Sunday, 10 May 2009

Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen

Christelijke Overdenking

Zondag 10 mei 2009

1 Korinthiërs 15:3-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven." (1Co 15:3-5 STV)

"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven en dat ik zelf ook van anderen heb ontvangen, is dat Christus gestorven is voor onze zonden in overeenstemming met de Schrift; dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt, in overeenstemming met de Schrift, en dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de twaalf apostelen."

"Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven."

"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen."

"Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond. Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen."

 

Overdenking van vandaag:

Sommige dingen zijn eerste-belang- dingen. Ze liggen in het hart van de zaak en zijn de kern van het probleem. Voor ons als christenen, hoeven we niet te twijfelen aan wat die eerste-belang-dingen zijn. Het evangelie van onze verlossing is gebouwd op een eenvoudige basis: Jezus stierf, Jezus werd begraven, Jezus verrees uit het graf en Jezus verscheen aan zijn discipelen, die niet meer hetzelfde waren nadat ze hun verrezen Heiland hadden gezien. Laat niemand ons afleiden van deze fundamentele waarheden of binnendringen met andere zaken waarvan beweerd wordt dat ze van essentieel belang zijn. Onze verlossing is geworteld in ons geloof en onze deelname aan dit eenvoudige, maar krachtige evangelie.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, ik erken mijn vertrouwen in uw werk voor mij in Jezus. Ik geloof dat uw zoon en mijn Heiland, Jezus gekruisigd werd door slechte mannen, net zoals u lang geleden had gezegd in uw woord. Ik geloof in zijn dood en dat zijn levenloze lichaam geplaatst werd in het graf. Ik geloof dat op de derde dag, u hem weer tot leven bracht, net zoals u beloofde. Ik geloof dat degenen die het meest gebroken waren door zijn dood, die hem het beste kenden, hem opnieuw in leven zagen. Ik geloof dat hun leven nooit meer hetzelfde was. Ik geloof, Vader, dat toen ik getuigde van mijn geloof in Jezus en deelde met hem in zijn dood, begrafenis en opstanding door doop, dat mijn leven verbonden is met hem in uw verlossing en overwinning over de dood. Ik wil u prijzen voor deze genade. Ik dank u voor deze zekerheid. Ik kijk uit naar het delen in uw heerlijkheid, wanneer hij naar mij terugkeert. Dank u voor mijn heil in Jezus' naam. Amen.

No comments:

Post a Comment