Wednesday 6 January 2010

Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk


Vervolgend op onze bedenking omtrent tot welke Kerk te behoren gaan wij even na wat er werkelijk in de eerste plaats komt. Moeten wij ons houden aan de standaard denkwijzen en het 'gemeengoed van het Christelijk denken' aanhouden? Kunnen wij ons zo maar bij elke gemeenschap laten dopen en dan verzoend zijn bij God? Of is het toch belangrijk dat wij eerst bepaalde keuzes maken en ons dan onderwerpen aan een doop die in volledige overeenstemming is met de wilsbeschikking van God?
Sommigen nemen aan dat de wedergeboorte ligt in de aansluiting bij een kerk, een denominatie of gemeente. Jezus had echter een ander idee over de wedergeboorte.

***

Iets om op te kauwen

"Er was een man van de Farizeeën, genaamd Nicodemus, een overste van de Joden: dezelfde die tot Jezus kwam bij nacht, en tot hem zei: “Rabbi, wij weten dat u een leraar bent gekomen van God, want geen mens kan deze wonderen doen die je doet, tenzij God met hem is.” Jezus antwoordde en zei tot hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt ( "van boven"), kan hij het koninkrijk van God niet zien." Johannes 3:1-3.

De nieuwe geboorte is de enige weg naar verlossing: "Tenzij iemand wederom geboren wordt," kan hij niet zien, noch minder het koninkrijk van God binnentreden. Iedereen zou geïnteresseerd moeten zijn in deze kwestie, omdat er normaal bij de mens een verlangen is om gered te worden, ten minste uit de lichamelijke dood, en dit zou tot uiting moeten komen in de wens om gered te worden van de eeuwige dood.

Nu wilde Nicodemus de Messias met Jezus bespreken. Hij erkende dat hij geloofde dat Jezus een leraar van God gezonden was, want, zei hij, "geen mens kan deze wonderen die je doet doen, tenzij God met hem is." Maar Jezus wuifde dit alles terzijde, en richt zijn aandacht op de grootste van de wonderen, de nieuwe geboorte. "Je moet wederom geboren worden, 'zei Jezus.

De nieuwe geboorte of wedergeboorte is inderdaad een wonder, groter dan de wonderen van genezing, reiniging van melaatsen, opening van blinde ogen en dove oren. De nieuwe geboorte is een nieuwe schepping: "Daarom, indien iemand in Christus is, hij is een nieuw schepsel: het oude is voorbijgegaan, zie, zij zijn nieuw geworden." 2 Korintiërs 5:17.

De Bijbel leert dat de instanties die er aan werken om de nieuwe geboorte te bereiken dezelfde zijn die werkten in de schepping van de wereld. In de oorspronkelijke schepping waren er de Geest (Genesis 1:2), het water (vers 2), en het woord (vers 3; Psalm 33:6, 9: Hebreeën 11:3). In de nieuwe geboorte zijn er de Geest (Johannes 3:5), het water (vers 5), en het woord 1 Peter 1:23).

Omdat de weder geboorte de enige weg is naar verlossing, is dat het grootste wat de mens nodig heeft. Hoewel Nicodemus de theorieën en leerstellingen met betrekking tot de komende Messias wilde bespreken, legde hij werkelijk zijn grootste behoefte bloot. Jezus benadrukte dat theorieën, doctrines, en ritualisme niet zijn behoefte waren. Hij moest een verandering van hart ondergaan. "Je moet wederom geboren worden."

Nicodemus schrok om te denken dat hij nog niet gered was. ‘Ik ben een Farizeeër, zei hij waarschijnlijk in zijn hart. Ik ben lid van de ware kerk van God. Ik betaal tienden, en houdt alle geboden van God. Ik ben geen afgodendienaar. Ik ben een moralist, en heb geen behoefte aan regeneratie. Deze woorden zouden geschikt zijn als ze gezegd werden aan een Herodes, een Magdalena, een Judas, of een Zacheüs, maar niet voor mij een Farizeeër.’ Maar Jezus drukte de waarheid op zijn hart, "Je moet wederom geboren worden."

