Monday, 30 March 2009

Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus


“Doch allen zwerven af, verdorven met elkaar! Geen mens handelt oprecht: geen enkele. Geen een.” (Ps 14:3 WV78)
 “Of met de woorden van de Schrift: Er is geen rechtvaardige, zelfs niet een, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet een.” (Ro 3:10-12 WV78)
“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, maken wij Hem tot leugenaar; dan woont zijn woord niet in ons.” (1Jo 1:8-10 WV78)
“God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.” (Ro 5:8 WV78)
“In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.” (1Pe 2:24 WV78)
“Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.” (Joh 1:10-11 WV78)
“Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.” (Joh 1:12-13 WV78)
“Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.” (Ro 8:28 WV78)
 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” (Ro 6:23 WV78)


+++
Vindt ook
Neem afstand van het kwade
Deelnemers worden van Gods heiligheid
Streven naar heiligheid
Eerlijkheid begin van heiliging
Schoonheid van heiligheid
Weest heilig
Helden en heiligen


Zeker zijnde van Bevrijding
Koninkrijk Gods


Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
Leden in het lichaam van Christus

No comments:

Post a Comment