Saturday, 19 June 2010

Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct

Vincent Kemme vroeg ons op LinkedIn: Op een katholieke site vind ik daarover deze info: http://www.catholic.com/thisrock/1994/9405qq.asp. Is die info een beetje correct, volgens jou?

Hierop antwoordde ik:

Betreft het geschiedenis deel hebben zij het juist om John Thomas als stichter te noemen, maar om het een sekte te noemen hangt af hoe men een sekte bekijkt of wat men er onder verstaat. Als men het als sommige Amerikanen gebruikt voor de verschillende denominaties van kerken, zoals ook bijvoorbeeld de Katholieken, dan ja, maar als men het in de enge zin van het Nederlandse preoratieve  woord bekijkt dan neen. Omtrent 'sekten' hebben wij een artikel op onze website. > http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/sekten
Wij zijn met niet veel maar in onze tak van de Broeders in Christus zijn er naar ons weten 50.000 gedoopten.

Betreft Jezus zien zij het juist dat wij geloven dat hij zoals de vele goden, een belangrijk man was, die werkelijk gestorven is, en de derde dag verrezen is volgens de Schriften.
Terecht melden zij dat wij aannemen dat als wij sterven 'onze ziel slaapt'. Wij vergaan tot stof en as en pas als Jezus terugkeert en levenden en doden tot zijn rechtersstoel zullen gebracht worden kunnen wij beoordeeld worden. Daarvoor is er geen tussenstadium. De straf voor onze zonden is de dood. Dus moet er nog niet een straf komen in een vagevuur of een hel, vooraleer Jezus het oordeel uitspreekt.

Foutief zeggen zij dat 'The wicked will not be raised on the last day. '. Volgens ons zal iedereen uit de dood worden opgewekt om geoordeeld te worden, behalve diegenen die de dood vonden bij de zondvloed en bij Sodom en Ghomora omdat deze hun straf reeds ten volle hebben uitgesproken gekregen. [En op het antwoord in de vraag van het tweede deel in het artikel 'they are unable to bring themselves back from the dead' is het weldegelijk zo dat wij denken dat niemand zichzelf kan opwekken uit de dood: dit kan enkel God doen.]  Betreft het onderwerp van de opwekking uit de doden en vervoering zullen vier artikelen binnenkort op de Belgische site verschijnen. Ik heb ze reeds in het Engels geschreven, maar ben nu nog met de Nederlandse versie bezig. Maar eerst moest ik de Multiply en Google sites terug op orde brengen, daar deze door de omschakelingen verandert waren (in de slechte zin).
Dus wij geloven dat niemand kan ontsnappen aan de dood noch aan  het Laatste Oordeel. Maar daar zal iedereen zelf verantwoordelijkheid moeten afleggen voor zijn of haar daden.
Betreft die zonden is iedereen zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken, en kunnen zij de schuld niet afschuiven op een ander figuur, die dan duivel kan genoemd worden. Indien duivels gevallen engelen zouden zijn, waren het niet mensen die de eerste zonde begingen maar wel Satan. Deze is echter geen figuur maar betekend gewoon in het Hebreeuws 'tegenstander' 'tegenstrever'. Het is elke daad van tegenstand tegenover de wil van God. (Zo is Petrus ook bijvoorbeeld een satan genoemd.)

Belangrijk is het feit dat wij in de terugkeer van Jezus geloven, die werkelijk een Rijk, ook hier op aarde zal beheren. Zij vergeten er bij te zeggen dat wij naast dat millennium geloven dat dit Koninkrijk van God voor eeuwig zal kunnen gesmaakt worden voor hen die gekozen hebben om God te eren en te loven. (Dus niet enkel die duizend jaar). Hun misverstand komt enkel omdat wij overtuigd zijn dat Jezus het koningschap terug zal overdragen aan zijn Vader.
Dat wij geen overheersende autoriteit hebben is correct maar dat wij als niet betaalde geestelijken als dienende broeders enkel maar drie jaar van dienst zouden mogen zijn klopt niet. In België neem ik al meer dan vijf jaar de honneurs waar, en in Groot-Brittannië zijn er ouderlingen die al meer dan dertig jaar dienst er op zitten hebben.

Betreft 'missionarissen' heeft bij ons eenieder de rol opgelegd gekregen om te gaan verkondigen. Elkeen zou eigenlijk missioneringswerk moeten doen. Zoals bij de JG is het verkondigen een taak opgelegd voor elke volgeling van Jezus die de opdracht gaf: 'gaat en onderwijst alle volkeren'.

Zij vergelijken ons wegens veel gelijkenissen met de Jehovah Getuigen met deze strekking van het Christendom. En ik moet toegeven dat zoals mijn vroegere niet-trinitarische Baptisten wij veel met de JG gemeen hebben. Betreft het stemmen geeft de site echter de indruk dat wij niet zouden mogen gaan stemmen, maar dat strookt niet met de regel van de keizer te geven van wat hem toekomt. Hier is er bijvoorbeeld stemplicht, dus horen wij in ieder geval onze stem uit te brengen. In landen waar het vrij is zouden de mensen aangeraden zijn om hun recht op stemmen te gebruiken om iedereen te vrijwaren van de verkeerde machtshebbers. (Het wordt dus eerder als een sociale verantwoordelijkheid en beveiliging gezien.) Legerdienst mag wel degelijk niet, daar wij nooit wapens of geweld mogen gebruiken. Zo zijn bepaalde gevechtssporten uit den boze. Betreft wapens, moet ik wel zeggen dat men, ook al zou ik het liever voor sommige niet zien, recreatieve wapens zoals floret, degen, sabel, wegwerpstok of boomerang en wegwerpschotel of frisbee toe laat. Zo schermt mijn zoon als sportieve ontspanning. De inzet of intentie van het doen speelt daarbij een belangrijke rol. Indien het met de bedoeling is om anderen te verwonden mag het niet. Zondigheid ligt in de onderliggende gedachte voor ons.

Bij' if there were no resurrection then those who have died in Christ would have perished.' vergeten zij te zien dat er staat "indien" welk niet een "zo is het" betekend. voor ons houdt het in dat Jezus door Zijn Vader is opgewekt uit de doden als voorbeeld voor wat er met ons kan gebeuren als wij sterven. Indien Jezus niet uit de doden zou opgestaan zijn zou dat voor ons hebben betekend dat zoals het met Jezus dood dan tot een einde kwam het voor ons met onze dood dan ook tot een einde zou zijn gekomen. Maar wij zien juist de verrijzenis, met Jezus daad bij het Laatste Avondmaal en zijn Zoenoffer, als de bezegeling van het Nieuwe Verbond en de hoop die voor ons is weggelegd.

~~~~~~~~~~

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de 'Stad der Volgelingen van Christus":Christadelphia

No comments:

Post a Comment