Sunday, 28 January 2018

Warsaw Ghetto Insurgency Begins (1943)

Warsaw Ghetto Insurgency Begins (1943)
On January 18, 1943, the Germans began their second deportation of Jews from the Warsaw Ghetto, which led to the first instance of armed resistance. The deportation was halted within a few days; only 5,000 Jews were removed instead of 8,000 as planned. The Nazis retreated, only to return three months later, at which time the Warsaw uprising started in earnest.

Monday, 8 January 2018

I Am Not Alone - By: Kari Jobe“I Am Not Alone”
By: Kari Jobe

When I walk through deep waters
I know that You will be with me
When I’m standing in the fire
I will not be overcome
Through the valley of the shadow
I will not fear
I am not alone
I am not alone
You will go before me
You will never leave me
In the midst of deep sorrow
I see Your light is breaking through
The dark of night will not overtake me
I am pressing into You
Lord, You fight my every battle
And I will not fear
You amaze me
Redeem me
You call me as Your own You’re my strength
You’re my defender
You’re my refuge in the storm
Through these trials
You’ve always been faithful
You bring healing to my soul

Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven

In de donkere wintermaanden zijn er heel wat mensen die terugblikken op hun leven en er vragen over stellen. Veel mensen vragen zich bijzonder in die periode af welke zin hun leven mag hebben.

Op de heropgefriste site van de Broeders in Christus kan u nu enkele artikelen vinden die op die vraag van vele mensen een antwoord tracht te geven.

"Is er meer in het leven dan dit" laat blijken dat wij als mens er ons bewust moeten van zijn dat wij niet de enige zijn die zo maar zouden lijden of in die mate getroffen zouden zijn door een lijden dat wij onrechtvaardig vinden.

De zorgen, problemen zijn er niet enkel voor ons, maar eigenlijk moeten wij inzien dat er niemand eigenlijk kan aan ontsnappen. Pijn is iets dat iedereen tegemoet komt. Lijden is iets dat de een min of meer moet verduren dan de ander, maar weinigen of niemand zal er aan kunnen ontsnappen.

Algemeen kunnen wij zeggen dat "Lijden een probleem is in en van deze wereld" waar wij tezamen naar oplossingen moeten zoeken om die pijn te verzachten en het lijden tot een minimum te beperken.

Hiertoe moet de mens weten dat er in de oudheid wetten zijn gegeven welke nog steeds valabel zijn en die eigenlijk zouden moeten dienen als een richtsnoer voor elk levende ziel. De eigenzinnige mens is echter niet bereid om die Wetten van God ter harte te nemen en daar licht het grote probleem van onze maatschappij. Moesten meer mensen die Wetten van God onderhouden zouden er heel wat minder problemen zijn en zou er heel wat lijden vermeden kunnen worden.

Diegenen die geloven in God en Gebod zouden hun geloof moeten uitdragen en zo veel mogelijk mensen moeten aansporen om ook in Die Goddelijke Schepper van hemel en aarde te komen geloven en Zijn geboden te houden. Eveneens zouden zij het Plan van God kenbaar moeten maken zodat meer  mensen kunnen inzien welk belang er mee gemoeid is om volgens Gods Regels te leven en er naar te streven die vredeboodschap van God uit te dragen en hoop te zaaien voor de uitvoering van dat Grootse Plan, dat redding zal brengen  voor iedereen die er wil in geloven.

+

Lees ook

  1. Wat is de zin van dit leven
  2. Bijbelboodschap voor ons
  3. Brood en leven 
  4. Is er meer in het leven dan dit 
  5. Lijden, probleem in en van deze wereld 
  6. Lijden bedekt door Zoenoffer 
  7. Plan van de Goddelijke Maker 

Friday, 5 January 2018

Oproep tot inzet voor vluchtelingen en een toekomst van vrede

Paus Franciscus heeft in het Angelus op 1 januari, voor de Rooms Katholieken Wereldvredesdag opgeroepen tot inzet voor vluchtelingen en een toekomst van vrede.
 Vrede is een recht van iedereen. Voor zo’n vredevolle toekomst willen vele vluchtelingen hun leven riskeren met een reis die veelal lang en gevaarlijk is. Ze zijn bereid om ontberingen en lijden te doorstaan.  
Moge de Heer ons helpen om ons dit jaar in te zetten voor een meer solidaire en gastvrije wereld.
Tijdens het Te Deum had de paus maandagavond al hulde gebracht aan de inwoners van Rome die hun stad tijdens deze moeilijke economische periode niet enkel met woorden, maar ook met daden liefhebben.
 De meerderheid van de inwoners van Rome is solidair, heeft geen wrok en tracht zijn deel te doen. 

***
Vredewens

Vrede aan alle mensen en naties van de aarde! De vrede die de engelen aan de herders in de nacht van Kerstmis verkondigen, (Lc. 2, 14) is een diep streven van alle mensen en volkeren, vooral van hen die het ergst lijden onder het ontbreken ervan. Onder dezen, die ik in mijn gedachten en mijn gebed met mij meedraag, wil ik nogmaals herinneren aan de meer dan 250 miljoen migranten in de wereld, waarvan er 22,5 miljoen vluchteling zijn. Deze laatsten “zijn”, zoals mijn geliefde voorganger Benedictus XVI zei, “mannen en vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen die een plaats zoeken waar zij in vrede kunnen leven”.

