Wednesday, 10 November 2010

Al of niet onsterfelijkheid

Al of niet sterven

Zijn er mensen die niet door de dood getroffen worden?  Bestaat de mogelijkheid om niet te sterven?  Volgens Bijbels kan niemand aan de dood ontsnappen.  Aangezien wat er in de tuin van Eden gebeurde heeft iedereen de gevolgen van de eerste zondeval te dragen.  Wij moeten allemaal pijn in de ogen zien en worden geconfronteerd met het verouderen, achteruitgang en het sterven.  Onsterfelijkheid is ons wereldse mensen niet gegeven.

Ontegensprekelijk gaan wij allemaal dood.  Dat wij allen sterven betekent dat wij gaan stoppen met te bestaan tot wij zullen herrezen worden.  In de dood, het graf, is er geen kennis, geen herinnering, geen lof.  Er is geen extra onderdeel van ons, een buitengewoon wezen of soort geest welke verder gaat leven.  De mens is van stof en hij zal terug tot stof keren (zie Genesis 3:19; Job 10:9; Psalm 90:3).  Een afzonderlijke ziel werd niet aan een bereid lichaam toegevoegd toen wij tot bestaan op deze aarde kwamen.  Wij zijn geboren door het ontvangen van de adem van leven.  De mens werd een levende ziel (een wezen) toen de adem van de geest van leven in zijn neusgaten werd geademd.  "En de Heer God vormde de man van het stof van het terrein en ademde in zijn neusgaten de adem van leven; en de man werd een levende ziel".  (Genesis 2:7).
Geheel je leven kan je hebben gekozen God te volgen, maar zelfs dat stelt je niet in de mogelijkheid om aan de dood te ontsnappen.  Ook wij zullen als wij tot dat punt in ons leven gekomen zijn, niets meer kunnen doen.  Zelf God niet meer loven.  "Voor in de dood is er geen herinnering van u; in Sheool wie kan u er loven"?  (Psalm 6:5) "Voor welke winst zal er in mijn bloed zijn als ik naar beneden in de kuil ga?  Zal het stof u loven?  Zal het uw waarheid aankondigen"?  (Psalm 30:9) "De doden loven de Heer niet, zelfs niemand die naar beneden, naar de stilte gaat" (Psalm 115:17).  Wij zullen niets meer kunnen doen, zelfs God niet meer loven, omdat wij als in een diepe slaap zullen zijn.  En wij moeten wachten tot wij door Jezus worden gewekt zoals hij Lazarus opwekte uit zijn diepe slaap (Johannes 11:11).  In "de laatste dagen", wanneer God Zijn macht nog eens op de aarde zal tonen, tijdens "een tijd van moeilijkheid zoals er nooit was zullen " Velen van hen die slapen in het stof van de aarde ontwaken, enigen naar eeuwigdurend leven en enigen om te beschamen en eeuwigdurende verachting" (Daniel 12:1-2).  Sommige mensen zullen uit de dood verhoogd worden wanneer Jezus komt en anderen zullen voorgoed in het stof van het terrein blijven slapen.

Wij sterven en keren naar de aarde terug.  Indien wij "in Christus" zijn gestorven hebben wij die prachtige hoop dat wij opnieuw naar eeuwig leven zullen kunnen opstijgen.  Maar dat gaat niet dadelijk na onze dood gebeuren.  Daarom is het dat gelovigen die in het nieuwe testament zijn gestorven worden gezegd "slapend" te zijn terwijl zij die het "niet begrijpen" zoals de Psalmist het zet vernietigd zijn.  Subjectief hebben de doden geen zin van tijd tussen het moment van dood en die van de herrijzenis.  Objectief kunnen duizenden jaren zijn voorbijgegaan voor zij herrezen zullen worden.

"Indien (God) er zijn hart op zou moeten zetten, indien hij naar zichzelf zijn geest en zijn adem zou moeten bijeenbrengen, zou alle vlees samen omkomen en zou elke mens terugkeren naar stof" (Job 34:14.15) en stof blijven, maar Hij heeft Zijn beloften gegeven en door die vinden wij leven.
Terwijl het gemakkelijk is zich te concentreren op de vermelding van stof en te denken aan de lichamelijke corruptie of ontbinding die er plaats grijpt wanneer iemand sterft, denken in plaats daarvan waarover ons over leven word verteld.  Leven is een geschenk van God.  Hij stimuleerde Adam in de Tuin van Eden en maakte het mogelijk voor de mensheid om tot bestaan te komen en Hij heeft de koers vereeuwigd die Adam en Eva inzetten.  Iemand zei eenmaal over God: "Hij geeft aan alle levens, adem en alle dingen" (Handelingen van de apostelen 17:25) en die vrijgevigheid is duidelijk rond ons allen, altijd.  Leven is het prachtigste ding dat wij bezitten: het is het gratis geschenk van God naar iedereen van ons.

Hij geeft en wij ontvangen.  Hij is de bron van leven en wij zijn schepsels afhankelijke op Hem.  Wanneer onze adem het lichaam verlaat, ook al proberen wij van alles, kunnen wij het niet terug krijgen.  Niemand kan een lijk terug tot leven brengen: wanneer het dood is dat dood.  Zo hier is een grimmige herinnering van het verschil tussen God en de mensheid: Hij is onsterfelijk en wij zijn dat niet.  De Bijbel maakt dikwijls dat verschil en dat is voor sommige mensen moeilijk aan te nemen, maar zie voor uzelf.

