Monday, 18 October 2010

Beëindiging MSN Spaces brengt overstap mee naar Wordpress

The former MSN logo used from 1999-2010. It is...
The former MSN logo used from 1999-2010. It is now used as a secondary logo. (Photo credit: Wikipedia)

Eerst werden wij getroffen door het afsluiten van de MSN Groepen waardoor het Christadelphian en het Bijbelonderzoekers platform werden omgezet  naar Multiply

Dan kwam de verandering in de Google paginas voor de Hoofdwebsite van de Belgische Christadelphians waarin al de pagina's nu moesten en nog moeten gecorrigeerd worden en al de linken herschreven moesten worden. Half onderweg  werden wij nu geconfronteerd met de beëindiging van de MSN Spaces, dat inhoudt dat ook al die linken weer verloren en op foutmeldingen zouden uitlopen. Al de paginas moeten nu nogmaals herwerkt worden. De overplaatsing naar een ander platform is hopelijk succesvol verlopen. Indien u daar fouten zou in vinden gelieve zo vriendelijk te willen zijn ons te verwittigen. Voor onze Belgische ecclesia of kerkgemeenschap kan u nu terecht op Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven

 
+++

Link-update Januari 2017

2 comments:

 1. First we became hit through the closing of the MSN Groups through which the Christadelphian and the Bijbelonderzoekers platform became transfered to Multiply.  Then came the change in the Google pages for the Mainwebsite of the Belgian Christadelphians, in which all the pages now must be reset, corrected, and all the links must be rewritten.  Half on the way we now became  confronted with the ending of the MSN Spaces, that restrains that in such a way that links again become lost and errror reports would come out.  All the pages must become now once again reworked.

  The transfer to the new platform went hopefully successful.  When you find that something went wrong please would you be so kind to let us know.  For our Belgian ecclesia or church community, you can find the new correct webplace on Belgian Christadelphians Ecclesia Louvain.

  ReplyDelete
 2. De Belgische Bijbelstudenten zijn door het zelfde heuvel getroffen. Op 2 juli 2010 hadden zij hun eerste posting Getuigen voor God en Christus op de Space van bijbelstudenten uit België gebracht. Ook zij moesten overstappen naar een ander systeem voor de publicatie van teksten en hebben ook gekozen voor Wordpress. Er waren nog niet veel postings gebeurt, maar deze moeten nu allemaal manueel overgebracht worden omdat het niet automatisch kon verlopen. Dit zal nu nog wel enkele dagen in beslag nemen, maar iedereen is reeds welkom de pagina's van de Belgische Bijbelstudenten te bezoeken.

  De komende dagen zal eerst worden beken waarom er zoveel verschillende kerken zijn en waar onze verantwoordelijkheid ligt om een juiste keuze te maken. Het kan helpen om na te gaan hoe de leerstelling van Jezus doorheen de jaren geïnterpreteerd werden en hoe instellingen er mee om gingen. In het licht van de geschiedkundige gebeurtenissen kan de lezer de 'kerkvervuiling' ontwarren. Een inzicht van de invloeden van buiten af kan een beter beeld geven om gericht de juiste richting te zoeken en te beseffen hoe belangrijk het is om weldegelijk de bijbel, het Woord van God zelf ter hand te nemen en degelijk te onderzoeken.

  Door de Geschiedenis van de Kerk te bekijken zal men kunnen inzien welke rol Bijbellezers, Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers en Bijbelstudenten hebben gespeeld en nog een verantwoordelijke positie innemen in een erg bezoedelde wereld.

  De Bijbelvorsers blijven daarom ook op de Webs company iedereen van harte welkom heten om samen op weg te gaan naar de kennis van God door de bestudering van Gods Woord.

  ReplyDelete