Monday, 2 March 2009

Christus winnen, Jehovah vertrouwen

“Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israel veilig. Dit is de naam die men het geeft: ‘Jahwe, onze gerechtigheid.’” (Jer 23:6 WV78)
 “(64:5) Allen hebben wij ons verontreinigd, heel onze gerechtigheid werd een stondendoek gelijk; en wij zijn allen als bladeren verwelkt; de wind van onze zonden blaast ons weg.” (Jes 64:6 WV78)
 “en ik uitspreek de daden van Hem, van de Heer, uw gerechtigheid - de enige - aanzeg.” (Ps 71:16 WV78)
 “Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik. alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en een te zijn met Hem, niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof.” (Flp 3:8-9 WV78)
 “(18:3) De Heer is mijn steenrots, mijn burcht, gevaren doet Hij mij ontkomen: mijn God, mijn beschuttende rots, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn verheffing.” (Ps 18:2 WV78)
 “(18:31) Hij, God - volmaakt is zijn weg; onvermengd is het woord van de Heer. Hij is schild voor wie bij Hem schuilen.” (Ps 18:30 WV78)
 “Dan laat Ik binnen uw muren alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt hij de naam van Jahwe,” (Sef 3:12 WV78)
 “opdat in vervulling zou gaan het woord door de profeet Jesaja gesproken: Zie, mijn Dienaar, die ik heb verkoren, mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond. Ik zal mijn geest op Hem doen rusten, Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal twisten noch schreeuwen en op straat zal men zijn stem niet horen. Een geknakt riet zal Hij niet breken en een smeulende vlaspit niet doven voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd; en op Zijn Naam zullen de volkeren hopen.” (Mt 12:17-21 WV78)
 “En ten slotte zegt Jesaja: De Wortel van Isai zal verschijnen, Hij die opstaat om te heersen over de heidenen. Op Hem zullen de heidenvolken hun hoop vestigen.” (Ro 15:12 WV78)
 “Hij is het die ons gered heeft uit dat dodelijk gevaar. En Hij op wie onze hoop gevestigd is, zal ons ook in de toekomst redden,” (2Co 1:10 WV78)
 “Zo groot is ons Godsvertrouwen, dank zij Christus.” (2Co 3:4 WV78)
 “God zelf heeft ons geschikt bevonden en ons het evangelie toevertrouwd; daarom spreken wij ook niet om bij mensen in de gunst te komen, maar alleen om te behagen aan God, die ons hart toetst.” (1Th 2:4 WV78)
 “Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.” (1Ti 4:10 WV78)

Engelse versie / English version > Gaining Christ, trusting Jehovah

No comments:

Post a Comment