Friday 15 May 2009

Evangelisatiewerk blijvende opdracht

In onze streken zijn de mensen helemaal niet meer in God geïnteresseerd. Voor velen lijkt de christelijke boodschap niets nieuws meer te brengen, of ze lijkt afgezaagd. Nochtans kan men de Bijbel steeds op een frisse wijze bekijken en de aan te halen punten in een vers daglicht plaatsen. De huidige cultuur maakt de indruk dat ze ingeënt is tegen het 'virus' van het christelijk geloof.

In de Accentbijlage van het Reformatorisch Dagblad van 18 april stond een artikel van ds. P. den Ouden: ”Kerk tussen geheimenis en getuigenis”. Hierin wordt de vraag opgeworpen of er niet genoeg gesproken is in Nederland. En of de kerk de drempel naar de wereld niet moet verhogen, om zo beter haar geheim, de liefde van Christus, te bewaren.

Volgens G.Baan in het artikel Evangelie schept zelf zijn eigen ‘antenne’ is het zeker dat de kerk haar geheim als bruid van Christus heeft te bewaren. Dat blijkt ook uit de woorden aan de gemeente van Filadelfia. Maar dit hoeft toch geen tegenstelling te zijn met haar opdracht Gods Woord aan de wereld te verkondigen?

De verkondiging is een belangrijke opdracht die vandaag de dag nog zeer hoog nodig is. Wij hebben de opdracht om Gods Woord door te geven ongeacht de weerbarstigheid van onze omgeving. Jezus zegt in de brief aan Filadelfia: „Gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.” Hij gaf bij de zendings­opdracht toch geen instructie er op een gegeven moment mee op te houden? Om zo maar te zeggen: Als ze het stof in de ene stad hadden afgeschud gingen ze toch niet naar huis, maar naar de volgende stad?
"Bij de zendingsopdracht geeft de Heere ook aan om door te gaan, omdat het Zijn werk is: „En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.” Deze belofte is een werkelijkheid die onveranderlijk blijft. Of wij dit altijd wel zo duidelijk ervaren, ligt aan ons en niet aan de Heere en Zijn Woord."

"Geseculariseerde mensen van onze tijd schijnen totaal ongodsdienstig te zijn. Ze hebben geen enkele antenne, zelfs geen ”altaar voor de onbekende god”, zoals de Grieken nog hadden, of het moet de voetbalgod zijn."

"Wij hoeven ons niet al te druk te maken over de vraag of er wel een aanknopingspunt is tussen het Evangelie en de moderne geseculariseerde mens. Dat is namelijk al duidelijk sinds de val in Adam. Het Evangelie schept zelf zijn eigen ‘antenne’, omdat het Evangelie een instrument in de hand van God de Heilige Geest is. Jezus heeft aan Zijn kerk niet alleen een boodschap over Zijn kruis en opstanding nagelaten, maar Hij heeft ook de Heilige Geest als Zijn getuige gezonden. Alleen als de Geest ons getuigenis heiligt, gebeuren er wonderen."

"Als christenen die leven aan het begin van de 21e eeuw moeten we opnieuw leren dat een positief resultaat van ons zendings- en evangelisatiewerk niet in onze handen ligt, maar in die van de Heere. Als we ons dat meer realiseerden, zouden we waarschijnlijk heel wat minder moeite hebben om het Evangelie door te geven aan mensen om ons heen. Ook aan onze eigen kinderen, die in deze geseculariseerde wereld leven en vaak veel meer geseculariseerd zijn dan wij beseffen."

No comments:

Post a Comment