Tuesday, 2 February 2010

Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah


“Heel de aarde, zing Jahwe ter ere, boodschap zijn heil van dag tot dag;” (1Kr 16:23 WV78)

“… Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde; gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel,” (Ps 8:1 WV78)

“(19:5) maar hun maning vaart over het aardrijk, tot het einde der wereld hun aanroep. En Hij schiep daar een tent voor de zon.” (Ps 19:4 WV78)

“Draag, aarde, ontzag voor de Heer, ducht Hem, al gij bewoners der wereld:” (Ps 33:8 WV78)

“(47:8) Hij is de koning beheersend het aardrijk; zingt God ter ere uw welgevoegd harplied.” (Ps 47:7 WV78)

“(57:6) Hoger, God, dan de hemelen verhef U: laat uw glorie de aarde omvatten.” (Ps 57:5 WV78)

“… Steekt Gods loftrompet alom op aarde,” (Ps 66:1 WV78)

“U zal alles op aarde aanbidden, zingen U, zingen uw naam ter eer.’” (Ps 66:4 WV78)

“(83:19) weten zij dat slechts Gij - wiens naam is de Heer - over heel de aarde ten troon zit.” (Ps 83:18 WV78)

“Zingt nu de Heer een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom;” (Ps 96:1 WV78)

“Buigt, plechtig getooid, voor de Heer, beef, aarde alom, bij zijn naderen!” (Ps 96:9 WV78)

“Want Gij zijt de Heer, souverein, boven heel de aarde verrijzend, hoog - alle goden te boven.” (Ps 97:9 WV78)

“Juich, aarde alom, voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren,” (Ps 98:4 WV78)

“... Juicht voor de Heer, aarde alom!” (Ps 100:1 WV78)

“Ongeteld zijn uw werken, o Heer, Gij schiep ze alle met wijsheid. Van uw rijkdom vervuld is de aarde.” (Ps 104:24 WV78)

“Hij is de Heer, onze God, - zijn bestel regeert heel de aarde -” (Ps 105:7 WV78)

“(108:6) Hoger, God, dan de hemelen verhef U, laat uw glorie de aarde omvatten,” (Ps 108:5 WV78)

“(89:25) Want met hem is mijn trouw, mijn genade: door mijn naam verheft zich zijn hoorn.” (Ps 89:24 WV78)

“’Bij Mij bergt hij zich, Ik stel hem veilig, hoog hef Ik hem: hij kent mijn naam;” (Ps 91:14 WV78)

“Jeruzalem heeft bergen rondom: zo is de Heer rondom zijn volk van thans tot in eeuwigheid.” (Ps 125:2 WV78)

“... Zij die bouwen op de Heer zijn als de Sionsberg: wankelen zal hij nooit, houdt tot in eeuwigheid stand.” (Ps 125:1 WV78)

“Groot heeft de Heer gehandeld aan ons, blijdschap is ons geworden.” (Ps 126:3 WV78)

“die Hem vrezen behagen de Heer, die op zijn goedgunstigheid hopen.” (Ps 147:11 WV78)

“Want de Heer schept behagen in zijn volk en de nederigen kroont Hij met zege.” (Ps 149:4 WV78)

“allen die naar mijn naam zijn genoemd, die Ik tot mijn glorie heb geschapen, heb gevormd en gemaakt.” (Jes 43:7 WV78)

“Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken; overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt Jahwe van de machten.” (Mal 1:11 WV78)

“(3:20) Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan,” (Mal 4:2 WV78)

“Hij sprak tot hen: ‘Gaat aan die vos zeggen: Zie, Ik drijf duivels uit en Ik bewerk genezingen vandaag en morgen; en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.” (Lu 13:32 WV78)

“In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,” (Efe 1:5 WV78)

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen.” (Efe 1:9 WV78)

“God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken.” (Flp 2:13 WV78)

“Met het oog hierop bidden wij onze God telkens opnieuw, dat Hij u zijn roeping waardig maakt en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt.” (2Th 1:11 WV78)