Wednesday 23 December 2009

Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest

Christus werd verwekt door de Vader door de kracht van de Heilige Geest. In tegenstelling tot de mens, had hij geen fysieke vader. Wat we kunnen achterhalen van dit evenement, is echter dat de Heilige Geest het middel is waarmee de Vader Zijn zonen verwekt . Net zoals Christus werd verwekt door de Vader, worden de christenen ook verwekt door Hem. Het enige verschil is dat christenen 'geboren' worden buiten de baarmoeder. Wij beschikken niet over de Heilige Geest tot na de doop (Handelingen 2:38). Zodra we zijn gedoopt en de Heilige Geest ontvangen hebben, worden wij verwekte zonen van God.

Het is door de kracht van de Heilige Geest, dat God ons leert: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, [deze] zal u alles leren, en alles in uw herinnering brengen, wat Ik u gezegd heb "(Johannes 14:26). "Doch wanneer [deze], de Geest van de waarheid,  gekomen is, zal [deze] u begeleiden in alle waarheid ..." (Johannes 16:13).

Een geest zonder de Heilige Geest kan geestelijke dingen niet begrijpenen en heeft geen hoop op begrip van Gods Woord - de Bijbel. Het is alleen door de inwoning van de Heilige Geest dat men in staat is om de geest van God te begrijpen. Neem een moment om 1 Korintiërs 2:9-16 te lezen .

De bovengenoemde geschriften, waaronder 1 Korintiërs 2:9-16, kunnen worden samengevat op de volgende manier: Degenen die geleid worden  door de Heilige Geest kunnen geestelijke dingen begrijpen , en degenen die niet worden geleid door de Heilige Geest kunnen niet begrijpen - het is onmogelijk voor hen! Net zoals je de gedachten en manieren van een andere man niet kan weten, kunt u de gedachten en manieren van God niet kennen. Als men op een of andere manier zijn geest zou kunnen "projecteren" in de geest van een andere persoon, dan zou hij die gedachten van die persoon kunnen weten. In zekere zin kan worden gezegd dat de "projectie" van Gods Geest in onze geest datgene is wat ons toelaat "de dingen van God" te begrijpen

De Heilige Geest versterkt ook de christenen op een aantal belangrijke wijzen. Het beschrijft hoe degenen die Gods Geest hebben direct gemachtigd - versterkt - worden. "Dat hij u zou verlenen , volgens de rijkdom van Zijn heerlijkheid, om versterkt te worden met vermogen of kracht door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus mag komen wonen in uw hart door geloof, dat u, als geworteld en gegrond in de liefde, in staat kan zijn om te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte is en lengte, en diepte en hoogte, en de liefde van Christus te kennen, welke kennis doorgeeft, zodat je misschien gevuld kan worden met al de volheid van God. Nu tot Hem die in staat is meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij vragen of denken, naar gelang van de kracht die in ons werkt ... "(Efeziërs 3:16-20).

Christus geeft Zijn dienaren de kracht die nodig is om die dingen te overwinnen welke men in het Engels de drie "S" noemt, namelijk self, satan, society -zelf, Satan en de maatschappij. Dat zijn de drie dingen die een vierde produceren (In het Engels de "S" van sin), zonde. Alle echte overwinningen worden gedaan door de kracht van de Heilige Geest. Net zoals Christus alleen kon overwinnen door dat de Vader in Hem woonde door de Geest, is het door die Geest die binnen een persoon woont, dat elke geestelijke overwinning mogelijk gemaak wordt.

Duidelijk is het dat de Geest niet een persoon is, maar dat het de actie en de macht is. U moet bereid zijn toe te geven dat het rijk van het traditionele christendom (en de wereld in het algemeen) onkundig is gebleven voor wat de Heilige Geest is. Uiteraard heeft dit rechtstreeks bijgedragen aan waarom de natuur van God dus volkomen aan hun begrip ontsnapt.


No comments:

Post a Comment