Friday, 21 May 2010

Wat verstaan wij onder catechese

Men kan zich de vraag stellen wat men onder catechese verstaat. Is het niet de vorming of instudering van het geloofsgebeuren? Hoort het niet een verkondiging te zijn van wat er in de Heilige Schrift staat?


"Johannes is die getuie van wat God gesé en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het. Gesënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby." (Ope 1:2-3 AF83)

"Zalig hij, die de woorden voorleest der Profetie; ook zij die ze horen, en die bovendien onderhouden, wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij!" (Opb 1:3 CANIS)

" Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen." (Jak 1:22 WV78)

“die getuigd heeft van het woord Gods, en van het getuigenis van Jezus Christus al wat hij heeft gezien. Zalig, die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en onderhouden wat daarin geschreven is, want het tijdstip is nabij.” (Opb 1:2-3 NB)

 “en wat je van mijn kant hebt gehoord door velen betuigd, vertrouw dat toe aan betrouwbare gelovige mensen, die geschikt zullen zijn ook anderen te onderrichten.” (2Ti 2:2 NB)

 “wordt ‘dáders van het woord’ en niet alleen maar toehoorders die voor zichzelf het woord zinledig maken,” (Jak 1:22 NB)

 “maar wie zich voorover heeft gebogen naar de volmaakte Wet die vrijmaakt en daarbij blijft,– niet een vergeetachtig toehoorder wordt maar iemand die het werk dóet, die zal zalig zijn met dat hij het doet.” (Jak 1:25 NB)


“want ik zal water gieten op wat dorst lijdt en beekjes over wat verdroogd is; ik giet mijn geest uit over je zaad, mijn zegen over jouw telgen,–” (Jes 44:3 NB)

 “O al wie dorst lijdt,– gaat tot het water en gij die geen geld hebt: gaat, koopt koren en eet!– gaat, koopt koren niet voor geld, en wijn en melk voor geen prijs!–” (Jes 55:1 NB)

 “Dán roep je en geeft de ENE antwoord, huil je om hulp en zegt hij: hier ben ik!– als je maar uit je midden wegdoet het juk, de uitgestoken wijsvinger en het spreken van kwaad, je zielsverlangen aanreikt aan de hongerige en de neergebogen ziel verzadigt; dagen zal in het duister je licht, je donker zal zijn als de middagzon. De ENE zal je voortdurend geleiden, in dorre vlakten je ziel verzadigen en je beenderen versterken; worden zul je als een bevloeide hof, als een springader van water welks wateren niet liegen.” (Jes 58:9-11 NB)

 “wie in mij vertrouwen heeft,– zoals de Schrift zegt: rivieren van levend water zullen stromen uit zijn schoot!” (Joh 7:38 NB)


Lees meer in:
Wat verstaan we onder catechese #1 Inleiding en essentie
Wat verstaan wij onder catechese #2 reacties

No comments:

Post a Comment