Tuesday 17 May 2011

Laatste dagen omroepers

Vorige dagen haalden wij al enkele malen aan hoe sommigen de wereld trachten te waarschuwen voor een naderend onheil van de Laatste Dagen.

In die Laatste Dagen zou volgens de Schrift de Satan welig rondtieren. Hoe die "Tegenstander van God" van zijn tak maakt kunnen wij wel merken als wij Twitter, Facebook, vele Blogs en Tijdschriften mogen geloven. Heel wat heen en weer geschrijf rond God en Gebod kan men ook op het internet vinden waar men veel inspanningen levert om de mensen weg te krijgen van het Godsbeeld en gedachten aan de Mooie Beloften aan ons door de Allerhoogste gebracht.
Men verkiest de zinnen op andere dingen te brengen dan op het hoogste algemeen goed.

Sommigen vragen zich af wat de "Voortekenen voor Jezus wederkomst" wel mogen zijn, terwijl anderen waarschuwen dt Jezus hier al aanwezig is, voor de ene al op de aarde, voor de andere hier en in de hemel, maar hier zijn heersende organisatie heeft voorzien.

Volgens de Duitse theoloog Overbeck (hij leefde rond 1900) is de oorsprong van het Christendom nu juist gelegen in het besef van het nabije einde. Het is trouwens iets waarmee vele generaties zich bezig hielden. doorheen de eeuwen heen hebben ook velen geprobeerd te bepalen wanneer dat einde zou komen en voorspelden zij allerlei dingen die over de mensheid zouden komen op bepaalde tijden.

In 2009 waren er zowat 61 aardbevingen metend boven 5 Mw op de schaal van Richter en het aantal liep hoger op naar wij de dag van vandaag naderden. Alsook kwamen meerdere rampen af op de wereld en werd het hele economische stel omvergeworpen.
Men kan wel zeggen dat alles eens goed door elkaar geschud is geworden. Ook politiek werden de laatste jaren bepaalde maatregelen getroffen en wetten goedgekeurd die volgens velen een teken aan de wand kunnen zijn.

Effectief kunnen wij met de Bijbel in de hand genoeg zaken waarnemen die wij niet mogen veronachtzamen. De bijbel brengt "de grote dag van Jehovah" in verband met "de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus" (2 Thessalonicenzen 2:1, 2), maar zou deze er nu al zijn? Wij moeten al de waarschuwingen van God, zijn profeten en van Gods zoon ter harte nemen. Jezus waarschuwde ons om uit te kijken en niet zomaar iedereen te geloven die beweerde de Christus te zijn of de alwetende die van god als laatste boodschapper zou zijn gezonden.  Jezus Christus zegt dat niemand de dag van de wederkomst weet. De Bijbel bevat geen verborgen codes die mensen moeten ontcijferen. En christenen moeten zich  bezighouden met de kern van het geloof, in plaats van hun aandacht te laten afleiden door voorspellingen. Met de beroemde woorden van Luther: „Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.”

Er is wel degelijk iets aan de hand dat ons op de hoede zou moeten brengen, zowel voor valse profeten als voor de beweegredenen om zelf acties te gaan ondernemen om ons zelf te beschermen voor wat er spoedig zal gaan gebeuren.
Men kan er niet naast kijken dat wij meer en meer risicos durven nemen en onachtzamer omgaan met de Schepping die wij van God in leen hebben gekregen. Maar ook dat die natuur heviger reageert op wat er met haar gedaan wordt. Al was het dat de gevolgen van de industriële revolutie nu maar pas beginnen door te wegen met de opwarming van het klimaat. De mensen hinken haar maar achterna. zoals in de veiligheid volgen de beveiligers altijd een stap later de overtreders.

Willen wij als gelovigen ook een stap later komen? Of gaan wij beter uit onze doppen kijken en vlugger reageren?

Om een term zoals 'de geweldige dag van woede' te begrijpen moeten wij het plan van redding van God goed begrijpen. Het kan een heel gecompliceerd gebied zijn indien wij zo maar iets uitpikken en dingen kiezen en deze samen vermengen met dingen die niet vermengd kunnen worden.
De "woede" kwestie in de Oude Geschriften spreekt van de tweede komst van een beloofde Verlosser. Dit kan  opgespoord worden door de profeten. Bijvoorbeeld geeft David aan ons een profetische uitdrukking van dit gebeuren in Psalm 2:12; "Breng hulde naar de Zoon, zodat hij niet boos wordt en u op de weg vernietigd, omdat Zijn woede spoedig kan ontstoken worden . Hoe gezegend zijn iedereen die toevlucht in Hem neemt".

