Thursday, 5 August 2010

Niet goddelijkheid van Christus toch

In meerdere correspondenties komt de godheid van Jezus ter sprake. De briefschrijvers geven meestal wel toe dat het inderdaad gaat het om verschillende personen, maar de discussie over de goddelijkheid van Jezus is dan volgens sommigen uitvoerig gevoerd in de eerste eeuwen en wordt volgens hen door de bijbel op vele plaatsten bevestigd. Op de vraagstelling naar die bevestiging in de bijbel kunnen de meesten echter niet antwoorden.

De ontkenning ervan is ook als wat, maar al op talloze manier weerlegd door de christelijke traditie volgens Vincent Kemme. Hij snapt niet dat mensen daar nog steeds op terug komen. Het volstaat de bijbel, de vaders en de eerste concilies te bestuderen. Hij schrijft: "Voor mij wordt m'n christelijk geloof onmiddelijk waardeloos als Jezus niet God zou zijn. Waarom zou ik op het gezag van 'sekten vertrouwen en niet op de constante leer van de christelijke traditie verwoord door het leergezag van de katholieke kerk? "

Hier op antwoord ik graag het volgende ter overweging:

Waarom zou uw Christelijk geloof waardeloos zijn indien Jezus niet God zou zijn?

Integendeel zou het eerder nog veel waardevoller kunnen zijn. Als Jezus niet God was kon hij zich niet een 'geacteerde' houding aannemen, maar wist hij dat hij werkelijk kon sterven. Alsook wist hij misschien niet echt wat hij dan verwachten kon, zoals wij ook maar kunnen gissen wat er buiten deze wereld is, en wat er ons mogelijk te wachten staat. Indien Jezus God was had hij reeds altijd bestaan en zou voor altijd verder bestaan, want God in oneindig. Hij kende dan de hemel en de vredevolle wereld van het onnoemelijk geluk. Als op de wrede aarde geplaatste zou hij gerust weten waar voor te kiezen. Maar als mens zou hij werkelijke keuzes moeten maken zonder echt zekerheid te hebben tenzij als hij er daadwerkelijk geloof in stelde. Het kwam er bij hem dus dan werkelijk op aan om geloof te hebben in de Schepper van hemel en aarde. Als mens viel hij ook ten prooi van verleiding en had hij een zondige natuur (in de betekenis dat indien hij wilde hij kon zondigen). God kan niet verleid worden en kan niet zondigen. Jezus verkoos uit vrije wil zijn Vader te volgen en te eren alsook om Zijn geboden te onderhouden. Het is uit vrije wil dat Jezus niet gezondigd heeft. Het was dus een mens die smetteloos bleef, wat de waarde van zijn zoenoffer verhoogde. Want indien hij totaal geen zonde had gedaan kon hem ook niets ten laste gelegd worden en zou hij zo opgenomen kunnen worden in het Koninkrijk van God. Maar Jezus was bereid een verschrikkelijke dood te ondergaan voor de bevrijding van vele mensen. Dus zijn offer werd veel meer waard dan indien hij God zou geweest zijn. Want God weet dat Hij niet kan sterven en weet ook dat geen mens Hem iets kan aandoen.
Het volgen van Christus wordt meer waard als men weet dat hij zoals wij ook maar een mens was, die moest leven met zijn gebreken. Wij kunnen over zijn verdriet en angsten lezen, deze werden niet gespeeld in een rol van een God de Vader die op de aarde een God de Zoon zou vertolken. Het was echt, een mens van vlees en bloed, met gevoelens en de mogelijkheid om dood te gaan. In zijn dood kunnen wij verlossing vinden en met zijn opstanding krijgen wij een prachtig voorbeeld van wat er met ons kan gebeuren. Alle reden te meer om  hem te erkennen als de Nieuwe Adam en zijn offer ten volle te erkennen. Dat maakt het geloof in hem en zijn Vader juist de moeite waard om Christen of volgeling van de Christus of Christos, de Messias te zijn.

No comments:

Post a Comment