Friday 13 February 2009

NBG en KBS kondigen herziening NBV aanIn een brief aan de kerken hebben het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) hun plannen voor de herziening van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) aangekondigd. Hierin wordt uitgelegd welke strategie en planning de bijbelorganisaties gaan volgen. De herziene versie van de NBV zal uiterlijk in 2016 beschikbaar komen.

De doelstelling is om de vertaling waar nodig op detailniveau te verbeteren, zonder de opzet van de vertaling te wijzigen. De bestaande vertaalprincipes en -regels blijven gehandhaafd en ook het oorspronkelijke karakter van de NBV als ‘brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte’ bijbelvertaling blijft bewaard.

Aanpassingen van exegetische, inhoudelijke en stilistische keuzes in de NBV zijn tot op heden in principe niet in het dagelijkse onderhoud van de vertaling meegenomen. Dat kan wel gebeuren in het herzieningstraject dat in de genoemde brief wordt aangekondigd, mits de aanpassingen passen binnen de gekozen vertaalstrategie.

Sinds de verschijning in 2004 zijn er meer dan 850.000 exemplaren van de NBV verkocht. Vanuit deze grote groep kopers en gebruikers is een aantal suggesties tot verbetering gedaan. Uiteraard zijn type– en zetfouten reeds verbeterd in nieuwe drukken en op internet. Daarnaast is in 2007 een eerste, lichte correctie van de NBV-tekst afgerond. De spelling is daarin aangepast aan de spellingsregels die op 1 september 2006 zijn ingevoerd. Ook zijn op verschillende plaatsen teksten beter op elkaar afgestemd.

Op www.nbv.nl is de complete brief aan de kerken te lezen. De brief bevat een bijlage waarin tien voorbeelden van teksten staan die mogelijk herzien worden. Ook deze voorbeelden zijn op de site te vinden.

Voorbeelden van beoogde verbeteringenBron: Nederlands Bijbelgenootschap

No comments:

Post a Comment