Tot God moeten wij onze toevlucht nemen. Wij kunnen luisteren naar wat mensen hebben te vertellen, maar God zou steeds het laatste woord moeten voeren.

Met de jaren zijn heel veel theorieën uit mensenbreinen ontsproten. Zelfs theorieën over personen die reeds lang dood zouden moeten zijn of organisaties die al lang het licht niet meer zagen die toch hier aanwezig zouden zijn.

Nostrademus,  Melchior Hoffman, Charles Wesley, Joseph Smith, Jehovah’s Getuigen en anderen trachtten mensen er van te overtuigen dat op zulk een welbepaalde dag de wereld zou vergaan. Zij lokten heel veel leeslustigen, maar vandaag richten vele tijdschriften zich ook op de gebeurtenissen die ons omringen en durven deze te vergelijken met wat er in het meest verspreide Boek, de Bestseller aller tijden staat.

Eén van de roepers die de laatste maanden ook wat aandacht krijgt is Fred Waldron Phelps die met zijn geloofsgemeenschap Westboro Baptist Church (WBC) vele mensen tegen de borst durft stoten met zijn manier van protesteren tegen de wereld van vandaag. Voor de leden van die vreemde Baptisten sekte ligt het onomstotelijk vast dat wij in de eindtijd zijn; Voor hen staat het ook wel als een paal boven water dat zij de enigen zullen zijn die gered worden. Al de anderen zullen volgens hen branden in de hel.
Voor ons is het wel niet zo erg, mits wij beseffen dat de 'hel' van de Bijbel gewoon het 'graf' betekend en dat diegenen die sterven toch niets meer zullen voelen, horen of kunnen doen. Bij hen zal er geen beslissingsmogelijkheid meer zijn, maar ook geen enkel besef. Zoals bij de dieren zal het hen vergaan. Zij zullen gewoon tot stof (en as) terugkeren naar moeder aarde waar alles van hen zal vergaan. Maar wijhebben gelukkig toch nog een andere hoop.

Maar het is niet omdat wij een hoop tot een eeuwig leven zouden hebben dat wij dat zo maar zouden gaan krijgen. Zelfs niet diegenen die gedoopt zijn. Ook zij kunnen die kans voorbij zien gaan. De 'wedergeboorte' is niet zomaar het toegangskaartje tot een vrijgelijde en een Vaststaand Eeuwig leven.

Ook Harold Camping, de 89-jarige directeur van de Californische organisatie Family Radio, roept de mensen al jaren op om te zien dat wij nu in de eindtijd zijn en voorspelt deze zelfs voor over enkele dagen. De zelfbenoemde exegeet –oorspronkelijk ingenieur van beroep– baseert zich op een allegorische uitleg van bepaalde Bijbelteksten, gecombineerd met vernuftige berekeningen om te komen tot 21 mei als "Dag des oordeel".
Zo ziet hij een belangrijke aanwijzing in het feit dat op 21 mei 2011 de zondvloed precies 7000 jaar geleden begon, althans, volgens zijn berekeningen. Die 7000 jaar brengt hij vervolgens in verband met de zeven dagen die Noach kreeg om zich in veiligheid te brengen in de ark. En omdat één dag voor God is als duizend jaar, betekent dit volgens Camping dat de ons toegemeten tijd zaterdag is verstreken.
Tegenover een doemprediker die voor die 21 ste mei een geweldige wereldaarbeving belooft staat aan de vrouwelijke zijde Allison Warden van de site We Can Know.com uit North Carolina wordt dan voor die zaterdag verkondigt dat het de dag van Jezus' wederkomst zal zijn. Deze zoon van God zal na zijn komst exact 5 maanden de tijd hebben om de zielen van zijn volgelingen in veiligheid te brengen voordat zijn vader op 21 oktober 2011 de aarde geheel zal gaan vernietigen, exact 13.023 jaar nadat Hij hem heeft geschapen. Ook zij heeft een hele machinerie achter zich die radio programma's aan biedt en vele publicaties brengt.
Zoals ik reeds met de WBC opmerkte is het wel vreemd dat die doemdenkers zulk een pr-offensief kunnen verrichten dat men zich kan afvragen waar al dat geld vandaan komt.
Kennelijk is er genoeg geld beschikbaar om in diverse landen, waaronder Nederland en Duitsland, reclameborden op te hangen. En dankzij internet kan de boodschap in meer dan veertig talen verspreid worden, waarbij alles gedaan is om een betrouwbare indruk te maken.