Het is onze Almachtige God die onsterfelijkheid aan Zijn engelen en aan één enkele man heeft gegeven.  Namelijk Jezus die van de hemel naar aarde zal terugkeren om zich te vertonen in zijn eigen tijd.  Het is die man, Jezus Christus, "die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht.  Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.  Hem zij eer en eeuwige macht!  Amen." (1 Timotheüs 6:14-16 WV78)
Of wij het willen of niet, zijn wij de mindere.  Wij zullen altijd dood gaan.  "Voor wij die leven zijn altijd overgeleverd aan de dood voor Jezus ' belang, dat het leven van Jezus ook in ons sterfelijk vlees kan vertoond worden" (2 Korinthiërs 4:11); "Hier ontvangen sterfelijke mannen tienden…" (Hebreeuwen 7:8).

God alleen heeft inherente onsterfelijkheid.  Hij is de enige die eeuwig is.  Hoewel zekere christelijke denominaties verkondigen dat wij eeuwig worden, zal dit altijd onmogelijk zijn omdat wij altijd ergens een begin hadden.  En een persoon die een begin had kan niet eeuwig zijn omdat het nu eenmaal één van de implicaties van eeuwigheid is, dat men dan geen begin en geen einde heeft.

Wij zijn sterfelijk - dood gaande schepsels.  Maar God, die eerst aan de mensheid de adem van leven gaf, kan ook aan ons leven geven dat voorgoed duurt.  De Bijbel noemt dit "eeuwig leven" of "onsterfelijkheid", maar daar moet u voorzichtig zijn hoe u die onsterfelijkheid wilt begrijpen.  Heb alstublieft voor uw ogen dat er twee voren van onsterfelijkheid zijn: 1.  Geen mogelijkheid hebbend om te sterven of 2.  diegene (hoe ik het zou zetten en in geloof) waar wij de mogelijkheid hebben om te sterven, maar de mogelijkheid zijn gegeven (door gratie) om te blijven voor altijd, dat is een leven in eeuwigheid te blijven.  Hier is één van van God Zijn beloften over dat fantastische vooruitzicht: "Het loon van zonde is de dood, maar het geschenk van God is eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer" (Romeinen 6:23).  Het is dat leven voor eeuwig wat wij kunnen krijgen, omdat Jezus zijn Losgeld aangeboden heeft.  "Ik zou u niet onwetende broer, betreft hen die slapend zijn (hij bedoeld in de dood), die jullie niet lijden, zelfs als de rest die geen hoop heeft ...  Voor de Heer zelf zal afdalen uit de hemel...  met de stem van de aartsengel en de trompet van God en de doden in Christus zullen opstijgen.  .  .  ".  (1 Thessalonians 4:13.16) "Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben." (1 Thessalonicen 4:13 NBV) "Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.  Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan," (1 Thessalonicen 4:16 NBV)

Christus persoonlijk (merk op hijzelf) zal afdalen van uit de hemel; en de trouwe doden zullen natuurlijk uit het graf stijgen.  Hier zijn basisleerstellingen die in het Nieuwe Testament zijn gevonden.  Zij zijn stichtingswaarheden van de Gospel.  Het uur komt, waarin iedereen die in de graven is Jezus' stem zal horen van de hemel en voor de dag zal komen; zij die hebben goed gedaan naar de herrijzenis van leven; en zij die kwaad hebben gedaan naar de herrijzenis van veroordeling.  "Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden." (Johannes 5:28-29 NBV)

Het slechte nieuws is dat wij dood zouden kunnen verdienen; het goed nieuws is dat er een alternatief is.  Wij zouden eeuwig leven kunnen gegeven worden: de kans om voorgoed in een perfecte wereld te leven.  Wat een keuze en wat een gelegenheid!

De beloning van het gerechtvaardigde bestaat uit een soort "geestbestaan" ergens; het zal de gunst van een onkreukbaar lichaam zijn, één dat niet zal verspild worden en omkomen zoals ons huidige lichaam dat doet, maar het zal niet langer onderworpen zijn aan de dood.
Geen pijnmeer hoeven te verdragen of bang gemaakt te worden ons te kwetsen of te sterven zullen wij het "paradijs" van het nieuwe Koninkrijk van vrede en vreugde kunnen binnengaan dat Christus zal vestigen wanneer hij naar de aarde terugkeert.

Zij die hebben geluisterd naar wat God te zeggen heeft, de tijd hebben genomen om het te begrijpen en diegenen die deze beloften het doel van hun leven hebben gemaakt, zij zullen, wanneer zij berouw hebben getoond en gekozen hebben om de Geboden van God te onder houden, kunnen de Heer vertrouwen en zullen de gelegenheid om te leven voor eeuwig in het Koninkrijk van God als ware leden van de familie van God mogen ontvangen.

De Bijbel legt uit dat wij, hier en nu, gedoopt moeten worden indien wij het Koninkrijk van God willen binnengaan en beginnen om met Hem te leven.  Het was de Heer zelf die zei: "Tenzij één opnieuw geboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien" (Johannes 3:3) en hij ging verder uit te leggen dat dit betekent dat wij opnieuw geboren moeten zijn "van water en de Geest" (3:5).  Stel dit daarom niet uit omdat u nooit weet wat morgen zal brengen.

Engelse versie / English version: Dying or not

No comments:

Post a Comment