Monday, 24 November 2008

Doop in de huiskerk

Op het oude platform van de Vrije Christenen werden er meerdere onderwerpen ter discussie gebracht.  Deze waren niet meer op het net te vinden. Enkele mensen vroegen mij of ik hen toch de teksten kon bezorgen.
Op Bijbelonderzoekers zal ik enkele discussies herplaatsen. Een bijdrage ging o.a. doop in de Huiskerk.
De Doop in de Huiskerk.
Van: Yvan_Kimpen
Bericht 1 in discussie

Hoe worden catechisanten gedoopt in de huiskerken?   Huiskerken functioneren in ieder opzicht als volwaaridge kerken, en dus dopen zij zelf, hoewel ze af en toe met andere huiskerken samen een groot doopfeest zullen willen organiseren. Om te dopen, is er water nodig en dat vindt men op veel plaatsen in verschillende vormen. De doop kan daarom plaatsvinden in een badkuip, een ton, een vijver, een put, een zwembad, een rivier, een meer of in zee. In huiskerken vindt de doop doorgaans plats door middel van onderdompeling, nadat pasbekeerde christenen een persoonlijke belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Daarmee volgen zij het nieuwtestamentische voorbeeld.   In sommige culturen worden mensen direct na hun bekering gedoopt, in andere culturen geeft men er de voorkeur aan dat de doopkandidaten een bepaalde voorbereiding ondergaan. In het laatste geval wordt men soms geleid door het streven naar perfectie. Het lijkt echter een gezond nieuwtestamentisch gebruik te zin om bekering en doop niet ver uit elkaar te trekken. Paulus werd drie dagen na zijn bekering gedoopt (Hand. 9), de Ethiopische eunuch werd ter plekke gedoopt (Hand; 8) en de drieduizend die zich op de Pinksterdag bekeerden, lieten zich klaarblijkelijk allemaal nog dezelfde dag dopen (Hand. 2:41). - Huizen die de wereld veranderen - W. Simson, blz. 122.    In het geval van Paulus, de Ethiopische eunuch en de drieduizend in Jeruzalem moeten we opmerken dat zij joden waren en aldus reeds een ruime kennis hadden van Gods geboden en Zijn wil en de Messiaanse profetieën. Hun snelle doop moet in deze context worden gezien.    Wanneer wij als catechisanten personen hebben die een beperkte kennis hebben van de Weg, is het nuttig gebleken hen grondig te onderwijzen zodat zij met volle kennis van zaken ervoor kiezen zich te laten dopen en aldus te worden opgenomen in de ekklesìa.

Bericht 2 in discussie:
Een interessant artikel over de doop kan men vinden via deze link: http://users.pandora.be/vrijechristenen/Artikelenmap_nieuw/Dopen.htm   Yvan

Van: discipel/ Bericht 3 in discussie

Wanneer kan iemand worden gedoopt ?
Moeten zij eerst een fundamentele studie ondergaan van een jaar of meer ?
Naar mijn oordeel niet.

Als iemand zich er van bewust is dat de doop het teken is om duidelijk te maken dat zij van de ene wereld (hun leven zonder de verzoening door Jezus) overgegaan zijn in de andere wereld (verzoend met God door de Here Jezus Christus) en zij hebben die stap gezet is het geoorlooft.

Wel moet ik daarbij aantekenen dat mensen dan wel moeten weten wat de kosten zijn van Jezus volgen.  Zij moeten in staat zijn om de kosten te berekenen en dan deze stap zetten.
Wanneer mensen niet weten wat de kosten zijn van het volgen van Jezus, dan moeten zij daarover specifiek onderwijs ontvangen om daarna wel zelf de kosten te kunnen berekenen van het volgen van Jezus.

Niemand kan dus een dopeling weren wanneer aan deze eisen is voldaan:
Jezus hebben aangenomen als Redder EN HEER.
Weten van God van je vraagt
De kosten kunnen berekenen van het volgen van Jezus en een besluit kunnen nemen om het te doen.

