Saturday 30 May 2009

De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Ge 1:1 WV78)

 “Gij alleen zijt Jahwe. Gij hebt de hemel en de hemel der hemelen geschapen, met heel het leger der sterren, de aarde met alles wat er zich op bevindt, de zeeen met al wat erin is. Gij geeft leven aan alles, en heel het leger der sterren is U onderworpen.” (Ne 9:6 WV78)

 “en dan spant Hij de noorderhemel uit boven de diepte, en Hij laat de aarde drijven op het niets;” (Job 26:7 WV78)

 “zijn stormwind blaast de zee terug en Hij doorsteekt het kronkelend serpent.” (Job 26:13 WV78)

 “Van David. Een psalm. Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, de wereld en wie haar bevolken: want Hijzelf heeft haar op de zeeen gesteld, op de stromen heeft Hij haar gegrondvest.” (Ps 24:1-2 WV78)

 “Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt, door zijn ademtocht heel hun heir;” (Ps 33:6 WV78)

 “aan Hem hoort de zee want Hij schiep haar, en het land, dat zijn handen formeerden.” (Ps 95:5 WV78)

 “(102:26) Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, de hemel is werk uwer handen;” (Ps 102:25 WV78)

 “Die de hemelen schiep in zijn wijsheid, tot in eeuwigheid is zijn genade, die de aarde op de wateren neerliet, tot in eeuwigheid is zijn genade,” (Ps 136:5-6 WV78)

 “Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel.” (Jer 10:12 WV78)

 “Weet gij het niet of hebt gij het niet gehoord? Jahwe is een God van eeuwigheid, hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.” (Jes 40:28 WV78)

 “Ik, die het licht vormt en de duisternis schept, die vrede maakt en onheil schept, Ik, Jahwe, ben het die dit alles doet.” (Jes 45:7 WV78)

 “Mijn hand heeft de grondvesten der aarde gelegd, mijn rechterhand de hemelen uitgespreid; ik roep hen toe en ze staan paraat.” (Jes 48:13 WV78)

 “Gij zoudt Jahwe, uw Maker, vergeten, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. Gij zoudt aanhoudend beangst zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, als maakt hij zich op om u te vernietigen! Waar blijft de verdrukker met zijn woede?” (Jes 51:13 WV78)

 “Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.” (Joh 1:3 WV78)

 “Toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden: Heer, Gij zijt het, die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt hebt,” (Hnd 4:24 WV78)

 “De hemel is mij een troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult gij dan voor Mij bouwen, zegt de Heer, of wat zal mijn rustplaats zijn Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt?” (Hnd 7:49-50 WV78)

 “’Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de Blijde Boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is.” (Hnd 14:15 WV78)

 “De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels.” (Hnd 17:24 WV78)

 “en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal,” (Efe 3:9 WV78)

 “heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen.” (Heb 1:2 WV78)

 “En elders: In het begin, o Heer, hebt Gij de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen.” (Heb 1:10 WV78)

 “Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.” (Heb 11:3 WV78)


No comments:

Post a Comment