Om deze plaats te vinden zijn zij bereid hun leven op het spel te zetten met een reis die in de meeste gevallen lang en gevaarlijk is, moeilijkheden en lijden te ondergaan, prikkeldraadversperringen en muren te trotseren die zijn opgetrokken om hen ver van hun doel te houden.

In een geest van barmhartigheid omarmen wij al degenen die voor oorlog en honger vluchten of die op grond van discriminatie, vervolgingen, armoede of verwoesting van het milieu gedwongen zijn hun land te verlaten.
Wij zijn ons ervan bewust dat het niet voldoende is ons hart te openen voor het lijden van anderen. Er zal veel te doen zijn, alvorens onze broeders en zusters weer in vrede kunnen leven in een veilig huis. De ander opnemen vraagt om een concrete inzet, een keten van hulp en welwillendheid, een waakzame en begripvolle aandacht, een verantwoord omgaan met nieuwe complexe situaties die zich soms voegen bij andere talrijke, reeds bestaande problemen, alsook van de middelen die steeds beperkt zijn. Door de deugd van de voorzichtigheid in praktijk te brengen, zullen de bestuurders weten op te nemen, te ondersteunen, te beschermen en te integreren en praktische maatregelen te nemen “binnen de grenzen die door een juist verstaan van gemeenschappelijk welzijn zijn toegestaan, (om) dat integreren mogelijk te maken”.

Zij hebben een precieze verantwoordelijkheid jegens de eigen gemeenschappen, waarvan zij de juiste rechten en een harmonische ontwikkeling moeten garanderen om niet zoals de dwaze bouwer te zijn die de berekeningen niet goed deed en er niet in slaagde de toren af te maken die hij was beginnen te bouwen.+
Voorgaande: 1 Januari 2018 Internationale Dag van de Vrede

1 Januari 2018 Internationale Dag van de Vrede


Door de Rooms Katholieken wordt sinds 1967 op 1 januari, aan het begin van het burgerlijke jaar en hun kerkelijke feest van Maria, ook bijzonder gebeden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de Paus een apart schrijven aan deze wereldgebedsdag voor de vrede.

Naar aanleiding van de Wereldvredesdag verruimde de paus zijn blik tot buiten Rome:
 God gaf ons een intact en gezond 2017. Maar wij mensen hebben dat jaar te vaak en op vele manieren verspild met leugens en onrechtvaardigheden, oorlogen, maar ook kleine en grote vergrijpen tegen het leven, de waarheid, broederschap, het samenleven en de aantasting van het milieu.
Franciscus moedigde aan om in het nieuwe jaar verantwoordelijkheid op te nemen tegenover God, onze broeders en zusters, en de schepping. Hij drukte zijn grote achting uit voor ouders, leerkrachten, opvoeders en allen die proberen om kinderen en jongeren burgerzin, verbondenheid, zorg  en een ethiek van verantwoordelijkheid bij te brengen — en die hen leren oog te hebben voor de werkelijkheid die hen omringt.

De Gezondene van God

Noch steeds zijn er zeer veel Christenen die nog niet willen geloven dat Jezus de gezondene van God is. Zij blijven volharden dat Jezus God zou zijn die naar de aarde neergedaald is om te doen alsof Hij werd verleid, want God kan niet verleid worden en om te doen alsof Hij stierf aan een kruis, maar zij zouden moeten beseffen dat God niet kan sterven daar Hij een eeuwige onsterfelijke Geest is.

Best zouden zij volgende verzen eens goed in overweging nemen:

 “ Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3:16 WV78)

 “ De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid,” (Lu 4:18 WV78)

 “ Maar Hij sprak tot hen: ‘Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben Ik gezonden.’” (Lu 4:43 WV78)

 “ Want Hij, die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest.” (Joh 3:34 WV78)

 “ Daarop zei Jezus hun: ‘Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.” (Joh 4:34 WV78)

 “23   opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert evenmin de Vader die Hem zond. 24   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen, hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan.” (Joh 5:23-24 WV78)

 “ Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.” (Joh 5:30 WV78)

 “36   De getuigenis echter die Ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes, want het zijn juist de werken die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen en die Ik ook volbreng, die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben. 37   Ook de Vader zelf die Mij zond, heeft getuigenis over Mij afgelegd. Zijn stem hebt gij nimmer gehoord noch zijn gestalte gezien, en 38   zijn woord hebt gij niet blijvend in u, omdat gij Degene die Hij zond niet gelooft.” (Joh 5:36-38 WV78)

 “ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.’” (Joh 6:29 WV78)

 “38   Ik ben immers uit de hemel neerdgedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft; 39   en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.” (Joh 6:38-39 WV78)

 “ Niemand kan tot Mij komen, als de Vader die Mij zond, hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh 6:44 WV78)

 “ Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.” (Joh 6:57 WV78)

 “ Daarop richt te Jezus zich tot hen en zei: ‘Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij gezonden heft.” (Joh 7:16 WV78)

 “ Jezus zeide hun: ‘Als God uw vader was, zoudt gij Mij beminnen, want van God ben Ik uitgegaan en van Godswege ben Ik hier. Neen, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” (Joh 8:42 WV78)

 “ Maar waarom dan beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem?” (Joh 10:36 WV78)

 “ Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar om wille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.’” (Joh 11:42 WV78)

 “ Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft. Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen.” (Joh 12:49 WV78)

 “ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie hem aanvaardt, die Ik zal zenden, aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt, aanvaardt Hem, die Mij gezonden heeft.’” (Joh 13:20 WV78)

 “ Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft.” (Joh 14:24 WV78)

 “ Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft, kennen zij niet.” (Joh 15:21 WV78)

 “ Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft, en toch vraagt niemand van u Mij: Waar gaat Gij heen?” (Joh 16:5 WV78)

 “ En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.” (Joh 17:3 WV78)

 “ Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.” (Joh 17:8 WV78)

 “23   Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt een zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad. 24 ¶   Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld. 25   Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.” (Joh 17:23-25 WV78)
*The sent one from God

Lots of Christians still do not believe Jesus is the sent one from God and take it that it was God Himself Who came down to earth to fake his temptation and His death, because God cannot be tempted nor die.

They better look at some verses written in the Holy Scriptures which tells us that Jesus is the sent one from God.

 “ For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life.” (Joh 3:16 ASV)

 “ {1 } The Spirit of the Lord is upon me, {2 } Because he anointed me to preach {3 } good tidings to the poor: He hath sent me to proclaim release to the captives, And recovering of sight to the blind, To set at liberty them that are bruised, {1) Isa 61:1 f 2) Or Wherefore 3) Or the gospel } (Lu 4:18 ASV)

 “ But he said unto them, I must preach {1 } the good tidings of the kingdom of God to the other cities also: for therefore was I sent. {1) Or the gospel } (Lu 4:43 ASV)

 “ For he whom God hath sent speaketh the words of God: for he giveth not the Spirit by measure.” (Joh 3:34 ASV)

 “ Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to accomplish his work.” (Joh 4:34 ASV)

 “23  that all may honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father that sent him. 24  Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth him that sent me, hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life.” (Joh 5:23-24 ASV)

 “ I can of myself do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is righteous; because I seek not mine own will, but the will of him that sent me.” (Joh 5:30 ASV)

 “36  But the witness which I have is greater than that of John; for the works which the Father hath given me to accomplish, the very works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me. 37  And the Father that sent me, he hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his form. 38  And ye have not his word abiding in you: for whom he sent, him ye believe not.” (Joh 5:36-38 ASV)

 “ Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom {1 } he hath sent. {1) Or he sent } (Joh 6:29 ASV)

 “38  For I am come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. 39  And this is the will of him that sent me, that of all that which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day.” (Joh 6:38-39 ASV)

 “ No man can come to me, except the Father that sent me draw him: and I will raise him up in the last day.” (Joh 6:44 ASV)

 “ As the living Father sent me, and I live because of the Father; so he that eateth me, he also shall live because of me.” (Joh 6:57 ASV)

 “ Jesus therefore answered them and said, My teaching is not mine, but his that sent me.” (Joh 7:16 ASV)

 “ Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I came forth and am come from God; for neither have I come of myself, but he sent me.” (Joh 8:42 ASV)

 “ say ye of him, whom the Father {1 } sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God? {1) Or consecrated } (Joh 10:36 ASV)

 “ And I knew that thou hearest me always: but because of the multitude that standeth around I said it, that they may believe that thou didst send me.” (Joh 11:42 ASV)

 “ For I spake not from myself; but the Father that sent me, he hath given me a commandment, what I should say, and what I should speak.” (Joh 12:49 ASV)

 “ Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.” (Joh 13:20 ASV)

 “ He that loveth me not keepeth not my words: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s who sent me.” (Joh 14:24 ASV)

 “ But all these things will they do unto you for my name’s sake, because they know not him that sent me.” (Joh 15:21 ASV)

 “ But now I go unto him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?” (Joh 16:5 ASV)

 “ And this is life eternal, that they should know thee the only true God, and him whom thou didst send, even Jesus Christ.” (Joh 17:3 ASV)

 “ for the words which thou gavest me I have given unto them; and they received them, and knew of a truth that I came forth from thee, and they believed that thou didst send me.” (Joh 17:8 ASV)

 “23  I in them, and thou in me, that they may be perfected into one; that the world may know that thou didst send me, and lovedst them, even as thou lovedst me. 24 ¶  Father, {1 } I desire that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world. {1) Gr that which thou hast given me, I desire that where I am, they also may be with me, that etc }25  O righteous Father, the world knew thee not, but I knew thee; and these knew that thou didst send me;” (Joh 17:23-25 ASV)
*