Thursday, 2 September 2010

Gevallen engelen en hun verblijf

Op Facebook is er een discussie aan de gang over het al of niet bestaan van de hel, gevallen engelen en hun verblijf in een plaats waar zij voor eeuwig moeten afzien.
> http://www.facebook.com/marcus.ampe?v=wall&story_fbid=126675704046786&ref=notif&notif_t=share_comment

Volgens Vincent Kemme zouden wij niet zelf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het kwade.  Meerdere Christenen wensen er aan vast te houden dat Adam en Eva verleid werden door de figuur Satan in de vorm van een slang. Wij ontkennen de slang als symbool van het kwaad niet maar zien daar niet een duivel achter maar wel de tegenstand tegen God.

Zo beginnen wij met Satan, de Oude Testamentterm. Wat betekent het woord "Satan"? Het is niet moeilijk om dat te ontdekken. Neem het geval van Balaam die in de dagen leefde toen de kinderen van Israël in de wildernis dwaalden. Hij was een profeet die door God was gezegd  geen bepaalde missie te gaan doen om de Israëlieten te vervloeken. Maar hij wilde het geld dat hem als een beloning werd aangeboden, zodat hij toch ging. Rijdend op een ezel, vond hij spoedig zijn weg door een engel gebllokkeerd: "De engel van de Heer nam zijn positie in op de weg zoals zijn tegenstander" (zijn satan of zijn vijand) (Nummerieken 22:22, RSVV). of “Toen hij vertrok, ontstak God in toorn. De engel van Jahwe ging op de weg staan om hem tegen te houden. Terwijl hij op zijn ezelin voortreed met zijn twee knechten,” (Nu 22:22 WV78)

Het woord voor "tegenstander" is Satan (waarvan wij onze "Satan" krijgen). De opposant, vijand, tegenwerker of tegenstrever is een "tegenstander" en dat is wat het alleen maar betekent. De als satan beschreven figuur, mens of dier, hoeft daarom niet heel de tijd slecht , kwaad of door en door slecht te zijn. Het kan zoals bij de apostel Petrus om een tijdelijke toestand of gebeurtenis gaan.
Merk twee dingen op: Satan hier is een gewoon woord met de betekenis van tegenstander of vijand en niet de naam van een persoon. Het woord verschijnt opnieuw slechts 10 verzen later waar de engel tot Balaam zei "Aanschouw, ben ik voor de dag gekomen om u te weerstaan" (vers 32), letterlijk "om een tegenstander tot u te zijn". “De engel van Jahwe zei hem: ‘Waarom hebt gij die ezelin van u tot driemaal toe geslagen? Ik ben gekomen om u tegen te houden, want Ik zie dat deze onderneming verkeerd afloopt.” (Nu 22:32 WV78)
Hier kan men dus de eerste keer het Hebreeuwse woord Satan vinden in het origineel en in meerdere vertalingen. Merk ook op dat deze Satan een goede engel is, "de engel van de Heer", die doet wat God wenst en geen kwade of boosaardige engel!

Indien wij in een Bijbel concordantie opzoeken hoe het woord Satan in het Oude Testament is gebruikt, zullen wij vinden dat het een tegenstander en een vijand betekent. Bijvoorbeeld: "Waarom" riep David, "zou u (Joab en zijn broers) tegenstanders (satans) voor mij zijn"? (2 Samuel 19:22).“(19:23) Maar David zei: ‘Wat heb ik met u te maken, zonen van Seruja, en waarom probeert u mij tegen te werken, juist vandaag? Vandaag mag er in Israel niemand gedood worden. Ik weet te goed dat ik vandaag weer koning over Israel ben.’” (2Sa 19:22 WV78)

En zo ook in een half dozijn andere gevallen, waar de zinspeling gewoonlijk naar mannen is.
Ook voor toestanden of gebeurtenissen kan men het woord "tegenstand" of satan terug vinden. Best vergelijke men Bijbelvertalingen ook in andere talen indien men niet dadelijk het Hebreeuws kan herkennen, maar daar zou men gewoon de Strongnummering kunnen volgen voor alle duidelijkheid.

Naast het Hebreeuwse woord voor tegenstander krijgen wij het Griekse woord hiervoor welk ook regelmatig als 'duivel' vertaald wordt.

Wanneer de apostel Paulus aan Timotheüs schrijft en  zegt dat "in de laatste dagen daar tijden van spanning zullen komen"; in deze tijden "mannen zullen minnaars van zich zelf zijn, minnaars van geld zijn. . .  Tegenstanders/Lasteraars," enz. (2 Timotheüs 3:1-3) “1  Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste, beslissende tijdperk. 2 De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, 3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,” (2Ti 3:1-3 WV78) In sommige Afrikaanse en Nederlandse vertalingen vinden wij zoals in andere talen ook 'verwaanden', "lasterlijken" "kwaadsprekers", "afkerigen van het goede", "valse beschuldigers".

Het woord vertaald als "lasteraars" is het meervoud van het gewoonlijk vertaalde "duivel" en heeft betrekking op ons Nederlandse woord "diabolisch" en op het Engelse "diabolical".  Opnieuw is het woord het gewoonlijk met "duivel"vertaalde, hoewel hier het meervoudig is. De vertalers gebruikten voor het woord satan het woord "lasteraar". Merk nog eens op: deze "duivels" zijn mensen.

