Wednesday, 15 July 2009

Uitkijken voor de steeds groter wordende kloof tussen wereld en kerk

De 3de juni deden de Oud Gereformeerden een oproep aan de kansel om uit te kijken naar de steeds groter wordende kloof tussen deze wereld en de kerk.

Hoe is onze tijdsbesteding? vroeg men zich af. Maken we ernst met het onderzoek van Gods Woord en de geschriften daarop gegrond? Kent ons leven nog stilte en afzondering?

Of men nu Christadelphian (Broeder in Christus), Oud Gereformeerd of Katholiek is kunnen wij er niet rond om vast te stellen hoe iedereen wordt opgezogen door de kapitalistische wereld.
Ook in onze gezinnen vinden er veranderingen plaats die ons met grote zorg vervullen.
Wij denken dan aan het ongeoorloofde gebruik van ICT-middelen. Emstig willen de Oud Gereformeerden waarschuwen tegen televisie, radio, video, DVD, open internet en vergelijkbare toepassingen via mobiele telefonie. Zonder dat we het merken, worden we doordrenkt van een wereldse leefstijl en goddeloze opvattingen, die de wereld normaal vindt, maar die niettemin volstrekt verkeerd zijn. Denk alleen maar aan het gebruik van geweld, gevloek, het niet aanvaarden van gezag, de gerichtheid op amusement en al het uiterlijke, en de opvatting dat op seksueel gebied alles kan en mag.

De Oud Gereformeerden vinden dat we zijn ons bewust moeten zijn dat alleen de vrees voor God doet wijken van het kwade. volgens hen is het de angst voor God die eerbied werkt voor Gods Woord. Volgens ons mogen wij angst hebben voor het oordeel van God, maar dat mag onze drijfveer niet zijn. Het moet ons ontzag voor onze Schepper zijn dat ons een eerbiedige houding doet aannemen. Wij dienen de wereld te verzaken en te beseffen dat we een afgezonderd volk behoren te zijn. Met onze belijdenis verbinden wij ons om ons leven godvmchtig, eerbaar en onberispeiijk in te richten en dat betreft ook uiterlijke zaken. Laten we bedenken dat voor God geen kleine zonden bestaan. En dat de dienst van de wereld niet kan samengaan met de dienst van God. Wie begeert te leven naar Gods Woord zal dat in heel zijn levenswandel willen doen blijken. Dat verstaat zich ook niet met een najagen van geld en goed en een opgaan in de genietingen en bekoorlijkheden van deze wereld.
 Bedenk, de wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheden.

1 comment:

  1. Ook Paus Benedictus XVI haalt in zijn encycliek ”Caritas in veritate” (Liefde in waarheid), die dinsdag is gepubliceerd, aan dat de moderne mens niet langer beseft dat hij van Gods genade leeft, maar „een louter productivistische en utilitaristische visie op het bestaan heeft.” Hij spreekt van „een verwaandheid die volgt op het egoïstisch in zichzelf opgesloten zijn, welke voortkomt uit (om het met de termen van het geloof te zeggen) de erfzonde.” In de lijst van gebieden waarin zich de gevaarlijke effecten van de erfzonde tonen, is er nu sinds geruime tijd ook het gebied van de economie bijgekomen, aldus de paus.

    Volgens de kerkleider denken veel mensen dat ze (ook) in economisch opzicht zelfvoorzienend zijn en zelf hun geluk en heil kunnen bepalen. „De overtuiging (…) dat de economie autonoom moet zijn, dat hij geen morele ‘invloeden’ dient te aanvaarden heeft de mens ertoe aangezet om het economische instrument te misbruiken op zelfs vernietigende wijze.”

    Bij vele mensen heeft het geld de boodschap van God overgenomen.

    ReplyDelete