Nee, lidmaatschap van een kerk is niet de nieuwe geboorte, want niemand zal het feit betwisten dat er veel leden van kerken zijn die geen bewijs geven van veranderde levens, velen die geen hoop op het eeuwige leven hebben. Judas was lid van een kerk, maar hij verraadde zijn Heer. De kerk is begaan om de verkondiging van het evangelie van redding, maar nog steeds kan geen kerk iedereen redden. Om gered te worden, moet men opnieuw geboren worden. Het is nogal triest dat sommige kerken de nieuwe geboorte voor redding niet leren, het is geen deel van hun geloof. Ze leren dat de mens gered wordt door inwijding in de kerk door middel van rituelen van die kerk.

Sommigen lijken te geloven dat zij wedergeboren zijn, omdat ze gedoopt zijn. Maar terwijl de doop belangrijk is voor het heil, is het duidelijk dat velen gedoopt zijn met water, maar nog niet de nieuwe geboorte ervaren hebben en  hun geest en hart nog niet vernieuwd hebben om te leven en te denken voor de Heer als een nieuwe schepping. Het is om deze reden dat er altijd twee klassen te vinden zijn in de kerk - de tarwe en het onkruid.

De nieuwe geboorte bestaat niet uit de louter uiterlijke overeenstemming met de wet van God, het bestaat niet alleen in het maken van goede voornemens, en het bestaat niet in slechts een goede morele persoon te zijn. Een moralist heeft even veel behoefte aan de nieuwe geboorte voor redding als de ergste zondaar.

Wat is het dan? Het is een nieuw leven van boven. Het is een transformatie van het hart en het leven door de directe werking van het Woord geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is een nieuwe schepping. Het is een nieuw wezen geestelijk gecreëerd in het beeld van God. Het is de mededeling van de aard van God door de regenererende kracht van de Geest. Jezus zei verder in het uitleggen van de nieuwe geboorte: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij niet ingaan in het Koninkrijk van God. Dat wat geboren is van het vlees is vlees, en dat wat uit de Geest geboren is geest. Verwonder u niet dat ik gezegd heb, je moet opnieuw geboren worden. " (Johannes 3:5-7). De nieuwe geboorte is de essentie van het Koninkrijk van God ingeplant in het hart. Het is geen verbetering ten opzichte van de oude zondige natuur door middel van onderwijs of verfijning, maar de inplanting van een nieuwe natuur in de mens, de goddelijke natuur.

Wat zijn de resultaten in het leven van een man als de wedergeboorte wordt ervaren? Hij laat het leven van de zonde voor het leven van de gerechtigheid. (Romeinen 6:2, 12, 13). Hij gaat van de dood naar het leven (1 Johannes 3:14), van de heerschappij van het vlees tot de heerschappij van de Geest (Johannes 3:6, Romeinen 8:8, 9). Hij laat de overheersing achter van het menselijke denken dat " vijandschap is tegen God" en "niet is onderworpen aan de wet van God," en neemt de heerschappij op van de spirituele geest, de geest van Christus. (Verzen 5-7; 1 Korintiërs 2:16). Hij passeert van de regel van het vlees, waarin men " God niet kan behagen " (Romeinen 8:8) tot aan het leven in de Geest en wandelend in de Geest (Galaten 5:25).

De Korintiërs, aan wie de apostel Paulus het Evangelie predikte, waren schuldig aan de ergste zonden - overspel, hoererij, dronkenschap, en sodomie, maar toen ze weer werden geboren, waren zij verlost van deze zonden. Paul, schreef naar hen en deze afschuwelijke zonden benoemde, zegt: "En dit waren enkele van u: maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus." (1 Korintiërs 5:17).

De resultaten van de nieuwe geboorte zijn vandaag hetzelfde als in de dagen van Paulus. Door zijn eerste geboorte erft een man een natuur die geheel onverenigbaar is met de aard van God.

Voor het binnen gaan van het koninkrijk van God, moet men opnieuw geboren worden.

 - John Aldersley


Engelse vertaling / English translation > Rebirth and belonging to a church

No comments:

Post a Comment