Terwijl Phelps beweert dat niemand zich iets aantrekt van Gods Wil en Gods Plan wordt het Laatste Oordeel toch gevreesd door de wereld en is de dag dat God de wereld zal vernietigen vanwege de zonden van de mensheid nu op slechts vier dagen afstand.
Volgens hem heeft de wereld gelijk in het geloof dat de Dag des Oordeels zal komen en geeft de Bijbel ons juiste en accurate informatie over die Dag.

Ik vind het wel kostelijk dat hij zegt dat "God ook Zijn wet moet gehoorzamen", maar dat hangt er natuurlijk van af hoe je het bekijkt. God zal Zijn Plan natuurlijk weldegelijk ten uitvoer brengen. Hij zal Zijn Wil volgen.
"aangezien alle mensen van de wereld zondaars zijn, moet Hij ten slotte de wereld vernietigen." druist echter in tegen de boodschap van God die duidelijk te kennen geeft dat Hij de wereld zeker niet zal vernietigen en de aarde ook niet meer zal bestraffen met een zondvloed of zo iets vreselijks.

Het is duidelijk dat de zonde in de wereld erg groot is geworden. De WBC en Family Radio hebben het daar wel bij het rechte eind als zij opmerken hoe pervers deze wereld wel  geworden is. De ongehoorzaamheid naar de ouders, het geen respect meer hebben voor ouderen, het niet waarderen van de natuur en het respectloos omspringen met de aarde, het liefdeloos omgaan met anderen zijn allemaal voortekenen van een van God afwijkende maatschappij en van tijden waarin het kwaad meester wordt van have en goed. De machtsgeilheid en bezitterigheid zijn ook tekeken die voorspeld waren. Het geldgewin primeert vandaag duidelijk over het goed leven naar Gods Wil.

Uit de Bijbel waarschuwing in Jeremia 25:33 kunnen wij ophalen dat zij die vernietigd werden wel op deze aarde zullen liggen en vergaan: "En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;; zij zullen niet   beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden;; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn."  Maar de Bijbel vertelt ons ook dat de Allerhoogste Heilige God een God is van grote genade,  mededogen en liefde. Volgens Harold Camping heeft God ons, in afwachting van de vernietiging, "de exacte tijd van het Laatste Oordeel gegeven." Met "De Bijbel vertelt ons in  Amos 3:7: Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe " wil hij ons laten doen geloven dat hij ook een profeet van God is die ons de juiste datum kan kenbaar maken. Maar vreemd genoeg vind ik dat zijn organisatie er toch niet zo erg moet in geloven, want zij verkopen nog boeken die dan na die dag van oordeel zouden geleverd worden. Ofwel willen zij nog voor die dag zoveel  mogelijk geld incasseren en kan het hen niet deren dat de kopers hun war toch nooit zullen zien, ofwel zijn het gewoon bedriegers die ook nog zo veel mogelijk geld willen verdienen. Maar in beide gevallen vergeten zij dat wij met geld niets zullen zijn. Wij kunnen het niet mee nemen in onze dood. In het dodenrijk kan men niets uitvoeren met werelds geld of bezit. In de dood zal er ook niemand iets van ons kunnen ontvangen of zal er geen gewag van ons  gemaakt worden. (Psalm 6:5) Tijdelijk zal men nog naspreken over iemand. Hoe meer hij belangrijke of verschrikkelijke daden heeft gedaan hoe langer hij of zij in het geheugen van de mensen zal blijven, maar na een tijd zullen zij hier op aarde ook vergeten zijn en ongekend voor de meesten. Er is geen werk noch overleg noch wijsheid in Sjeool, de hel waarheen wij gaan in de dood (Predikheren 9:10)

Phelps en Camping hebben gelijk als zij zeggen "De Heilige God toont ons, dat Hij volkomen in staat is om de vernietiging over deze hele wereld te brengen vanwege de zonde. De Bijbel
vertelt ons van dit geweldige feit in Genesis 6:12-13: Toen zag God de aarde, en ziet, zij was
verdorven;; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot  Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen;; want de aarde is door hen vervuld met wrevel;; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven." maar zij vergeten dat dat de eerste en laatste keer was dat God dat zou doen.

