Wednesday, 10 November 2010

To mean, to think, outing your opinion, conviction, belief - Menen, mening, overtuiging, opinie, geloof

Menen (to mean, to think); mening, opinie (opinion, view), overtuiging [vaststaande mening (conviction), geloofsovertuiging (belief), godsdienstige overtuiging (religious persuasion, beliefs, faith, creed)]
bef. 900;  ME menen,  OE mǣnan;  c. G meinen,  D meenen
O.E. mænan  "to mean, tell, say, complain," from W.Gmc. *mainijanan  (cf. O.Fris. mena , Du. menen,  Ger. meinen  to think, suppose, be of the opinion"), from PIE *meino-  "opinion, intent" (cf. O.C.S. meniti  "to think, have an opinion," O.Ir. mian  "wish, desire," Welsh mwyn  "enjoyment"), probably from base *men-  "think." (Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper)

L. sensus:  "perception, feeling, undertaking, meaning,"
Under the Tags "mening" and "overtuiging" you shall be able to find articles about the way of strong thinking of a person and his fixed or firm belief. It is about the state or appearance of being convinced of a certain faith or belief.  But it shall also consider the attitude of people and their actions by a fixed or firmly held belief, opinion, etc.. To mean = to have in mind as one's purpose or intention


The "mening" is the meaning or the general word denoting that which is intended to be or actually is expressed or indicated. Here we take the thought of a person in consideration, how he or she wants to keep to a certain idea. But also the recognition of something as incumbent or fitting, right, or accepting as a true value. sometimes also the sense or the meaning or gist of something, but mainly an opinion or judgement formed or held. To have an opinion there has to be a sense or an awareness or recognition of something; the stimulus may be subjective and the entire process may be mental or intellectual.
+ denotation, connotation, interpretation, foreordain, feeling, sentiment, discern, appreciate, recognize.


Convinced:  Latin convincere to refute, convict, prove, from com- + vincere to conquer
To have been overcome by argumen;  to bring (as by argument) to belief, consent, or a course of action. (Merriam Webster Dict.) per·suade Latin persuadēre, from per- thoroughly + suadēre to advise, urge: to move by argument, entreaty, or expostulation to a belief, position, or course of actio.
To bring by the use of argument or evidence to firm belief or a course of action. According to a traditional rule, one persuades someone to act but convinces someone of the truth of a statement or proposition. (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company.)
To move by argument or evidence to belief, agreement, consent, or a course of action L convincere  to prove (something) false or true, (somebody) right or wrong, equiv. to con- + vincere  to overcome (Dictionary.com Unabridged)

God wants that we
come till a fixed decision.  He wishes that we become strong in the faith and that we become convinced in which way to take.  Therefore we must cultivate us a good view and become convinced by Gods Word to take on the True Faith with a clean conscience.Onder de Etiketten, verwijzers of tags "mening" en "overtuiging" zal u artikelen kunnen vinden  over de wijze waarop een persoon sterk aan een idee kan houden of stevig aan een bepaald geloof vast houdt en hier zich ook durft over uitspreken. Hier nemen wij die gedachte in overweging waaraan iemand wil vasthouden.
Het gaat over de inhoud, de bedoeling bij hetgeen men zegt of schrijft. Het zijn zijn opvattingen die een belangrijk onderdeel vormen van zijn aangenomen houding. Deze gedachten kunnen gebasseerd zijn op het gevoelen maar ook heel rationeel of ook wetenschappelijk gefundeerd zijn. Het gaat over de staat of verschijning van overtuiging van een zeker geloof of gedachte. Maar het zal ook de houding van mensen en hun acties door een standvastig vastgehouden aan bepaalde gedachten,geloof, mening, enz. beschouwen. Menen = om in gedachte te hebben als een doel of intentie of het zeker weten, in ernst bedoelen.

De "mening" is de betekenis of het algemene woord dat aanduidt wat wordt gepland te zijn of wat er eigenlijk uitgedrukt of aangeduid wordt. Hier nemen wij de gedachte van een persoon in overweging, hoe hij of zij aan een zeker idee wil vasthouden. Maar ook de erkenning van iets dat zodanig in overweging genomen wordt als het juiste of dat als juiste of ware waarde wordt aangenomen. Soms ook in de zin of de betekenis van of kern van iets, maar hoofdzakelijk een mening of
gevormd oordeel waar men aan vasthoudt. Om een mening te hebben moet daar een zin of een bewustzijn of erkenning van iets zijn; de stimulus kan subjectief zijn en het volledige proces kan geestelijk of intellectueel zijn.


Overtuiging of volgens de persoon het niet te weerleggen, en het bewijs.
Het is de gedachte om (zo door argument) naar geloof, toestemming of een handelwijze te brengen. (Merriam Webster Dict). Het houdt ook de neiging in van mensen om anderen hun gedachten aan te raden. Er is dan de drang om door argument, smeekbede, of vermaning anderen naar een geloof, positie of cursus van actio
te bewegen. Om door het gebruik van argument of bewijs tot geloof te brengen  of een handelwijze te versterken.
De mening zal tot uiting komen de sterke houding in de aangehouden gedachte waarbij door argument men anderen tot dat geloof tracht te bewegen of te doen veranderen van gedachten,  of om tot te komene tot een overeenkomst, toestemming of een handelwijze.

+

van mening zijn, van oordeel zijn, gevoelen, bevinden, denken, vinden, van gedachten zijn, geloven, met eigen ogen zien, zijn eigen licht volgen, zijn eigen kijk op iets hebben, goede kijk op iets hebben,
mijns achtens, mijn oordeel, naar mijn oordeel, naar mijn rekening, volgens mijn dunken, mijns dunkens, naar mijn wijze van zien, mijns erachtens, bij mijn weten, naar mijn schik, in iemands oog

in gemoede nemen, interpreteren,
interpretatie

bij zijn gedachten blijven,pré-opineren, ergens niet af willen,

Aanduiding, connotatie, raisonneren, raisonnatie, redeneren, opvatten, inzien,

oordelen, zijn stem over (voor, tegen) iets uitbrengen, bepalen, beslissen, decideren, determineren, zich decideren, resolveren, prononceren,besluiten, maatstaf aanleggen, een besluit opmaken,

opvatting, zienswijze, denkbeeld, inzicht, inzien, gezindheid, overtuiging, dunk, convictie, intuïtie,sententie, opinie, roep, stem, signatuur

besluit, beslissing, uitspraak, oordeelvelling, oordeel, decisie, verdict, besluitvaardigheid,God wil dat wij tot een vast besluit komen. Hij wenst dat wij ervan overtuigd geraken welke weg in te slaan. Hiervoor moeten wij ons een goede zienswijze aankweken en door Gods Woord overtuigd geraken om met een zuiver geweten het Ware Geloof aan te nemen.

No comments:

Post a Comment