. Reason to preach #3 Time of increases of bad things

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

 Veel eisende veranderingen

In 2019 zagen wij in België al donkere wolken opdoemen. Wij kwamen alsmaar dieper in de rode cijfers te staan, waarbij niet bepaald een vooruitzicht was op een helpend inkomen. In het voorgaande seizoen 2019-2020 werden wij gedwongen om een nieuwe computer met backupsysteem aan te schaffen. Onze voorgaande had het helemaal begeven.

Alles moest ook werden teruggeplaatst, wat een gespecialiseerde firma vereiste en ons ook een zwaardere rekening bracht voor dat jaar. 2019 was al afgesloten met een deficit en nu kwamen er nog extra kosten bij.

Men mag niet vergeten dat voor het houden van een kerkgemeenschap er heel wat kosten zijn. Er moet een voorziening van kantoorruimte zijn, computers en I.T. middelen, internetvoorziening, telefoonvoorziening, biblesoftware en ander noodzakelijke software, waar allemaal een prijskaartje aan hangt. Alsook zijn er gas en electra die niet vergeten mogen worden, eveneens kosten voor auteursrechten, drukmateriaal, papier, post, enzovoort. Heel wat kosten staan er op de waslijst, maar betreft inkomens blijft er een lelijk leeg gat voor ons liggen.

Dit jaar worden wij nog eens met extra werk belast voor de websites in orde te brengen, maar moeten wij toch een manier gaan vinden om de hele zaak leefbaar te houden.

Tot nu toe werd er alsmaar uit mijn persoonlijke middelen geput, Maar mijn privékas als gepensioneerde is nu ook niet bepaald zo ruim dat mijn familieleden akkoord kunnen blijven gaan met het plunderen van de privé kas.

Het wordt hoge tijd om een manier te vinden om ons kerkwerk haalbaar te maken.

Ik bedel niet graag, maar wij zijn op een punt gekomen waar de negatieve balans te groot is geworden om nog algemeen aanvaardbaar te zijn. Er zal zeker iets moeten gaan veranderen in dit nieuwe seizoen. Ik hoop althans dat 2020-2021 hierbij een verandering in de goede richting mag brengen.

Zonder enige inkomsten voor het predikingswerk is het moeilijk om dit naar verwachtingen goed te blijven uitvoeren. Daarom doe ik vandaag een dringende oproep om ons in ons predikingswerk te steunen. Elke bijdrage is welkom.

U kan ons helpen door geld te storten op:

Giro rekening BE37 9730 6618 2528

BIC ARSPBE22

Met vermemelding: "Steun Belgische Christadelphians"

O help ons via een betaling met PayPal

> Voorgaande: 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2


+

 1. Bijdrage of contributie
 2. Onkosten
 3. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 4. Naar het einde van het jaar 2018 toegaand
 5. Contribution - Contributie, bijdrage
 6. Expenses, costs - Onkosten, uitgaven

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

 2019-2020

Onverwacht bleek in de internetwereld plotseling een rage van vernieuwingslust opgetreden te zijn. Google kwam eerst met het nieuws van veranderingen in Blogger. Enkele maanden gaven zij ook te kennen dat de Google Sites zouden wegvallen in een nieuwe versie, namelijk /sites.google.com/. De vroegere websites, gemaakt in het oude systeem zouden zogezegd converteerbaar zijn. Dat lukte echter niet voor onze Ecclesia site, omdat deze te groot bleek te zijn. Dat gaf tot gevolg dat al de pagina's manueel overgebracht moesten worden naar het nieuwe Site Google systeem. Om dit te doen heb ik de oude ecclesia site opgesplitst in vier nieuwe websites: een Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse website.

Het plaatsen met een aangepaste layout en met de nodige linken vroeg echter heel wat werk dat meerdere dagen, om niet te zeggen maanden in beslag nam.

Vorige weken zaten wij voor een maand in Frankrijk met slecht of geen internet, zodat ik daardoor niet degelijk kon doorwerken. De komende dagen zal ik dan de Biblestudents website verder in orde moeten brengen.

