Thursday, 26 February 2009

Acht slaande op de reddende

“Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren.” (1Co 1:26 Nbv)

 “Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.” (Ps 27:14 Nbv)

 “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.” (Jak 1:14 Nbv)

 “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;” (Ro 3:23 Nbv)

 “En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.” (Ro 9:23 Nbv)

 “De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.” (Ps 116:1-2 Nbv)

 “Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER.” (Ps 116:8-9 Nbv)

 “En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.” (1Pe 5:5-11 Nbv)

 “(3:9) Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. sela” (Ps 3:8 Nbv)

 “God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.” (2Co 6:2 Nbv)

 “hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?” (Heb 2:3 Nbv)

 “(68:21) onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.” (Ps 68:20 Nbv)

Engelse versie / English version > Heed of the Saviour

No comments:

Post a Comment