Saturday 9 April 2011

Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment

Na onze BijbelStudiedag in Amersfoort zullen wij met onze Broeders samen nog enkele dagen doorbrengen in Apeldoorn waar wij de straat zullen op gaan om te prediken, folders uit te delen en in de brievenbussen te steken.
Van 14 tot en met 23 april zullen het dan intense dagen zijn van actief prekingswerk maar ook van bezinning. Want uiteindelijk zullen wij toch stil staan bij enkele voorname gebeurtenissen in de geshiedenis die de wereld moesten schokken en een hele verandering hebben gebracht in de geschiedenis van de mensheid. Het zal een week van bezinning zijn rond het prachtige offer dat de zoon van God ons aangeboden heeft.

De 11de Nisan was Jezus met zijn leerlingen over de Olijfberg getrokken en had hun over autoriteit verteld, die hem ook in vraag was gesteld door de hoge priesters in de tempel.(Mattheus 21:23-27) Dit bracht ook het onderwerp van Jezus aanwezigheid en het einde der tijden in vraag bij zijn leerlingen. (Mattheus 24:3, 7, 14, 21; Markus 13:3, 4; Lukas 21:10, 11).

De 12de Nisan beleefde Jezus een rustige meditatieve dag met zijn leerlingen en keek hij uit met hen om samen de exodus te gaan vieren, ook al is hij bewust van de wens van de religieuze leiders om hem te doden. (Markus 14:1, 2) de dag er op zond hij Petrus en Johannes om voorbereidingen te treffen. (Markus 14:12-16; Lukas 22:8)

De Nazareen Jezus achtte zich niet minderwaardig om voor zijn leerlingen neer te knielen om hen hun voeten te wassen, en dat is wat hij doet wanneer zij op 14 Nisan samen in de gehuurde bovenkamer zijn. Hij had er geweldig naar verlangd om samen met zijn leerlingen dit belangrijke Joodse feest te vieren.
Als wij dan op zondag 17 april samen komen is het ook om dit memorable ogenblik te herinneren, want dat was een dag met een gebeurtenis die Jezus vroeg om in herinnering te nemen. Wanneer zij samen hadden gegeten nam Jezus het brood en de wijn voor hem en sprak dankgebeden uit vooraleer hij deze symbolen uitdelen aan zijn disgenoten.

“En Hij zeide tot hen: Ik heb zeer begeerd, dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat alles vervuld is, in het Koninkrijk Gods.” (Lukas 22:15-16 Palm)

 “Ook nam Hij brood, en als Hij gedankt hebbende, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Aldus ook deed Hij met de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.” (Lukas 22:19-20 Palm)

 “Terwijl zij nu nog aan de maaltijd zaten, nam Jezus het brood, en, gedankt hebbende, brak Hij het, en gaf het de discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam! En Hij nam de drinkbeker, en, gedankt hebbende, gaf Hij hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit! Want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden!” (Mattheüs 26:26-28 Palm)

Op de avond dat hij zou overgeleverd worden bezegelde hij het Nieuwe Verbond en zei duidelijk "Doe dit om mij te gedenken". En dat is dan ook wat wij moeten doen die herinneringsdag.

Dit jaar valt die 14de Nisan ook op een zondag en zullen de meesten die dag ook vrij kunnen hebben om samen te komen. - Andere jaren valt het meestal in de week en is dat praktisch niet altijd voor iedereen te regelen. Daarom nemen wij daarbuiten ook die Christelijke 'Paasdag' om iedereen de kans te geven om tesamen dat Laatste Avondmaal te vieren. Dit jaar zal dat dan de zondag daar op zijn wanneer wij dan met verscheiden Broeders uit België, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië samen zullen komen in onze ecclesia ruimte te Paris. Terwijl zondag 18 eerder een gesloten meeting van al onze medebroeders zal zijn met een gezellig tafelen, zal het de zondag er voor, op de werkelijk te vieren hoogdag 14 Nisan voor iedereen toegankelijk zijn.

Wie weet mogen wij u daar ook verwachten in Leuven, Tervuren, Kraainem of in Mons na zonsondergang op zondag 17 april.

No comments:

Post a Comment