Thursday, 10 December 2009

Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk

De komende dagen zullen veel mensen zingen “King of kings and Lord of lords.”. Zij zullen zich zelf gelukkig prijzen en God danken voor de rijkdom die hen toegekomen is.
Voor ons hebben wij allemaal een prijs liggen. Velen vinden nu de geschenkjes tijd waar zij in het jaar naar uitkijken. Er is Sinte Maarten, Sint Niklaas, dan komt Kerst avond of Kerstmis, de Kerstman bij sommigen en dan om het jaar af te sluiten Sint Silvester. Velen worden deze periode overladen met pakjes. In deze materialistische wereld kunnen de mensen elkaar dan toch nog verblijden met het geven van geschenken. Maar kijken zij dezer dagen wel uit naar het mooiste geschenk dat de wereld heeft gekregen? Zien zij de meest kostbare gift niet over het hoofd?

Hoewel er niets intrinsiek mis is met geschenken en rijkdom als zodanig, adviseren wij onze aandacht te richten op de door God gegeven rijkdommen van genade en gerechtigheid.
Jezus raad ons ook aan: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden.” (Mattheus 6:33 WV78)

Verscheidene mensen op de wereld gaan op 25 december de geboorte herdenken van Jezus, die zij dikwijls verkeerdelijk als God aan nemen, maar God is niet geboren, maar is er altijd al geweest. Jezus, de zoon van God maar ook mensenzoon is ter wereld gekomen en gelukkig willen de mensen hier wel eens aan denken. Maar kijken zij wel naar de juiste geboorte? Vergeten zij niet dat Jezus offerdaad veel belangrijker was en dat wij eerder moeten bewust zijn wat er zal gebeuren bij de wedergeboorte. Want die zal nog belangrijker zijn dan die eerste geboorte van die Nazareense Jood welke het christendom ontketende. “Jezus sprak tot hen: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die Mij gevolgd zijt, gezeten zijn op twaalf tronen en heersen over de twaalf stammen van Israël. En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen.” (Mattheus 19:28-29 WV78)
Dat lijkt wel een ideaal machtig geschenk. Zou dat niet het hoogst waardige geschenk kunnen zijn?
Is dat Koninkrijk van God dan niet het beste geschenk om naar uit te kijken? Maar daar hebben wij de mogelijkheid voor nodig om te beseffen wat dat is. Inzicht is daar belangrijk voor. Wij kunnen daarom best aan God reeds vragen om hierover meer kennis te krijgen. Denken wij ook even aan Salomo tot wie God zei: “En God sprak tot Salomo: ‘Omdat gij juist deze wens geuit hebt, en gij niet gevraagd hebt om rijkdom, om schatten en glorie, noch ook om de dood van uw vijanden en zelfs niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om recht te spreken voor het volk waarover Ik u tot koning heb aangesteld,” (2Kr 1:11 WV78)
“En God zei tot hem: ‘Omdat ge juist dit gevraagd hebt en geen lang leven hebt gevraagd en ook geen rijkdom of de dood van uw vijanden, maar alleen inzicht, om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en inzicht: zoals gij zal er voor u niemand geweest zijn, en na u zal er niemand opstaan zoals gij. En ook wat ge niet gevraagd heb geef Ik u: rijkdom en aanzien, zoveel dat geen koning aan u gelijk zal zijn, zolang ge leeft.” (1 Koningen 3:11-13 WV78)

Een gans jaar werken wij hard om onze boterham te verdienen. Vele mensen zijn slaaf geworden van hun werk. Maar zijn al die inspanningen die wij doen wel nuttig? Streven wij wel achter de juiste rijkdom? In de Bijbel worden wij gewaarschuwd: “Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegen gedrukt.” (Johannes 6:27 WV78)
Diegenen die al die kerstliederen zullen gaan zingen denken wel tot het christelijk geloof te behoren maar zijn het weldegelijk bekeerden? Zijn ze als Christenen ook bewust welke richting zij uit gaan in dit leven en of dat waar zij belang aan hechten wel de juiste dingen zijn? Wij moeten nadenken over dat godsgeschenk dat de mensen vieren op 25 december. Het moet dan een herinneringsmoment zijn van de rijkste Gave die er aan de wereld geschonken is: namelijk Christus Jezus, de beloofde Verlosser, de Messias, onze Heiland. Want hij is de enige persoon die het heeft waar kunnen maken dat het Rijk der hemelen nabij is gekomen (Mattheus 4:17)
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.” (Mattheus 13:44 WV78)
Hebben wij die lang verwachte schat wel gezien? Erkennen wij wel die grootse mooie parel die voor ons in het stro gelegd is? Als wij dan de komende dagen lekker zullen eten en drinken, gaan wij dan even de tijd nemen om er bij stil te staan dat die grootste schat die ons toekomt er geen een is van spijs en drank of materiële spullen? “Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.” (Romeinen 14:16-17 NBV)

Door de plaatsing van Jezus in de moederschoot van Maria is het kunnen gebeuren dat een godskind ter wereld kwam om verlossing te kunnen brengen aan velen. (Kolossenzen 1:14)
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheus 5:6 WV78) Laten wij over de vele wereldse geschenken heen kijken en onze ogen richten op het allerbeste geschenk dat ons is toegekomen. Jezus onze heer.

Laten wij voorzichtig zijn en er steeds aan denken dat de verleiding groot kan zijn. Liefde voor het geld en rijkdom zullen een dodelijke uitwerking kunnen hebben. (1 Timotheus 6:10) zorg er steeds voor dat je Christus Jezus niet uit het oog verliest. Hij vertelde over de mooiste rijkdom die wij ons eigen kunnen maken. Luistert daarom naar wat hij zei en probeer zijn leerstellingen na te volgen om ook in de mogelijkheid gesteld te worden deelnemer van het Koninkrijk van God te worden.

+

Aansluitend bij dit artikel:

Broeder D. Pickering gaf ons een aanmaning en aansporing om te kijken naar de Rijkste man van de wereld.
> True riches

No comments:

Post a Comment