Wednesday, 10 November 2010

Expenses, costs - Onkosten, uitgaven

Onkosten: expenses, expenditure, outlay, costs.The financial burden involved typically in a course of action or manner of living. The losses to realise something.Several times Christians are forced to make expenses without, seemingly any advantage or which lie outside the usual personal gain. 

Unfortunately we can not escape the financial matters because almost for everything must be paid.  To maintain a church community  and to do the the spiritual work of spreading the Word of God often a lot of money has to be paid for. We are bounded by many affairs which have to be paid for like all the material to realize the things.

To hold meetings a place is needed, something to sit on, sufficient heat or a dry spot, sufficient light.  All the things to receive people shall cast something. Mostly an ecclesia or parish brings  a lot of paper work, of which the parer, ink, print apparatuses, copy machines etcetera have to be paid for.  To maintain the church communities, the cleaning things, making contacts, telephones, internet connections, a.o. all bear a price ticket.

To cover the expenses of the meetings several churches hold during their service a passing of a little basket or an offering on plates as a collection.  In some churches, there is a division during a service with an offerande or an offering.  In the 'Offergang'  'offering' or oblation the people  present bread, wine and sometimes also other affairs, as flowers and money, as an offer in worship.Bible researchers and Biblestudents will give the preference to the age-old use of the voluntary gift.  Although in some communities you also shall find collections. That option is chosen because one otherwise shall have too little earnings generated to be able to foresee all the necessary services for the church community.

The Biblestudents, Bible-researchers, Bible-scientists, and o. a. Christadelphians find that they received the Word of God for nothing they have to communicate it to others.  They will ask no money for the performing of services.  But naturally everybody can give freely a voluntary contribution to cover the expenses made.  Everybody may give to his or her own abilities or fortune, in kind or money, and only when he or they will.
Some students of the Bible, as in several protestant groups, talk about giving 'one tenth' of the persons income,  or 'Tithe' or 'tithing'.  Hereby the religious people are pointed out that God  asks us a small part of our belongings to share with the community.  Several protestant churches point or ask then also to take distance of a tenth of the income to the advantage of the church.

Personally we prefer to keep to voluntary contributions.  Only, unfortunately must we well observe that expenses often exceed the gifts.  We only can hope that everything always comes just on its legs.  And perhaps we may now and then remind the people that everything in life costs money and that we also are dependent of this world for the realisation of all the worldly things.  Thus for us gifts are also very welcome.

Onkosten: kosten die voor iets worden gemaakt, uitgaven, de prijs die men moet betalen om iets te kunnen verwezenlijken. De vorderingen die kunnen gemaakt worden of geëist worden voor geleverde diensten of producten.

Meermaals zijn het kosten die men gedwongen is te maken zonder dat men er, schijnbaar althans, voordeel van heeft, of die buiten het gewone persoonlijk gewin liggen.

Spijtig genoeg kan men er niet onderuit dat er bijna voor alles moet betaald worden. Om een kerkgemeenschap te onderhouden en om het geestelijk werk van verspreiding van het Woord van God te verrichten kan men er eenmaal niet aan ontkomen voor vele zaken te moeten betalen vooraleer men het materiaal kan gebruiken om de dingen te verwezenlijken.

Bijeenkomsten hebben een plaats nodig, mensen iets om op te zitten, voldoende warmte of een droge plek, voldoende licht. De voorzieningen om de mensen te ontvangen kosten dus geld. Meestal komt er ook papierwerk bij kijken, waarbij men dan de kosten heeft voor papier, inkt, afdruktoestellen, kopieerders enz.. De kerkgemeenschap onderhouden, poetswerk, contactopname, telefoons, internetverbindingen, e.d. dragen allemaal een prijskaartje.

Om de kosten van de bijeenkomsten te dekken houden verscheidene kerken tijdens hun dienst een ophaling of collecte. In sommige kerken is er tijdens een dienst een offerande deel of een offergang. In de Offergang wordt dan door het aanwezige volk brood, wijn en soms ook andere zaken, als bloemen en geld, aangeboden.


Bijbelonderzoekers zullen er de voorkeur aan geven om het eeuwenoude gebruik van de vrijwillige gave te verkiezen. Alhoewel men in sommige gemeenschappen toch ook nog collectes vind om dat voor die optie gekozen is omdat men anders te weinig inkomsten genereert om de kerkgemeenschap te kunnen voorzien van al de nodige diensten.

In de Rooms Katholieke Kerk was er vroeger buiten de collectes ook nog het Stipendium, of het aalmoes dat, volgens het uitdrukkelijk door de Kerk van Rome goedgekeurde gebruik, mocht gegeven worden aan de priester, met het verzoek de H. Mis tot intentie van de gever op te dragen.
Vandaag laten de priesters in de Rooms Katholieke Kerk zich betalen voor allerlei diensten.

De Bijbelstudenten, Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers, en o.a. Christadelphians vinden dat zij het Woord van God voor niets hebben gekregen en voor niets aan anderen moeten mededelen. Zij zullen geen geld vragen voor het verrichten van diensten. Maar natuurlijk staat het iedereen vrij om een vrijwillige bijdrage te geven om gemaakte kosten te kunnen dekken. Iedereen mag naar eigen vermogen geven, in natura of geld, en wanneer hij of zij maar wil.

Bij sommige studenten van de Bijbel wordt er, zoals in meerdere protestantse richtingen, ook wel over 'Tienden' of 'Tithe' of 'tithing' gesproken. Hierbij worden de gelovigen er op gewezen dat God ons vraagt een klein deel van ons hebben en houden of ons inkomen te delen met de gemeenschap. Verscheidene protestantse kerken wijzen of vragen dan ook afstand van een tiende van het inkomen ten voordele van de kerk.


Persoonlijk houden wij er liefst aan om af te gaan op werkelijk vrijwillige bijdragen. Maar, spijtig genoeg moeten wij wel opmerken dat kosten dikwijls de giften overstijgen. Wij kunnen slechts hopen dat alles altijd juist op zijn pootjes terecht komt. En misschien mogen wij nu en dan eens de mensen er aan herinneren dat alles in het leven geld kost en dat wij ook afhankelijk zijn van deze wereld voor de verwezenlijking van al de wereldse dingen. Dus voor ons zijn giften ook steeds welkom.

+

Onkosten blijven onherroepelijk verbonden aan het gebruik.

kasbehoeften, uitgave, uitgaaf, besteding, vertering, bekostigen, bekostiging, onderhoud, levensstandaard, onvoorziene uitgaven, expensen, impensen, spesen, spiesen, cum expensis, kost, schadepost

Uitgeven, besteden aan, verteren, opteren, de onkosten bekijken/bestrijden, de kosten dragen/maken, bekostigen, zich in kosten steken, geld gebruiken/uitgeven, geld in iets steken, botje bij botje leggen, in de bus moeten blazen, in de buidel blazen, de aap aanspreken, zijn korentje groen eten, zich onderhouden, van de hand in de tand leven, vertering maken, een gat in zijn hand hebben, een gat in zijn goed maken, naar de toon leven, doormaken, doorbrengen, doordoen, doordraaien, opdoen,

kosten, een hele kluit geld kosten, oplopen, er aan moeten geloven, in de papieren lopen, de centen bijten hem, het geld druipt (gaat gauw, glijdt, glipt) door de vingers, dat hakt er in, dat kan bruintje (grauwtje) niet trekken, dar hangt veel geld aan, het geld smelt mooi, de beurs slinkt aardig


No comments:

Post a Comment