Wednesday, 13 May 2009

Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad


“De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.” (Jak 3:17-18 WV78)
“Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op de lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op van een heilig leven.” (Heb 12:11 WV78)
“De zondaar krijgt een bedrieglijke winst, maar wie gerechtigheid zaait, oogst een betrouwbaar loon.” (Spr 11:18 WV78)
“En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar vruchten.” (Jes 32:17 WV78)
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet.” (Ga 5:22-23 WV78)
“Zaai rechtschapenheid, dan zult gij goedheid oogsten; ontgin het braakland. Het is nu de tijd om Jahwe te zoeken, totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen.” (Hos 10:12 WV78)
“Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten.” (Ga 6:8 WV78)
“Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.” (Ro 14:17 WV78)
“Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar de oude maatstaven. En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld, dan nu toch niet meer.” (2Co 5:16 WV78)
“verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.” (Flp 1:11 WV78)
 “Wie bouwt op zijn rijkdom komt ten val, maar de rechtvaardigen groeien als het jonge lover.” (Spr 11:28 WV78)
“De vrucht van de rechtvaardigheid is een levensboom, maar onrecht rooft het leven.” (Spr 11:30 WV78)
“Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” (Mt 5:9 WV78)
“Reeds krijgt de maaier zijn loon en verzamelt vrucht tot eeuwig leven, zodat zaaier en maaier zich samen verheugen.” (Joh 4:36 WV78)
“En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.” (Flp 1:9-11 WV78)
“Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.” (1Pe 1:6 WV78)
“Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.” (2Ti 4:8 WV78)


No comments:

Post a Comment