Monday, 18 February 2013

De Hoer van Babylon en een in stilte verstoppende Paus

In de Heilige Schrift wordt er gemeld dat de wereld zou horen dat er iets dat klonk als de luide stemmen van een grote menigte in de hemel waarbij lof zou gezongen worden en men zou uitkijken naar de overwinning, de glorie en de macht die uiteindelijk zal toekomen aan onze God!
Ook al mocht er heel wat verkeerd gaan in de wereld en werd er ook in het Nieuwe Testament verwittigt dat zelfs de gemeenschap ven christenen er niet zou voor kunnen ontsnappen. Ook in haar gelederen zou vervuiling optreden, niet enkel betreft leringen van het geloof maar ook in het gedrag van haar leden. In de kerkgemeenschap zouden zich voorvallen voor doen welke niet volgens de Wil van God zouden zijn. Zij zouden handelingen zijn die tegen de Wet van God zijn en die als een verschrikking zijn voor de Schepper God.

Maar die gemeenschap van zogenaamde gelovigen zal zijn als de hoer van Babylon. Deze zal echter ook niet kunnen ontsnappen aan de oordelen van Elohim de Allerhoogste, welke gegrond en rechtvaardig zijn. Hij is het die de grote hoer veroordeeld, haar die de aarde in het verderf stortte door haar ontucht. Hij heeft haar gestraft voor het bloed van zijn dienaars door haar hand vergoten.’
Benedict XVI (2005-present, Episcopal form of ...
Benedict XVI (2005-present, Episcopal form of Papal arms) An alternate version with Papal Tiara: here (Photo credit: Wikipedia)Als wij nu kijken naar de Rooms Katholieke Kerk, kunnen wij er niet aan onderuit waar te nemen dat in haar rangen heel wat dingen zijn gebeurd die het licht niet mochten zien, en waar men alles aan gedaan heeft, en nog doet, om ze voor het aanschijn van de wereld te verstoppen. Maar toch lijkt het de das om te doen van die gemeenschap. In de laatste jaren zagen wij heel wat mensen de kerk vaarwel zeggen. Het spijtige is echter dat vele gelovigen hun geloof in Kerk maar ook in god opgaven. En dat valt te betreuren. Maar dat kan ook een vorm van zuivering zijn. Daar zal men kunnen merken welke mensen eerder voor de wereld kiezen dan voor God.

Kerken en kerkgemeenschappen zijn in de val getrapt van de wereldse instellingen en slachtoffer geworden van macht en machtsvertoon. Mensen zijn vergenoegd geworden door tradities die hen werden aangeboden als aanvaardbaar in plaats van hen meer op de Wetten van god te richten. Die tradities zijn ook voor de meeste mensen veel belangrijker geworden dan de Wetten van God. De feestjes die er aan die on-Bijbelse gewoonten zijn verbonden liggen hen nauwer aan het hart dan de waarheid onder ogen te zien.

De wereld is echter beloofd dat er een tijd zal komen dat de stad of de wereld zou verrast worden en dat het zou zijn alsof zij in brand staat. De witte rook zou opstijgen, voor altijd, voor eeuwig. Dezer dagen is de wereld opgeschrikt door het nieuws van de kerkgemeenschap die in de Bijbel als de hoer van Babylon wordt geportretteerd. In haar rangen hebben meerderen gehoereerd, niet enkel met leden van het andere geslacht, maar erger nog, met leden van hun eigen geslacht, die dikwijls nog niet in de leeftijd waren dat zij degelijk konden reageren of durfden tegenspreken. Zij werden in de ban van de geestelijke macht geslagen en 'geestelijk gewurgd'. Indien er toch mensen bij waren die uiteindelijk de durf hadden opgenomen te reageren en klacht in te dienen bij de hogere macht van die geestelijkheid, werden hun monden gesnoerd en deed men er alles aan om de gebeurtenissen in de doofpot te stoppen.

Zou het nu kunnen dat God het welletjes vindt en er zorg voor zal dragen dat er een einde mag aan komen?

Graag raden wij u aan om de video van de Rugby Christadelphians eens te bekijken, welke geplaatst is in het bericht: Pope Benedict will hide. Daarin wordt ook gekeken naar de Openbaring van Johannes waar er over de toekomst wordt gesproken waar wij nu misschien deel van mogen uitmaken.
English: Pope Benedict XVI during general audition
English: Pope Benedict XVI during general audition (Photo credit: Wikipedia)


“1  Daarna hoorde ik een machtige stem als van een talrijke schare in de hemel, die riep: Alleluja! Het heil, de glorie en macht Behoren onzen God; 2 Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen! De grote Boeleerster heeft Hij geoordeeld, Haar, die de aarde bedierf door haar ontucht: Hij heeft het bloed van zijn dienaars opgeëist uit haar hand! 3 En ze herhaalden: Alleluja! Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen! 4 En de vier en twintig Oudsten en de vier Dieren vielen neer, aanbaden God, die op de troon is gezeten, en antwoordden: Amen! Alleluja! 5  Toen ging er een stem uit van de troon, en deze sprak: Looft onzen God, Gij allen, zijn dienaars, Gij die Hem vreest, Kleinen en groten!” (Openbaring 19:1-5 CANIS)

De Paus die er in voorgaande maanden al voor gezorgd had dat eerst werd gedaan dat de Kerk van niets wist, maar toen dan documenten opdoken dat zij wel degelijk op de hoogte waren van de verschrikkelijke feiten van seksueel geweld op minderjarigen, deden zij of het om misverstanden ging of om verkeerd begrepen berichten. Veel werd er nochtans aan gedaan om alles te bedekken met de zogenaamde 'mantel der liefde'. De stilte die men graag rond de misgrijpen ziet hoopt men wie weet nu te bereiken door Paus Benedictus XVI in een stille hoek te laten kruipen waar hij zich in kan verstoppen en vele geheimen mee met hem nemen.+

Voor een situatieschets, lees ook meer in:
 1. Fragiliteit verminderbaar
 2.  
 3. Manifest Gelovigen nemen het woord
 4. Manifest tot protestantse kerk 
 5. Manifestanten Protestant of Katholiek  
 6. Terecht scherpe kritiek op “Manifest Gelovigen nemen het woord”
 7. Religie als universele dwangneurose 
 8. Ware Geloof en Ware Geloofsgemeenschap
 9. Religie bedreigt in vrijheid 
 10. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 11. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 12. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement
 13. Manifests for believers #3 Catholic versus Protestant
 14. Manifests for believers #4 Eucharist
 15. Manifests for believers #5 Christian Union
 +++

Please do find > Pope Benedict will hide

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment