Friday, 12 February 2010

Als u integriteit hebt

In dit ontwrichte wereldklimaat zijn mensen veranderd. Eerlijkheid en integriteit zijn bijna vergeten waarden. Het vertrouwen is verdwenen.

Misdaad en geweld zijn een wereldwijd verschijnsel.
„Rechtschapenheid” of integriteit is wel gedefinieerd als „morele oprechtheid; eerlijkheid”. Een integer persoon is betrouwbaar en niet omkoopbaar door mensen of verleidbaar door verkeerde zaken. Rechtschapenheid betekent natuurlijk niet volmaaktheid, maar het duidt wel op een fundamentele hoedanigheid in iemand. In onze wereld van snel-rijk-worden kan integriteit soms als een beletsel in plaats van als een deugd worden gezien.

Maar in deze tijd worden alle rangen en standen aangetast door een teloorgaan van rechtschapenheid.

Ondanks de wereldomvattende achteruitgang in maatstaven op het gebied van eerlijkheid hechten bepaalde mensen nog steeds waarde aan integriteit. Doen wat wij hebben beloofd, is één manier om liefde voor God en onze medemensen te tonen en mensen die rechtvaardigheid liefhebben, aan te trekken. — Mattheüs 22:36-39; Romeinen 15:2.

Als Christenen horen wij volgelingen van de leermeester Jezus Christus te zijn. Van alle leerlingen wordt vereist dat zij zich houden aan een gedragscode die overeenkomt met wat gewoonlijk wordt verwacht in een gemeenschap of gezin waar de nadruk wordt gelegd op hoffelijkheid, beleefdheid, achting voor ouders en ouderen, samenwerking, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, eerlijkheid en integriteit.Wij moeten aan onze eigen persoonlijkheid werken zodat niemand hoeft te twijfelen aan ons persoon en zodat wij ook het vertrouwen van anderen kunnen winnen. Hoe meer mensen de weg van God volgen, hoe meer dat er integere mensen de wereld zullen bevolken.

Zou u niet graag in een wereld leven waarin iedereen de morele kwaliteiten integriteit, liefde, loyaliteit, onzelfzuchtigheid en belangstelling voor de medemens tentoonspreidde? Dat is beslist de soort wereld die u wenst! Geen enkele menselijke heerser zou dat ooit kunnen bewerkstelligen. Alleen Jehovah God kan dat. En hij zal het doen, want zijn nieuwe wereld is geen irreëel luchtkasteel. — Psalm 85:10, 11.

Marcus Ampe

* * *

„Als u integriteit hebt, geeft er niets anders. Als u geen integriteit hebt, is niets anders van belang.”
Alan Simpson, de vroegere V.S. Senator.

Deze verklaring maakt een zeer sterk geval voor integriteit. Wat heeft de Bijbel over het onderwerp te zeggen?

Toen God sprak tegen Koning Salomon, zei hij, ter gelegenheid van de toewijding van de tempel „Betreft u, als u vóór me in integriteit van hart en oprechtheid loopt, als David uw vader deed en al mijn bevelen opvolgt en mijn besluiten en wetten na leeft, zal ik uw Koninklijke troon over Israël voor altijd vestigen, aangezien ik dit David, uw vader, beloofde toen ik zei, „U zult nooit falen om een mens op de troon van Israël te hebben.“ Maar als u of uw zonen zich afwenden van mij en niet de bevelen en de besluiten na leeft die ik u heb gegeven en andere goden gaat dienen en hen aanbidden, dan zal ik Israël, dat ik hen heb gegeven, van het land afsnijden en zal ik deze tempel verwerpen die ik geconsecreerd heb voor mijn Naam. Israël zal dan een aanfluiting en een voorwerp van spot onder alle volkeren worden.

God maakt het duidelijk dat het houden van Zijn bevelen de essentie van integriteit is. De hoge principes, eerlijkheid en het goede karakter dat door een mens van integriteit worden vertoond komen uit aanhankelijkheid aan goddelijke principes. In het geval van Salomon, had hij zich onderworpen aan het dienen van God, en het houden van de wet van God was een integraal deel van die verplichting.

Wij moeten niet meer zeer lezen om te weten te komen dat Salomon niet in integriteit van hart bleef voor alle dagen van zijn leven zoals zijn vader David, en, dientengevolge, was het koninkrijk verdeeld. Uiteindelijk werd Israël een voorwerp van schande en een voorwerp van spot. Waarom? Het gebrek aan integriteit is het antwoord. Een mens van integriteit eert zijn verplichtingen.

David kende de waarde van integriteit. Vlak alvorens hij stierf ging hij voluit helpen voor voorbereidingen voor de tempel te treffen die hij heeft willen om bouwen, maar God hem toestemming had geweigerd, zeggend, „Neen, uw zoon het zal het in plaats van jou bouwen.” David, eerder dan onsportief te zijn, zei aan God, „Ik weet, mijn God, dat u het hart test en tevreden bent met integriteit. Al deze dingen heb ik gewillig en met eerlijke bedoeling gegeven. En nu heb ik met vreugde gezien hoe gewillig uw mensen, die hier zijn, gegeven hebben aan u. O Heer, God van onze vaders Abraham, Isaac en Israël, houdt deze wens voor altijd in de harten van uw mensen, en laat hun harten loyaal aan u blijven. En geef mijn zoon Salomon de hartgrondige toewijding om aan uw bevelen, vereisten en besluiten te houden en alles te doen om de vorstelijke structuur te bouwen welke ik heb voorzien.„

David was correct. God test onze harten en hij is vergenoegd met integriteit. De integriteit impliceert gewillig het juiste ding te doen wat de kosten kunnen zijn of wat wij kunnen verkiezen. David legde terzijde wat hij graag had willen doen en steunde het plan dat niet zijn keus was, en zou het prestige voor de bouw van de tempel aan iemand anders geven.

De integriteit is een kwaliteit u niet kunt vervalsen. U kunt niet doen alsof. Er is werkelijk geen dergelijk ding zoals geveinsde integriteit. Als het onoprecht is, dan is het geen integriteit. Wij, moeten ons zelf vragen “hebben wij integriteit”? Dat is een kritieke vraag. Wij kunnen het niet vervalsen. Salomon die het eens had maar verloor geeft ons goed advies over het onderwerp: „De integriteit van de oprechten gidst hen, maar ontrouw wordt vernietigd door hun dubbelhartigheid of onbetrouwbaarheid.“ „De oprechtheid bewaakt de man van integriteit, maar de verdorvenheid werpt de zondaar omver.“ „ De man van integriteit loopt veilig, maar hij die bochtige wegen neemt zal men te weten komen.“

Laat ons dan lopen met integriteit. De voordelen van integriteit zijn velen, zowel nu als in de toekomst. De psalmist zei toen hij tot God sprak: „Laat de integriteit van mij en mijn oprechtheid me beschermen, omdat mijn hoop in u is.“

Paul gaf goed advies aan Titus toen hij zei, „Geef hen in alles een voorbeeld door te doen wat goed is. Toon integriteit en ernst in uw onderwijs " Een persoon van integriteit wordt geëerbiedigd, een goed voorbeeld aanbiedend voor anderen om te volgen.

Zeg met de psalmist, „maar zoals voor me, zal ik in mijnintegriteit lopen: koop me terug, en wees mild naar mij toe”. God zal antwoorden aangezien David wist toen David zei, „beoordeelt me, oh Heer, volgens mijn oprechtheid, volgens mijn integriteit, oh Allerhoogste.

- Broeder Robert Lloyd
Integrity - Minute Meditations


Engelse versie / English version > If you have integrity

No comments:

Post a Comment