In Jessaja kunnen wij de mooie vooruitzichten vinden van wat er meet de aarde zal gebeuren. Maar ja, eerst zal er wel een verschrikkelijke tijd aanbreken. Eerst zal er over de gehele wereld een Tijd vaan Beproeving komen. Niemand zal er aan ontsnappen. Dat lijken zij ook over het hoofd te zien, dat wij allemaal in het zelfde schuitje zitten en samen de verdrukking zullen moeten gaan verduren. Het verschil met de gelovige zal zijn dat hij voldoende voorbereid zou kunnen zijn. En dat is wat wij als gelovigen meoten doen. Ons zelf voorbereiden en anderen waarschuwen zodat zij ook voorbereid de strijd zullen kunnen aangaan.

Camping zegt: "7000 jaar (één dag is als 1000 jaar) was de tijd om aan de toorn van God te ontsnappen, die zal komen wanneer Hij de wereld op de Dag des Oordeels zal vernietigen. Omdat de Heilige Oneindige God alwetend is, weet Hij het einde vanaf het begin. Hij wist hoe zondig de wereld zou worden.Zevenduizend jaar na 4990 BC (voor Christus, het jaar van de zondvloed) is het jaar 2011 AD (onze kalender). 4990 + 2011 - 1 = 7000 [Er moet één jaar worden afgetrokken om van een kalenderdatum in het Oude Testament BC naar een kalenderdatum in het Nieuwe Testament AD te gaan, omdat de kalender geen jaar nul heeft.]
Dus de Heilige God toont ons door de woorden van 2 Petrus 3:08 dat Hij wil dat we weten dat precies 7.000 jaar nadat Hij de wereld vernietigd heeft met water in de dagen van Noach,
Hij van plan is om de hele wereld voor altijd te vernietigen. Omdat het jaar 2011 AD precies
7.000 jaar na 4990 BC (voor Christus)is, toen de vloed begon, geeft de Bijbel ons een absolute
bewijs dat in het jaar 2011 het einde van de wereld zal komen tijdens het Laatste Oordeel wat zal komen op de laatste dag van de Dag des Oordeels."

Dan haalt Camping aan dat wij niet mogen vergeten dat de watervloed ook begon op de 17de dag van de 2de maand, in het jaar 4990 voor Christus.en dat 21 mei 2011 in onze
kalender de 17de dag is van de 2de maand van de Bijbelse kalender.

Voor hen die van wiskundespelletjes houden kunnen zij de berekenignen van al die voorspellers van de einddag naast elkaar leggen, maar hopen wij dat zij ook de Bijbel vast zullen nemen en er in lezen om verder te zoeken hoe God het eigenlijk voorzien heeft.
In die Heilige Geschriften zullen wij kunnen vinden dat de God van liefde vele voorzieningen heeft getroffen voor zijn getrouwen.
Ook al kunnen wij niet echt niet weten welke specifieke dag de laatste dag zal zijn van dit werelds gestel, kunnen wij ons toch voorbereiden op een dag die zeker "eens" zal komen. "Wanneer het ook moge zijn" zou ik zeggen.

Mits er vele tekens kenbaar gemaakt zijn in de Bijbel kunnen wij hierop voortbouwen en mogen wij wel aannemen dat wij in de "Laatste Dagen" zijn gekomen, maar dat betekend nog neit dat dat Einde eerstdaags zal zijn.

In de hoop u hier spoedig terug te mogen aantreffen, verblijf ik met vriendelijke groeten,
uw toegenegen
Marcus Ampe


Vindt:

Family Radio® en haar internationale uitzendingen -  Nederland
Worldwide Familyradio organisation
De Heilige God zal de dag des Laatste Oordeels brengen op 21 mei 2011 - pdf bestand

Lachen of bang zijn voor 21 mei 2011 of 21 december 2012Lees ook:


en aanverwant:
1 comment:

  1. On Family Radio today, it's just been music and what seems to be the regular slate of programming: a feature on how to approach marriage, a non-eschatological recitation from a Christian-themed book, something about finances...

    > At Harold Camping's Family Radio, It's Business as Usual On-Air

    ReplyDelete