Monday 18 October 2010

Christenen

Christenen zijn een groep aanhangers van een geloofsleer in de godsleer behorende tot de grote wereld godsdiensten.

Christenen zijn zij die belijders van de Christelijke godsdienst zijn, in een van zijn vele vormen. Het zijn mensen die volgeling van Christus zouden moeten zijn en diegenen die worden gerekend tot het geheel van de onderling soms zeer verschillend en zeer afwijkende geloofsgemeenschappen, die zich toch alle beroepen op een uitgaan van de openbaring door Christus Jezus, de Nazareense Jood van het begin van onze huidige jaartelling. Het zijn gelovigen die aannemen dat Jezus, Jesus, Yeshua, Yashua of Yahshua de beloofde Messias is van in de oudheid aangekondigde belofte van God, welke te vinden is in de Joodse traditie en Torah en voor de Christenen in hun Heilige Geschriften: Het Oude Testament, welk het eerste deel van de Bijbel vormt.

Vele Christenen belijden een geloof dat vastgelegd is in een geloofsbelijdenis en waarbij men soms over gaat tot door mensen bepaalde regels. Bij sommige van deze geloofsbelijdenissen of geloofsartikelen wordt er van zekere dogmas uit gegaan. Het doornemen van hun Heilige Boeken wordt dan vanuit dat standpunt bestudeert. sommige Christenen nemen naast de Bijbel ook een Cathechismus of vraag en antwoordboek ter ondersteuning van hun geloofsstudie.

Grote stromingen zijn ondermeer de Katholieken en de protestanten en de twee hoofdgroepen: Trinitariërs en Niet-Trinitariërs, waarvan de eerste de Heilige Drie-eenheid als dogma aanvaard en waarbij de tweede er aan vast houdt dat er slechts één Ware God is en geen Heilige Drievuldigheid.

Bij de Christenen komen God, Jezus en de Kerk veel ter sprake. Men spreekt er van christenmensen, medechristen, christin, kersten, Paapsen, papist of paapsgezinden, Roomsen of Roomsgezinden, nazareër of nazarener, schijnchristen,kerk van Christus, schapen van Christus, broeders van Christus, Broeders in Christus, Christenbroeders, lekenbroeders, kinderen van God, het christenrijk, katholicisme, de moederkerk, kruiskerk, de strijdende kerk, de lijdende kerk, de zegepralende kerk, de Latijnse Kerk, de Westerse Kerk, de Griekse Kerk, de Oosterse Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Russische Kerk, de ecclesia, de gemeente van God, ecclesia mater, kerkgemeente, kerkgemeenschap, godsgemeente, kudde, huisgemeente, zustergemeente, beeldenstormers, gemeenschap der heiligen, christengeloof, geloofsovertuiging, belijdenis, confessie, geloofsdaad, geloofspunt, geloofsartikel, kerkplicht, zondagsplicht, sabatsplicht, gewetensvrijheid, geloofsvrede, geloofsdwang, geloofsgrond, geloofszaak, geloofsvraag, geloofsbegrip, geloofsonderscheid, geloofskracht, geloofsbeproeving, geloofsonderzoek,geloofstwist, geloofsgeschil, geloofsregel, dogma, geloofsstuk, leerstelling, leerstuk, leer, christenleer, Kerkleer, de zuivere leer, de Waarheid,grondleerstuk, thetiek, geloofsgeheim, geheimenis, mysterie, godsbegrip, godsbeeld, heilbelofte, heilsfeit, heilsorde, verlossingsplan, Gods Plan, verlossingswerk, rechtvaardigmaking, genade, heiligmakende genade, dagelijkse gratie, staat vn genade, genadetroon, genadestoel, genademiddel, zoenoffer, loskoopoffer, sacrament, apsostoliciteit, godsgebod, mozaïsche Wet, de tien geboden, de vijf geboden, decalogus, kerkrecht, canon, canoniek recht, kerkwet, voorbeschikking, uitverkiezing, predestinatie, pre-existentie, preordinatie, godgeleerdheid, theologie, theognosie, theosofie, theocratie, theodicea, apologetiek, orthodoxie, christologie, christosophie, dogmatiek, gnosis, soteriologie, verlossingsleer, voldoeningsleer, genadeleer, pastoraaltheologie, dogmageschiedenis, bijbelleer, bijbelkennis, bijbelstudie, biblistiek, bijbelkritiek, bijbelverklaring, bijbeluitlegging, bijbeluitlegkunde, schriftuurverklaring, exegese, hermeneutiek, bijbelbeschouwing, patrologie, patristiek, symboliek, catenen, gelijkenissen en parabels, bijbelverhalen, bijbelspreken, bijbelwoord, schriftwoord, godswoord, schriftuurplaats, bijbelheld, bijbelse vrouwen, bijbelse mannen, schriftkenner,godgelerde, theoloog, dogmaticus, theologant, bijbelkenner, biblist, bijbelverklaarder, bijbeluitlegger, bijbelvorser, bijbelstudent, bijbelonderzoeker, bijbelresearcher, exegeet, bijbelleraar, bijbelgenootschap, apologeet, canonist, geloofsrechter, inquisiteur, geloofsdwingeland, gemoedsdwang, gewetensdrang, consiëntiedwang, ketterij, kettervervolging, ketterverbranding, bekeren, kerstenen, een zieltje winnen, opnemen in de kerk, lidmaten bevestigen, confirmeren, bekering, kerstening, christianisatie, bekeringswerk, bekringszucht, bekeringsijver, getuigen, bekerde, bekeerling, convertiet, aannemeling, neophiet, catechumeen, crypto, alsook spreekt men er van het bovennatuurlijke, het onstoffelijke, bovenaardse, boven menselijke, het geestelijke, het spirituele, metaphysische, transcendentale, wonderbare, wonderdadige, wondervolle, wonderdoende, de bovenzinnelijkheid, geestelijkheid, bovennatuurlijkheid, spiritualiteit, immaterialiteit, algeest, wonder, mirakel, wonderwerk, wonderteken, wondergaaf, wondermacht, wonderkracht, wondermiddel, wondergeloof, wonderdoener, zaligmaker, thaumaturg, aanbidding, aanbiddelijk, aanbidbaar, aanbiddenswaardig, adorabel, drieënig, alhoog, almachtig, alheilig, grootmogend, almogend,alwijs, alwetend, allenwijs, alvoorzienig, algoed, algoedertieren, algenadig, alomtegenwoordig, messiaans, hemels, ongeschapen, geschapen, eeuwig, alomtegenwoordig, medeëeuwig, eveneeuwig, onverderfelijk, onsterfelijk, heilig, geheiligd, gewijd, godegelijkvormig, godewaardig, oneheilig, ongewijd, profaan, communicant, clericaal, clerus.


Vind meer over Christenen onder: , , , , , , , , , , ,Verder kan u ook eens een lichtje opsteken onder: christenheid, geloofsleer, evangelieleer, religie, volksgodsdienst, staatsgodsdienst, godsdienstigheid, godsdienstbegrip, godsdienstleer, godsdienstwetenschap, theologie, godsdienstgeschiedenis, godsdienstpsychologie, godsdienstvraag, godsdiensttwist, godsdienstgeschil, romanisme, unitarisme, ultramontanisme.

No comments:

Post a Comment