Saturday, 21 March 2009

Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.


"Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt."
- William Arthur Ward (1921-1994)

"Geloof is de gastvrouw die geen twijfel zal onderhouden."
- Jenna Wright

"Geloof is om te geloven wat je niet ziet, de beloning van dit geloof is om te zien wat je gelooft."
- Peter Julian Eymard

"Hoewel je Hem nu niet ziet, maar toch geloven,
u onnoembaar verheugen met vreugde en vol heerlijkheid, het einde van uw geloof ontvangend - de verlossing van je ziel. "
1 Peter 1:8-9

"Als een van u wijsheid ontbreekt, laat het hem vragen aan God,
die geeft aan alle royaal en zonder verwijt,
en het zal worden gegeven aan hem.
Maar laat hem vragen in het geloof, zonder twijfel, want hij die twijfelt is als een golf van de zee gedreven en heen en weer geslingerd door de wind. "
James 1:5-6

"Deze overleden alle in het geloof, zonder de beloften te hebben ontvangen, maar ze verre van af gezien hebbende waren ze verzekerd van hen, omhelsde hen en heeft bekend dat ze vreemden en pelgrims op de aarde waren.
En al deze, die een goed getuigenis door het geloof verkregen, kregen de belofte niet,
God heeft iets beter voor ons voorzien,
dat zij niet perfect mogen worden gemaakt afgezien van ons. "
Hebreeën 11:13-14, 39-40

Hoor, o Jehovah, mijn gebed, versta hoe ik smeek om uw bijstand;
O blijf voor mijn schreien niet doof: ik ben slechts een vreemdeling bij U, een bijwoner - gelijk al mijn vaderen.
In U wil ik de zekerheid hebben dat U de schepper van hemel en aarde bent
die ook voor mij de belofte van een paradijs voorzien heeft,
waar ik dan niet meer als een vreemdeling zal moeten vertoeven.
Geef mij het juiste en sterke geloof.
Moge U de God van de hoop mij vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven,
zodat ik overvloei van hoop, door de kracht van de heilige Geest.


No comments:

Post a Comment