Wednesday 6 January 2010

Activiteiten in dit leven nagaan

Iets om op te kauwen

Zoals Jezus de mensen van zijn tijd de routes van Palestina zag doorkruisen, en eventueel ook dacht aan deze die dat nog zouden doen in de toekomst, zei hij: "Wacht uzelven, voor het geval te allen tijde uw harten met teveel overladen zijn ... de zorgen van dit leven, en dus die dag onverwachts over u komen "(“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,” (Lu 21:34 WV78)).

Broeder John Aldersley heeft het over de bedoeling van dit leven. De activiteiten van dit leven zijn een persoonlijke voorbereiding op de komst van de Heer en de daaruit voortvloeiende gemeenschap met hem in eeuwigheid. De hoop van de eeuwigheid met Christus moet als echt worden aanschouwd voor elke zakenman zoals zijn balansoverzicht. Het moet zo echt zijn voor elke werknemer zoals zijn loonbriefje, maar helaas, is het niet zo. De afbrokkelende, materiële dingen die worden gezien krijgen meer aandacht dan de onverwoestbare dingen die nog niet gezien worden.

Boven al het lawaai van de markt, de ontspanningsplaatsen, het gezoem van de sociale roddel, torent de onmiskenbare stem van Jezus Christus uit met de vraag: "Wat zal het voordeel voor een mens zijn, zo hij de gehele wereld won, en zijn eigen ziel verliest? "Hoe dwaas te grijpen naar de bezittingen van heinde en verre en zodoende de meest kostbare schat, het dichtst bij de hand - een eigen ziel, te ontlopen. Sommigen denken dat deze vraag alleen geldt voor would-be wereld dictators, tycoons, en top-vlucht entertainers, de vips der aarde. Maar nee, het klinkt in de wereld van iedereen. De drukke huisvrouw kan haar eigen ziel verliezen tussen het winkelen, het bakken, het wassen, de sociale ronde, als ze het leven laat wegglippen door niet naar God te zoeken. Welke waarde is dan al haar drukte? De dochter van de mode kan haar leven verliezen tussen de stijl boeken, de weefsel togen, de jurk winkels, als ze niet veilig aan haar geloof vasthoudt met de hoop van een kledingstuk van gerechtigheid alleen verkrijgbaar van Jezus Christus. Er is ook genoeg in de wereld van een man, om hem zijn eigen ziel te laten verliezen, als hij niet de tijd zal nemen om Christus te zoeken, zelfs al wordt deze zoektocht 's nachts gedaan zoals het geval met Nicodemus toen hij zijn hart tot hart gesprek had met Christus. Maar wat zal het dan voor resultaat leveren?

Deze vraag bevat veel woorden die vandaag vaak gebruikt worden. "Profijt", "winst", "verlies" - deze woorden ontsnappen elke seconde aan de lippen van ondernemers. De verregaande deal, het contract, de veilige investering, de "wat zit er in deze voor mij" of “wat levert het mij op” houding, zijn net als de belastingen - voor altijd bij ons. "Rustig, gestaag," klinkt de stem van Jezus. 'Kijk, dat eeuwigheid met mij de meest vergaande deal is, het zekerste contract, de veiligste investering. Alles zit er in voor u dat eventueel kan worden gewenst. Ik kan het nu niet in perfecte details onthullen aan u, maar ik moet u vragen om mij te vertrouwen. Ik heb nog niemand in de steek gelaten. "In tijden van angst spreekt zijn stem weer:" Rustig nu, ik ben met je."

Als we verlangen naar vergelding voor onrecht dat aan ons gedaan is, doordringt opnieuw die kalmerende stem voor onze pijn en onze boze frustratie? "Wraak is de mijne. Neem het recht niet in uw eigen handen, want ik zal terugbetalen "(zie Romeinen 12:19). Woede is een grote knoeier, en het is goed gezegd dat we op gespannen voet komen als we proberen om nog iemand zijn gram te halen of betaald te zetten.

"Rustig, stabiel", zegt het Woord van God in tijden van financiële tegenslag. "Het zilver is van mij en het goud is van mij. Ik kan het leveren naar uw behoefte. Ik laat de rechtvaardige niet bedelen om brood. David zal u dat vertellen."