De sites voor de Belgische Christadelphians mogen nu wel al toonbaar geacht worden. Nu moeten dan nog verder al de linken op de WordPress pagina's aangepast worden om terug te kunnen werken. Om de linken in de artikelen te gaan aanpassen is onbegonnen werk.

Al dat werk moet natuurlijk zijn nut hebben. Hiertoe is het belangrijk dat meerdere mensen in contact komen met onze websites.

Daarom durven wij nu ook de oproep doen om mee te helpen om onze websites kenbaar te maken. Vergeet alsjeblieft niet: elk aandeel, like, re-tweet, +1, abonnement en pin op een van onze websites betekent nog een goedkeuring voor onze website, waardoor tegelijkertijd ons 'sociale kapitaal' en onze 'zoek crediteerbaarheid' toenemen. Zulke aanduidingen om ons te verhogen met een "like" of "ster" doet ons in de ranking verhogen, wat belangrijk is om door de zoekmachines hoger op de lijst geplaatst te worden, zodat wij niet op de 100&100&100ste plaats zouden staan maar naar voren komen, om wie weet eens op de eerste pagina te komen bij de 25 eerst geselecteerden.

Velen zijn er zich nog onvoldoende van bewust hoe zij zonder veel inspanning toch kunnen helpen.
U kunt ons helpen door ons in staat te stellen een enorme hoeveelheid 'sociale aandelen' te verwerven, zodat we niet alleen onze SEO-signalen en de zichtbaarheid van onze site versterken, maar waarbij u het ons gemakkelijker zou kunnen maken om inhoud te creëren met waarde voor ons klantenbestand.

Bij Blogger bracht de vernieuwing eerst heel wat problemen mee, waardoor het bijna onmogelijk en zeer tijdscomsumerend was om een artikel te plaatsen, waardoor ik het bijna had opggegeven om nog verder in Bloggerberichten te plaatsen. Maar gelukkig heeft Google een goede oplossing gevonden om het weer allemaal werkbaar te maken en om weer makkelijker labels te plaatsen.

2020-2021

Bij mijn terugkomst uit Frankrijk merkte ik echter terug een hele verandering op. Dit maal in Blogger, waar zij hun Gutenberg Block Editing systeem aan iedereen hebben opgedrongen. Dat systeem om teksten te plaatsen is enorm tijdvretend en zeer onhandig. Uiteindelijk heb ik wel een oplossing gevonden om het gedeeltelijk te omzeilen en nog verder teksten naar eigen zin te publiceren. Maar vraag is, hoe lang dat nog zal kunnen.
Op 23 oktober 2011 werd het 200ste artikel op Ecclesia website geplaatst. Vandaag staat de teller daar op 1732.

In ieder geval heb ik de komende dagen mijn handen nog vol om de verscheidene pagina's in de WordPress sites up-to-date te maken zodat al de linken op die pagina's weer terug zullen werken.

Hopelijk zal u ook enkele van mijn andere websites komen bezoeken
+

Vindt verder ook

 1. Populaire zoekvragen over God op Google
 2. Overstap van MSN Spaces naar Wordpress.com 
 3. Beëindiging MSN Spaces brengt overstap mee naar Wordpress
 4. Belofte voor 2018-2019
 5. Nieuwe Google-sites
 6. Over gaan tot een juiste focus
 7. Indien Blogger haar oude vorm niet behoud
 8. Looking for Free Blogs and blogging
 9. In case Blogger goes further with her new interface
 10. New Google Sites
 11. WordPress appears to have fallen off its best horse
 12. A Classic Editor versus Block Editor
 13. Help us to get better known

 ++

Mijn persoonlijke websites:

 1. Marcus Ampe Profiel
 2. Marcus Ampe's Space

De Christadelphian Websites 

 1. Broeders en zusters in Christus of Christadelphians
 2. Belgisch Christadelphians Ecclesia Brussel-Leuven
 3. Belgische Brüder in Christus
 4. Christadelphes Belges
 5. Belgian Christadelphians
 6. Christadelphians (WordPress)
 7. Broeders in Christus (WordPress)