Thursday 3 December 2009

Vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan

Op een toerustingsdag ”Leven met God in een welvaartstijd”, belegd door de Gereformeerde Bond, gaf Prof. Peels, hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn een blik in het Bijbels verstaan van armoede en rijkdom. Die waarden zijn volgens hem niet slechts economisch of sociaal van aard. „De omgang met geld en goed is altijd weer ingebed in de relatie met God en de naaste en heeft alles te maken met het geloofsleven en de vroomheid.”

Prof. Peels koos vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan: vanuit schepping, zondeval, verlossing en voleinding.

Rijkdom kan „een springplank” zijn naar geloofsafval, stelt de hoogleraar met een beroep op tal van Bijbelplaatsen. Agur schrijft in Spreuken 30: „Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene en zegge: „Wie is de Heere?””


Lees meer in: >„Rijkdom kan springplank zijn voor geloofsafval”

No comments:

Post a Comment