In elk tijdperk heeft God Zijn trouwe gezanten gebruikt om de vlucht naar voren van Zijn volk te stoppen. Haggai, de grote voorganger van berisping, riep met luide tonen tot de mensen van zijn dag: "Denk aan je manieren, overweeg uw wegen. Zie hoe onrendabel al uw egoïstisch streven is. Uw lonen gaan in zakken met gaten erin. Uw grijp-alles-beleid is een verlies-alles-beleid, als je maar zou wakker worden en dit realiseren. U werkt u zelf tot de dood voor niets. Er is geen duurzame winst voor je terwijl je het werk van God laat wegkwijnen, en er is geen bevrediging voor je terwijl je Hem geen voldoening geeft door je gedrag."

Paul, de onverschrokken apostel van de heidenen, beval de gemeenteleden in Korinthe aan: "Onderzoek uzelf of u in het geloof bent; bewijs uzelf." Heel waarschijnlijk waren er een aantal van degenen die dat hoorden die pijn voelden bij de gedachte dat hun voorganger hen betwijfelde. Sommigen zouden verontwaardigd zijn, maar Paul wist wat ze nodig hadden, en hoewel hij hen niet overstuur wilde brengen, wilde hij hen ertoe bewegen om te zien dat hun nominale beroep van het christendom hen niet zou redden. Hun geloof moest worden gekoesterd en bewaakt.

God zegene alle gelovige voorgangers die net zulk een gestage waarschuwing aan de mensen onder hun hoede laten klinken. En moge God ons allen de genade geven om te luisteren naar hen en om hun raad in de geest waarin het is gegeven te aanvaarden.

We moeten dagelijks de Heer zoeken met het verzoek dat Hij ons bereidt als aanspreekpunten voor de "vaste" waarschuwing. "Vaak kijken vrienden naar ons voor advies als ze het gevoel hebben dat ze te dicht komen bij een situatie die ze niet correct lijken te vatten. Andere keren zien ze niet dat ze begeleiding nodig hebben, en dat is wanneer we Goddelijke tact moeten hebben om het naar hen uit te wijzen. Er wordt ons verteld dat we geen advies moeten geven, tenzij gevraagd, maar dat is niet altijd goed te houden. "Een vriend in nood is inderdaad een vriend" en "trouw zijn de wonden van een vriend." Een jong meisje zei eens hoe dankbaar ze was voor de tijdige raad van een oudere vriendin. Ze had genoten van een lange kennismaking met een jonge man, maar nu was hij beginne trends van gedrag te laten zien die niet pasten in een aanvaardbaar christelijke leven. Het conflict in haar geest was scherp. Hoe kon ze met hem trouwen, en toch hoe kon ze het allemaal opgeven? Ze aarzelde, er op hopende dat de zaken zouden veranderen. Op een ochtend praatten ze de dingen uit met een vriendin. Tenslotte zei de vriendin: "Vergeet niet, terwijl je ongetrouwd bent kunnen we alles doen om je te helpen, maar als je met hem trouwt, kunnen wij niets doen." Toen ging ze weg. De waarschuwing drong haar verward denken en vestigde een beslissing in haar geest. Het verstandig vertrek van haar vriendin op dat moment legde de nadruk op een deel van haar -je-eigen-als-je- hem trouwt- boodschap. > Van die ochtend as was het jonge meisje vastbesloten dat ze zou trouwen met een christen, een raszuivere, of helemaal niemand.

Moge God ons alle helpen om trouwe en tactvolle vrienden te zijn. We moeten de Heer vragen om ons te helpen om rechtuit te spreken, en niet om " onze trein van gedachten te laten verwoesten door een vloedgolf van emotie," wanneer we die ons nauw aan het hart liggen en ons dierbaar zijn raad kunnen geven. Korte, betekenisvolle zinnen, vol logica en begrip, kunnen doordringen en motiveren terwijl een emotioneel, langdradig gesprek, grenzend aan een lang uitgesponnen preek, enkel negatieve reacties produceert.

In het huiselijk leven, in het sociale leven, in het bedrijfsleven, en vooral bij beslissingen voor de eeuwigheid, laten we acht slaan op het Woord van God, en de woorden van onze voorgangers, ouders, leraren en vrienden.

Lees het artikel in Engels / Read the English aritcle >

No comments:

Post a Comment