Wednesday 28 July 2010

Waarheid, wat is het eigenlijk

De vele denominaties beweren dat zij de Bijbelse Waarheid hebben gevonden en propageren. Maar doen zij dat werkelijk? Houden zij aan de echte zaken die zijn voorgeschreven in de Heilige Schrift?
Houdt waarheid niet in dat het in overeenstemming moet zijn met het gegeven dat men zou volgen. Waarheid is namelijk het in overeenstemming zijn met het denkbeeld met de wetten van het denken of met zijn verkozen voorwerp, van een naar voor gebracht verhaal of een bericht of een zaak, dat dan ook door feiten kan bevestig worden.

Iedereen heeft de taak om te zoeken naar de Waarheid. Maar dan is de eerste vraag die we kunnen stellen: 'wat is Waarheid?'.
De nauwkeurigheid van de aanpassing of conformiteit. En hoe gaan we om met die dingen die wij veronderstellen volgens de juiste waarden te zijn. Hoe gaan we er reageren op dat wat waar is of volgens de feiten van de zaak?

Is de Waarheid voor de gelovige datgene dat wij in overeenstemming nemen met wat God van ons verlangt en dat Hij heeft laten neertekenen door zijn uitgezochte favoriete schrijvers? Is datgene wat wij wensen te geloven in conformiteit met het reële, echt iets te overwegen in overleg met de werkelijkheid en met de overeenstemming met de trouw aan Gods natuur, dat wij dienen te volgen te goeder trouw en als wat we geloven vanuit de Bijbel te zijn?

Een van de zaken die veel christenen nemen als waarheid is dat Jezus gestorven is, maar dan zien ze het als hij voor hen gestorven is en dat zij gered zijn door het geloof in dat. Maar zijn ze? Ontkent dit feit andere feiten, dat er slechts een waarheid is bijvoorbeeld?

Lees meer in The Truth

1 comment:

 1. “Ik sta verbaasd dat gij zo spoedig afvalt van Hem die u riep tot de genade naar een ander evangelie; maar er is geen ander, er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen perverteren. Maar al zouden wijzelf of een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigen dan wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt! Wat ik vroeger heb gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” (Ga 1:6-9 WV78)

   “En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat hij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld.” (Heb 11:1-2 WV78)

   “Volgt iemand ons bevel, in deze brief gegeven, niet op, noteert hem dan en gaat niet meer met hem om; dan zal hij zich schamen.” (2Th 3:14 WV78)

   “Alwie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.” (2Jo 1:9 WV78)

   “Want wie hem welkom heet, deelt in zijn boze werken. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, doe ik het liever niet met pen en inkt. Ik hoop bij u te komen en mij mondeling met u te onderhouden; dan zal onze vreugde volkomen zijn. U groeten de kinderen van uw uitverkoren Zuster. DE OUDSTE aan zijn geliefde Gajus, die hij oprecht liefheeft. Dierbare vriend, in alle opzichten wens ik u welzijn en gezondheid; dat het uw ziel wel gaat, weet ik. Het heeft mij zeer verheugd, dat de broeders die hier kwamen een goed getuigenis gaven van uw leven in de waarheid, zoals het ook in werkelijkheid is. Ik ken geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid leven. Gij bewijst de broeders trouwe dienst, ook al zijn het vreemden voor u. Zij hebben dan ook ten overstaan van de gemeente van uw liefde getuigd. Gij doet er goed aan hen ook voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. Want ter wille van de Naam hebben zij zich op weg begeven, zonder iets van de heidenen aan te nemen. Het is onze plicht de zaak van de waarheid te steunen door zulke mannen gastvrij te ontvangen. Ik heb de gemeente een brief geschreven, maar Diotrefes, die er gaarne de eerste plaats wil innemen, erkent ons gezag niet. Als ik kom, zal ik zonder twijfel zijn gedrag ter sprake brengen: niet tevreden kwaadaardige taal tegen ons uit te slaan, weigert hij ook de broeders te ontvangen, weerhoudt hen die het wel willen en stoot ze zelfs uit de gemeente.” (2Jo 1:11-3Jo 1:10 WV78)

   “Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. Dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u doorgeven: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, terwijl onze wegen duister zijn, liegen wij met woord en met daad. Maar als wij wandelen in het licht zoals Hij zelf is in het licht dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van zijn Zoon Jezus reinigt ons van elke zonde.” (1Jo 1:3-7 WV78)

   “Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mt 7:13-14 WV78)

   “Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord: vrees God en onderhoud zijn geboden; daar komt voor een mens alles op aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad.” (Pre 12:13-14 WV78)

  ReplyDelete