Tuesday 1 March 2011

De ecclesia als lichaam van Christus

Toen de apostel Paulus schreef aan zijn geloofsgenoten dat zij het lichaam van Christus waren wees hij op onze verantwoordelijkheid om ons degelijk te gedragen en als waardige opvolgers van Jezus Christus ons te vormen tot één lichaam dat Jezus kon uitstralen.
In die gemeenschap van gelovigen kan niemand tegen elkaar zeggen dat zij elkaar niet nodig hebben.  "Het oog kan niet tegen de hand zeggen: "ik heb je niet nodig." en het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen: "ik heb jullie niet nodig." (1 Korinthiërs 12:27 BOEK)
Wij kunnen met weinigen zijn of sommigen zelfs met velen, maar dan nog moeten wij dat ene lichaam vormen. Door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. en wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. wij horen bij elkaar.  "Zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar." (Romeinen 12:5 WV78)

Wij en allen die beweren Christus te volgen moeten op zijn minst de "Liefde voor God" delen en liefde met elkaar delen als navolging van hun grote voorbeeld Jezus van Nazareth, Yeshua zoon van Jozef en Maria. Als men de leer van Christus Jezus niet navolgt is er ook geen reden om zich Christen te noemen. Maar als navolgers van Christus moeten wij ons verenigen en toch uit gaan in de wereld om het Goede Nieuws van het Komende Koninkrijk te verkondigen. Als navolgers van Christus Jezus kunnen wij ons Christen noemen, maar om het echt te zijn moeten wij het anderen ook laten zien door onze daden. Het geloof zonder werken is dood, maar een christen zijn zonder een Christen houding aannemen gaat ook niet op.

Sommigen denken dat zij christen zijn omdat zij naar de kerk gaan, maar dat maakt nog niet een Christen van hen. Het tot één of andere denominatie behoren is noch een teken van Christen zijn noch een bewijs om Christus toe te behoren.

In het Nieuwe Testament wordt ons opgedragen één te worden met Christus. Het hele volk dat tot de Christenheid wenst te behoren moet zich ook als één gemeenschap voelen, verbonden door Jezus Christus, want ook dat lag in één van de opdrachten die werd gegeven aan de gemeenschap van volgelingen van de Meester Leeraar.

“...allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus.” (Galaten 3:28 WV78)

Zoals in de tijd van de apostelen toen  allen die geloofden bijeen kwamen en alle dingen gemeenschappelijk
hadden moeten wij vandaag in onze samenkomsten ook die deelzaamheid opbrengen en alles in gemeenschap delen.

"Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ... Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden."
(Handelingen van de Apostelen 2:44, 46-47 WV78)

Laten wij zorgen dat er geen vervaging binnensluipt en dat allen steeds ondersteund blijven worden en aangemoedigd. Dat eenieder elkaars hart moge voeden en er voor zorgen dat er niemand vervreemd
van de Waarheid.Omtrent het Lichaam van Christus lees ook: Steve Cook's article > Body of Christ

No comments:

Post a Comment