IN Jezus Christus, DE HEER, mijn HEER,

Dirk

Bericht 4 in discussie

Beste Dirk,   Je schreef: "Wanneer mensen niet weten wat de kosten zijn van het volgen van Jezus, dan moeten zij daarover specifiek onderwijs ontvangen om daarna wel zelf de kosten te kunnen berekenen van het volgen van Jezus."
Daar ga ik helemaal mee akkoord. We leven in een land (NL en B) dat sterk onchristelijk is. Vele mensen kennen niet de elementairste bijbelverhalen, laat staan Jezus' onderwijs voor zijn Ekklesìa. Het is noodzakelijk dat mensen eerst toch weten waarmee ze zich verbinden. We kunnen in deze gevallen moeilijk verwijzen naar de voorbeelden in het NT over snelle doop, omdat deze mensen joden waren of proselieten en een Messiaanse verwachtig koesterden. 
Volgens wat ik mij kan herinneren zijn er 2de eeuwse brieven waaruit toch zou blijken dat nieuwelingen een korte proeftijd ondergingen voor ze tot de onderdompeling werden toegelaten. Ik neem aan dat er uitzonderingen zijn van mensen die onmiddellijk of snel doorhebben waar het om gaat en daar is natuurlijk niets op tegen om hen snel tot de onderdompeling toe te laten.
Yvan

Bericht 5 in discussie

Beste Yvan,
Hetgeen je aan haalde over de proefperiode betreft het afzonderen van mensen voor een periode van 40 dagen voor Pasen, waarin zij onderwijs kregen over het volgen van Jezus en de betekenis van de doop.
Met Pasen werden deze mensen dan gedoopt om daarmee extra duidelijk te maken dat zij met Jezus waren gestorven en met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven.

Dat deze manier van handelen niet overeenkomt met de lijn in het Nieuwe Testament, waar men het heeft over Joden, Jodengenoten en vrome mannen en Godvrezenden is logisch.
Uit de bewoordingen blijkt dat zij de God van Israel kennen en dat zij Jezus aanvaarden als DE MESSIAS, de beloofde Verlosser.

Hierbij mag je heel duidelijk veronderstellen dat zij weten wie God is.
Wanneer het echter gaat om mensen die dat niet weten van voor dat zij tot geloof kwamen mag men natuurlijk een periode inlassen om onderwijs te geven, maar als zij duidelijk weten wat de gevolgen zijn voor hun eigen persoonlijk leven hoeft dit wat mij betreft niet op een vaste periode gezet worden die voor allen van toepassing is.
Waarom zouden we deze periode voor iedereen gelijke lang maken, terwijl God in ieders leven op een andere manier heeft gewerkt ?
Door vaste regels hierover vast te stellen zouden wij meer het risico lopen om te vervallen in wettische regels, terwijl wij nu juist vrij zijn van de Wet, door Jezus Christus.

IN Jezus Christus, Dirk

Bericht 6 in discussie

Beste Dirk,    Je schreef: "Waarom zouden we deze periode voor iedereen gelijke lang maken, terwijl God in ieders leven op een andere manier heeft gewerkt ? Door vaste regels hierover vast te stellen zouden wij meer het risico lopen om te vervallen in wettische regels, terwijl wij nu juist vrij zijn van de Wet, door Jezus Christus."  
Daar ben ik het helemaal mee eens (en met de rest van je bericht ook)! De Vader en Jezus behandelen ons als individuele leden van de ekklesìa. In de setting van een huiskerk weet je gewoon of iemand er rijp voor is of niet. Er zijn geen procedures, maar je weet gewoon als ekklesía dat het goed zit. 
Bij Jehovah's Getuigen moet je meer dan 100 vragen beantwoorden, in driemaal, telkens met een oudste - die daarna je kandidatuur voor de doop goedkeuren of afkeuren. Dit is overdreven! 
Yvan
- - - - - - -

Lees meer over doop en doopsel

Dopen en herdopen

No comments:

Post a Comment