Thursday, 20 November 2008

Beter een arme die in oprechtheid wandelt

Op meer dan één praatgroep kan men teksten vinden van Danielindeleeuwenkuil, die ook verzoekt deze teksten door te sturen.
Ik haal hier één van zijn teksten aan om over de te wandelen weg na te denken.
 
Wegen


Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.                      Spr.28:6 (NBG)


Laten we de Bijbel openen en een stukje lezen. Vandaag: Spreuken 28:1-15 (NBG)

1 De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.
2 Door opstandigheid van het land zijn zijn vorsten vele, maar door een man van inzicht en verstand heeft het recht een lange duur.
3 Een arm man, die geringen verdrukt, is een wegspoelende regen, zodat er geen brood is.
4 Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen.
5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.
6 Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.
7 Wie de wet betracht, is een verstandig zoon, maar wie het met de doorbrengers houdt, maakt zijn vader te schande.
8 Wie zijn vermogen door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor hem die zich over de geringen ontfermt.
9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.
10 Wie de oprechten op een slechte weg voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de rechtschapenen zullen geluk beërven.
11 Een rijk man moge wijs zijn in eigen ogen, een arme die verstandig is, doorziet hem wel.
12 Als de rechtvaardigen juichen, is de heerlijkheid groot, maar als de goddelozen tot macht komen, verbergen zich de mensen.
13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
14 Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.
15 Een grommende leeuw en een hongerige beer is een goddeloze heerser over een zwak volk
.


In de hele Bijbel komen we regelmatig de term ‘weg’ tegen, vaak in de betekenis van levensweg.
De verzen van vandaag stellen ons twee wegen voor.

De ene weg is die van de minste weerstand: geen rekening houden met de HERE of je naaste.
We kunnen lezen waar een dergelijke weg uiteindelijk toe leidt.
Tot een kwaad geweten, tot meepraten en goedpraten, tot geestelijke blindheid en onwil.
Rijkdom op die weg is geen garantie voor wijsheid, veel geld maakt je makkelijk opgeblazen of hebzuchtig.

Mensen op Gods weg zijn vaak tot grote zegen voor anderen of zelfs voor een heel land.
De innerlijke, ongeziene keuzes van ons hart kunnen gevolgen hebben die ver reiken.
Jezus is de Wegbereider naar de Vader toe.
Hij is ook Degene Die ons hart bereid maakt om de goede levensweg te gaan.
Volg die Weg!

Vraag: Welke gevolgen hebben uw keuzes (gehad)?

-_-_-

Hierbij vul ik aan:

Opvallend bij vele Christelijke praatgroepen is dat er teksten worden gedeeld maar dat men dikwijls niet dieper wil in gaan op wat er eigenlijk staat.
Vele groepen presenteren een weg die men zou moeten volgen, maar gaan elke discussie hieromtrent uit de weg.
 
Elke denominatie wil een gedachte van een andere denominatie niet ter bespreking brengen uit vrees hun leden (en zichzelf) in verwarring te brengen.
Maar door elke vorm van denken of discussiëren uit te sluiten nemen zij dikwijls ook kansen weg om verder te groeien in dat geloof dat zij zoeken te verkrijgen. Neen zij willen eerder vasthouden aan het geloof van de tradities.
 
Voor niet-trinitariërs lijkt het wel of zij dan die arme zielen zijn die de verschoppelingen zijn der aarde. In ieder geval zijn ze niet gewenst en is men ze liever kwijt dan rijk. Pest berichtjes per e-mail of telefoon zijn ook zaken die niet-trinitariërs naast de gewone verbale en andere laster op zich kunnen krijgen.
 
Beste broeders en zusters, laat u echter niet ontmoedigen. Ook al zullen wij steeds de minderheid zijn, wij moeten er steeds aan houden de Bijbel te blijven onderzoeken en na te gaan wat Jehovah zegt. Het is namelijk belangrijk dat wij na gaan welke woorden van God via Zijn uitverkorenen tot ons zijn mogen komen.
 
Mozes, Jozua, Samuël, Gad, Nathan, Jeremia, Nehemia, Mordechai, David, Salomo, Agur, Lemuël, enz. brachten ons naast Matheus, Marcus, Lucas, Johannes, Judas en Paulus de geschiedenis van het uitverkoren volk Israël en de wetenschap van de Verlosser die ons allen was beloofd.
De profeten hebben ons wijsheid gebracht welke ons inzicht moet geven over wat God van ons verlangt.
Wij kunnen hun teksten absorberen en eigen maken en er proberen naar te handelen.
 
Belangrijk is dat iedereen op zijn levensweg door zijn studie in de Bijbel, tot inzichten komt en zichzelf daar aan wil aanpassen. Indien God licht laat schijnen op een pad en wij die richting niet willen volgen is dat onze keuze en zullen wij daar de gevolgen van moeten dragen. Maar God is bereid de paden voor ons open te leggen. Wij zullen wel zien dat de meeste mensen andere paden willen volgen. Maar als de een in een put springt hoeven wij die niet achterna te gaan.
 
Velen zullen ons wel als armen van geest beschouwen. Maar dan kunnen wij beter in hun ogen arm van geest zijn, en in de ogen van God aanvaard worden.

Jakobus 2: 5 (NBG)

Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
 

In 1 Corinthe 1:5 staat: "Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis". De apostel Jacobus geeft in 2:5 duidelijk aan dat armen naar de wereld zich gemakkelijker open stellen voor de dingen van God. God heeft de armen uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en het Evangelie te verkondigen in deze wereld. Maar zij die rijk zijn in deze wereld moeten niet bij voorbaat denken dat zij niet rijk kunnen zijn in het geloof. Die rijkdom kan inderdaad een belemmering zijn, als men er verkeerd mee omgaat. God houdt van alle mensen, arm en rijk.


No comments:

Post a Comment