Als Timotheüs instructies geeft hoe Christenen zich moeten gedragen tijdens bijeeenkomsten geeft hij weer aan geen satans te zijn. Tot de vrouwelijke leden: "Vrouwen op dezelfde wijze moeten ernstig zijn , geen lasterlijken, gematigd, trouw in alle dingen" (1 Timotheüs 3:11). “Ook moeten hun vrouwen waardig zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar.” (1Ti 3:11 WV78)

Die tegenstrevers of satans waren geen gevallen engelen maar gewone mensen of zelfs goede engelen die hier op aarde voor God kwamen optreden. Indien het engelen zouden zijn die in opstand tegen over God kwamen kan men zich afvragen waarom God hen dan niet dadelijk strafte. Ook kan men de vraag stellen waarom Jezus in de vorm van een mens dan die tegenstrevers kwam verslaan? Welnu is, de komende wereld, waarover Paulus in zijn brief aan de Hebreeën spreekt, niet onder het gezag Jezus gesteld in plaats van engelen, al weten wij dat Satan over de wereld heerst ? (Hebreeën 2:5) Jezus die voor korte tijd lager dan de engelen was gesteld had werkelijk een natuur zoals alle andere mensenkinderen van vlees en bloed (Hebreeën 2:8-15) Toch kon hij, volgens de gelovigen in een Satan de duivel, de in die lagere vorm grotere wezens verslaan. Namelijk versloeg Jezus door zijn dood Satan.
Jezus christus vernietigde de duivel. Zo is de duivel "dood" of ten minste zal vernietigd worden bij de tijd dat het werk van Jezus zal beëindigd geraken.
Maar er zijn twee merkwaardige punten over deze verklaring in Hebreeuwen 2:14. De apostel zegt duidelijk dat om de duivel te vernietigen, Jezus deel nam aan de menselijke natuur. Nu is dit geen verbazingwekkend ding? Indien het doel van Jezus was een machtige vijand te vernietigen, zou hij dan niet beter een sterke, onsterfelijke natuur aangenomen te hebben zoals de engelen dit hebben? Wat deed hij met die de zwakke natuur van vlees en bloed te delen en waarom? Duidelijk is er een mysterie hier dat uitleggen nodig heeft .

Maar dat is nog niet alles. De apostel zegt duidelijk dat de wijze waarop Jezus de duivel vernietigde "door dood" was. Nu dit kan enkel door zijn eigen dood betekenen. Wat een buitengewone manier om bevrijd te worden van een machtige vijand, door zelf te sterven!

Van deze twee punten, dat om een einde aan de duivel te stellen  Jezus eerst de zwakke menselijke natuur moest delen en dan zich van zichzelf moest ontdoen door te sterven maken het duidelijk dat dat de "de duivel" van de Bijbel iets heel verschillends moet zijn dan de idee van de duivel die gewoonlijk wordt aangehouden door veel mensen.

Wanneer Jezus zijn lichaam over geeft voor het kwaad doen van de mensheid, slaat de "satan" op die tegenstand of rebellie van die mensen. De 'duivel' die de kracht heeft van de dood, wordt ontkracht doordat zonde in dood regeert (Hebreeën 5:21; 6:23). Vele mensen zien die personificaties niet van toestanden of elementen. De Bijbel verteld ons dat Satan zonde is, het rebelleren tegen God.

Die rebellie is niet iets boven natuurlijks en geen groep van gevallen engelen. En Satan is ook geen enkelvoudig wezen dat in een vuurpoel verblijft. Maar als Satan een wezen zou zijn dat de mensen verleid heeft, waarom werd die dan niet gestraft? Hoe kwam het dan ook dat hij nog meerdere engelen kon misleiden en dat deze met hem ook niet met de zondvloed vernietigd zijn? En waar verblijven die schepselen dan wel?

Verder willen wij met de volgende artikelen nog enkele andere bedenkingen opwerpen:

 1. Is er een bovennatuurlijke Duivel? > Satan of Duivel
 2. Is Satan één figuur en Lucifer nog een ander? > Lucifer
 3. Rebellerende engelen, hogergeplaatste tegenstrevers van God > Gevallen Engelen
 4. Hemel en Hel 


2 comments:

 1. Als wij luisteren naar de verhalen waar Gevalen Engelen leven moeten wij ons ook afvragen wat Jezus daar in die hel ging doen. Hij die totaal geen zonde had gedaan moest daar wel naar toe. Moeten wij dan niet bang zijn die toch wel meerdere zonden hebben gedaan dat wij daar ook gaan terecht komen?
  Moeten wij dan bang zijn voor die Gevallen Engelen?

  Lees hieronder meer in:
  Bang voor Gevallen Engelen
  Moeten wij bang zijn voor een duivel
  +
  Jesus and the fallen angels in hell

  ReplyDelete
 2. Op Hoop tot Leven wordt in het artikel Wat is de reden voor het lijden hier? nagegaan of er een veroorzaker was voor al het lijden en de dood waarop wij nu moeten tegenaan kijken. Indien Satan de veroorzaker van al het kwaad was kon God hem dadelijk straffen en er voor zorgen dat hij niemand anders in zijn val zou mee sleuren.
  Maar als wij eens goed kijken wat er in de tuin van Eden gebeurde en hoe God daar op reageerde, alsook hoe Hij geheel de wereld buiten enkele getrouwen liet vernietigen door een zondvloed, kan men vragen stellen indien er die Satan, de duivel was waarom die dan toch nog die zondvloed mocht overleven, terwijl al de zondigen, zoals de bewoners van Sodom er aan moesten geloven.
  Is er dan een speciale reden waarom er in het geval Satan en zijn afvallige engelen mochten overleven een verzoeking door hen mocht blijven bestaan en pijn nog steeds over de getrouwen mocht komen.

  Lees meer > Wat is de reden voor het lijden hier?

  ReplyDelete