Monday 21 December 2009

Niet allen zullen het Koninkrijk beërven

(1 Korintiërs 6:9-11): 9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, 10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven. 11 Toch zijn sommigen van U dat geweest. Maar GIJ zijt rein gewassen, maar GIJ zijt geheiligd, maar GIJ zijt rechtvaardig verklaard in de naam van onze Heer Jezus Christus en met de geest van onze God.

Jezus zei dat we in de eerste plaats kennis moeten verwerven van zowel "de enige ware God" als van de ene die Hij zond:

(Johannes 17:3): 3 Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.

Daarom moeten we ook werken, omdat de kennis opdoen niet van zichzelf zal gaan. Eerst moeten we Jehova, de Elohim leren moeten wij volledig in Hem geloven. Ook moeten wij nog geloven in Gods plan betreft het sturen van zijn beloofde Verlosser, de Messias Jezus Christus, de Nazarener, die Jehovah verstrekte als ons losgeld offer:

(Johannes 3:16): 16 Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.

In het geval dat we willen Christenen worden genoemd, moeten we Jezus volgen, wat betekent dat we datgene moeten doen wat hij zei dat we moeten doen. Hij gaf meerdere taken aan zijn discipelen, en wanneer we een volwaardige discipel van Christus willen zijn, betekent dit dat deze wensen van Christus ook voor ons zijn. Ook heeft drong hij er op aan om de wil van zijn Vader, die in de hemel was, te doen:

(Matteüs 7:21): 21 Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is.

Jezus geeft hier een hint dat misschien velen zichzelf leerlingen van hem kunnen noemen, maar niet als zodanig zouden worden erkend door hem. Namelijk degenen die Christus niet imiteren gehoorzaam zijn commando's niet, en zullen niet worden toegelaten in het Koninkrijk van God. Alleen degenen die de geboden volgen (=dat werk doen) en leven volgens zijn leer zullen gered worden en in staat zijn om Gods Koninkrijk te betreden. Wat Jezus voorop te stelde in het model gebed is dat wij moeten bidden voor de heiliging van de naam van de Vader, en onze houding van en de eerbied voor die naam is van het allergrootste belang. dus we hoeven te werken aan die houding.

(Maleachi 3:16-18): 16 In die tijd spraken degenen die Jehovah vreesden met elkaar, elkeen met zijn metgezel, en Jehovah bleef aandacht schenken en luisteren. En er werd voorts een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degenen die Jehovah vrezen en voor degenen die aan zijn naam denken.
17 „En zij zullen stellig van mij worden”, heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „op de dag dat ik een speciaal bezit voortbreng. En ik wil hun mededogen betonen, net zoals een man mededogen toont jegens zijn zoon die hem dient. 18 En gijlieden zult stellig weer [het onderscheid] zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen iemand die God dient en iemand die hem niet heeft gediend.”

(Romeinen 9:17): 17 Want de Schrift zegt tot Farao: „Hiertoe juist heb ik u laten bestaan, opdat ik in verband met u mijn kracht kan tonen, en opdat mijn naam over de gehele aarde wordt bekendgemaakt.”

(Romeinen 10:13): 13 Want „een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered worden”.

Dit laatste vers is een citaat van Joel 2:32:

(Joël 2:32): 32 En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen; want op de berg Sion en in Jeruzalem zullen de ontkomenen blijken te zijn, juist zoals Jehovah heeft gezegd, en onder de overlevenden, die Jehovah roept.”

We moeten ons met Gods volk associëren, als Christenen in de eerste eeuw deden, maar Jezus zei dat samen met de "tarwe" er met hen ook het 'onkruid' zou worden gemengd. Dus hebben we de taak de geloofspunten te onderzoeken van degenen die we overwegen er bij  te betrekken om te zien of deze in harmonie zijn met de Bijbel.

We moeten de Christus gehoorzamen. Hij gaf alle ware christenen een commissie, zoals vermeld in Mattheüs 28:19,20, en dat is wat Christenen zouden moeten doen. Een ander voorbeeld van een commando dat wij gehoorzamen is te vinden op Handelingen 15:28. We moeten gebruik maken van Gods naam, alsook aan onze buren prediken over Gods Koninkrijk, geïnteresseerden gratis leren over wat God van ons eist, en wat de Bijbel leert in de praktijk brengen in de alledaagse zaken als de heiligheid van het bloed en de juiste manier van leven.

Engelse versie /English version >

No comments:

Post a Comment