Friday 3 December 2010

Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek

Vandaag komt de Herziene Statenvertaling uit, een nieuwe uitgave die de aloude Statenvertaling weer bereikbaar wil maken. De reacties vanuit de kerken zijn verdeeld.

Sommigen beweren dat deze minder betrouwbaar zou zijn dan de originele Statenvertaling van 400 jaar geleden maar ons lijkt dat onterrecht. Reeds enkele jaren gebruiken wij de Herziene Statenvertaling teksten zoals zij klaargestoomd werden en hebben ze op dit platform en andere van onze webstes reeds gebruikt.

Er zijn er die zelfs beweren, dat de HSV een list van de duivel zou zijn,. Op dat vlak vrezen wij persoonlijk niets daar wij weten dat de duivel het kwaad is dat in ons zelf is, maar diegenen die geloven in een buitengewoon kwaaddoend wezen zien daar heel wat anders in.

Bijbeltekst: uit de Statenvertaling (1637), de Herziene Statenvertaling (2010) en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Misschien helpt de vergelijking je een oordeel te vormen.

Romeinen 8:7-9

Statenvertaling “Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.”

HSV “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.”

NBV “Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.”

HSV aankondiging op YouTube

***

No comments:

Post a Comment