Friday, 10 April 2009

De hoge roeping van God in Christus Jezus

English version / Nederlands > The high calling of God in Christ Jesus


“maar één ding staat vast: vergetende wat achter is, strek ik mij uit naar hetgeen vóór is, en jaag naar het voorgestoken wit, naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus.” (Flp 3:14 NLB)
“Weet gij niet, dat degenen, die in de loopbaan lopen, wel allen lopen, maar één de prijs behaalt? Loopt nu zo, dat gij hem verkrijgt.” (1Co 9:24 NLB)
“Daarom laat ons de beginselen der leer van Christus nu laten rusten, en tot de volkomenheid voortgaan, niet wederom den grond leggende van de bekering van dode werken, en van het geloof in God,” (Heb 6:1 NLB)
“Want wij zijn de besnijdenis, wij, die God in de Geest dienen, en ons beroemen op Christus Jezus, en ons niet op het vlees verlaten;” (Flp 3:3 NLB)
“En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen ten beste dienen, die naar het voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren bestemd, dat zij gelijkvormig zouden zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat hij de eerstgeborene zij onder veel broeders; en die Hij te voren bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook rechtvaardig gemaakt; en die Hij rechtvaardig gemaakt heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.” (Ro 8:28-30 NLB)
“en indien Hij heeft willen doen kennen de rijkdom van zijn heerlijkheid aan vaten der barmhartigheid, die Hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Zo heeft Hij ook ons geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen;” (Ro 9:23-24 NLB)
“Want Gods gaven en roeping kunnen Hem niet berouwen.” (Ro 11:29 NLB)
“die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en zijn genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden van de wereld,” (2Ti 1:9 NLB)
“en betuigd, dat gij waardig zoudt wandelen voor God, die u roept tot zijn rijk en tot zijn heerlijkheid.” (1Th 2:12 NLB)
“Maar wij zijn schuldig altijd God te danken voor u, door de Heer beminde broeders, dat God u van het begin verkoren heeft tot de zaligheid in de heiliging door de Geest en in het geloof van waarheid; waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, om te verkrijgen de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.” (2Th 2:13-14 NLB)
“Daarom, heilige broeders, die mee geroepen zijt tot de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus Jezus,” (Heb 3:1 NLB)
“Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die ons naar zijne grote barmhartigheid wedergeboren heeft tot ene levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot ene onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die weggelegd is in den hemel voor u,” (1Pe 1:3-4 NLB)
“Daarom, omgordt de lendenen uws gemoeds, weest nuchter, en stelt uwe hoop geheel op de genade, die u aangeboden wordt door de openbaring van Jezus Christus.” (1Pe 1:13 NLB)
“De God nu aller genade, die u in Christus Jezus geroepen heeft tot zijne eeuwige heerlijkheid, Hij zelf zal u, nadat gij een kleinen tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, gronden.” (1Pe 5:10 NLB)
“Nademaal door zijne Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en een godvruchtigen wandel dient, ons geschonken is door de kennis desgenen, die ons geroepen heeft door zijne heerlijkheid en deugd;” (2Pe 1:3 NLB)


++

Vindt ook
Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
Relatie tot Christus

Christus kennen is zin geven aan het leven
Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 

No comments:

Post a Comment