Saturday 10 October 2009

Volgelingen met de vrucht van verdieping


  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.” (Galaten 5:22 WV78)

  En daarna tot zijn leerlingen: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.” (Mattheüs 16:24 WV78)

  En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke.   Ik loop dan ook niet in den blinde, ik boks niet als een die in de lucht slaat.   Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen.” (1 Corinthiërs 9:25-27 WV78)

  Het is waar, wij hebben niet de euvele moed onszelf op een lijn te stellen of ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. Wij willen ons liever onze eigen maat aanleggen en ons houden aan ons eigen richtsnoer.” (2 Corinthiërs 10:12 WV78)

  Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,   terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus.” (Titus 2:12-13 WV78)

  Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer.   Niet hij die zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan, maar hij die geprezen wordt door de Heer.” (2 Corinthiërs 10:17-18 WV78)

  totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.” (Efeziërs 4:13 WV78)

  Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien. Hij is het hoofd” (Efeziërs 4:15 WV78)

  Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest.” (Efeziërs 5:18 WV78)

  Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.” (1 Thessalonicen 5:6 WV78)

  Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar.” (Markus 4:28 WV78)

  Dit alles is slechts een schaduw van de werkelijkheid die nog moest komen; de werkelijkheid zelf wordt gevonden in Christus.   Laat u niet de prijs ontnemen door mensen die voldoening vinden in zelfkastijding en engelenverering en het doorvorsen van hun visioenen, waarbij zij zich in hun ongeestelijke gezindheid van alles inbeelden.   Zo iemand houdt zich niet aan Christus, die het hoofd is van wie het hele lichaam, door gewrichten en banden gesteund en bijeengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.” (Colossenzen 2:17-19 WV78)

  In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God.” (2 Petrus 3:14 WV78)

English version > Followers with deepening

No comments:

Post a Comment