Wednesday, 10 November 2010

Being prudent - zorgvuldig zijn

Zorgvuldigheid of oplettendheid

Zorgvuldigheid, zorgdragendheid, oplettendheid, voorzichtige/toegewijde nauwkeurigheid.

Prudence ME MF prudentia providentia: the quality or state of being prudent. (Webster Dict.) Cautious and wise in conduct. Characterised by, behaving with, showing, having, or dictated by forethought. (Chambers 20th Century Dict.)

Precision, care, carefulness, exercise due caution/care, meticulousness, to take care, see to, take care to.
Precision L praecision, praecisio (act of cutting off)
The act of or the effort to have the quality or state of being precise.
Exact, accurate, free from vagueness; scrupulously exact, scrupulous in religion: puritanical
Caution ME caucion OF caution, cautio fr cautus (past part. of cavëre  to be one's guard)
A warning or admonishment esp. in counseling vigilance, due attention or consideration; the action of taking heed: precaution.

Prudence, by Giotto di Bondone
Prudence, by Giotto di Bondone (Photo credit: Wikipedia)
To take care.To be watchful. To be careful or cautious. Possessing or using caution: watchful: prudent. (Chambers dict.)
Heedful prudent forthought to minimize risk or danger; provident care about the results of an action or course. (M.Webster dict.)
It is about the wisdom we have to have or create in our exercises of reason, forethought and self control.

But under this tag "zorgvuldigheid" you also shall be able to find articles on prudence, providence, foresight, forethought, and discretion or the action a believer has to take to get to the right quality of his character. The quality in a person that enables him to choose a sensible course, especially in managing his life and choosing the right way to come to God.
It shall be the importance of taking care to do the right thing in a good and justified way, with care.
Onder de verwijzer of tag "zorgvuldigheid" zal u meerdere artikels kunnen vinden over zorgdragendheid,de waakzaamheid, voorzichtigheid op, de zorg voor de juiste keuze te maken, en datgene wat te maken heeft met toegewijde nauwkeurigheid, het zorgvuldig nagaan, onderzoeken.
Het is de speciale zorg die men er op wil toeleggen om iets juist te weten en te volbrengen. De voorzichtigheid die men aan boord wil leggen om het fijne van iets te weten of de Bijbel te onderzoeken.
Het gaat voornamelijk over de handeling van het voorzichtig zijn en de zorg die men er wil voor dragen om het zo goed mogelijk te kennen en te doen.

De voorzichtigheid of prudentia providentia is de kwaliteit of staat van het voorzichtig zijn . Het geeft de voorzichtige en wijze in houding aan van iemand. Het wordt gekarakteriseerd door het  zich gedragen met een voorkeur of een uitoefening betonend of hebbend voor planning.

De precisie om iets, de zorg, voorzichtigheid, soms ook wel pietepeuterigheid, om zorg te nemen, het omzien naar, het zorg neem voor. Nauwkeurigheid. De daad van of de inspanning om de kwaliteit of staat van het nauwkeurig te zijn hebben. Juist nauwkeurig, bevrijd van vaagheid; nauwgezet juist, nauwgezet in godsdienst, soms ook wel beschouwd als het puriteinse.Het kan ook een reactie op een waarschuwing zijn. Een waarschuwing of waarschuwing speciaal in het adviseren van waakzaamheid, schuldige aandacht of overweging; de actie om aandacht te nemen of voorzorgsmaatregelen te treffen . Zorg te nemen om waakzaam te zijn. Om voorzichtig of oplettend te zijn. Waakzaamheid te bezitten. Oplettende voorzichtige voorbedachten om risico of gevaar te minimaliseren; vooruitziende zorg over de resultaten van een actie of cursus.  Het is over de wijsheid die wij moeten te hebben of horen te creëren in onze oefeningen van redeneren, voorbedachtheid en zelf controle.

Maar onder dit etiket "zorgvuldigheid" kan u ook  artikelen vinden op voorzichtigheid, voorzienigheid, vooruitziendheid, planning, en discretie of de actie die een gelovige moet nemen om op het rechte pad te blijven en de juiste informatie tot zich te krijgen. De kwaliteit in een persoon die de gelegenheid hem geeft om een zinnige cursus, speciaal in het leiden van zijn leven te kiezen en op de juiste wijze te kiezen om tot God te komen. Het zal het belang zijn om er zorg voor te dragen of te nemen om het juiste te doen om zo in een goede en gerechtvaardigde weg op te gaan.

Zorgvuldig, zorgzaam, zorgelijk, zorgachtig, zorgdragend, zorgvol, achtzaam, waakzaam, gewaakzaam, accuraat, soigneus, verzorgd, nauwkeurig, nauwgezet, nauwlettend, nauwnemend, nauwlettend, nauwziend, nauw, haarfijn, streng, getrouwelijk, precies, prompt, punctueel, ponctueel, secuur, gewetensvol, godvruchtig, kieskeurig, over nauwkeurig, minutieus, meticuleus, bekommerd, bezorgd

aandacht, nadenkend, bedachtzaam, opmerkzaam, achtzaam, gewarig, oplettend, attent, bewust, desbewust, verstandelijk, verstandig, bezonnen, beraden, behoedzaam, waakzaam,, gewaakzaam, overwaakzaam, wijs, judicieus, sekuur, vigilant, omzichtig, vooruitziend, voorziend, voorzienig, voorzichtig, nauwkeurig.

bedacht, overlegd,gepremediteerd, overwogen, beraamd, beraden, welbedacht, doordacht, diepdoordacht, weldoordacht, welbekookt, doorwrocht, welberaamd, welberaden, rip, afgemeten,

zorgzaamheid, achtzaamheid, inachtneming, waakzaamheid, hoede, nauwkeurigheid, nauwgezetheid, nauwlettendheid, striktheid, strengheid, punctualiteit,

ogen in zijn hoof hebben, zijn ogen gebruiken, zijn verstand gebruiken, uit de doppen (ogen) kijken, goed uit zijn ogen zien, passen op/voor, oppassen voor/op,aandachtig zijn, zijn aandacht op iets vestigen, zijn aandacht aan iets wijden, zich toeleggen op, zich ernstig toeleggen op, ergens zijn beste bril bij opzetten, zijn verstand op iets spitsen, geheel oog zijn, acht geven (slaan) op, letten op, opletten, merken, opmerken, zorgvuldig in aanmerking nemen, een wakend oog houden op (over),

bespeuren, speuren, scherp toezien, nauw kijken, nauw onderzoeken, op de fijne puntjes letten, met aandacht volgen, nagaan, gadeslaan, toezien met verscherpte blik, ogen van achteren en van voren hebben,+++
2013 update:

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment