Monday, 14 June 2010

Boos zijn en toch niet zondigen

Wat gebeurt er als mensen u op de zenuwen werken of als u zo ver bent gebracht dat u boos bent of gefrustreerd bent geraakt? Men krijgt een veruiterlijking van datgene wat er in je binnenste voorkomt. Om die reden zei Jezus Christus "Wat er ook maar in aan de mond gaat, gaat in de buik binnen en wordt verstoten in de ontlasting, maar die dingen die doorgaans uit de mond komen komen voort vanuit het hart; en zij bezoedelen de man". Jezus ging verder te zeggen, "Voor uit het hart komen kwade gedachten, moorden, overspel, overspel, diefstallen, foute getuigenissen, lasteringen. Het is door deze dingen dat een man bezoedeld wordt".

Het menselijke hart, d.w.z., de geest, is de bron van kwade gedachten (Markus 7:21; Genesis 6:6; Spreuken 6:14; Jeremias 4:14; 17:9; 23:26; Psalmen 64:1-6). Dus wijst de Bijbel naar onszelf voor die slechte gedachten en de bron van alle verleiding,en niet naar een gevallen engel die de mensen als duivel aan nemen.
Elke persoon wordt verleid wanneer hij door zijn eigen verlangens wordt gelokt (Jakobus 1:14) en verleid (1Johannes 2:16). Indien die persoon naar de verleiding van zijn eigen passies luistert en toegeeft, zondigt hij (Jakobus 1:15) en is "van de duivel" (1Johannes 3:8 ).

Aan de andere kant wordt het niet toegeven beschreven als "de duivel weerstaan" (Jakobus 4:1-4,7). en als wij kwaad zijn willen wij ons afreageren. Het is voor ons oog een wellust dan om wraak te kunnen nemen. Maar wraak is uit den boze. Toch willen wij van alles zeggen als wij ons beperkt voelen of belemmerd. Nog meer willen wij reageren indien ons onrecht is aangedaan of als wij ons erg gefrustreerd voelen.

Als wij ons willen verdedigen moeten wij opletten niets verkeerd te zeggen. Wij moeten er op toe zien dat wij juist reageren en al doende de juiste woorden uit onze mond laten komen. Het "verkeerde" gezegd in woede is nog steeds verkeerd.
In de Bijbel staan er ook voorbeelden van mensen die de verkeerde dingen zeiden of op de verkeerde wijze reageerden als zij boos waren. Zo kunnen wij dat zien bij Mozes en ook Jakob vervloekte zijn zonen en wees hen op hun woede, omdat deze hevig en wreed was. David, sprekend over woede en wrevel zei, "Stop met hebben van woede en verloochen woede:
erger uzelf niet in om kwaad te doen. Voor booswichten zullen worden afgesneden, maar diegenen die op de Heer wachten, zij zullen de aarde erven." De wijze man vertelde ons dat, "Hij die langzaam is zich boos te maken is beter dan de machtige". Hij zei ook, "Hij die langzaam van toorn is is van geweldig begrip". Laten wij dat in wijsheid opnemen en niet tot gramschap over gaan, maar onze woede in de perken houden.

Het is niet altijd een zonde om boos te zijn, maar het is altijd zonde iets verkeerd te zeggen of te doen terwijl wij boos zijn. De apostel Paulus vertelde ons, "Wees boos en zondig niet: laat de zon niet onder gaan op uw gramschap". Jakobus voegt er aan toe, "Voor de woede van de man werkt de rechtschapenheid van God niet". Wij moeten voorzichtig zijn wanneer wij boos
zijn. Dan is het de tijd om te vertragen en nog beter na te denken. Ook Salomo verwees hier naar.

Wij kunnen denken dat indien wij iets verkeerd zeggen wanneer wij boos zijn, dat wij de verantwoordelijkheid op ons humeur kunnen  stellen en rechtvaardigen.

Op nog een gelegenheid vertelde Jezus  ons dat, "uit de overvloed van het hart de mond spreekt . Een goede man uit de goede schat van het hart brengt goede dingen voort en een kwade man uit de kwade schat brengt slechte dingen voort; maar ik zeg aan u, dat ieder inactief woord dat mannen zullen spreken, zij daarvan op de dag van oordeel rekening zullen moeten voor geven. Mits gij door uw woorden zult worden gerechtvaardigd en door uw
woorden gij zult worden veroordeeld".

Wij moeten de juiste soorten van gedachten en woorden in onze gedachten leggen. Wij moeten onze geest zo ordenen dat hij gevrijwaard blijft van de verkeerde acties. Hiervoor moeten wij er op toe zien dat er niets verkeerds in ons hoof komt, omdat wij niet kunnen ontkomen voor datgene dat er niet eerst in is gezet. Weinigen van ons hebben ooit een vloek in het chinees of Russisch uitgesproken omdat wij die woorden niet in ons hebben opgenomen. Jammerlijk hebben wij meerdere woorden gehoord die nooit moeten herhaald  worden, zelfs niet in woede. Wij herinneren ons de man die de naam van de Heer lasterde en vervloekte toen hij in een gevecht was. God Zijn vonnis was, "Stenig hem". Indien iedereen die ooit vloekte dood zou vallen, zouden wij bijna een lege planeet hebben. Nochtans heeft God zich niet bedacht op de ernst van deze zonde

Laat ons daarom bijzonder voorzichtig wezen betreft wat wij zeggen en doen wanneer wij boos zijn, daar Jezus ons herinnerde, "Voor door uw woorden zal u gerechtvaardigd worden en door uw woorden  zult u worden veroordeeld". Laten wij steeds zelf-gecontroleerd zijn en alert.

“Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.” (Jak 4:1-4 WV78)
 “Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten.” (Jak 4:7 WV78)
“Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.” (1Petrus 5:8 WV78) En de duivel zit in ons, het is ons eigen denken en handelen.

"Laat de woorden van onze monden en de meditaties van onze harten aanvaardbaar zijn voor de ogen van onze Heer die onze kracht en onze redder is".

1 comment:


 1. “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1Pe 5:8 NBV)

   “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord,” (Mr 7:21 NBV)

   “Zo iemand zit vol leugen en bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zaait voortdurend tweedracht.” (Spr 6:14 NBV)

  “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.” (Jak 1:14 NBV)

   “want alles wat in de wereld is-zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht-, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.” (1Jo 2:16 NBV)

   “Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.” (Jak 1:15 NBV)


   “Jeruzalem, zuiver je hart van het kwaad, dan alleen word je gered. Hoe lang blijf je broeden op je kwalijke plannen!” (Jer 4:14 NBV)

   “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?” (Jer 17:9 NBV)

   “Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan?” (Jer 23:26 NBV)

   “Voor de koorleider. Een psalm van David. (64:2) Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, behoed mij voor de dreiging van de vijand, (64:3) verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. (64:4) Ze scherpen hun tong als een mes, ze richten hun pijl, een giftig woord, (64:5) uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. (64:6) Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val, en zeggen: ‘Wie zou het zien?’ (64:7) Ze zinnen op misdaden en denken: ‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. -Diep als een afgrond is het hart van de mens.’” (Ps 64:1-6 NBV)


  ReplyDelete