Friday, 6 February 2009

De Toorn Gods

ER is geen enkele grond voor het populaire denkbeeld dat de God van het Oude Testament afgebeeld word als een God van gramschap, terwijl Jezus in het Nieuw Testament een God van liefde vertegenwoordigt, van een andere gezindheid. Het is waar dat het Oude Testament, dat nauw betrokken is bij de geschiedenis van een opstandig. hoewel toch uitverkoren volk, omringd door roofzuchtige volkeren, die zich maar al te begerig tonen om voordeel te trekken uit zijn verlies van Gods gunst, meer heeft te zeggen over Gods bijzondere oordelen en straffen in deze omstandigheden. Maar in datzelfde Oude Testament hebben wij de duidelijke belofte van de verlossing uit de zonde, Gods hoede over degenen die Hem dienen en de uiteindelijke komst van zijn regering van gerechtigheid en vrede. De profeten die de oordelen van God over Israël moeten verkondigen, worden vaak gekarakteriseerd door de meest tedere uitingen van liefde en zorg voor het volk en van de smart van de God die hen noodzakelijkerwijs moet veroordelen en straffen.

Het is klaarblijkelijk eveneens waar dat Gods liefde eerst ten volle tot uit­drukking komt in het Nieuwe Testament, wanneer de Zoon van zijn liefde verschijnt om verlossing te bewerken. Jezus maakt duidelijk dat er voor degenen die opzettelijk zijn getuigenis van Gods liefde verwerpen, oordeel te wachten staat. Over de vijanden van God die zijn soevereiniteit verwerpen


No comments:

Post a Comment